: : : : :

Arbetsdomstolens domarAnna Ekström På Wikipedia

( 12 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

[ Sekreterare / Rättssekreterare ]

Anna Ekström
Aktiv som sekreterare / rättssekreterare 1993–1995 ( 12 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Anna Ekström har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden med :
46 ledamöter ♀ 10 ♂ 36
26 parter

Anna Ekström har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden när Hans Tocklin ( 8 st. ), Nina Pripp ( 3 st. ) och Hans Stark ( 1 st. ) varit ordförande

Förord­nanden i Arbets­dom­stolen :

Funk­tionTill­träddeAv­gickLängd
Sekre­terare1992-08-311998-12-316 år 4 mån 1 dag
Förordnad i sammanlagt 6 år 4 månader och 1 dag.

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Antal refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Anna Ekström som sekreterare / rättssekreterare per år sedan 1993

Genomsnittet är 4,0 refererade avgöranden per år.

Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Anna Ekström som sekreterare / rättssekreterare per år sedan 1993

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Anna Ekström som sekreterare / rättssekreterare sedan 1993 ( 12 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

1995 ( 8 st. )

Prejudikat : AD 1995 nr 148 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare avskedades i februari 1994 från sin anställning hos den statliga myndigheten Postverket. Den 1 mars samma år genomfördes en bolagering avseende Postverkets verksamhet. Den del av verksamheten inom vilken arbetstagaren hade varit sysselsatt fördes till Posten Distribution AB. Senare samma månad väckte arbetstagaren talan mot detta bolag med yrkande om ogiltigförklaring av avskedandet. Fråga om talan väckts mot rätt part. – Arbetsdomstolen har funnit att Posten Distribution AB inte vid tidpunkten för bolagiseringen hade övertagit Postverkets rättigheter och skyldigheter på grund av arbetstagarens anställningsavtal med Postverket. I domen behandlas frågan om arbetstagarens anställning har övergått till det nämnda bolaget med tillämpning av rättsregler som blivit gällande som följd av Sveriges anslutning till EES-avtalet.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 148

Parter i Arbetsdomstolen ( Statliga sektorn ) : Posten Distribution Aktiebolag & U.V.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Michaël Koch, Karin Isacsson, Bengt Huldt, Lennart Aspegren, Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Björn Rosengren. Enhälligt.
Sekreterare : Anna Ekström

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 113 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Sedan en arbetstagare avskedats inleds förhandlingar mellan denne och arbetsgivaren. Under dessa berörs inte frågan om preskription. Så snart den preskriptionstid som följer av 41 § anställningsskyddslagen löpt ut avbröt arbetsgivaren förhandlingarna och avvisade arbetstagarens krav. Arbetsdomstolen har ansett att arbetsgivaren i detta fall får anses ha medgett arbetstagaren en förlängning av preskriptionstiden samt att arbetstagaren, som väckt talan vid domstol inom en månad från det att förhandlingarna avslutades, inte på grund av preskription förlorat sin talan. Arbetsdomstolen har också gjort uttalanden av innebörd att tingsrätten bort pröva preskriptionsfrågan i mellandom.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 113

Lagrum : 41 § och 42 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 17 kap. 5 § rättegångsbalken (1942:740)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : KFUM Uppsala Dam- och Ungdomsbasket & T.K.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Lennart Aspegren och Thore Ziethén. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Anna Ekström

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 101 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

En kommun underrättar en anställd som arbetat som barnomsorgschef om att denne fortsättningsvis i stället skall fullgöra arbetsuppgifter i befattning som verksamhetschef för familjehems-, kontaktfamiljs- och feriebarnsverksamhet. Fråga om kommunen därigenom skilt arbetstagaren från dennes anställning och – när denna fråga besvarats nekande – om det förelegat vägande skäl för förflyttningen av arbetstagaren.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 101

