: : : : :

Arbetsdomstolens domarAnette Bergene

( 25 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

[ Vice ordförande | Sekreterare / Rättssekreterare ]

Sök kontaktuppgifter till Anette Bergene på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Anette Bergene
Aktiv som sekreterare / rättssekreterare 1996–1999 ( 25 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Anette Bergene har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden med :
68 ledamöter ♀ 20 ♂ 48
51 parter

Anette Bergene har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden när Nina Pripp ( 11 st. ), Michaël Koch ( 10 st. ), Lars Johan Eklund ( 2 st. ), Inga Åkerlund ( 1 st. ) och Ove Sköllerholm ( 1 st. ) varit ordförande

Anette Bergene
Aktivitet som vice ordförande i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

Av­göran­denSkilj­aktig me­ningAn­del skilj­akt­igaAktiv år
4 st.2001–2006

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 0% ( 0 / 4 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,4%

Andel överklagade mål: 25,0% ( 1 / 4 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,8%

Ändringsfrekvens : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 54,0%

Underinstans : Sollentuna tingsrätt

Underinstans : Sollentuna tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 1 st. ( senaste gången 2001-02-21, för 18 år 3 mån 27 dgr sedan )

Anette Bergene har dömt refererade avgöranden med :
20 ledamöter ♀ 5 ♂ 15
4 sekreterare ♀ 3 ♂ 1
9 parter
8 ombud ♀ 3 ♂ 5

Förord­nanden i Arbets­dom­stolen* :

Funk­tionTill­träddeAv­gickLängd
Sekre­terare1995-01-121999-10-314 år 9 mån 20 dgr
Förordnad i sammanlagt 4 år 9 månader och 20 dagar.

* Har, sedan 1993, även varit tillfällig ersättare för vice ordförande i fyra avgöranden ( 100,0% av alla refererade avgöranden med Anette Bergene sedan 1993 ), första gången den 21 februari 2001 och senast den 30 augusti 2006.
Titel för Anette Bergene som tillfällig ersättare : Hovrättsassessor.

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Antal refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Anette Bergene som sekreterare / rättssekreterare per år sedan 1993

Genomsnittet är 6,3 refererade avgöranden per år.

Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Anette Bergene som sekreterare / rättssekreterare per år sedan 1993

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Anette Bergene som sekreterare / rättssekreterare sedan 1993 ( 25 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

1999 ( 7 st. )

Prejudikat : AD 1999 nr 108 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Enligt ett mellan parterna gällande kollektivavtal anses en arbetstagare ha slutat sin anställning självmant, om han eller hon – utan laga förfall – uteblivit från arbetet mer än femton kalenderdagar och inte till arbetsgivaren anmält förhinder att arbeta. Fråga om tillämpning av denna bestämmelse beträffande en arbetstagare, som först en längre tid efter frånvaron inkommit med läkarintyg utvisande alkoholberoende av sjukdomskaraktär.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 108

Lagrum : 4 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Fastighetsanställdas Förbund & Fastigo Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation & Stockholms Kooperativa Bostadsförening ekonomisk förening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Marianne Jenryd, Björn Müntzing, Ulf Perbeck, Gunnar A. Karlsson (f.d. förbundsordföranden i Svenska Träindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Lise-Lotte Ewerhard. Enhälligt.
Sekreterare : Anette Bergene

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 102 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en kommun har haft rätt att avskeda en arbetstagare som gjort sig skyldig till arbetsvägran.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 102

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Kommunala sektorn ) : Eslövs kommun & S.C.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Karin Renman, Johnny Sköldvall (f.d. föredraganden i Riksdagens Arbetsmarknadsutskott; tillfällig ersättare), Carl Magnus Pontén, Göran Söderlöf, Gunnar Ericson och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Anette Bergene

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 92 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Enligt bestämmelse i ett lokalt kollektivavtal skall av årssemestern normalt minst fyra sammanhängande veckor förläggas till perioden juni–augusti. Om så inte kan ske med hänsyn till verksamheten, får arbetsgivaren enligt avtalsbestämmelsen besluta om annan förläggning. Fråga om arbetsgivaren enligt bestämmelsen kan vara berättigad att förlägga en arbetstagares semester så att ledigheten inte omfattar fyra sammanhängande veckor.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 92

Parter ( Privata sektorn ) : Alliansen Branschstyrelse Kommunikation & Posten Sverige Aktiebolag & SEKO – Facket för Service och Kommunikation

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Dag Ekman, Palle Landin, Peter Ander, Maria Nygren, Anders Tiderman (skiljaktig) och Rolf Lindhh (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare; skiljaktig).
Sekreterare : Anette Bergene

