Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar: Sekreterare / Rättssekreterare:

Arbetsdomstolens domarOla Björstrand

( 7 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

[ Sekreterare / Rättssekreterare | Ledamot i underinstans ]

Sök kontaktuppgifter till Ola Björstrand på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Ola Björstrand
Aktiv som sekreterare / rättssekreterare 2006 ( 7 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Ola Björstrand har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden med :
36 ledamöter ♀ 13 ♂ 23
18 parter
13 ombud ♀ 3 ♂ 10

Ola Björstrand har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden när Cathrine Lilja Hansson ( 3 st. ), Michaël Koch ( 3 st. ) och Carina Gunnarsson ( 1 st. ) varit ordförande

Förord­nanden i Arbets­dom­stolen :

Funk­tionTill­träddeAv­gickLängd
Sekre­terare2006-01-162006-11-3010 mån 15 dgr
Förordnad i sammanlagt 10 månader och 15 dagar.

Ola Björstrand
Har varit ledamot i en tingsrätt (Stockholms tingsrätt) i överklagat mål i Arbetsdomstolen 2005 (1 refererat avgörande) ( sedan 1993 )

Ändringsfrekvens : 100,0% ( 1 / 1 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 55,5%

Andel avgöranden med skiljaktig mening i Arbetsdomstolen : 100,0% ( 1 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,3%

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Ola Björstrand som sekreterare / rättssekreterare sedan 1993 ( 7 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2006 ( 7 st. )

Prejudikat : AD 2006 nr 123 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat vägande skäl för att stadigvarande förflytta en lärare mot hennes vilja på grund av två händelser som inträffat med två elever och om det förelegat grund för avskedande. Arbetsdomstolen finner inte visat att det förelegat vägande skäl till förflyttningen efter det att en lång tid passerat utan att kommunen vidtagit några åtgärder och finner att förflyttningen haft grund i lärarens religiösa tillhörighet. Arbetsdomstolen finner vidare att kommunen varit förhindrad att avskeda läraren på grund av den s.k. tvåmånadersregeln.

» Läs hela rättsfallet AD 2006 nr 123

Lagrum : 54 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 8 §, 9 § och 10 § lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning

Parter ( Kommunala sektorn ) : Lärarförbundet & Uppsala kommun

Ombud : Birgitta Lind & Gunnar Bergström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Marianne Lishajko (hovrättsassessorn; tillfällig ersättare), Mårten Holmström, Inger Mattsson Kasserud, Anders Hagman, Margareta Zandén och Henry Sjöström. Enhälligt.
Sekreterare : Ola Björstrand

Dela :

Prejudikat : AD 2006 nr 118 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om saklig grund för uppsägning förelegat av en behandlingsassistent på ett privat behandlingshem. Enligt arbetsgivarparterna har arbetstagaren brutit sin lojalitetsplikt samt sin avtalade och lagstadgade tystnadsplikt samt därutöver uppträtt oprofessionellt och olämpligt mot en patient. Arbetsdomstolen finner att arbetstagaren brutit mot tystnadsplikten vid två tillfällen och agerat klandervärt genom att på ett omotiverat sätt blanda sig i ett pågående placeringsärende och att saklig grund för uppsägning förelegat. Även fråga om otillåten avstängning.

» Läs hela rättsfallet AD 2006 nr 118

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 15 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453)

Parter ( Privata sektorn ) : Alfa Rehabilitering Aktiebolag & Fackförbundet SKTF & Föreningen Vårdföretagarna & Nämndemansgården i Sverige Aktiebolag

Ombud : Anders Hult & Peter Lindgren

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Anders Eka, Berndt Molin, Karl Olof Stenqvist, Lillemor Birgersson, Jan Sjölin (f.d. avtalsombudsmannen i Svenska Kommunalarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Kjell Eriksson. Enhälligt.
Sekreterare : Ola Björstrand

Dela :

Prejudikat : AD 2006 nr 115 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

En arbetstagarorganisation påkallade förhandling med ett bolag och påstod därvid att en av organisationens medlemmar oriktigt hade blivit skild från sin tillsvidareanställning hos bolaget. Bolaget, som avböjde att förhandla, har gjort gällande att medlemmen aldrig varit anställd hos bolaget utan endast arbetssökande och att det därför inte haft skyldighet att förhandla. Fråga om bolaget gjort sig skyldigt till förhandlingsvägran.

» Läs hela rättsfallet AD 2006 nr 115

Lagrum : 10 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Boländerna i Uppsala Kommanditbolag & Uppsala Lokala Samorganisation av Sveriges Arbetares Centralorganisation SAC

Ombud : Jan Åldemo & John Norder

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Peter Syrén (f.d. hovrättsassessorn; tillfällig ersättare), Christer Måhl, Claes Frankhammar, Håkan Torngren, Per Winberg och Ing-Marie Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Ola Björstrand

Dela :

Prejudikat : AD 2006 nr 100 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om föreningsrättskränkning, brott mot förhandlingsskyldigheten i medbestämmandelagen samt otillåten avstängning enligt anställningsskyddslagen. Arbetsdomstolen finner att arbetsgivaren brutit mot förhandlingsskyldigheten genom att vid förhandlingar inte ge en något närmare beskrivning av vad som låg till grund för en uppsägning och avstängning av en arbetstagare samt att arbetsgivaren inte visat att den hade fog för avstängningen.

