: : : : :

Arbetsdomstolens domarClaes-Göran Sundberg

( 26 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

[ Vice ordförande | Sekreterare / Rättssekreterare ]

Sök kontaktuppgifter till Claes-Göran Sundberg på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Claes-Göran Sundberg
Aktiv som sekreterare / rättssekreterare 1993–1995 ( 26 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Claes-Göran Sundberg har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden med :
72 ledamöter ♀ 19 ♂ 53
59 parter

Claes-Göran Sundberg har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden när Hans Tocklin ( 10 st. ), Hans Stark ( 9 st. ), Ove Sköllerholm ( 4 st. ) och Nina Pripp ( 3 st. ) varit ordförande

Claes-Göran Sundberg
Aktivitet som vice ordförande i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

Av­göran­denSkilj­aktig me­ningAn­del skilj­akt­igaAktiv år
18 st.1 st.5,6%1999–2018

1 huvud­för­hand­lings­dagar inför refererade avgöranden sedan 2016

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 16,7% ( 3 / 18 st. )
[ i 1 / 3 fall ( 33,3% ) har Claes-Göran Sundberg själv varit skiljaktig ]

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,4%

Andel överklagade mål: 16,7% ( 3 / 18 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,9%

Ändringsfrekvens : 66,7% ( 2 / 3 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 54,3%

Underinstanser ( 3 st. ) : Kalmar tingsrätt | Helsingborgs tingsrätt | Stockholms tingsrätt

Underinstanser ( 3 st. ) : Kalmar tingsrätt | Helsingborgs tingsrätt | Stockholms tingsrätt

Claes-Göran Sundberg har dömt refererade avgöranden med :
75 ledamöter ♀ 31 ♂ 44
16 sekreterare ♀ 10 ♂ 6
48 parter
36 ombud ♀ 10 ♂ 26

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Claes-Göran Sundberg
( 7 st. ♀ 2 ♂ 5 vid 7 tillfällen )

Förord­nanden i Arbets­dom­stolen* :

Funk­tionTill­träddeAv­gickLängd
Sekre­terare1992-08-311995-09-303 år 1 mån
Er­sättare för vice ord­förande2004-07-0115 år 2 mån 14 dgr hittills
Förordnad i sammanlagt 18 år 3 månader och 14 dagar hittills.

* Har, sedan 1993, även varit tillfällig ersättare för vice ordförande i två avgöranden ( 11,1% av alla refererade avgöranden med Claes-Göran Sundberg sedan 1993 ), första gången den 1 september 1999 och senast den 21 augusti 2002.
Titel för Claes-Göran Sundberg som tillfällig ersättare : Hovrättsassessor.

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Antal refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Claes-Göran Sundberg som sekreterare / rättssekreterare per år sedan 1993

Genomsnittet är 8,7 refererade avgöranden per år.

Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Claes-Göran Sundberg som sekreterare / rättssekreterare per år sedan 1993

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Claes-Göran Sundberg som sekreterare / rättssekreterare sedan 1993 ( 26 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

1995 ( 10 st. )

Prejudikat : AD 1995 nr 130 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Ett kollektivavtals – vägavtalet – bestämmelser om reskostnadsersättning innehåller en regel om att rätt till sådan ersättning inte föreligger vid arbetstagares dagliga resor från bostaden till fast tjänsteställe. Vid ett företag har emellertid i stor omfattning med avvikelse från kollektivavtalsregeln träffats överenskommelser mellan arbetsgivaren och enskilda arbetstagare om reskostnadsersättning. Arbetsgivaren upphörde vid en senare tidpunkt med att utge ersättning under hänvisning till kollektivavtalsregeln. Den huvudsakliga tvistefrågan i målet gäller om överenskommelserna varit ogiltiga i enlighet med 27 § medbestämmandelagen såsom en otillåten avvikelse från kollektivavtalet. – Vägavtalets bestämmelser om reseersättning och traktamente är likalydande med motsvarande bestämmelser i byggnadsavtalet. Dessa senare bestämmelser har normerande verkan. Vilken betydelse har detta förhållande för tolkningen av vägavtalet? I målet berörs också frågan om betydelsen av lokal praxis.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 130

