Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar: Antal ledamöter vid avgörande i Arbetsdomstolen:

Arbetsdomstolens domar3 ledamöter

( 100 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

3 ledamöter – Antal refererade avgöranden av Arbetsdomstolen per år sedan 1993

Genomsnittet är 3,6 avgöranden per år.

3 ledamöter – Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen per år sedan 1993

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 1,0% ( 1 / 100 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,3%

Andel överklagade mål : 70,0% ( 70 / 100 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 23,2%

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med 3 ledamöter sedan 1993 ( 100 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2019 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2019 nr 34 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om ett bolag gjort sig skyldigt till förhandlingsvägran och därvid om det av 10 § medbestämmandelagen följer en skyldighet att förhandla om att teckna kollektivavtal och därutöver om arbetstagarorganisationen haft medlemmar anställda hos bolaget och om bolaget tagit del av kallelserna till alla förhandlingstillfällena.

» Läs hela rättsfallet AD 2019 nr 34

Lagrum : 10 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Akalla garaget AB & Industrifacket Metall

Ombud : Ullika Dalén

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Lars Josefsson och Torbjörn Johansson. Enhälligt.
Rättssekreterare : David Sandström

Dela :

2016 ( 1 st. )

Prejudikat med Sören Öman : AD 2016 nr 58 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare som blivit uppsagd har yrkat bl.a. lön för tid då han inte utfört arbete och grundat sin talan på sitt anställningsavtal och en överenskommelse om arbetsbefrielse. Fråga om preskriptionsbestämmelserna i anställningsskyddslagen är tillämpliga.

» Läs hela rättsfallet AD 2016 nr 58

Lagrum : 12 §, 41 § och 42 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : E.J. & Kuusakoski Sverige AB

Ombud : Patrik Lai & Ulf Mellqvist

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Sören Öman, Elisabeth Ankarcrona och Gerald Lindberg. Enhälligt.
Rättssekreterare : Per Fabricius

Dela :

2013 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2013 nr 8 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om Arbetsdomstolen är behörig att som första instans ta upp och pröva en tvist om lönefordran, som uppstått hos en tidigare arbetsgivare som inte var bunden av kollektivavtal och vars verksamhet påstås ha övergått till nu instämd arbetsgivare.

» Läs hela rättsfallet AD 2013 nr 8

Lagrum : 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 2 kap. 1 § och 2 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstivister

Parter ( Kommunala sektorn ) : Malmö kommun & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ombud : Annett Olofsson & Göran Söderlöf & Sophie Thörne

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Karin Renman, Inger Mattsson Kasserud och Ronny Wenngren. Enhälligt.
Sekreterare : Björn Länsisyrjä

Dela :

2012 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 2012 nr 81 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Frågan huruvida en tvist om avskedande på statens område ska prövas enligt arbetstvistlagen måste avgöras genom det sätt som käranden utformar sin talan. Om käranden gör gällande att ett visst beslut eller agerande från arbetsgivarens sida innefattar ett beslut om avskedande ska talan i princip prövas enligt arbetstvistlagen. På samma sätt bör frågan bedömas om det för att kunna avgöra den frågan krävs ett ställningstagande i frågan om det över huvud taget förelegat något anställningsförhållande som arbetstagaren kan ha blivit skiljd från.

» Läs hela rättsfallet AD 2012 nr 81

Lagrum : 1 kap. 2 § tredje stycket lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister | 4 kap. 28 § fjärde stycket och 30 § 5 samt 12 kap. 2 § 4 högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse före den 1 januari 2011

Parter ( Statliga sektorn ) : Saco-S genom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) & Staten genom Högskolan i Skövde

Ombud : Carl Falck & Christian Olofsson & Gustaf Dyrssen

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Karin Renman, Anders Hagman och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Malin Broman Lindfors

Dela :

Prejudikat : AD 2012 nr 37 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Beslut ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetsgivare har hävt ett anställningsavtal och åberopat avtalslagens ogiltighetsregler. Fråga om interimistiskt förordnande enligt 35 § andra stycket anställningsskyddslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 2012 nr 37

Lagrum : 1 § och 35 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 28 §, 29 §, 30 § och 31 § avtalslagen (1915:218)

Parter i Arbetsdomstolen ( Kommunala sektorn ) : N.B. & Norrköpings kommun

Ombud : Johan Levin & Johanna Read Hilmarsdottir

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Karin Renman, Marianne Hörding och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Malin Broman Lindfors

Dela :

2010 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 2010 nr 89 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

|  ]

Sammanfattning :

En arbetsgivare har till en arbetstagare betalat ut semesterlön löpande tillsammans med månadslönen i stället för i samband med semesterledigheten. Fråga om arbetsgivaren har brutit mot semesterlagen och ådragit sig skyldighet att till arbetstagaren betala allmänt skadestånd.

