: : : : :

Arbetsdomstolens domarLise Donovan (tidigare Elise-Marie Johansson)

( 17 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Sekreterare / Rättssekreterare ]

Lise Donovan (tidigare Elise-Marie Johansson)
Aktiv som sekreterare / rättssekreterare 1993–1998 ( 17 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Lise Donovan (tidigare Elise-Marie Johansson) har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden med :
57 ledamöter ♀ 16 ♂ 41
34 parter

Lise Donovan (tidigare Elise-Marie Johansson) har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden när Nina Pripp ( 6 st. ), Hans Stark ( 4 st. ), Hans Tocklin ( 3 st. ), Lars Johan Eklund ( 2 st. ) och Michaël Koch ( 2 st. ) varit ordförande

Förordnanden i Arbetsdomstolen :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Sekreterare1992-10-051998-12-316 år 2 mån 27 dgr
Förordnad i sammanlagt 6 år 2 månader och 27 dagar.

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Antal refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Lise Donovan (tidigare Elise-Marie Johansson) som sekreterare / rättssekreterare per år sedan 1993

Genomsnittet är 2,8 refererade avgöranden per år.

Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Lise Donovan (tidigare Elise-Marie Johansson) som sekreterare / rättssekreterare per år sedan 1993

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Lise Donovan (tidigare Elise-Marie Johansson) som sekreterare / rättssekreterare sedan 1993 ( 17 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

1998 ( 4 st. )

Prejudikat : AD 1998 nr 80 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Tre arbetstagare A, B och C lämnade sina anställningar hos ett företag D, som bedrev personaluthyrning. De bildade ett aktiebolag och inledde verksamhet i konkurrens med D. I mål om skadestånd på grund av denna verksamhet uppkommer i huvudsak följande frågor:

1) Bedrev A, B och C den konkurrerande verksamheten under bestående anställningar med åsidosättande av lojalitetsplikt gentemot D?

2) Bedrevs den konkurrerande verksamheten genom utnyttjande av D:s företagshemligheter?

3) Vilka skadeståndsbestämmelser är tillämpliga?

4) Vilken skada uppkom hos D?

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 80

Lagrum : 1 kap. 1 § och 4 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207) | 38 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 7 § och 8 § lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter | 54 § och 61 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : First Famberg Invest Aktiebolag (tidigare First Reserve FIR Aktiebolag) & M.H. & Modano Aktiebolag (tidigare Rekryteringsaktiebolaget Vitalitet Partner) & P.L. & P.S.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Brita Swan, Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson, Gun Lombach, Göte Larsson och Jon-Erik Eriksson. Enhälligt.
Sekreterare : Lise Donovan (tidigare Elise-Marie Johansson)

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 42 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| |  ]

Sammanfattning :

En arbetsgivarorganisation väcker talan enligt 35 § medbestämmandelagen mot en arbetstagarorganisation och yrkar att arbetsdomstolen skall fastställa att en medlem i den organisationen inte har rätt till viss ersättning för tjänstgöring hos ett bolag som medlemmen är anställd hos. Arbetstagarorganisationen inkommer därefter med en ansökan om genstämning riktad mot bl.a. bolaget. Fråga om denna talan med en tillämpning av 14 kap. 3 § rättegångsbalken såsom genkäromål skall handläggas i en rättegång, trots att bolaget formellt sett inte intagit ställning som kärande i huvudkäromålet.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 42

Lagrum : 14 kap. 3 § rättegångsbalken (1942:740) | 4 kap. 5 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Industri och Kemiförbundet & Industrifacket & Shell Raffinaderiaktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Michaël Koch och Lars Johan Eklund. Enhälligt.
Sekreterare : Lise Donovan (tidigare Elise-Marie Johansson)

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 28 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En verkställande direktör är chef för ett koncernbolag till vilket hör två underkoncerner som driver skilda verksamheter. Sedan den verkställande direktören använt sig av en rätt att vid 57 års ålder avgå ur aktiv tjänst, men med bl.a. rätt till fortsatt ersättning i anställning omorganiseras koncernen och verksamheterna i dotterbolagen förs in direkt i moderbolaget. Efter ytterligare ett år beslutas om en ny omorganisation, varigenom verksamheterna på nytt förs ut till skilda bolag.