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 80 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om avskedande på grund av tillgrepp av egendom på arbetsplatsen.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 80

Lagrum : 7 § och 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Södertälje Bil & Alldemo Aktiebolag & Svenska Metallindustriarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Per Virdesten, Siv Kimbré, Carl Magnus Pontén, Ola Bengtson, Maud Jansson och Magnus Neuberg. Enhälligt.
Sekreterare : Anette Bergene

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 72 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Ett aktiebolags verkställande direktör A sades upp med en längre arbetsfri uppsägningstid. Under uppsägningstiden skulle utbetalas gällande månadslön m.m. Senare gjorde bolaget kvittning i lönen under åberopande av en motfordran avseende skadestånd. I tvist mellan parterna rörande kvittningen och bolagets rätt till skadestånd uppkommer i huvudsak följande frågor. – a) Kan bolagets skadeståndstalan tas upp till saklig prövning eller föreligger rättegångshinder med hänsyn till reglerna i 15 kap. aktiebolagslagen? – b) Har ansvarsfrihet beviljats A för samtliga verksamhetsår som avses med bolagets skadeståndstalan? – c) Har A ådragit sig skadeståndsskyldighet genom att på bolagets vägnar teckna avtal med ett försäkringsbolag om pensionsförsäkring för A själv? Vilken betydelse har det att A var jävig? – d) Med vilket belopp skall bolaget utge allmänt skadestånd för brott mot lagen om arbetsgivares kvittningsrätt?

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 72

Lagrum : 8 kap. 28 § och 15 kap. aktiebolagslagen (1975:1385) | Lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : B.T. & Superfos Emballage Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Brita Swan, Olle Claesson (f.d. avdelningsdirektören i Arbetsmarknadsstyrelsen; tillfällig ersättare), Lars Josefsson (jur. kand. i VVS-Installatörerna; tillfällig ersättare), Anders Hagman, Gunnar Ericson och Lise-Lotte Ewerhard. Enhälligt.
Sekreterare : Anette Bergene

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 57 meddelad — Med skiljaktig mening
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

|  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare har efter förhandling om anställningens upphörande och en senare av arbetsgivaren verkställd uppsägning inte återkommit till arbetsplatsen. Arbetstagaren hade på arbetsplatsen lämnat kvar vissa föremål som tillhörde honom. Sedan arbetstagaren utan resultat uppmanats att hämta föremålen kastades dessa bort av arbetsgivaren. Fråga om skyldighet för arbetsgivaren att utge ersättning för egendomen.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 57

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : N. & B. Tryckeri Aktiebolag & W.D.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch (skiljaktig), Karin Renman (skiljaktig), Ingemar Källberg, Peter Ander, Eva Frunk Lind (skiljaktig), Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Lars E. Rabenius.
Sekreterare : Anette Bergene

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 48 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

En kommunalt anställd hälsoskyddsinspektör har under flera år handlagt tillsynsärenden rörande s.k. sjuka hus. På grund av omständigheter som är att hänföra till hälsoskyddsinspektörens tjänsteutövning beslutar kommunen att han fortsättningsvis i stället skall handlägga tillsynsärenden rörande radon i bostäder. – I målet uppkommer frågan om kommunens åtgärd inneburit att hälsoskyddsinspektören har skilts från den anställning han hade. Sedan denna fråga besvarats nekande uppkommer frågan om kommunens åtgärd har vidtagits i strid med bestämmelsen i § 6 mom. 1 andra stycket AB 95 om att stadigvarande förflyttning av arbetstagare mot dennes önskan förutsätter att det föreligger vägande skäl för åtgärden. Domstolen har funnit att kommunens åtgärd innebar en förflyttning i bestämmelsens mening men har ansett att det förelåg vägande skäl för åtgärden.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 48

Parter ( Kommunala sektorn ) : Stockholms stad & Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Gudrun Persson Härneskog (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Margit Strandberg (skiljaktig), Peter Ander, Inger Mattsson Kasserud, Jörgen Andersson (skiljaktig) och Lars E. Rabenius (skiljaktig).
Sekreterare : Anette Bergene

Dela :

1997 ( 9 st. )

Prejudikat : AD 1997 nr 147 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om ett vaktbolag haft rätt att skilja en hallvakt på Arlanda flygplats från hennes anställning sedan vakten omkring tio minuter före tjänstgöringens slut underlåtit att bege sig på ett s.k. läkarutrop.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 147