» Läs hela rättsfallet AD 2010 nr 89

Lagrum : 26 § och 32 § semesterlagen (1977:480)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : H.S. & Toda Aktiebolag i konkurs

Ombud : Albert Malmberg & Fredrik Hagby

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Björn Müntzing och Margareta Öhberg. Enhälligt.
Sekreterare : Martin Ulfving

Dela :

Prejudikat : AD 2010 nr 58 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida kravet på förhandling enligt 4 kap. 7 § arbetstvistlagen varit uppfyllt i ett fall där parterna ostridigt inte har hållit central förhandling enligt gällande förhandlingsordning.

» Läs hela rättsfallet AD 2010 nr 58

Lagrum : 4 kap. 7 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter ( Privata sektorn ) : DFDS Tor Line Aktiebolag & Sjöfartens Arbetsgivareförbund & Svenska Hamnarbetarförbundet

Ombud : Björn Liberg & Ulf Holmberg

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Claes Frankhammar och Lennart Olovsson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

2009 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2009 nr 84 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En arbetsgivare träffade ett skriftligt avtal med en arbetstagare om att dennes anställning i bolaget skulle avslutas. Av avtalet följde bl.a. att ersättning skulle utges månadsvis fram till och med ett visst datum. Sedan arbetstagaren avlidit innan ersättning enligt avtalet till fullo erlagts har uppkommit tvist huruvida arbetsgivarens förpliktelse att utge lön upphörde i och med dödsfallet.

» Läs hela rättsfallet AD 2009 nr 84

Parter ( Privata sektorn ) : ITAB Shop Concept Nässjö Aktiebolag & Trä- och Möbelindustriförbundet & Unionen

Ombud : Lars Åström & Martin Agell

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Rolf Hugert och Ing-Marie Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Marie-Louise Collin

Dela :

2008 ( 5 st. )

Prejudikat : AD 2008 nr 101 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Beslut ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare, som är medlem i Lärarförbundet, har väckt talan vid tingsrätten mot sin arbetsgivare. Fråga om avvisning av talan på grund av att arbetstagaren inte har följt förhandlingsordningen i kollektivavtalet KHA 94.

» Läs hela rättsfallet AD 2008 nr 101

Lagrum : 4 kap. 7 §, 5 kap. 1 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Göteborgs kyrkliga samfällighet med firma Gravsköt & S.L.

Ombud : Jonas Lindblad & Tommy Petrov

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Björn Müntzing och Ing-Marie Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Carin Häckter

Dela :

Prejudikat : AD 2008 nr 81 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huvudsakligen huruvida en person har varit anställd hos arbetsgivaren sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren och därmed blivit berättigad till företrädesrätt till återanställning. Fortlöpande eller s.k. intermittent anställning?

» Läs hela rättsfallet AD 2008 nr 81

Lagrum : 25 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Kommunala sektorn ) : Malmö kommun & R.H-M.

Ombud : Claes Sandberg & Ulf Kjerulff

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Håkan Torngren och Bo Almgren. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 2008 nr 57 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Beslut ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om tillämpning av 34 § andra och tredje stycket anställningsskyddslagen i en situation då en arbetstagare väckt talan om ogiltigförklaring av en uppsägning, och det är tvistigt om uppsägningen ägt rum vid det tillfälle som arbetstagaren påstår.

» Läs hela rättsfallet AD 2008 nr 57

Lagrum : 34 § andra stycket och tredje stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : A.T. & Twilfit Aktiebolag

Ombud : Anders Ardestam & Anna-Maria Gustavsson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Karl Olof Stenqvist och Kjell Eriksson. Enhälligt.
Sekreterare : Helene Lindström

Dela :

Prejudikat : AD 2008 nr 24 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetsgivare varit skyldig att förhandla enligt 13 § medbestämmandelagen inför ett besked om att arbetstagaren inte skulle få fortsatt anställning hos arbetsgivaren. Arbetsdomstolen finner att förhandlingsskyldighet inte förelegat då anställningsskyddslagens regler om varsel- och överläggningsskyldighet i stället varit tillämpliga.

» Läs hela rättsfallet AD 2008 nr 24

Lagrum : 13 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 15 § och 30 a § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : SAKAB AB & Svenska Byggnadsarbetareförbundet & Svenska Byggnadsarbetareförbundet avd. 18

Ombud : Anders Elmér & Sven Erfors

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Rolf Hugert och Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.

Dela :

Prejudikat : AD 2008 nr 19 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Frågor om förhandlingsvägran. Arbetsdomstolen finner att kravet, i 4 kap. 7 § lagen om rättegången i arbetstvister, på förhandling för att få väcka talan i Arbetsdomstolen inte behöver var uppfyllt då talan i målet avsett förhandlingsvägran. Därutöver fråga om ett bolag gjort sig skyldigt till förhandlingsvägran genom att inte inställa sig till förhandling visst datum.