Lagrum : 27 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Byggförbundet & SEKO – Facket för Service och Kommunikation & Skanska Sydöst Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Kjerstin Nordborg, Birgitta Isaksson Perez, Torkel Unge, Christian Tydén, Börje Grahn och Jörgen Andersson (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Claes-Göran Sundberg

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 108 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

I ett företag har inför uppsägningar av anställda på grund av arbetsbrist upprättats en turordningslista. Listan har överlämnats till fackklubbens ordförande för granskning. Denne har därefter i brev lämnat ett för arbetsgivaren positivt besked om granskningen. Arbetsdomstolen finner att ett kollektivavtal därmed har kommit till stånd mellan arbetsgivaren och fackklubben. – Fråga huruvida lokalt träffade kollektivavtal rörande företrädesrätt till återanställning varit förenliga med det mellan SAF och PTK gällande trygghetsavtalet (numera ersatt av omställningsavtalet den 1 september 1994). – Arbetsdomstolen har ansett att inför förestående uppsägningar träffade kollektivavtal om avvikelse från anställningsskyddslagens regler om företrädesrätt till återanställning utgjort en sådan urholkning av arbetstagares rättigheter som måste anses stridande mot lagens grunder och därmed ogiltiga. I domen görs uttalanden rörande föreliggande begränsning i möjligheterna att göra avsteg från semidispositiva lagbestämmelser i eljest tvingande arbetsrättslig lagstiftning.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 108

Lagrum : 23 § andra stycket lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 2 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : HAO Flygbranschens Arbetsgivarförbund & Scanair i likvidation & Tjänstemannaförbundet HTF

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Michaël Koch, Inga Britt Lagerlöf, Torkel Unge, Henrik Sahlin, Sune Israelsson och Lena Moberg-Lindwall (enhetschef i Statstjänstemannaförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Claes-Göran Sundberg

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 97 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtBeslut ]

| | | | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Prövning av yrkande om interimistiskt förordnande. Ett företag handhade driften och bemanningen av bostadsplattformar enligt ett managementavtal. Som följd av att plattformarna överläts till annat företag upphörde avtalet att gälla. Arbetsbrist uppstod hos företaget och anställda sades upp. Uppsägningarna ägde rum innan de nya bestämmelserna i anställningsskyddslagen om arbetstagares ställning vid övergång av verksamhet hade trätt i kraft. Rörande en av plattformarna skedde emellertid förändringen beträffande driften och bemanningen efter ikraftträdandet. Den uppkomna situationen har givit arbetsdomstolen anledning att gå in på frågan om verkan enligt de nya bestämmelserna av tidigare arbetsgivares uppsägning mot arbetsgivare till vilken verksamhet gått över. Domstolen finner att uppsägningen inte har någon rättsverkan mot denne.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 97

Lagrum : 7 § tredje stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd i lydelsen fr.o.m. den 1 januari 1995.

Parter ( Privata sektorn ) : Safe Service Aktiebolag & Sveriges Fartygsbefälsförening & Sveriges Redareförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Inga Åkerlund, Inga Britt Lagerlöf, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Marika Fröberg, Gunnar A. Karlsson och Sven Kinnander.
Sekreterare : Claes-Göran Sundberg

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 96 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| |  ]

Sammanfattning :

Yrkande om interimistiskt förordnande. Ett företag innehade entreprenader för linjetrafik inom tre skilda områden. Efter förnyad upphandling gick företaget emellertid miste om entreprenaderna, som övertogs av andra entreprenörer. Företaget sade med anledning härav upp ett antal anställda på grund av arbetsbrist. Arbetstagarsidan har anfört att skiftet i de tre fallen av entreprenör utgör en sådan övergång av verksamhet som avses med de nya bestämmelserna om arbetstagares ställning vid övergång av företag, verksamheter och delar av verksamheter som gäller fr.o.m. den 1 januari 1995 och att företaget därför haft att iaktta bestämmelsen i 7 § tredje stycket anställningsskyddslagen om förbud mot uppsägning vid övergång av verksamhet. – Arbetsdomstolen finner att det inte har ägt rum någon övergång av verksamhet i de tre aktuella fallen i den mening som avses i 6 b § anställningsskyddslagen. Något hinder har därför inte förelegat för företaget att säga upp anställda på grund av arbetsbrist som följd av att de tre entreprenaderna förlorades.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 96

