: : : : :

Arbetsdomstolens domarAnställningsform På Wikipedia

( 16 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

Andra sökord som kan vara intressanta :

Bibehållna anställningsförmåner

Arbetsdomstolens egna sökord
( som är mindre konsekventa än sökorden ovan )

Bibehållna anställningsförmånerÄndring av anställningsform

Arbetsrättslig litteratur om anställningsform ( 4 st. )

Laila Freivalds, Columbi ägg – en tredje anställningsform inom scenkonsten (- till glädje för bl.a. en operaälskare) i Vänbok till Sten Heckscher (red. Johan Hirschfeldt), 2012, s. 117–122

Förlag : Iustus, Uppsala.

Rolf Kristensson, Blandade anställningsformer tillåtna i Advokaten 1999 nr 4 s. 22

Anteckningar :
Se också Fredrik Brandel i Advokaten 1999 nr 2 s. 12 och Fredrik Brandel i Advokaten 1999 nr 6 s. 19.

Kent Källström, Anmälan av Ann Henning; Tidsbegränsad anställning. En studie av anställningsformsregleringen och dess funktioner i SvJT 1986 s. 445–451

Anmälan av :
Ann Henning; Tidsbegränsad anställning. En studie av anställningsformsregleringen och dess funktioner.

Ann Henning, Tidsbegränsad anställning – En studie av anställningsformsregleringen och dess funktioner [ Skrifter utgivna av Juridiska föreningen i Lund Vol. 71 ], 1984

Anmäld av :
Kent Källström i SvJT 1986 s. 445–451.
Sten Edlund i Lag & Avtal 1985 nr 1 s. 33.

Anteckningar :
Ann Henning heter numera Ann Numhauser-Henning.

Ovanstående är bara referenser. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext. » Länk till Sören Ömans skrifter

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 12,5% ( 2 / 16 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,4%

Andel överklagade mål : 31,3% ( 5 / 16 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,9%

Andel avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 6,3% ( 1 / 16 st. )

Utdömda rättegångskostnader per refererat avgörande : 164 981 kr | Median : 101 185 kr

Högsta belopp utdömt för rättegångskostnader : 421 797 kr ( i AD 2012 nr 24 )

Avser bara direktstämda mål. Alla belopp är i dagens penningvärde.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden om anställningsform sedan 1993 ( 16 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2017 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2017 nr 50 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en kyrkvaktmästare haft upprepade tidsbegränsade anställningar eller om han varit tillsvidareanställd. Även fråga om det funnits saklig grund för uppsägning på grund av arbetsbrist.

» Läs hela rättsfallet AD 2017 nr 50

Lagrum : 4 §, 6 c §, 7 §, 8 §, 19 § och 33 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 30 §, 34 § och 41 § rättshjälpslagen (1996:1619)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : A.H. & Finska församlingen

Ombud : Kristina Persson & Maria Ahlquist & Ulrika Runelöv

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Jonas Malmberg, Dag Ekman, Kurt Eriksson, Charlott Richardson, Johanna Torstensson, Malin Ackholt och Elisabeth Mohlkert. Enhälligt.
Rättssekreterare : Lotta Bodelius

Dela :

2016 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2016 nr 22 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en målare varit anställd tills vidare eller om hon haft upprepade tidsbegränsade anställningar (behovsanställningar). Även fråga om arbetsgivaren var bunden av kollektivavtal. Arbetsdomstolen har funnit att organisationernas talerätt enligt 4 kap. 5 § arbetstvistlagen inte omfattar tvister som enligt 1 kap. 1 § andra stycket arbetstvistlagen handläggs gemensamt med en arbetstvist.

» Läs hela rättsfallet AD 2016 nr 22

Lagrum : 6 § andra stycket lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område | 4 § handelsregisterlagen (1974:157) | 1 kap. 1 §, 2 kap. 1 §, 4 kap. 5 § och 5 kap. 2 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister | 23 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 2 kap. 17 § och 20 § lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag | 4 §, 6 c § och 21 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : H.P. & PeHo Handelsbolag & S.S. & Svenska Målareförbundet & T.H.

