Hem: Nyheter: Ämnen:

Nyheter om arbetsrätt

Nyheter avSören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag

( 88 st. )

Välj ett annat ämne :
Arbetsrätt ( 88 st. ) | Europarätt ( 48 st. ) | It-rätt ( 67 st. ) | Okategoriserade ( 19 st. ) | Processrätt ( 28 st. )

av

Utropstecken

För arbetsgivares uppsägning av arbetstagare krävs enligt 7 § anställningsskyddslagen saklig grund. Frågan om vad som utgör saklig grund berörs i många rättsfall från Arbetsdomstolen. I denna uppsats behandlar Sören Öman rättspraxis om de typfall av saklig grund som brukar benämnas bristande prestationer, samarbetssvårigheter och misskötsamhet. Avsikten är att beskriva vad som i rättspraxis varit avgörande i respektive typfall. Ambitionen är inte att beröra samtliga aktuella rättsfall. Läs mer

Dela :

av

Utropstecken

VågskålNämnden mot diskriminering beslutar på förslag av Diskrimineringsombudsmannen (DO) eller en central arbetstagarorganisation om vitesförelägganden för att bl.a. arbetsgivare ska vidta aktiva åtgärder mot diskriminering. Sören Öman har varit med i nämnden som ersättare för vice ordföranden sedan starten 2009. Dessförinnan hade han motsvarande funktion hos föregångaren Jämställdhetsnämnden.

Ledamöterna brukar förordnas av regeringen för två år i taget och Sören Ömans nya förordnande gäller för 2020 och 2021. Läs mer

Dela :

av

Utropstecken

Man med dator vid skrivbordDet är dags att summera 2017. Sören Öman tar det lite lugnare sedan han i december 2015 blev ordförande i Arbetsdomstolen, men på något sätt blir det ändå en hel del gjort. Sören Öman har 2017 kommit ut med tre böcker, ett utredningsbetänkande och två artiklar om sammanlagt 1 825 trycksidor. Därtill kommer elektronisk utgivning med sex s.k. expertkommentarer och två uppdateringar av lagkommentarer på internet. Dessutom höll Sören Öman 34 föredrag med sammanlagt 1 302 åhörare 2017. Därutöver var Sören Öman 2017 skiljeman i flera skiljetvister, ordförande i en rådgivande nämnd vid ett försäkringsbolag och särskild utredare i en statlig utredning samt anordnade Sören Öman två arbetsrättsliga seminarier med 155 deltagare. Även i Arbetsdomstolen blev det förstås en hel del gjort 2017 med 13 refererade avgöranden med Sören Öman som ordförande. Vid årsskiftet hade Sören Öman det lägsta antalet inneliggande mål av domstolens fyra ordföranden. Läs mer

Dela :

av

Utropstecken

VågskålNämnden mot diskriminering beslutar på förslag av Diskrimineringsombudsmannen (DO) eller en central arbetstagarorganisation om vitesförelägganden för att bl.a. arbetsgivare ska vidta aktiva åtgärder mot diskriminering. Sören Öman har varit med i nämnden som ersättare för vice ordföranden sedan starten 2009. Dessförinnan hade han motsvarande funktion hos föregångaren Jämställdhetsnämnden.

Ledamöterna brukar förordnas av regeringen för två år i taget och Sören Ömans nya förordnande gäller för 2018 och 2019. Läs mer

Dela :

av

Utropstecken

PennaUngefär samtidigt kommer två olika kommentarer till anställningsskyddslagen ut. Sören Öman har uppdaterat LAS-handboken som Lars Åhnberg ursprungligen skrivit. Sören Ömans egen kommentar till lagen om anställningsskydd hos Karnov Group (Lexino) kommer ut i en andra upplaga. Läs mer

Dela :

av

Utropstecken

PennaLars Åhnberg har sedan 1994 skrivit sju upplagor av LAS-Handboken. Nu kommer boken snart i en åttonde upplaga som Sören Öman ensam uppdaterat. Boken vänder sig i första hand till praktiker, såsom ombudsmän, förhandlare och HR-folk. I boken kommenteras anställningsskyddslagen paragraf för paragraf med vissa utvikningar. Boken bygger till stor del på korta referat av Arbetsdomstolens domar. Boken blir på knappt 600 sidor och kommer att säljas till ett förmånligt pris. Läs mer