Lagrum : 18 §, 35 § och 38 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : B.N. & Falck Security Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Brita Swan, Bo Jangenäs, Ulf E. Nilsson, Lennart Grudevall (förre direktören i Svenska Kommunförbundet; tillfällig ersättare), Gunnar Ericson, Sune Israelsson. Enhälligt.
Sekreterare : Anette Bergene

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 141 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat saklig grund för att säga upp en polis som gjort sig skyldig till snatteri för andra gången och i samband med snatteriet också misshandel, försök till misshandel och våld mot tjänsteman. I målet prövas bl.a. betydelsen av att polismannen lider av en psykisk störning.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 141

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Statliga sektorn ) : O.C. & Staten genom Rikspolisstyrelsen

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Erik Lempert, Siv Kimbré, Peter Ander, Gunilla Boman Pellnäs, Valter Carlsson, Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Anette Bergene

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 122 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Det s.k. bageriavtalet innehåller bl.a. bestämmelser om s.k. söndagstillägg vid ordinarie arbetstid förlagd till söndag före kl. 24.00. Tvisten i målet gäller frågan om endast bageriarbetare med ordinarie arbetstid förlagd till söndagsdygn är berättigade till detta tillägg och om andra bageriarbetare, som arbetar övertid under söndagsdygn, inte är berättigad till sådant tillägg men väl för lön för arbetad tid jämte övertidstillägg enligt avtalet. Arbetsdomstolen finner att avtalet skall förstås på detta sätt. Med söndagsdygn förstås här tiden från lördag kl. 11.00 till söndag kl. 24.00.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 122

Parter ( Privata sektorn ) : Delicato Bakverk Aktiebolag & Svenska Livsmedelsarbetareförbundet & Sveriges Bageriförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Brita Swan, Palle Landin, Ulf E. Nilsson, Bengt Huldt, Göte Larsson och Gunnar Ericson. Enhälligt.
Sekreterare : Anette Bergene

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 120 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om ett aktiebolag haft rätt att med stöd av en avtalsklausul med omedelbar verkan skilja en verkställande direktör från dennes anställning, alternativt om bolaget haft rätt att avsluta anställningsförhållandet efter en uppsägningstid om sex månader.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 120

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : L.A. & Samhall Syd Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Ulf E. Nilsson och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Anette Bergene

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 84 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det funnits saklig grund för att säga upp en arbetstagare och om arbetsgivarens skyldighet att betala ekonomiskt och allmänt skadestånd. I domen kommer arbetsdomstolen bl.a. in på frågan om innebörden av uttrycket månadslön i 39 § anställningsskyddslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 84

Lagrum : 7 §, 8 §, 11 §, 12 §, 30 §, 38 § och 39 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Lap Power Aktiebolag & P.O.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Henrik Sahlin och Ulf Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Anette Bergene

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 63 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

SL Tunnelbanan AB är ett av flera dotterbolag till AB Storstockholms Lokaltrafik (SL). För SL Tunnelbanan och flera av dotterbolagen gäller bl.a. kollektivavtalen Specialbestämmelser för heltidsanställd GS-personal (GS-avtalet), som innehåller bestämmelser om ordinarie arbetstid, och Allmänna bestämmelser för heltidsanställda arbetstagare (AB/A/-SL), som innehåller bestämmelser om ersättning för arbete utöver ordinarie arbetstid, övertidsersättning. I februari 1995 träffade bolaget och dåvarande Statsanställdas förbund (numera SEKO – Facket för Service och Kommunikation) ett kollektivavtal om att ”efter lokal överenskommelse” veckoarbetstiden i visst avseende kunde vid arbetstidsförläggning överstiga den i GS-avtalet föreskrivna ordinarie arbetstiden såvitt gällde GS-personal vid en av bolagets arbetsplatser. Giltighetstiden för detta avtal, liksom för GS-avtalet och AB(A)-SL gick ut den 31 mars 1995. Den 7 december 1995 träffades avtal om fortsatt giltighet av de båda sistnämnda kollektivavtalen. Tvisten i målet gäller i första hand frågan om en sådan lokal överenskommelse träffats som avses i avtalet från februari 1995. Vid prövningen kommer arbetsdomstolen också in på frågan om betydelsen av att ett kollektivavtalslöst tillstånd gällt mellan avtalsparterna under tiden den 1 april fram till den 7 december 1995, då parterna träffade överenskommelse om fortsatt giltighet av GS-avtalet och AB(A)-SL.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 63

Parter ( Privata sektorn ) : SEKO – Facket för Service och Kommunikation & SL Tunnelbanan Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Dag Ekman, Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Bengt Huldt (skiljaktig), Göte Larsson och Jörgen Andersson.
Sekreterare : Anette Bergene