Ombud : Erik Boberg & Henric Ask

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Jonas Malmberg, Ulla Erlandsson, Christer Måhl, Charlott Richardson, Ken Johnsson, Ella Niia (f.d. förbundsordföranden i Hotell- och restaurangfacket; tillfällig ersättare) och Margareta Zandén. Enhälligt.
Rättssekreterare : Märta Lindberg

Dela :

2014 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2014 nr 79 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Hade arbetsgivaren rätt att, såsom vid en provanställning, avbryta en tidsbegränsad anställning i förtid?

» Läs hela rättsfallet AD 2014 nr 79

Lagrum : 4 §, 5 §, 6 § och 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Carlsönerna AB & S.T.

Ombud : Thomas Lindwall & Ulf Wiestål

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Karin Renman, Maj Johansson, Per-Anders Edin, Peter Jeppsson, Elisabeth Bjar, Gunilla Kevdal och Margareta Öhberg. Enhälligt.
Rättssekreterare : Eva Lärfars Persson

Dela :

2012 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 2012 nr 44 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Efter att en arbetstagare arbetat drygt ett i år i en bemanningsverksamhet har anställningen upphört. Huvudsakligen fråga om arbetstagaren då blev uppsagd från en tillsvidareanställning eller om det var en tidsbegränsad anställning som upphörde. Arbetsdomstolen har funnit att arbetsgivaren inte lyckats visa att arbetstagaren var visstidsanställd.

» Läs hela rättsfallet AD 2012 nr 44

Lagrum : 4 § och 5 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : M.A. & T.A.

Ombud : Conny Engstrand & Nils Högström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Peter Syrén, Kurt Eriksson, Charlott Richardson, Marianne Hörding, Sten-Ove Niklasson och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 2012 nr 24 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en programledare för ett radioprogram har utfört arbete som arbetstagare eller som uppdragstagare. Efter att ha funnit att arbetet utförts under sådana omständigheter att programledaren var att betrakta som arbetstagare fann Arbetsdomstolen att arbetsgivaren inte har haft rätt att tidsbegränsa anställningen i enlighet med en regel i journalistavtalet om s.k. programanställning.

» Läs hela rättsfallet AD 2012 nr 24

Lagrum : 4 § och 36 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Medieföretagen & Svenska Journalistförbundet & Sveriges Radio Aktiebolag

Ombud : Antje Dedering & Stellan Gärde

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Dag Ekman, Christer Måhl, Bengt Huldt, Lars-Erik Tour (f.d. juristen i Grafiska Företagens Förbund; tillfällig ersättare), Inger Efraimsson och Bengt G. Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Pontus Bromander (tidigare Woxner)

Dela :

2007 ( 3 st. )

Prejudikat : AD 2007 nr 65 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

I ett skriftligt anställningsavtal har angivits att anställningen var en visstidsanställning och ett vikariat. Fråga om anställningen varit en tillåten tidsbegränsad anställning i enlighet med teknikavtalet och en lokal överenskommelse eller ett otillåtet vikariat. Även fråga om arbetsgivaren brutit mot anställningsskyddslagens regler om en arbetsgivares skyldighet att informera den anställde om de villkor som gäller för anställningen när arbetsgivaren lämnat uppgift om att anställningen var ett vikariat och om arbetsgivaren därutöver gjort sig skyldig till brott mot förhandlingsskyldigheten i medbestämmandelagen.

