Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar: Sökord:

Arbetsdomstolens domarMoms På Wikipedia

( 14 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 28,6% ( 4 / 14 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,3%

Andel överklagade mål : 28,6% ( 4 / 14 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 23,2%

Andel avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 0,0% ( 0 / 14 st. )

Utdömda rättegångskostnader per refererat avgörande : 159 127 kr | Median : 165 919 kr

Högsta belopp utdömt för rättegångskostnader : 256 369 kr ( i AD 2013 nr 80 )

Avser bara direktstämda mål. Alla belopp är i dagens penningvärde.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden om moms sedan 1993 ( 14 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2017 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2017 nr 4 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare har utfört arbete under cirka två och att halvt år på en restaurang. Arbetstagaren har gjort gällande att han inte fått någon lön utbetald, medan arbetsgivaren menar att han betalat lön kontant till arbetstagaren. En fråga rör därmed om arbetsgivaren kunnat styrka att kontant betalning skett. Därutöver bl.a. frågor om när arbetet påbörjades och vilken lön som avtalats.

» Läs hela rättsfallet AD 2017 nr 4

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : M.T. & S.S. med uppgiven firma Rodis Restaurang & Pizzeria

Ombud : Carl Adam Åhnberg

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Karin Hellmont, Christer Måhl, Charlott Richardson, Helena Linde, Håkan Löfgren (f.d. ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Anders Hammarbäck. Enhälligt.
Rättssekreterare : Tobias Bergkvist

Dela :

2016 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2016 nr 1 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Arbetstagare har kontaktat sin arbetstagarorganisation för att få till stånd kollektivavtal på arbetsplatsen varefter informationsmöte om kollektivavtal har hållits mellan arbetsgivaren och organisationens ombudsman. Arbetsgivaren har en tid senare sagt upp alla sina arbetstagare. Fråga bl.a. om uppsägningarna och vissa andra händelser inneburit föreningsrättskränkningar.

» Läs hela rättsfallet AD 2016 nr 1

Lagrum : 8 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 2 kap. 1 §, 4 kap. 5 § och 5 kap. 2 § tredje stycket lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter ( Privata sektorn ) : Active Inredning & Montage AB & J.W. & M.W. & P.H. & S.S. & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ombud : Patrik Westerlund & Susanna Kjällström & Sussanne Lundberg

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Jonas Malmberg, Hans Blyme, Berndt Molin, Claes Frankhammar, Håkan Torngren, Marcel Carlstedt och Carl-Gustaf Hjort. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Rättssekreterare : Malin Stensbäck

Dela :

2013 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 2013 nr 94 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Tvist om giltighet av avskedande av officer inom Försvarsmakten. Fråga bland annat om arbetstagaren köpt in föremål i annat syfte än Försvarsmaktens behov av dessa föremål.

» Läs hela rättsfallet AD 2013 nr 94

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : Officersförbundet & Staten genom Försvarsmakten

Ombud : Adam Grabavac & Anders Enqvist

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Karin Renman, Ulla Erlandsson, Christer Måhl, Kerstin Brodowsky, Göran Söderlöf, Malin Ackholt och Carl-Gustaf Hjort. Enhälligt.
Sekreterare : Johanna Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 2013 nr 80 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om rättegångshinder. I § 18 i mellan SAF, LO och PTK träffad överenskommelse om gemensamma försäkringsvillkor för AFA-försäkringarna och Avtalspension SAF-LO finns en skiljeklausul. Arbetsdomstolen har funnit att skiljeklausulen är tillämplig på den talan om allmänt skadestånd för kollektivavtalsbrott som arbetstagarorganisationen för i målet och har avvisat talan.

» Läs hela rättsfallet AD 2013 nr 80

Parter ( Privata sektorn ) : Hotell- och restaurangfacket & Restaurang Storseglet Aktiebolag & Visita

Ombud : Annett Olofsson & Erik Danhard

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Hans Blyme, Inga Jerkeman, Kerstin Brodowsky, Claes Frankhammar, Anders Tiderman (f.d. avtalssekreteraren i Industrifacket Metall; tillfällig ersättare) och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Martin Ulfving

Dela :

2008 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2008 nr 106 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om arbetsgivaren, en kommun, kan anses ha förmått arbetstagaren, som efter viss tids sjukskrivning inte längre erhållit sjukpenning, att frånträda sin anställning på grund av att kommunen varit passiv och inte vidtagit tillräckliga rehabiliteringsåtgärder och om arbetstagarens frånträdande är att jämställa med en uppsägning från arbetsgivarens sida, dvs. en s.k. framtvingad eller provocerad uppsägning.