Fråga om skyldigheten enligt anställningsavtalet att betala ersättning till den förre verkställande direktören övergått på ett av de bolag till vilken verksamhet förts över från moderbolaget. I målet påstår direktören bl.a. en långvarig, stark anknytning till denna verksamhet.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 28

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : KEBO Lab Aktiebolag & P.S.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Karin Renman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Palle Landin, Henrik Sahlin, Ola Bengtson, Valter Carlsson och Solveig Paulsson. Enhälligt.
Sekreterare : Lise Donovan (tidigare Elise-Marie Johansson)

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 17 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Ett mindre företag i textilbranschen, vilket inte är medlem i någon arbetsgivarorganisation, har förhandlat med en facklig organisation om slutande av kollektivavtal. Sedan förhandlingarna avslutats i oenighet har organisationen varslat om stridsåtgärder i form av arbetsnedläggelse och blockad. Fråga om de varslade stridsåtgärderna strider mot artikel 11 i Europakonventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. I målet uppkommer också fråga om stridsåtgärderna strider mot en allmän rättsgrundsats om proportionalitet mellan vidtagna stridsåtgärder och det syfte som skall främjas med dem.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 17

Lagrum : Lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

Parter ( Privata sektorn ) : Aktiebolaget Kurt Kellerman & Industrifacket

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Hans Blyme, Britt Angleryd, Maria Nygren (skiljaktig), Gun Lombach, Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Marie-Louise Strömgren.
Sekreterare : Lise Donovan (tidigare Elise-Marie Johansson)

Dela :

1995 ( 6 st. )

Prejudikat : AD 1995 nr 90 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Innebörden av att ett avskedande ogiltigförklaras är att anställningen består på samma villkor som tidigare. Anställningen skall alltså fortgå som om avskedandet aldrig hade skett. I enlighet härmed har arbetsdomstolen vid prövning av en invändning om preskription funnit att ersättning som en avskedad arbetstagare har fordrat för tid efter avskedandet men före ogiltigförklaringen skall betraktas som lön och inte som ekonomiskt skadestånd.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 90

Lagrum : 41 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : B.K. & B.L. Ingenjörsbyrå Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Ulla Erlandsson, Sven-Hugo Ryman (f.d. utbildningschefen och chefen för Statens Personalutbildningsnämnd; tillfällig ersättare), Ulf E. Nilsson, Lennart Grudevall, Thore Ziethén och Ulf Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Lise Donovan (tidigare Elise-Marie Johansson)

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 67 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om yrkande skall avvisas med anledning av att tvisten inte har varit föremål för förhandling mellan parterna enligt 4 kap. 7 § arbetstvistlagen. Ett fackförbund väckte talan mot en kommun med anledning av att en arbetstagare enligt förbundets mening hade sagts upp från sin anställning på grund av personliga skäl. I målet yrkades att uppsägningen skulle förklaras ogiltig och kommunen förpliktas utge allmänt skadestånd och lön. Vid muntlig förberedelse tillade förbundet ett andrahandsyrkande om skadestånd under åberopande av att kommunen under alla förhållanden brutit mot gällande turordningsregler. Arbetsdomstolen finner att frågan om turordningsbrott visserligen inte har behandlats vid förhandlingar i tvisten. Domstolen anser emellertid att andrahandsyrkandet stödjer sig på väsentligen samma grund som ogiltighetsyrkandet och därför utgör en tillåten ändring av talan enligt 13 kap. 3 § rättegångsbalken. Förhandlingskravet får därmed anses uppfyllt även såvitt gäller andrahandsyrkandet.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 67

Lagrum : 4 kap. 7 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister | 13 kap. 3 § rättegångsbalken (1942:740)

Parter ( Kommunala sektorn ) : Sollefteå kommun & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Bo Hansson och Thore Ziethén. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Lise Donovan (tidigare Elise-Marie Johansson)

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 66 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

I samband med att ett företags verksamhet till stora delar skall avvecklas blir tre arbetstagare uppsagda på grund av arbetsbrist. På föranledande av arbetsgivaren kvarstår arbetstagarna i anställningarna efter den i uppsägningsbeskeden angivna uppsägningstidens utgång. Har uppsägningarna härigenom förfallit och arbetstagarna blivit skilda från anställningarna genom avskedande eller har uppsägningstiderna förlängts genom överenskommelser mellan arbetsgivaren och de anställda i varje enskilt fall?