» Läs hela rättsfallet AD 2008 nr 19

Lagrum : 4 kap. 7 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister | 10 §, 15 § och 16 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Hotell- och restaurangfacket & Jeffrey’s Pub Aktiebolag

Ombud : Eva-Lotta Ramberg & Tapio Kanniainen

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Agne Werneskog (f.d. direktören i Almega Tjänsteförbunden; tillfällig ersättare) och Ronny Wenngren. Enhälligt.
Sekreterare : Kristine Skår

Dela :

2007 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2007 nr 97 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Arbetsdomstolen har i beslut interimistiskt förordnat att en pågående avstängning omedelbart skulle upphöra. Arbetsgivarparten har därefter yrkat att domstolen med ändring av det tidigare beslutet skall förordna om avstängning. Arbetsdomstolen har funnit att förutsättningar inte föreligger för en sådan prövning enligt 34 § tredje stycket anställningsskyddslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 2007 nr 97

Lagrum : 34 § tredje stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Brandmännens Riksförbund & Fackförbundet SKTF & Nora kommun

Ombud : Anders Elmér & Annika Elmér & Erik Norman

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Håkan Torngren och Karl-Erik Svensson. Enhälligt.
Sekreterare : Inge Karlström

Dela :

2005 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 2005 nr 65 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| |  ]

Sammanfattning :

Interimistiskt beslut om upphörande av anställning. – I mål om bl.a. ogiltigförklaring av uppsägning invänder arbetsgivarsidan att ogiltighetstalan förlorats på grund av preskription. Vid bedömningen av preskriptionsfrågan uppkommer bevisfrågor vad avser tidpunkten för den centrala tvisteförhandlingens avslutande. Talan har väckts i tid endast för det fall domstolen kan godta förbundets uppfattning att förhandlingen ajournerats. Domstolen finner att utredningen på målets nuvarande stadium är sådan att det får anses mer eller mindre klart att talan är preskriberad. Yrkandet om interimistiskt förordnande har därför bifallits.

» Läs hela rättsfallet AD 2005 nr 65

Lagrum : 34 § tredje stycket, 40 § och 42 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 16 § tredje stycket lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Industri och KemiGruppen & Industrifacket & Trioplast Aktiebolag

Ombud : Annett Olofsson & Lars Sydolf

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Maria Nygren och Jörgen Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Annica Hellström

Dela :

Prejudikat : AD 2005 nr 59 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Beslut ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Skiljeklausul gäller mellan parterna. Arbetstagaren, en personlig assistent, har avskedats från sin anställning och har i en förtryckt avskedandehandling erhållit en fullföljdshänvisning, som förutom att hänvisa till skiljeförfarande, även hänvisar arbetstagaren att under vissa angivna omständigheter väcka talan vid domstol. Fråga dels om skiljeklausulen i sig är oskälig, dels om arbetstagaren insett eller bort inse att hänvisningen om att väcka talan vid domstol inte avsåg henne.

» Läs hela rättsfallet AD 2005 nr 59

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : M.M. & Stockholmskooperativet för Independent Living – STIL

Ombud : David Hellman & Sara Kullgren

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Claes Frankhammar och Jörgen Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

2004 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 2004 nr 109 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Beslut ]

| |  ]

Sammanfattning :

Prövning av yrkande om interimistiskt förordnande om att anställning trots avskedande skall bestå till dess tvisten har slutligt avgjorts. En anställd har under ordväxling och handgemäng med en arbetskamrat tagit en kniv i handen. I målet är tvistigt bl.a. om den anställde uttalade något hot mot arbetskamraten. Arbetsdomstolen har vid en förhandsprövning av utredningen funnit att övervägande skäl inte talar för att avskedandet har vidtagits utan att det har förelegat ens saklig grund för uppsägning.

» Läs hela rättsfallet AD 2004 nr 109

Lagrum : 35 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Köttcentralen i Helsingborg Aktiebolag & V.B.

Ombud : Magnus Weidenhaijn & Rikard Mauritzon

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Rolf Hugert och Inger Efraimsson. Enhälligt.
Sekreterare : Karin Hellmont

Dela :

Prejudikat : AD 2004 nr 71 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagarorganisation har åsidosatt den i 45 § medbestämmandelagen föreskrivna varselskyldigheten genom att utvidga en pågående stridsåtgärd utan att skriftligen varsla motparten minst sju arbetsdagar i förväg. Fråga om det allmänna skadeståndets storlek.