Dela :

av

Utropstecken

Glad man i partyhattI dag – måndagen den 21 november 2016 – har Sören Öman varit domare i Arbetsdomstolen i 20 år. Regeringen förordnade honom som ersättare för vice ordförande den 21 november 1996. År 2004 blev han ordinarie vice ordförande och sedan december 2015 är Sören Öman ordförande i Arbetsdomstolen. Sören Öman har hittills dömt i över 100 prejudikat och flera lär det bli. Läs mer

Dela :

av

Utropstecken

Glad man i partyhattI dag – onsdagen den 14 september 2016 – dömer Sören Öman sitt hundrade prejudikat i Arbetsdomstolen. Han har då varit ordförande eller vice ordförande vid 100 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen sedan 1996. Dagens dom gäller om facket kan få skadestånd för att en arbetsgivare ska ha tillämpat ett kollektivavtal i strid med EU-rätten (AD 2016 nr 55). Läs mer

Dela :

av

Utropstecken

PennaI sommar kommer en helt ny lärobok om den kollektiva arbetsrätten ut på Iustus Förlag. Den är skriven av Sören Öman, Kent Källström, pensionerad arbetsrättsprofessor, och Jonas Malmberg, liksom Sören Öman ordförande i Arbetsdomstolen. Boken blir på drygt 150 lättsmälta sidor och heter helt enkelt ”Den kollektiva arbetsrätten – En lärobok”. Den passar för studenter och andra som vill sätta sig in i hur det fungerar med kollektiva förhandlingar, stridsåtgärder, föreningsrätt, arbetstagarinflytande, rättegång och skiljeförfarande i arbetstvister m.m. Läs mer

Dela :

av

Utropstecken

VågskålNämnden mot diskriminering beslutar på förslag av Diskrimineringsombudsmannen (DO) eller en central arbetstagarorganisation om vitesförelägganden för att bl.a. arbetsgivare ska vidta aktiva åtgärder mot diskriminering. Sören Öman har varit med i nämnden som ersättare för vice ordföranden sedan starten 2009. Dessförinnan hade han motsvarande funktion hos föregångaren Jämställdhetsnämnden.

Ledamöterna brukar förordnas för två år i taget, men förra gången gällde förordnandet bara för ett år, 2015. Bakgrunden var att en statlig utredning hade föreslagit att nämnden skulle avskaffas per den 1 januari 2016. I stället skulle DO enligt förslaget själv få besluta om vitesförelägganden på eget initiativ eller på förslag av en central arbetstagarorganisation. Det nya förordnandet gäller emellertid för två år som vanligt, 2016 och 2017. Det tyder på att förslaget om att avskaffa nämnden inte längre är aktuellt. Läs mer

Dela :

av

Utropstecken

VågskålNämnden mot diskriminering beslutar på förslag av Diskrimineringsombudsmannen (DO) eller en central arbetstagarorganisation om vitesförelägganden för att bl.a. arbetsgivare ska vidta aktiva åtgärder mot diskriminering. Sören Öman har varit med i nämnden som ersättare för vice ordföranden sedan starten 2009. Dessförinnan hade han motsvarande funktion hos föregångaren Jämställdhetsnämnden. Ledamöterna brukar förordnas för två år i taget, men denna gång gäller förordnandet bara för ett år, 2015. Bakgrunden är att en statlig utredning har föreslagit att nämnden avskaffas per den 1 januari 2016. I stället ska DO enligt förslaget själv få besluta om vitesförelägganden på eget initiativ eller på förslag av en central arbetstagarorganisation. Läs mer

Dela :

av

Utropstecken

Blendow LexnovaI år har det kommit två vägledande avgöranden från Arbetsdomstolen om uppsägning till följd av statligt anställdas otillåtna registerslagningar. Myndigheters loggkontroller har skärpts på senare år. I Blendow Lexnova för december 2014 som kommer ut senare under månaden skriver jag om arbetsrättsliga åtgärder mot anställdas otillåtna dataslagningar. Läs mer

Dela :

av

Utropstecken

Dir. 2014:149 Tilläggsdirektiv till UtstationeringskommitténRegeringen har beslutat om tilläggsdirektiv till Utstationeringskommittén (A 2012:03), bland annat i syfte att stärka kollektivavtalens ställning vid utstationering. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson har även utsett Marie Granlund, riksdagsledamot för S, som ny ordförande i Utstationeringskommittén. Utredningstiden förlängs och uppdraget ska redovisas i sin helhet senast den 31 maj 2015. Läs mer

