: : : : :

Arbetsdomstolens domarHåkan Lundquist

( 19 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Juristledamot | Vice ordförande | Sekreterare / Rättssekreterare ]

Håkan Lundquist
Aktiv som sekreterare / rättssekreterare 1999–2001 ( 19 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Håkan Lundquist har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden med :
57 ledamöter ♀ 19 ♂ 38
40 parter
32 ombud ♀ 3 ♂ 29

Håkan Lundquist har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden när Michaël Koch ( 12 st. ), Hans Tocklin ( 3 st. ), Lars Johan Eklund ( 2 st. ), Carina Gunnarsson ( 1 st. ) och Inga Åkerlund ( 1 st. ) varit ordförande

Håkan Lundquist
Aktivitet som ledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
23 st.1 st.4,3%2001–2017
FunktionAntal avgöranden
Vice ordförande22 st.( varav 4 st. som tillfällig ersättare )
Juristledamot1 st. 

7 huvud­för­hand­lings­dagar inför refererade avgöranden sedan 2016

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 21,7% ( 5 / 23 st. )
[ i 1 / 5 fall ( 20,0% ) har Håkan Lundquist själv varit skiljaktig ]

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 21,7% ( 5 / 23 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 100,0% ( 5 / 5 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstanser ( 4 st. ) : Lunds tingsrätt | Södertörns tingsrätt | Sundsvalls tingsrätt | Stockholms tingsrätt

Underinstanser ( 4 st. ) : Lunds tingsrätt | Södertörns tingsrätt | Sundsvalls tingsrätt | Stockholms tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 4 st. ( senaste gången 2015-03-11, för 3 år 2 mån 13 dgr sedan )

Håkan Lundquist har dömt refererade avgöranden med :
71 ledamöter ♀ 27 ♂ 44
16 sekreterare ♀ 14 ♂ 2
50 parter
48 ombud ♀ 21 ♂ 27

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Håkan Lundquist
( 12 st. ♀ 4 ♂ 8 vid 12 tillfällen )

Förordnanden i Arbetsdomstolen* :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Sekreterare1999-09-272001-08-311 år 11 mån 5 dgr
Ersättare för vice ordförande2007-07-012009-06-241 år 11 mån 24 dgr
Ersättare för vice ordförande2013-07-014 år 10 mån 23 dgr hittills
Förordnad i sammanlagt 8 år 9 månader och 22 dagar hittills.

* Har, sedan 1993, även varit tillfällig ersättare för vice ordförande i fyra avgöranden ( 17,4% av alla refererade avgöranden med Håkan Lundquist sedan 1993 ), första gången den 16 februari 2005 och senast den 14 juni 2006.
Titlar för Håkan Lundquist som tillfällig ersättare : F.d. hovrättsassessor & Hovrättsassessor.
Har dessutom, sedan 1993, varit juristledamot i Arbetsdomstolen i ett avgörande.

Håkan Lundquist
Har varit ledamot i en tingsrätt (Attunda tingsrätt) i överklagade mål i Arbetsdomstolen 2013–2016 (3 refererade avgöranden) ( sedan 1993 )

Ändringsfrekvens : 66,7% ( 2 / 3 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Antal refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Håkan Lundquist som sekreterare / rättssekreterare per år sedan 1993

Genomsnittet är 6,3 refererade avgöranden per år.

Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Håkan Lundquist som sekreterare / rättssekreterare per år sedan 1993

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Håkan Lundquist som sekreterare / rättssekreterare sedan 1993 ( 19 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2001 ( 9 st. )

Prejudikat : AD 2001 nr 75 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida flygbolag brutit mot gällande kollektivavtal genom att ålägga piloter att tjänstgöra fler än tre nätter i följd, samt om bolaget i sammanhanget har åsidosatt facklig organisations tolkningsföreträde enligt medbestämmandelagen.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 75

Lagrum : 34 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Flygarbetsgivarna & Svensk Pilotförening & Swedeways Aktiebolag

Ombud : Rolf Greger Höglund & Tom Johansson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Karin Renman, Palle Landin, Anders Sandgren, Alf Eckerhall (direktör i Svenskt Näringsliv; tillfällig ersättare), Jarl Karlsson och Lise-Lotte Ewerhard. Enhälligt.
Sekreterare : Håkan Lundquist

Dela :