» Läs hela rättsfallet AD 2004 nr 71

Lagrum : 45 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Elektriska Installatörsorganisationen EIO & Svenska Elektrikerförbundet

Ombud : Mattias Landgren & Ulf Nordström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Carl Magnus Pontén och Lars E. Rabenius. Enhälligt.
Sekreterare : Catrine Björkman

Dela :

2003 ( 5 st. )

Prejudikat : AD 2003 nr 109 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Part som överklagat tingsrättens dom har i Arbetsdomstolen utvidgat sitt yrkande om lön till att avse även lönebelopp som förfallit i tiden efter tingsrättens dom. Taleändringen har inte ansetts tillåten. – Fråga om arbetsgivaren vid ett telefonsamtal med en provanställd arbetstagare har avbrutit anställningen.

» Läs hela rättsfallet AD 2003 nr 109

Lagrum : 13 kap. 3 § rättegångsbalken (1942:740) | 6 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Lindéns Skog och Linjearbeten Aktiebolag & M.R.

Ombud : Björn Gärde & Caisa Andersson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Peter Ander och Nils Lang (f.d. avtalsombudsmannen i Svenska Kommunalarbetareförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Karin Fiala

Dela :

Prejudikat : AD 2003 nr 105 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om anställningsavtal träffats.

» Läs hela rättsfallet AD 2003 nr 105

Parter ( Kommunala sektorn ) : Malmö kommun & Teaterförbundet – Fackförbundet för scen och media

Ombud : Anders Graneld & Ulf Kjerulff

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Ulf Perbeck och Jarl Karlsson. Enhälligt.
Sekreterare : Kristina Andersson

Dela :

Prejudikat : AD 2003 nr 104 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en börsmäklare frånträtt sin anställning med verkan att han har rätt till skadestånd med stöd av allmänna skadeståndsrättsliga principer. Sedan denna fråga besvarats nekande skall skadeståndsanspråket enligt vad som är ostridigt i målet prövas med utgångspunkten att arbetstagaren har blivit avskedad, dvs. med tillämpning av skadeståndsreglerna i anställningsskyddslagen. Därvid uppkommer fråga om bonuslön skall beaktas vid bestämmande av månadslönens belopp vid tillämpning av 39 § anställningsskyddslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 2003 nr 104

Lagrum : 4 § 3 st och 39 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : A.L. & Bankaktiebolaget JP Nordiska

Ombud : Sten Åke Zethræus & Teodor Leffler

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Anders Sandgren och Bo Almgren. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Jan Tibbling

Dela :

Prejudikat : AD 2003 nr 99 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om anställningsskyddslagens preskriptionsregler är tillämpliga på viss talan.

» Läs hela rättsfallet AD 2003 nr 99

Lagrum : 41 § och 42 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Kommunala sektorn ) : Kiruna kommun & S.G.

Ombud : Margaretha Sandberg

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Göran Gräslund och Bo Almgren. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Katarina Berglund Siegbahn

Dela :

Prejudikat : AD 2003 nr 45 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om vilka omständigheter som fick läggas till grund för prövningen av om en uppsägning var sakligt grundad.

» Läs hela rättsfallet AD 2003 nr 45

Lagrum : 7 § och 9 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : B.B:s Frukt- och Partiaffär Aktiebolag & T.O.

Ombud : Gunnar Bergsten & Tomas Berggren

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Peter Ander och Staffan Holmertz. Enhälligt.
Sekreterare : Marianne Lishajko

Dela :

2002 ( 4 st. )

Prejudikat : AD 2002 nr 126 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Beslut ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare vid en statlig myndighet fick besked om att på grund av arbetsbrist skulle hennes tidsbegränsade anställning inte komma att fortsätta och blev därvid underrättad om att hon hade företrädesrätt till återanställning under viss tid. Efter det att andra anställts under denna tid väckte hon talan mot arbetsgivaren och yrkade skadestånd under påstående att brott mot hennes företrädesrätt hade skett. Fråga om arbetstvistlagen skall tillämpas på en sådan talan.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 126

Lagrum : 25 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 1 kap. 2 § andra stycket lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter i Arbetsdomstolen ( Statliga sektorn ) : S.G. & Staten genom Kriminalvårdsstyrelsen

Ombud : Jöran Gundmark & Mats Edsgården

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Göran Gräslund och Birgitta Kihlberg. Enhälligt.
Sekreterare : Karina Hellrup

Dela :

Prejudikat : AD 2002 nr 84 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om förutsättningar förelegat för interimistiskt förordnande om arbetstidsförläggning sedan vissa arbetstagare, med hänvisning till att deras resp. fackliga organisation utövat tolkningsföreträde, inte accepterat ett arbetstidsschema innefattande viss kvällstjänstgöring.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 84

Lagrum : 69 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 15 kap. 3 § rättegångsbalken (1942:740)

Parter ( Kommunala sektorn ) : Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund & Norrbottens läns landsting & Sveriges Psykologförbund

Ombud : Lars Åström & Tom Johansson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Inger Mattsson Kasserud och Jarl Karlsson. Enhälligt.
Sekreterare : Klas Lohmander

Dela :