Lagrum : 4 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Göteborgs kommun & Lärarförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Gudmund Toijer, Margit Strandberg, Lennart Hörnlund, Lars Ahlvarsson, Thore Ziethén och Erik Adolfsson (förste ombudsman i Försvarets Civila Tjänstemannaförbund; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Anna Ekström

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 79 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Vid revisionsförhandlingar i ett landsting överlämnade den fackliga organisationen en handling med underlag för sina yrkanden. Landstingets företrädare överlämnade på arbetstagarpartens begäran en handling med minnesanteckningar från förhandlingen och upprättade ett protokoll, vari angavs att parterna hade kommit överens. Handlingarna med underlag och minnesanteckningar samt protokollet innehåller till en viss del likalydande sifferuppgifter. Varken handlingen med minnesanteckningar eller protokollet har underskrivits. Fråga dels om överenskommelse i anledning av revisionsförhandlingarna måste ha kollektivavtals form, dels om kollektivavtal har uppkommit.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 79

Lagrum : 23 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Kommunala sektorn ) : Landstinget Jönköpings län & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Kjerstin Nordborg, Christer Måhl, Lennart Grudevall, Bo Hansson, Alf Karlsson och Staffan Holmertz (ombudsman i Svenska Elektrikerförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Anna Ekström

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 54 meddelad Enhällig
Överklagat ( återförvisat ) – Beslut ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

En kommun ansökte om betalningsföreläggande för en arbetstagare. Sedan kronofogdemyndigheten enligt reglerna därom överlämnat målet till tingsrätt, överlämnade tingsrätten på begäran av kronofogdemyndigheten målet till arbetsdomstolen. Arbetsdomstolen finner dels att arbetsdomstolen inte är behörig att pröva målet i föreliggande skick, dels att tingsrätten inte haft stöd i vare sig lagstiftningen om handläggning av mål om betalningsföreläggande för fordringar i arbetstvister eller arbetstvistlagen för att överlämna målet till arbetsdomstolen. Allmänna uttalanden om handläggningen av mål om betalningsföreläggande för fordringar i arbetstvister.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 54

Lagrum : 2 kap. 1 § och 4 kap. 5 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister | 2 § lagen (1991:852) om betalningsföreläggande för fordringar i arbetstvister och fordringar som skall prövas av statens va-nämnd | 5 § och 61 § lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

Parter i Arbetsdomstolen ( Kommunala sektorn ) : M.S-E. & Stockholms stad

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Lennart Aspegren och Thore Ziethén. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Anna Ekström

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 46 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

 ]

Sammanfattning :

Ett kollektivavtal innehåller en bestämmelse om att viss ersättning skall utgå om arbetstagaren under tjänstgöring ombord inte kan beredas egen bostad. Fråga om innebörden härav.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 46

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Sjöfolksförbundet & Sveriges Redareförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Hans Blyme, Annika Baude, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Björn Lindell (skiljaktig), Alf Karlsson och Inger Karlsson.
Sekreterare : Anna Ekström

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 31 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om piloter inom SAS är skyldiga enligt kollektivavtal att i samband med flygning utföra vissa kontroller av flygplanet.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 31

Parter ( Privata sektorn ) : Dansk Pilotforening & Norske SAS-Flygeres Forening & Scandinavian Airlines System & Svensk Pilotförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Erik Lempert, Margit Strandberg, Lennart Hörnlund, Peter Ander, Bo Hjern och Jarl Karlsson. Enhälligt.
Sekreterare : Anna Ekström

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 20 meddelad — Med särskilt yttrande
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

En polisman har dömts för grovt tjänstefel till villkorlig dom. Arbetsdomstolen har funnit att det enligt lagen (1976:600) om offentlig anställning har förelegat grund för att avskeda honom.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 20

Lagrum : 11 kap. 1 § lagen (1976:600) om offentlig anställning

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Rikspolisstyrelsen & Svenska Polisförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Brita Swan, Siv Kimbré, Mats Holmgren, Lennart Aspegren (särskilt yttrande), Göte Larsson och Stig Ahlin. Enhälligt.
Sekreterare : Anna Ekström