» Läs hela rättsfallet AD 2007 nr 65

Lagrum : 4 § och 6 a § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 10 § och 16 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Göteborgs Industriarbetarsyndikat av Sveriges Arbetares Centralorganisation & Teknikarbetsgivarna & Volvo Personvagnar Aktiebolag

Ombud : Charlotta Sundin & Johan Larsson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Per Sundberg, Britt Angleryd, Bengt Huldt, Lillemor Birgersson, Jan Sjölin (f.d. avtalsombudsmannen i Svenska Kommunalarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Anu Rintala

Dela :

Prejudikat : AD 2007 nr 31 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Ett antal medlemmar i en facklig organisation har haft flera på varandra följande visstidsanställningar hos ett bolag. Arbetstagarorganisationen har gjort gällande att bolaget beslutat att införa ett stopp för tillsvidareanställning med verkan för dessa medlemmar för att de hade vänt sig till sin fackliga organisation. Vidare har organisationen påstått bl.a. att bolaget ställt som villkor för att arbetstagarna skulle få en anställning tills vidare att de gick över från den arbetstagarorganisation de var medlemmar i till den organisation som bolaget hade kollektivavtal med. Fråga om bolaget gjort sig skyldigt till föreningsrättskränkning. I andra hand fråga om bolaget vidtagit olovliga stridsåtgärder.

» Läs hela rättsfallet AD 2007 nr 31

Lagrum : 8 §, 41 § och 45 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : ITG Gruppen Aktiebolag & Svenska Elektrikerförbundet & Teknikarbetsgivarna

Ombud : Anders Weihe & Robert Sjunnebo

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Ulla Erlandsson, Mårten Holmström, Claes Frankhammar, Ulf Perbeck, Jörgen Andersson (f.d. enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Emma Görnerup Cardell

Dela :

Prejudikat : AD 2007 nr 29 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om anställningsform. I ett anställningsavtal har angetts att ”anställningen upphör vid pensionsdatum”. Enligt arbetstagarsidan innebär avtalet att arbetstagaren erhållit en tidsbegränsad anställning – med en avtalstid om ca 23 år – innebärande att anställningen inte kunnat sägas upp, utan hävningsgrund, före pensionsdatum. Enligt arbetsgivaren har parterna inte träffat något avtal om tidsbegränsning varför anställningen varit en tillsvidareanställning. Arbetsdomstolen finner inte visat att avtal träffats om en tidsbegränsad anställning och förklarar därmed att det varit fråga om en tillsvidareanställning.

» Läs hela rättsfallet AD 2007 nr 29

Lagrum : 4 §, 7 § och 33 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Tjänsteförbunden & Anna Johansson-Visborgs stiftelse & Tjänstemannaförbundet HTF

Ombud : Lars Viklund & Thomas Wallén

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Lars Johan Eklund, Berndt Molin, Anders Sandgren, Lillemor Birgersson, Bo Rönngren (f.d. ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Inger Efraimsson. Enhälligt.
Sekreterare : Anu Rintala

Dela :

2005 ( 1 st. )

Prejudikat med Sören Öman : AD 2005 nr 117 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om fältarkeologer, som haft flera på varandra följande s.k. projektanställningar vid ett stadsmuseum, sedermera kommit att bli anställda tills vidare.

» Läs hela rättsfallet AD 2005 nr 117

Lagrum : 4 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 4 kap. 7 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter ( Kommunala sektorn ) : Arkeologsektionen av Göteborgs/Tanums Lokala Samorganisationer av SAC & Göteborgs kommun

Ombud : Christina Madfors & Mikael Grebelius

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Sören Öman, Christer Måhl, Göran Trogen, Inger Mattsson Kasserud, Per Winberg och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Karin Hellmont

Dela :

2002 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2002 nr 92 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetstagare som vikarierade som obehörig lärare enligt bestämmelsen i 5 § andra stycket anställningsskyddslagen övergått till en tillsvidareanställning.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 92

Lagrum : 5 § andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Gotlands kommun & Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund

Ombud : Gunnar Bergström & Martin Wästfelt

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Anna Middelman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Siv Kimbré, Anders Sandgren, Ola Bengtson, Alf Karlsson (f.d. förhandlingschefen i Statsanställdas Förbund; tillfällig ersättare) och Henry Sjöström. Enhälligt.
Sekreterare : Katarina Mannerbrink

Dela :