Dela :

av

Utropstecken

Blendow LexnovaMed konsekvensskadestånd avses allmänt skadestånd för brott mot formaliareglerna i lagen (1982:80) om anställningsskydd vid avslutande av anställning när arbetsgivaren felaktigt utgått från att dessa inte var tillämpliga. Det kan handla om att arbetsgivaren tror sig avsluta en tidsbegränsad anställning vid anställningstidens slut när arbetstagaren rätteligen är att betrakta som tillsvidareanställd. Praxis i fråga om sådant skadestånd ska dömas ut eller inte är påtagligt vacklande. Nu har det med bara en veckas mellanrum kommit två domar från Arbetsdomstolen där domstolen dömde ut konsekvensskadestånd i den ena men inte den andra domen. Det skriver jag om i Blendow Lexnova för oktober 2014 som kommer ut senare under månaden. Läs mer

Dela :

av

Utropstecken

Sören Öman, Anställningsskyddspraxis, sjunde upplagan 2014Korrektur av sjunde upplagan av Sören Ömans bok Anställningsskyddspraxis har precis lämnats. Boken kommer ut från trycket i september 2014 men kan förhandsbeställas redan nu. Boken omfattar fler rättsfall än någonsin, 1 867 avgöranden från Arbetsdomstolen och 241 avgöranden från andra instanser. Omslaget kommer att bli vackert gult. Läs mer

Dela :

av

Utropstecken

Man med dator vid skrivbordDet är dags att summera första halvåret 2014. Sören Öman håller fortsatt många föredrag och han har oftare än vanligt agerat ordförande i Arbetsdomstolen. Antalet pågående skiljeförfaranden har också ökat (till för närvarande åtta förfaranden). Den arbetsrättsliga seminarieserien Sören Öman och Kerstin Ahlberg startade 2013 fortsätter med oförminskad intensitet och lockar fortsatt många deltagare.

Under första halvåret 2014 har Sören Öman Läs mer

Dela :

av

Utropstecken

Registerutdrag i arbetslivetEn arbetsgivare ska inte få begära att en arbetssökande visar upp ett belastningsregisterutdrag med sin registrerade brottslighet. Det föreslår en utredning om registerutdrag i arbetslivet (SOU 2014:48). Undantag ska gälla om arbetsgivaren har stöd i författning. Det är samma förslag som Utredningen om integritetsskydd i arbetslivet lämnade redan för fem år sedan (SOU 2009:44). Under mellantiden har kanske en halv miljon registerutdrag begärts. Vi får se hur det går med det nya förslaget. Läs mer

Dela :

av

Utropstecken

Nya regler om aktiva åtgärder mot diskrimineringNämnden mot diskriminering beslutar på förslag av Diskrimineringsombudsmannen (DO) eller en central arbetstagarorganisation om vitesförelägganden för att bl.a. arbetsgivare ska vidta aktiva åtgärder mot diskriminering. En statlig utredning har nu föreslagit att nämnden avskaffas. I stället ska DO själv få besluta om vitesförelägganden på eget initiativ eller på förslag av en central arbetstagarorganisation. Avskaffandet föreslås ske per den 1 januari 2016. Läs mer

Dela :

av

Utropstecken

Dir. 2014:82 Tilläggsdirektiv till UtstationeringskommitténRegeringen har i dag gett Utstationeringskommittén (A 2012:03) ett tilläggsuppdrag. Kommittén ska föreslå hur direktivet om tillämpning av utstationeringsdirektivet (tillämpningsdirektivet) ska genomföras i svensk rätt i de delar som rör förbättrad tillgång till information om kollektivavtalsvillkor och entreprenörsansvar. Utstationeringskommittén får förlängt uppdrag och ska lämna sin redovisning av uppdraget senast den 28 februari 2015. Läs mer

Dela :

av

Utropstecken

Blendow LexnovaNär regeringen ska anställa chefer för förvaltningsmyndigheter gäller sträng sekretess för identiteten hos intresserade sökande. Sådan sekretess gäller inte när myndigheter eller kommunala företag ska anställa chefer och liknande, utan namnen på kandidaterna är offentliga. Det är dock inte ovanligt att arbetsgivaren på olika sätt försöker hindra insyn i vilka kandidater som finns. På senare tid har det kommit ett par intressanta avgöranden om detta, ett uttalande av JO och en brottmålsdom om tjänstefel. Det skriver jag om i Blendow Lexnova för maj 2014 som kommer ut senare under månaden. Läs mer

Dela :