Dela :

1994 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1994 nr 148 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

 ]

Sammanfattning :

Fråga om SAS brutit mot ett med Svensk Pilotförening, Dansk Pilotforening och Norske SAS-Flygeres Forening ingånget kollektivavtal, som innehåller dels en utfästelse om att SAS, dess moderbolag och SAS Commuter inte kommer att ”upprätta andra flygbolag i Skandinavien” dels en föreskrift om att av SAS Commuter ”disponerad flygplanflotta” inte får överstiga 30 flygplan.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 148

Parter ( Privata sektorn ) : Dansk Pilotforening & Norske SAS-Flygeres Forening & Scandinavian Airlines System & Svensk Pilotförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Erik Lempert, Inga Britt Lagerlöf, Lennart Hörnlund, Ulf E. Nilsson, Lennart Andersson och Ulf Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Anna Ekström

Dela :

1993 ( 3 st. )

Prejudikat : AD 1993 nr 54 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om tolkningen av ett lokalt kollektivavtal om nytt lönesystem vid Telub Aktiebolag.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 54

Parter ( Privata sektorn ) : Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VERKSTADSINDUSTRI & Svenska Metallindustriarbetareförbundet & Telub Aktiebolag & Telub Verkstadsklubb i Växjö

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp (skiljaktig), Hans Blyme, Annika Lundius (hovrättsassessor i Svea Hovrätt; tillfällig ersättare), Christian Tydén (skiljaktig), Mats Holmgren (direktör i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare; skiljaktig), Nils Gunnarsson (förre enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Bengt Lantz (ombudsman i Svenska Pappersindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare).
Sekreterare : Anna Ekström

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 30 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En kvinnlig arbetstagare har sagt upp sin anställning vid ett bolag som är bundet av verkstadsavtalet. Innan uppsägningstiden ännu gått ut frånträdde hon anställningen. Från arbetstagarsidan görs gällande i första hand att uppsägningen är att jämställa med en uppsägning gjord av bolaget och i andra hand att kvinnan haft rätt att häva anställningsavtalet. I målet yrkas skadestånd för brott mot anställningsskyddslagen eller dess grunder och mot verkstadsavtalet. – Fråga är i målet dels om kvinnans åtgärder varit orsakade av att kvinnan utsatts för sexuella trakasserier på arbetsplatsen och dels om vilka åtgärder bolaget vidtagit sedan bolaget fått uppgift om de påstådda trakasserierna. Arbetsdomstolen gör i domen principiella uttalanden om arbetsgivares utredningsskyldighet i sistnämnda hänseende.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 30

Lagrum : 4 § och 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Metallindustriarbetareförbundet & TVAB

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Nils Rekke (hovrättsassessorn i justitiedepartementet; tillfällig ersättare; skiljaktig), Palle Landin, Torkel Unge (skiljaktig), Ola Bengtson (skiljaktig), Alf Karlsson och Stig Ahlin.
Sekreterare : Anna Ekström

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 18 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida det funnits grund för att avskeda eller säga upp en frisör som för egen del utfört klippningar på sin fritid. I målet åberopar arbetsgivarsidan bl.a. bestämmelserna i § 12 e) i riksavtalet mellan Sveriges Frisörföretagare och Handelsanställdas förbund, i vilket sägs att anställd inte äger rätt att under semester eller annan fritid utföra arbete inom yrket. Även fråga om frisörens arbetsgivare före avskedandet fullgjort sin skyldighet att överlägga med den lokala arbetstagarorganisationen.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 18

Lagrum : 18 § och 30 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Handelsanställdas förbund & Skägg & Lockar L.B. Aktiebolag & Sveriges Frisörföretagare

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Christian Tydén och Nils Gunnarsson (förre ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Anna Ekström

Dela :