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 66

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Industrifacket & Strömma Sweden Produktion Aktiebolag & TEKOindustrierna

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Brita Swan, Palle Landin, Torkel Unge (skiljaktig), Lennart Grudevall (skiljaktig), Göran Karlsson (f.d. enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Solveig Paulsson.
Sekreterare : Lise Donovan (tidigare Elise-Marie Johansson)

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 51 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida en arbetstagare som på grund av sjukdom avbrutit en ledighet enligt studieledighetslagen var berättigad att erhålla sjuklön från arbetsgivaren.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 51

Lagrum : 10 § lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Metallindustriarbetareförbundet & Sveriges Verkstadsförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Dag Ekman, Karin Isacsson, Torkel Unge, Lennart Grudevall, Jörgen Andersson (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Stig Ahlin. Enhälligt.
Sekreterare : Lise Donovan (tidigare Elise-Marie Johansson)

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 34 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Beslut ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om tillämpning av 36 § avtalslagen på en skiljeklausul i ett enskilt anställningsavtal. Arbetsdomstolen har funnit att klausulen inte är oskälig enligt bestämmelserna i detta lagrum.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 34

Lagrum : 36 § avtalslagen (1915:218)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : ABV Rock Group Kommanditbolag & S.V.Z.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Gudmund Toijer, Karin Isacsson, Peter Ander, Lennart Aspegren, Thore Ziethén och Stig Ahlin. Enhälligt.
Sekreterare : Lise Donovan (tidigare Elise-Marie Johansson)

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 26 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

|  ]

Sammanfattning :

En anställd på ett arkitektkontor med uppgift att utföra kontorsgöromål, ritarbeten m.m. har träffat överenskommelse med arbetsgivaren om att fortsättningsvis arbeta åt denne såsom uppdragstagare genom ett eget aktiebolag. Arbetsdomstolen finner att han rättsligt alltjämt varit att anse som anställd.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 26

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : B.J. & Frigyesi Arkitektkontor Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Mats Holmgren och Bo Hjern. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Lise Donovan (tidigare Elise-Marie Johansson)

Dela :

1994 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 1994 nr 55 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare beviljas tjänstledighet för att kunna bevista fotbolls-EM. En kort tid innan tjänstledigheten skall påbörjas skadar han sig och anmäler skadan för arbetsgivaren, som betalar ut sjuklön för den arbetsdag som återstår före tjänstledigheten men inte för tiden därefter. Frågan i målet gäller om arbetstagaren på grund av sin sjukanmälan har rätt till sjuklön även för den resterande del av tjänstledighetstiden då han alltjämt var sjuk.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 55

Lagrum : 2 § och 4 § lagen (1991:1047) om sjuklön

Parter ( Privata sektorn ) : Byggförbundet & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Kjerstin Nordborg, Margit Strandberg, Torkel Unge, Christian Tydén, Göte Larsson och Gunnar A. Karlsson. Enhälligt.
Sekreterare : Lise Donovan (tidigare Elise-Marie Johansson)

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 17 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

När en arbetstagare återkommer till sin gamla arbetsplats efter det att han fullgjort sin värnpliktstjänstgöring möts han av beskedet att han inte längre har kvar någon anställning. Fråga om arbetstagaren därigenom avskedats. I målet är tvistigt om arbetstagaren innehaft en provanställning som vid tiden för militärtjänstgöringens påbörjande övergått till en tillsvidareanställning eller om arbetstagaren endast innehaft en tidsbegränsad anställning som gällde fram till dess militärtjänstgöringen påbörjades. Även fråga om bolaget fullgjort sin förhandlingsskyldighet.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 17