2000 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2000 nr 103 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En person fick anställning hos en ideell förening som bedrev verksamhet med ett projekt rörande arbetshandikappade personer. I målet uppkommer frågor dels om arbetstagaren erhöll tidsbegränsad anställning avseende viss tid eller avseende visst arbete, dels om arbetstagaren blev avskedad från anställningen samt dels om beräkningen av ekonomiskt skadestånd.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 103

Lagrum : 5 § och 38 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Kooperationens Förhandlingsorganisation & Kooperativ Utveckling i Roslagen & Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund

Ombud : Anders Elmér & Sophie Thörne

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Anders Sandgren och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Håkan Lundquist

Dela :

1998 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 1998 nr 152 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Beslut ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Arbetsdomstolen har funnit att förutsättningar inte föreligger för en prövning enligt 34 § tredje stycket anställningsskyddslagen i ett fall där parterna tvistar om en arbetstagare har varit anställd tills vidare eller för viss tid.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 152

Lagrum : 34 § tredje stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : A.M. & Interspiro Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Mats Holmgren och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Forssman

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 36 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Enligt en bestämmelse i träindustriavtalet får anställning för viss tid, ej överstigande tre månader, avtalas även i de fall arbetsuppgifternas särskilda beskaffenhet så ej föranleder och fråga ej är om praktikarbete eller vikariat. Fråga om bestämmelsen innebär att överenskommen visstidsanställning inte får ingås för en längre anställningstid än tre månader.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 36

Lagrum : 5 a § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Träindustriarbetareförbundet & Träindustriförbundet & Träspecialen Möbel Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Dag Ekman, Siv Kimbré, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Carl Magnus Pontén (skiljaktig), Göte Larsson och Gunnar Ericson.
Sekreterare : Ewamaria Eriksson

Dela :

1996 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1996 nr 7 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga i första hand om en arbetstagare innehaft en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning och i andra hand om denne skilts från sin anställning på grund av arbetsbrist eller av skäl hänförliga till honom personligen utan att det ens funnits giltigt skäl för uppsägning.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 7

Lagrum : 4 §, 7 § och 35 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Nya TR-Hinderstängsel Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Dag Ekman, Margit Strandberg, Mats Holmgren, Bo Hansson (personaldirektör vid Landstinget i Uppsala län; tillfällig ersättare), Roger Sjöstrand (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Kaisa Söderberg

Dela :

1994 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 1994 nr 147 meddelad — Med skiljaktig mening
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Två musiker som erhållit anställning hos ett bolag utan att frågan om anställningsform därvid uttryckligen berördes har ansetts anställda tills vidare. Även fråga om en av musikerna själv har avslutat sin anställning eller om han avskedats.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 147

Lagrum : 4 § och 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : A.N. & Marec Music Production Aktiebolag & P.S.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Brita Swan, Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Anders Hagman (skiljaktig), Nils Gunnarsson (förre enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Bo Hjern.
Sekreterare : Gunilla Svahn Lindström

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 17 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

När en arbetstagare återkommer till sin gamla arbetsplats efter det att han fullgjort sin värnpliktstjänstgöring möts han av beskedet att han inte längre har kvar någon anställning. Fråga om arbetstagaren därigenom avskedats. I målet är tvistigt om arbetstagaren innehaft en provanställning som vid tiden för militärtjänstgöringens påbörjande övergått till en tillsvidareanställning eller om arbetstagaren endast innehaft en tidsbegränsad anställning som gällde fram till dess militärtjänstgöringen påbörjades. Även fråga om bolaget fullgjort sin förhandlingsskyldighet.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 17

Lagrum : 5 § fjärde punkten och 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Svensk Turbo Service Aktiebolag & Svenska Metallindustriarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Ulla Erlandsson, Margit Strandberg, Lennart Hörnlund, Lars Ahlvarsson, Inge Janérus och Bo Hjern. Enhälligt.
Sekreterare : Lise Donovan (tidigare Elise-Marie Johansson)

Dela :