Prejudikat : AD 2001 nr 61 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Otillåten könsdiskriminering? Fråga om en kvinna och ett företag har träffat ett anställningsavtal och om företaget kort därefter skilt kvinnan från denna anställning på grund av att hon var gravid.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 61

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 20 § jämställdhetslagen (1991:433) i dess lydelse före den 1 januari 2001

Parter ( Privata sektorn ) : Jämställdhetsombudsmannen & Nobel Biocare Aktiebolag & Sveriges Verkstadsindustrier

Ombud : Anders Weihe & Claes Wiberg

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Lars Dirke, Ingemar Källberg, Leif Haglund, Ulf Perbeck, Nils Lang (f.d. avtalsombudsmannen i Svenska Kommunalarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Marie-Louise Strömgren. Enhälligt.
Sekreterare : Håkan Lundquist

Dela :

Prejudikat : AD 2001 nr 67 meddelad Enhällig
Överklagat ( återförvisat ) – Beslut ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Sedan en arbetstagare hos Europeiska Kommissionen med placering vid dess kontor i Stockholm avskedats, väckte arbetstagaren talan vid tingsrätten med yrkanden om skadestånd på grund av avskedandet. Arbetstagaren yrkade under målets handläggning att Europeiska Kommissionen skulle föreläggas att utge vissa skriftliga handlingar, vilka enligt arbetstagarens mening kunde antas ha betydelse som bevis. Sedan yrkandet om editionsföreläggande bestritts av Europeiska Kommissionen, beslutade tingsrätten att inhämta ett förhandsavgörande från EG-domstolen rörande denna fråga och att vilandeförklara målet i avvaktan på förhandsavgörandet. Sedan beslutet överklagats särskilt med stöd av 49 kap. 7 § rättegångsbalken, har Arbetsdomstolen funnit att tingsrättens beslut medför att målet försenas i onödan. Arbetsdomstolen har därför undanröjt beslutet och visat målet åter till tingsrätten för fortsatt handläggning.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 67

Lagrum : 49 kap. 7 § rättegångsbalken (1942:740)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : C.E. & Europeiska Gemenskaperna genom Europeiska Kommissionen och dess ställföreträdare i Stockholm

Ombud : Anders Elmér & Ann Düring

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch (referent), Carina Gunnarsson och Håkan Lundquist. Enhälligt.
Sekreterare : Håkan Lundquist

Dela :

Prejudikat : AD 2001 nr 47 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Sedan samarbetsproblem uppstått bland lärare i ett arbetslag genomförde skolledningen en enkätundersökning som gav vid handen att problemen orsakades av en viss lärares beteende. Arbetsgivaren träffade då en överenskommelse med lärarens fackliga organisation som innebar att läraren ”tjänstebefriades” tills vidare och att arbetsgivaren skulle undersöka möjligheterna att finna en annan placering av henne. Arbetsdomstolen finner att överenskommelsen i förhållande till den enskilde läraren utgjort ett av arbetsgivaren fattat ensidigt beslut innebärande en avstängning av läraren. Domstolen finner emellertid att arbetsgivaren enligt det gällande kollektivavtalet, AB 98, haft vägande skäl för åtgärden och därför inte gjort sig skyldig till något kollektivavtalsbrott.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 47

Parter ( Kommunala sektorn ) : Halmstads kommun & Lärarnas Riksförbund

Ombud : Gunnar Bergström & Nils Erik Solberg

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Maj Johansson, Inga Jerkeman, Inger Mattsson Kasserud, Ulf Perbeck, Lise-Lotte Ewerhard och Marie-Louise Strömgren. Enhälligt.
Sekreterare : Håkan Lundquist

Dela :

Prejudikat : AD 2001 nr 39 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Ett antal elmontörer har utfört installationsarbete på ackord vid ett pappersbruk. Under arbetets gång har montörerna med jämna mellanrum lämnat in förskottssedlar till arbetsgivaren, som därvid har utbetalat förskott på ackordslönen i enlighet med förskottssedlarna. Efter mottagande av ackordsslutsedeln har arbetsgivaren gjort vissa anmärkningar och har vägrat att betala ut full ersättning enligt slutsedeln. Fråga huruvida arbetsgivaren saknat rätt att anmärka på slutsedeln till följd av underlåtenheten att anmärka på förskottssedlarna. Vidare uppkommer frågan huruvida arbetsgivaren och arbetstagarna i samband med att arbetena påbörjades har träffat vissa överenskommelser om principerna för beräkningen av ackordslönen.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 39