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 45 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En kyrkoherde har begärt ersättning för tjänstedubbleringstillägg under ett år. Han åberopar till stöd för kravet bestämmelser i ett kollektivavtal som domkapitlet i hans stift tecknat med hans fackliga organisation. I målet åberopar kyrkoherdens fackförbund att betalningsskyldighet föreligger enligt 35 § medbestämmandelagen. – I målet kommer arbetsdomstolen fram till att domkapitlet inte hade rätt att ingå avtal i den åberopade delen, varför betalingsskyldighet inte föreligger på grund av det lokala avtalet. Eftersom domstolen anser det oskäligt att trots detta ålägga pastoratet en betalningsskyldighet, avslås förbundets talan.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 45

Lagrum : 35 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Föllinge Laxsjö och Hotagen församlingars pastorat & Svenska Kyrkans Personalförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Ulla Erlandsson, Palle Landin, Lennart Grudevall (förre direktören i Svenska Kommunförbundet; tillfällig ersättare) och Sune Israelsson. Enhälligt.
Sekreterare : Anette Bergene

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 18 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

I kollektivavtalet AB 94 finns en bestämmelse om bisysslor. Bl.a. får arbetsgivaren enligt denna förbjuda en bisyssla om arbetsgivaren finner att bisysslan kan inverka hindrande för arbetsuppgifterna. Fråga i ett visst fall om arbetsgivaren haft rätt att meddela ett bisyssloförbud.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 18

Parter ( Kommunala sektorn ) : Landstinget i Älvsborg & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Ulla Erlandsson, Karin Isacsson, Inger Mattsson Kasserud, Ola Bengtson, Gunnar Ericson (skiljaktig) och Valter Carlsson (skiljaktig).
Sekreterare : Anette Bergene

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 8 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en polisman i samband med ett ingripande uttalat sig på ett sådant sätt att han bör åläggas disciplinpåföljden varning.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 8

Lagrum : 14 § och 15 § lagen (1994:260) om offentlig anställning

Parter ( Statliga sektorn ) : Riksdagens ombudsmän & Svenska Polisförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Lars Dirke (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Karin Isacsson, Ulf E. Nilsson, Anders Hagman, Göte Larsson och Solveig Paulsson. Enhälligt.
Sekreterare : Anette Bergene

Dela :

1996 ( 9 st. )

Prejudikat : AD 1996 nr 144 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Våren 1994 omorganiserade en kommun sin barnomsorgsverksamhet inom en stadsdelsförvaltning så att områdena inom barnomsorgen förändrades och skola och barnomsorg integrerades. Därvid kom bl.a. ett antal tjänster som föreståndare inom barnomsorgen att dras in och nya tjänster inrättades som verksamhetschef. Sommaren 1995 sades bl.a. ett antal av föreståndarna upp på grund av arbetsbrist. – Härefter har en tvist uppkommit om kommunen – så som tvisten slutligt prövats – gentemot tre av dessa föreståndare uppfyllt sin omplaceringsskyldighet enligt 7 § andra stycket lagen om anställningsskydd. De erbjudanden om omplacering som lämnats har avsett tjänster som förskollärare, fritidspedagog och fritidsassistent. De tre arbetstagarna avböjde erbjudandena. I målet prövas också betydelsen från omplaceringssynpunkt av att en av de uppsagda arbetstagarna har ryggbesvär. – Vidare prövas om kommunen begick turordningsbrott genom att våren 1994 tillsätta de nya tjänsterna som verksamhetschef med andra arbetstagare än de tre i målet aktuella och i juni 1995 säga upp de tre.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 144

Lagrum : 7 § andra stycket och 22 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Göteborgs kommun & Lärarförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Inga Åkerlund, Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson, Lars Ahlvarsson, Alf Karlsson (f.d. förhandlingschefen i Statsanställdas Förbund; tillfällig ersättare) och Ulf Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Anette Bergene

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 140 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare vid ett företag i metallindustrin sägs upp på grund av arbetsbrist. I tvist rörande arbetstagarens företrädesrätt till återanställning uppkommer fråga om han haft tillräckliga kvalifikationer som svetsare vid företaget.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 140

Lagrum : 25 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Specialkonstruktioner i Dorotea Aktiebolag & Svenska Metallindustriarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Carina Gunnarsson (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Margit Strandberg, Peter Ander, Lars Ahlvarsson, Lennart Olovsson (ombudsmannen i Svenska Pappersindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare; skiljaktig) och Margareta Zandén (skiljaktig).
Sekreterare : Anette Bergene