» Läs hela rättsfallet AD 2006 nr 100

Lagrum : 8 §, 15 § och 16 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 34 § andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Göteborgs kommun & Göteborgs Lokala Samorganisation av Sveriges Arbetares Centralorganisation

Ombud : Gunnar Bergström & Peter Jacobsson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Ulrika Stenbeck Gustavson, Kurt Eriksson, Rolf Hugert, Håkan Torngren, Sven-Olof Arbestål (f.d. förhandlingschefen i Facket för Service och Kommunikation (SEKO); tillfällig ersättare) och Henry Sjöström. Enhälligt.
Sekreterare : Ola Björstrand

Dela :

Prejudikat : AD 2006 nr 69 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Tjänstemän vid Försäkringskassan har sagts upp under åberopande av att de handlagt ärenden trots att jäv förelegat samt gjort otillåtna slagningar i datasystemet. Arbetsdomstolen har funnit att tjänstemännen handlat i strid mot de föreskrifter som reglerar Försäkringskassans verksamhet. Mot bakgrund bl.a. av de informations- och utbildningsinsatser som Försäkringskassan vidtagit har Arbetsdomstolen även funnit att tjänstemännen måste ha varit medvetna om att de handlat felaktigt. Uppsägningarna har bedömts vara sakligt grundade.

» Läs hela rättsfallet AD 2006 nr 69

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : Fackförbundet ST & Staten genom Försäkringskassan

Ombud : Robert Lakatos & Torsten Nilsson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Ulla Erlandsson, Berndt Molin, Agne Werneskog (f.d. direktören i Almega Tjänsteförbunden; tillfällig ersättare) och Henry Sjöström (skiljaktig).
Sekreterare : Ola Björstrand

Dela :

Prejudikat med Sören Öman : AD 2006 nr 54 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

|  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare har avskedats under påstående att denne utsatt en arbetskollega för sexuella trakasserier. Arbetsdomstolen finner att arbetstagaren gjort sig skyldig till upprepade grova sexuella trakasserier. Arbetsdomstolen uttalar att det finns anledning att liksom vid våld på arbetsplatsen anlägga ett strängt betraktelsesätt på ett sådant handlande. Avskedandet av arbetstagaren har bedömts som lagligen grundat.

» Läs hela rättsfallet AD 2006 nr 54

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : A.S. & Skånemejerier ekonomisk förening

Ombud : Camilla Pahlman & Magnus Weidenhaijn

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Sören Öman, Inga Jerkeman, Claes Frankhammar, Anders Hagman, Maud Jansson och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Ola Björstrand

Dela :

Prejudikat : AD 2006 nr 41 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Ett elinstallationsföretag A utförde löpande underhållsarbeten för ett större företag B i processindustrin. B begärde att A skulle utföra ett installationsarbete i anslutning till ett driftsavbrott under påskhelgen. B:s begäran innebar att A skulle tillhandahålla fyra montörer som skulle utföra arbetet den aktuella dagen med början kl. 06.00. Eftersom den ordinarie arbetstiden enligt installationsavtalet började kl. 07.00 innebar detta att de fyra montörerna skulle arbeta på övertid under en timme. Den lokala fackliga organisationen gjorde gällande att montörerna inte var skyldiga att utföra arbete på övertid och utövade tolkningsföreträde för sin uppfattning. A bröt igenom tolkningsföreträdet genom att ändå beordra arbetet, som också kom att utföras med början kl. 06.00. I målet uppkommer följande frågor:

1. Är ett av arbetsgivarsidan framställt fastställelseyrkande rörande de fyra montörernas arbetsskyldighet otillåtet enligt 4 kap. 6 § arbetstvistlagen?

2. Har den lokala fackliga organisationen ådragit sig skadeståndsskyldighet genom att utan fog utöva tolkningsföreträde för sin ståndpunkt i tvisten?

3. Har A ådragit sig skadeståndsskyldighet genom att trots tolkningsföreträdet kräva av montörerna att de skulle arbeta på övertid?

» Läs hela rättsfallet AD 2006 nr 41

Lagrum : 4 kap. 6 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister | 34 §, 57 § och 58 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 8 § arbetstidslagen (1982:673)

Parter ( Privata sektorn ) : Dalarnes Elektriska Aktiebolag & Elektriska Installatörsorganisationen EIO & Svenska Elektrikerförbundet & Svenska Elektrikerförbundet avd. 21

Ombud : Annett Olofsson & Ulf Nordström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Maj Johansson, Kurt Eriksson, Charlott Richardson, Göran Trogen, Anders Tiderman och Hans Wahlström (f.d. förbundsordföranden i Svenska Transportarbetareförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Ola Björstrand

Dela :