Parter ( Privata sektorn ) : Elektriska Installatörsorganisationen EIO & ElektroSandberg Aktiebolag & Svenska Elektrikerförbundet

Ombud : Bo Villner & Johan Sigeman

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Per Virdesten, Palle Landin, Anders Sandgren, Carl Magnus Pontén, Göran Karlsson (f.d. enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Lennart Olovsson (ombudsmannen i Svenska Pappersindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Håkan Lundquist

Dela :

Prejudikat : AD 2001 nr 29 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en visstidsanställd arbetstagare har sagt upp sig under sådana omständigheter att uppsägningen bör jämställas med ett avskedande från arbetsgivarens sida. Vidare fråga om arbetstagaren på olika sätt har handlat oredligt och om det därför har förelegat laga grund för avskedande.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 29

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : KPA Aktiebolag & Sif

Ombud : Roger Palsander & Roland Bergkvist

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Carl Magnus Pontén och Anna-Greta Johansson. Enhälligt.
Sekreterare : Håkan Lundquist

Dela :

Prejudikat : AD 2001 nr 26 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Tvist om tillämpningen av en bestämmelse i AB 98, vilken innebär att vissa hälsoundersökningar skall genomföras i nära samförstånd med arbetstagaren.

Efter sammanträde mellan företrädare för en kommun och en hos kommunen anställd idrottslärare undertecknas en överenskommelse om slumpvisa alkoholtester på arbetstid under en viss tid. Sedan ett alkoholtest gett positivt resultat hålls ett nytt sammanträde, som avslutas med att det undertecknas en ny överenskommelse av innebörd dels att alkoholtest skall utföras varje morgon under en viss tid, dels bl.a. att idrottsläraren skall vara hemma från arbetet under två dagar med bibehållen lön. I målet uppkommer följande frågor:

a) Har läraren undertecknat överenskommelserna under sådana förhållanden att alkoholtesterna inte har genomförts i nära samförstånd med honom?

b) Har läraren avstängts i strid med bestämmelserna i AB 98?

c) Har kommunen åsidosatt sin förhandlingsskyldighet enligt 11 § medbestämmandelagen?

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 26

Lagrum : 11 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Kommunala sektorn ) : Lärarnas Riksförbund & Örebro kommun

Ombud : Nils Erik Solberg & Ulf Nordström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Susanne Sjöblom (revisionssekreterare; tillfällig ersättare), Palle Landin, Inger Mattsson Kasserud, Gun Lombach, Lise-Lotte Ewerhard och Anna-Greta Johansson. Enhälligt.
Sekreterare : Håkan Lundquist

Dela :

Prejudikat : AD 2001 nr 20 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Enligt bestämmelser i kollektivavtal skall avdrag göras med viss procent på utgående löner. Avdraget skall utges till den avtalsslutande fackliga organisationen som ersättning för organisationens granskning av löneunderlaget.

Fråga om avdrag för granskningsarvode från oorganiserade arbetstagares löner kränker deras föreningsrätt enligt artikel 11 i den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 20

Lagrum : Artikel 11 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (1994:1219)

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Byggnadsarbetareförbundet & Sveriges Byggindustrier

Ombud : Gustav Herrlin & Peter Kindblom & Sven Erfors

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Dag Ekman, Ingemar Källberg, Anders Sandgren (skiljaktig), Anders Hagman (skiljaktig), Lennart Olovsson (ombudsmannen i Svenska Pappersindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Margareta Zandén.
Sekreterare : Håkan Lundquist

Dela :

Prejudikat : AD 2001 nr 3 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Hos en stiftelse som bl.a. bedriver projektverksamhet i vilken anställda placeras på skolor som s.k. skolvärdar uppkommer misstankar om att en skolvärd missbrukar narkotika. Projektledningen beslutar därför att arbetstagaren skall lämna urinprov i syfte att utröna om det finns grund för misstankarna. Arbetstagaren vägrar emellertid att medverka i provtagningen med hänvisning till sin personliga integritet. Då han efter flera uppmaningar vidhåller sin ståndpunkt sägs han upp från sin anställning. Fråga om stiftelsen har haft saklig grund för uppsägningen.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 3

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset & Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund

Ombud : Anders Hult & Tomas Berggren

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Per Sundberg (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Siv Kimbré, Mats Holmgren, Ola Bengtson, Gunnar Ericson och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Håkan Lundquist

Dela :

2000 ( 9 st. )

Prejudikat : AD 2000 nr 116 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En tjänsteman vid en skattemyndighet har haft som bisyssla att upprätta bouppteckningar. Sedan verksamheten uppmärksammats av arbetsgivaren har den underkastats en skatterevision som enligt arbetsgivarens uppfattning utvisar att tjänstemannen har underlåtit att redovisa inkomster och därigenom undanhållit staten skatt. Fråga om det har förelegat laga skäl för avskedande av tjänstemannen. I tvisten uppkommer också fråga om tillämpning av den s.k. tvåmånadersregeln i anställningsskyddslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 116

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 7 § lagen (1994:260) om offentlig anställning

Parter ( Statliga sektorn ) : Jusek & Staten genom Riksskatteverket

Ombud : Kristina Ahlström & Rolf H H Larsson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Ulla Erlandsson, Margit Strandberg, Anders Sandgren, Gun Lombach, Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Håkan Lundquist

Dela :

Prejudikat : AD 2000 nr 115 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Företrädare för en ideell förening undertecknar ett avtal mellan föreningen och dess heltidsanställde generalsekreterare om att det vid uppsägning från föreningens sida skall gälla en uppsägningstid om 30 månader utöver uppsägningstiden enligt gällande kollektivavtal. Sedan föreningen sagt upp generalsekreteraren uppkommer tvist rörande i huvudsak följande frågor:

a) är avtalet inte gällande mot föreningen därför att dess företrädare har saknat behörighet eller befogenhet att underteckna avtalet?

b) har rätten till ersättning enligt avtalet förfallit med anledning att den anställde avlidit?

c) är avtalet oskäligt enligt 36 § avtalslagen?

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 115

Lagrum : 36 § avtalslagen (1915:218)

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Biljardförbundet & Tjänstemannaförbundet HTF

Ombud : Lars Åström & Michael Wågström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Marianne Jenryd, Ingemar Källberg, Olof Nordenfelt, Anders Hagman, Gunnar A. Karlsson (f.d. förbundsordföranden i Svenska Träindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Magnus Neuberg. Enhälligt.
Sekreterare : Håkan Lundquist

Dela :

Prejudikat : AD 2000 nr 105 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga vid bestämmande av ekonomiskt skadestånd om betydelsen av att arbetstagaren inte har anmält sig som arbetssökande hos arbetsförmedlingen förrän omkring fem månader efter anställningens upphörande.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 105

Lagrum : 38 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Biltema Sweden Aktiebolag & H.J.

Ombud : Rune Brännström & Tord Cederberg

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Gertrud Forkman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Inga Jerkeman, Peter Ander, Ulf Perbeck, Göte Larsson (f.d. bitr. förbundsordföranden i Svenska Metallindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Håkan Lundquist

Dela :

Prejudikat : AD 2000 nr 103 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En person fick anställning hos en ideell förening som bedrev verksamhet med ett projekt rörande arbetshandikappade personer. I målet uppkommer frågor dels om arbetstagaren erhöll tidsbegränsad anställning avseende viss tid eller avseende visst arbete, dels om arbetstagaren blev avskedad från anställningen samt dels om beräkningen av ekonomiskt skadestånd.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 103

Lagrum : 5 § och 38 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Kooperationens Förhandlingsorganisation & Kooperativ Utveckling i Roslagen & Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund

Ombud : Anders Elmér & Sophie Thörne

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Anders Sandgren och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Håkan Lundquist

Dela :

Prejudikat med Sören Öman : AD 2000 nr 81 meddelad — Med skiljaktig mening
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om ett landsting haft rätt att med stöd av allmänna avtalsrättsliga regler om avtals ogiltighet häva ett avtal om tidsbegränsad anställning med en läkare alternativt om landstinget haft rätt att avskeda läkaren.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 81

Lagrum : 30 § och 36 § avtalslagen (1915:218) | 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Kommunala sektorn ) : Landstinget i Uppsala län & M.L.