Lagrum : 5 § fjärde punkten och 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Svensk Turbo Service Aktiebolag & Svenska Metallindustriarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Ulla Erlandsson, Margit Strandberg, Lennart Hörnlund, Lars Ahlvarsson, Inge Janérus och Bo Hjern. Enhälligt.
Sekreterare : Lise Donovan (tidigare Elise-Marie Johansson)

Dela :

1993 ( 5 st. )

Prejudikat : AD 1993 nr 194 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Ett bolag i måleribranschen försätts i konkurs. Bolaget var då bundet av kollektivavtalet för måleriyrket mellan Målaremästarnas Riksförening och Svenska Målareförbundet. I detta avtal finns bl.a. bestämmelser om skyldighet för arbetsgivaren att erlägga arbetsmarknadsavgifter.

Konkursboet säger upp de anställda i bolaget, men driver verksamheten vidare med de uppsagda arbetstagarna under de uppsägningstider som gäller för dem. Boet har ostridigt inte varit arbetsgivare för dem. Tvisten i målet gäller huruvida konkursboet är skyldigt att enligt kollektivavtalet utge arbetsmarknadsavgifter till Svenska Målareförbundet och den häri ingående frågan om en fordran på en sådan avgift utgör en konkurs- eller massafordran enligt konkurslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 194

Lagrum : 11 kap. 1 § konkurslagen (1987:672)

Parter ( Privata sektorn ) : Bålstamålarna Aktiebolags konkursbo & Svenska Målareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Marie Hafström, Siv Kimbré, Torkel Unge, Ola Bengtson, Åke Wänman och Stig Ahlin. Enhälligt.
Sekreterare : Lise Donovan (tidigare Elise-Marie Johansson)

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 150 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida det förelegat saklig grund för att säga upp en djurskötare som påstås ha brutit mot gällande arbetstidsschema, haft samarbetssvårigheter och underlåtit att följa givna direktiv för arbetet m.m.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 150

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Aktiebolaget Dalby Svincenter & Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet & Svenska Lantarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Lars Johan Eklund, Palle Landin, Torkel Unge, Lennart Aspegren, Göte Larsson och Stig Ahlin. Enhälligt.
Sekreterare : Lise Donovan (tidigare Elise-Marie Johansson)

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 133 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Enligt 3 § kollektivavtalet för arbetstagare hos staten (TurA-S) gäller – i stället för reglerna i 22 § tredje stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd – att turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist skall omfatta arbetstagare med i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter hos myndigheten på den ort där arbetsbristen finns.

Fråga om tillämpning av denna bestämmelse på ett antal assistenter vid en länsskattemyndighet.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 133

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Riksskatteverket & TCO-OF:s sektor för området civil statsförvaltning (TCO-OF/C)

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Marianne Eliason, Annika Baude, Mats Holmgren (direktör i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Björn Qvarnström, Nils Lang (f.d. avtalsombudsmannen i Svenska Kommunalarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Lise Donovan (tidigare Elise-Marie Johansson)

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 118 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En kommun anordnade undersköterskeutbildning för vårdbiträden. Fråga om arbetstagarna enligt regler om ledighet och, förmåner vid utbildning i det tillämpliga kollektivavtalet, Allmänna bestämmelser (AB 89), har rätt till bibehållen lön under utbildningen. Även fråga om jämkning enligt 36 § avtalslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 118

Lagrum : 36 § avtalslagen (1915:218)

Parter ( Kommunala sektorn ) : Katrineholms kommun & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Hans Blyme, Palle Landin, Lars Ahlvarsson, Lennart Grudevall, Anders Tiderman (ombudsman i Svenska Metallindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Lennart Andersson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Lise Donovan (tidigare Elise-Marie Johansson)

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 99 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om innebörden av begreppen ”ort” och ”driftsenhet” i 22 § anställningsskyddslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 99

Lagrum : 22 § tredje stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Storstockholms Lokaltrafik Buss Aktiebolag & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Erik Lempert, Christer Måhl, Ulf E. Nilsson, Lars Ahlvarsson, Göte Larsson och Stig Ahlin. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Lise Donovan (tidigare Elise-Marie Johansson)

Dela :