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 139 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om familjemedlemsundantaget i 1 § andra stycket 2 p. lagen om anställningsskydd är tillämpligt i fråga om en arbetstagare som bott tillsammans med arbetsgivaren under äktenskapsliknande förhållanden och de båda har ett barn gemensamt.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 139

Lagrum : 1 § andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : K.O. & S-O.J.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Olof Nordenfelt och Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Anette Bergene

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 122 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

I en kollektivavtalsbestämmelse anges dels att semesterlönen utbetalas till arbetstagaren i samband med semestern, dels att semesterlönen utbetalas i samma ordning som ordinarie lön och på ordinarie utbetalningsdagar. Fråga huruvida bestämmelsen innebär att semesterlönen skall utbetalas senast vid löneutbetalningstillfälle som infaller under semesterledigheten.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 122

Parter ( Privata sektorn ) : Byggförbundet & Q 3 Golv Entreprenad Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Erik Lempert, Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson, Bengt Huldt, Göte Larsson och Nils Gunnarsson (förre enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Anette Bergene

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 115 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare hos posten, som under lång tid har undergått rehabilitering, är sjukskriven på halvtid och arbetar på halvtid som brevbärare. Arbetstagaren sägs upp på grund av sjukdom. Arbetsdomstolen finner att det i den angivna situationen inte har förelegat saklig grund för uppsägningen.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 115

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Alliansen & Posten Sverige Aktiebolag & SEKO – Facket för Service och Kommunikation

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Brita Swan, Olle Claesson (f.d. avdelningsdirektören i Arbetsmarknadsstyrelsen; tillfällig ersättare), Olof Nordenfelt, Lars Ahlvarsson, Rolf Lindh (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Anette Bergene

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 68 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetstagares egen uppsägning av ett anställningsavtal är ogiltig enligt 33 § avtalslagen och om den skall lämnas utan avseende enligt 36 § samma lag.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 68

Lagrum : 33 § och 36 § avtalslagen (1915:218)

Parter ( Kommunala sektorn ) : Landstinget i Älvsborg & Vårdförbundet SHSTF

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Brita Swan, Margit Strandberg, Peter Ander, Inger Mattsson Kasserud, Gunnar Ericson och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Anette Bergene

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 49 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Prövning av yrkande om interimistiskt förordnande. Ett byggentreprenadföretag A överlåter först stora delar av sin verksamhet till företaget B. Beträffande ett särskilt anläggningsprojekt, som ingick i den hos A kvarvarande verksamheten, träffas mellan de båda företagen senare avtal om att B dels förvärvar maskinutrustningen, dels svarar för ledningen av arbetena på arbetsplatsen. A säger därefter upp samtliga anställda i anläggningsprojektet på grund av arbetsbrist. I tvist rörande giltigheten av uppsägningarna uppkommer bl.a. följande frågor: – a) har verksamhet övergått från A till B så att uppsägningarna strider mot uppsägningsförbudet i en kollektivavtalsbestämmelse med samma innehåll som 7 § tredje stycket anställningsskyddslagen? – b) har A åsidosatt sin skyldighet att söka omplacera arbetstagarna?

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 49

Lagrum : 7 § tredje stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Byggförbundet & Svenska Byggnadsarbetareförbundet & Vissa medlemmar i Svenska Bygnadsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Hans Blyme, Ingemar Källberg, Peter Ander, Lennart Aspegren, Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Stig Ahlin (f.d. förhandlingschefen i Svenska Industritjänstemannaförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Anette Bergene

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 43 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetsgivare, ett bageriföretag, brutit mot 11 § medbestämmandelagen genom att inte förhandla före ett beslut som rörde förändringar av bröddistributionen och som innebar bl.a. visst merarbete för de anställda säljarna av bröd.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 43

Lagrum : 11 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Aktiebolaget Skogaholms Bröd & Bageri- och Konditoriarbetsgivareförbundet & Svenska Livsmedelsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Ulla Erlandsson, Palle Landin, Ulf E. Nilsson, Ola Bengtson, Jan Sjölin och Marie-Louise Strömgren. Enhälligt.
Sekreterare : Anette Bergene

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 30 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om tillämpningen av 28 § medbestämmandelagen när övergång av företag har skett i flera led.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 30

Lagrum : 28 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : A.E.M. & C-G.M. & Grafiska Fackförbundet & Melanders Fotosätteri Handelsbolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Dag Ekman, Margit Strandberg, Bengt Huldt, Lars Ahlvarsson, Göte Larsson och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Anette Bergene

Dela :