Ombud : Anders Elmér & Gunnar Bergström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Sören Öman, Siv Kimbré, Anders Sandgren (skiljaktig), Ola Bengtson (skiljaktig), Jan Sjölin och Magnus Neuberg.
Sekreterare : Håkan Lundquist

Dela :

Prejudikat med Sören Öman : AD 2000 nr 51 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det på grund av arbetets särskilda beskaffenhet varit tillåtet att tidsbegränsa vissa anställningar som lärare. Även fråga om en deltidsanställd arbetstagare som har en tidsbegränsad anställning kan göra anspråk på anställning med högre sysselsättningsgrad.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 51

Lagrum : 5 § och 25 a § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Tjänstemannaförbundet HTF & Uppsala kommun

Ombud : Göran Smedberg & Ola Nordström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Sören Öman, Christer Måhl, Anders Sandgren, Lillemor Birgersson (skiljaktig), Göte Larsson (f.d. bitr. förbundsordföranden i Svenska Metallindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare; skiljaktig) och Margareta Zandén (skiljaktig).
Sekreterare : Håkan Lundquist

Dela :

Prejudikat : AD 2000 nr 42 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om arbetstagares rätt till övertidsersättning för deltagande i utbildning på eljest tjänstgöringsfri tid. Arbetsdomstolen har funnit att sådan ersättning enligt bestämmelserna i § 28 mom 2 AB 95 inte skall utgå.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 42

Parter ( Kommunala sektorn ) : Landstinget Kronoberg & Vårdförbundet

Ombud : Carl Falck & Lars-Håkan Lindkvist

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Marianne Jenryd, Siv Kimbré, Ola Bengtson, Tage Persson, Sven Kinnander och Ulf Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Håkan Lundquist

Dela :

Prejudikat med Sören Öman : AD 2000 nr 32 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Enligt verkstadsavtalet är en arbetare, när arbetsgivaren erbjudit arbetaren ackord men enighet om ackordspriset inte nåtts, berättigad till den för arbetstagaren gällande timlönen. Med gällande timlön avses en individuellt bestämd lön baserad på lägsta timlön enligt avtalet med tillägg av eventuellt s.k. flit- och skicklighetstillägg. Fråga om hur denna timlön bestämts i vissa fall.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 32

Parter ( Privata sektorn ) : NIBE Aktiebolag & Svenska Metallindustriarbetareförbundet & Sveriges Verkstadsförening

Ombud : Anders Weihe & Kurt Eriksson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Sören Öman, Karin Isacsson, Mats Holmgren, Bengt Huldt, Hans Wahlström (skiljaktig) och Valter Carlsson (f.d. förbundsordföranden i Grafiska Fackförbundet; tillfällig ersättare; skiljaktig).
Sekreterare : Håkan Lundquist

Dela :

Prejudikat : AD 2000 nr 30 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare hos ett företag som bedriver odling av trädgårdsprodukter har varit frånvarande från arbetet under vissa närmare angivna tider. Fråga om arbetstagaren vid dessa tillfällen har varit permitterad och därmed är berättigad till permitteringslön enligt gällande kollektivavtal.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 30

Parter ( Privata sektorn ) : L.S. med firma Källna Trädgårdsprodukter & Svenska Lantarbetareförbundet

Ombud : Håkan Torén & Torbjörn Lundquist

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Anders Sandgren och Hans Wahlström. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Håkan Lundquist

Dela :

1999 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1999 nr 146 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om tillämpning av den s.k. månadsregeln i 7 § fjärde stycket anställningsskyddslagen. En arbetsgivare åberopar som grund för uppsägning en gärning som förnekats av arbetstagaren. Arbetstagarens handlande föranledde att en förundersökning inleddes och att åtal väcktes men också att arbetsgivaren inledde en egen utredning. Arbetsgivaren avvaktade inte utgången i brottmålet utan lämnade underrättelse om uppsägning. Detta skedde mer än två månader efter händelsen ifråga men inom två månader från det att arbetsgivarens egen utredning färdigställts. Arbetsdomstolen finner att de åtgärder som arbetsgivaren vidtagit för att utreda omständigheterna kring gärningen i allt väsentligt ter sig rimliga och att arbetsgivaren är oförhindrad att lägga den till grund för uppsägningen.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 146

Lagrum : 7 § fjärde stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : R.L. & Trelleborg Industri Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Mats Holmgren och Göte Larsson (f.d. bitr. förbundsordföranden i Svenska Metallindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Håkan Lundquist

Dela :