» Läs hela rättsfallet AD 2008 nr 106

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Kommunala sektorn ) : B.N. & Malmö kommun

Ombud : Anders Kron & Ulf Kjerulff

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Inger Andersson, Christer Måhl, Håkan Torngren och Inger Efraimsson. Enhälligt.
Sekreterare : Kristina Wik

Dela :

2002 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2002 nr 40 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om ett försäkringsmedlarombud varit arbetstagare och därmed berättigat till semesterersättning.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 40

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Försäkringsrådgivarna i Dalarna Aktiebolag & S.S.

Ombud : Per-Gunnar Viklund & Thomas Gustafsson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Lars Dirke, Inga Jerkeman, Olof Nordenfelt, Ylva Tengblad, Maud Jansson och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Karina Hellrup

Dela :

2000 ( 1 st. )

Prejudikat med Sören Öman : AD 2000 nr 32 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Enligt verkstadsavtalet är en arbetare, när arbetsgivaren erbjudit arbetaren ackord men enighet om ackordspriset inte nåtts, berättigad till den för arbetstagaren gällande timlönen. Med gällande timlön avses en individuellt bestämd lön baserad på lägsta timlön enligt avtalet med tillägg av eventuellt s.k. flit- och skicklighetstillägg. Fråga om hur denna timlön bestämts i vissa fall.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 32

Parter ( Privata sektorn ) : NIBE Aktiebolag & Svenska Metallindustriarbetareförbundet & Sveriges Verkstadsförening

Ombud : Anders Weihe & Kurt Eriksson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Sören Öman, Karin Isacsson, Mats Holmgren, Bengt Huldt, Hans Wahlström (skiljaktig) och Valter Carlsson (f.d. förbundsordföranden i Grafiska Fackförbundet; tillfällig ersättare; skiljaktig).
Sekreterare : Håkan Lundquist

Dela :

1999 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 1999 nr 99 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om Arbetsdomstolen varit behörig att pröva en tvist angående fordran på lön m.m. för arbete som utförts i Tyskland. Då både arbetsgivare och arbetstagare var medlemmar i organisationer som var bundna av det s.k. byggnadsavtalet uppkom bl.a. fråga om den i detta avtal ingående förhandlingsordningen kunde anses vara tillämplig på tvisten.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 99

Lagrum : 2 kap. 1 § första stycket samt 6 § första stycket lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter ( Privata sektorn ) : Byggentreprenörerna & Svenska Byggnadsarbetareförbundet & Tractatus Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Charlotte Abrahamsson, Karin Isacsson, Olof Nordenfelt, Anders Sandgren, Staffan Holmertz och Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 98 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare som i många år hade varit anställd vid ett textilföretag som verkstadsmekaniker och sedermera – efter omplacering till följd av avveckling av delar av verksamheten – som lagerarbetare och fastighetsskötare blev uppsagd på grund av arbetsbrist. All företagets verksamhet på orten hade då avvecklats förutom den försäljning av tyger m.m. som ägde rum i företagets särskilda s.k. fabriksbutik. Fråga om arbetstagaren hade haft tillräckliga kvalifikationer för arbete i butiken.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 98

Lagrum : 22 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Industrifacket & Strömma Textil Aktiebolag & TEKOindustrierna

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Claes-Göran Sundberg (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Bo Jangenäs, Rolf Hugert, Tage Persson, Gunnar Ericson och Lennart Andersson (f.d. förhandlingschefen i Lärarförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Jan Lindblad

Dela :

1996 ( 3 st. )

Prejudikat : AD 1996 nr 143 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En hotellanställd uppsökte efter arbetstidens slut en hotellgäst på dennas rum. Han förtärde i hotellgästens sällskap en betydande mängd vin och kvarstannade i rummet över natten. Hotellgästen framförde påföljande morgon klagomål över det inträffade till hotelledningen. – Arbetsdomstolen har funnit hotellföretaget vara berättigat att avskeda arbetstagaren.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 143

Lagrum : 18 § första stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : M.A. & Saltsjöbadens Hotellaktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Henrik Sahlin och Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Carl-Johan Karlson

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 132 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Enligt en protokollsanteckning i kollektivavtal för anläggningsbranschen kan inom nyproduktion och vissa större reparations- och ombyggnadsobjekt överenskommelse om anställning för viss tid träffas mellan arbetsgivare och arbetstagare vid anställning som beräknas pågå högst 6 månader. Enligt en annan protokollsanteckning i avtalet övergår en avtalad anställning till tillsvidareanställning i den verksamhet där arbetstagaren är anställd, om anställningen fortsätter efter det att anställningen rätteligen skulle ha upphört. – Målet rör två arbetstagare, vilkas anställningar kom att fortsätta efter den vid anställningstillfället avtalade tiden. Tvisten gäller frågan om deras anställningar därmed har övergått till tillsvidareanställningar. I tvisten uppkommer följande frågor: – 1) Var arbetstagarna anställda för viss tid i avtalets mening? – 2) Är det en förutsättning för att anställningarna skall kunna övergå till tillsvidareanställningar att arbetstagarna var sysselsatta inom nyproduktion eller större reparations- och ombyggnadsprojekt? – 3) Var arbetstagarna faktiskt sysselsatta inom nyproduktion eller större reparations- eller ombyggnadsprojekt?

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 132

Parter ( Privata sektorn ) : Byggentreprenörerna & Skanska Väst Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Marianne Jenryd (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Christer Måhl, Ulf E. Nilsson, Olof Nordenfelt, Göte Larsson (skiljaktig) och Gunnar A. Karlsson (skiljaktig).
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 126 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

I en ackordsöverenskommelse finns bestämmelser bl.a. om ackordets omfattning och om undantagna arbeten. Fråga huruvida arbetsgivaren gjort sig skyldig till brott mot överenskommelsen genom att anlita entreprenörer för arbeten som inte omfattas av de arbeten som uttryckligen undantagits i överenskommelsen.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 126

Lagrum : 4 kap. 7 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter ( Privata sektorn ) : Byggentreprenörerna & Skanska Sydöst Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Dag Ekman, Siv Kimbré, Ulf E. Nilsson, Mats Holmgren, Göte Larsson (skiljaktig) och Inger Karlsson (skiljaktig).
Sekreterare : Örjan Härneskog

Dela :

1995 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 1995 nr 130 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Ett kollektivavtals – vägavtalet – bestämmelser om reskostnadsersättning innehåller en regel om att rätt till sådan ersättning inte föreligger vid arbetstagares dagliga resor från bostaden till fast tjänsteställe. Vid ett företag har emellertid i stor omfattning med avvikelse från kollektivavtalsregeln träffats överenskommelser mellan arbetsgivaren och enskilda arbetstagare om reskostnadsersättning. Arbetsgivaren upphörde vid en senare tidpunkt med att utge ersättning under hänvisning till kollektivavtalsregeln. Den huvudsakliga tvistefrågan i målet gäller om överenskommelserna varit ogiltiga i enlighet med 27 § medbestämmandelagen såsom en otillåten avvikelse från kollektivavtalet. – Vägavtalets bestämmelser om reseersättning och traktamente är likalydande med motsvarande bestämmelser i byggnadsavtalet. Dessa senare bestämmelser har normerande verkan. Vilken betydelse har detta förhållande för tolkningen av vägavtalet? I målet berörs också frågan om betydelsen av lokal praxis.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 130

Lagrum : 27 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Byggförbundet & SEKO – Facket för Service och Kommunikation & Skanska Sydöst Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Kjerstin Nordborg, Birgitta Isaksson Perez, Torkel Unge, Christian Tydén, Börje Grahn och Jörgen Andersson (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Claes-Göran Sundberg

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 29 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida de i § 10 mom. 1 i verkstadsavtalet angivna beloppen för heldags- och halvdagstraktamenten automatiskt skall följa motsvarande avdragsgilla belopp enligt skattelagstiftningen.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 29

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Metallindustriarbetareförbundet & Sveriges Verkstadsförening & Volvo Lastvagnar Komponenter Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Erik Lempert, Margit Strandberg, Lennart Hörnlund, Christian Tydén, Thore Ziethén (skiljaktig) och Alf Karlsson (skiljaktig).
Sekreterare : Jan Bergman

Dela :