Lagrum : 6 b § och 7 § tredje stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Alliansen & Svenska Kommunalarbetareförbundet & Swebus Sverige Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Inga Åkerlund, Inga Britt Lagerlöf, Ulf E. Nilsson, Marika Fröberg, Gunnar A. Karlsson och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Claes-Göran Sundberg

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 82 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Har ett landsting haft saklig grund för uppsägning av en överläkare med hänvisning till förhållanden som var att hänföra till denne personligen? Bl.a. fråga huruvida landstinget åsidosatt sin omplaceringsskyldighet enligt 7 § andra stycket anställningsskyddslagen: – ”Det får därför anses vara klarlagt att det under omplaceringsdiskussionerna uppstått ett missförstånd, som vållats av att man från landstingets sida inte tillräckligt klart redovisat de möjligheter till fortsatt anställning som i och för sig hade kunnat erbjudas (A) som alternativ till uppsägningen. Vid sådant förhållande måste landstinget finna sig i att det inte kan anses ha fullgjort sin omplaceringsskyldighet. Det skall tilläggas att denna bedömning i förevarande fall inte kan påverkas av vad landstinget i målet har anfört därom, att det skulle ha varit fråga om att tillskapa en särskild tjänst för (A). Av (B:s) uppgifter har nämligen framgått att man från landstingets sida var beredd att göra detta. En sådan situation faller otvivelaktigt under bestämmelsen om en arbetsgivares omplaceringsskyldighet i 7 § andra stycket anställningsskyddslagen.”

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 82

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Kristianstads läns landsting & Sveriges Läkarförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Erik Lempert, Margit Strandberg, Lennart Hörnlund, Lennart Grudevall, Thore Ziethén och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Claes-Göran Sundberg

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 73 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Skyldighet har ansetts inte föreligga för arbetsgivare enligt lönebestämmelserna i det mellan HAO Handelsarbetsgivarna och Handelsanställdas förbund gällande detaljhandelsavtalet att till den lokala fackliga organisationen lämna ut uppgifter om oorganiserade arbetstagares löner.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 73

Parter ( Privata sektorn ) : Bessmanet Livs Aktiebolag & Handelsanställdas förbund & HAO Handelsarbetsgivarna

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Marianne Eliason, Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson, Mats Holmgren, Thore Ziethén och Börje Grahn. Enhälligt.
Sekreterare : Claes-Göran Sundberg

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 60 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Enligt 7 § tredje stycket anställningsskyddslagen i dess lydelse fr.o.m. den 1 januari 1995 är vid en övergång av ett företag, en verksamhet eller en del av en verksamhet övergången i sig inte saklig grund för att säga upp arbetstagaren. Arbetsdomstolen konstaterar att lagrummet innebär att en uppsägning i den avsedda situationen är angriplig såsom inte sakligt grundad men att uppsägningen inte är utan vidare verkningslös. En arbetstagare som vill få uppsägningen undanröjd måste alltså föra ogiltighetstalan och därvid iaktta anställningsskyddslagens preskriptionsbestämmelser. – Arbetsdomstolen finner vid prövning av en preskriptionsinvändning i tvist om ogiltigförklaring av uppsägning att arbetstagarsidan vid tvisteförhandling inte tillräckligt tydligt angav att man ville förhandla inte bara rörande skadestånd utan även om ett yrkande om ogiltigförklaring av uppsägning. Inte heller finner arbetsdomstolen att överläggningarna kan anses ha gällt även denna fråga. Som följd härav finner domstolen att det inte kan anses att arbetsgivaren har gått miste om rätten att göra preskriptionsinvändning genom att inte under förhandlingen framställa invändningen.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 60

Lagrum : 7 § tredje stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd i lydelsen fr.o.m. den 1 januari 1995 | 40 § och 42 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Safe Service Aktiebolag & Svenska Sjöfolksförbundet & Sveriges Redareförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Erik Lempert, Margit Strandberg, Mats Holmgren, Ola Bengtson, Thore Ziethén och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Claes-Göran Sundberg

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 59 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida en arbetsgivares uppsägning av en arbetstagare på grund av arbetsbrist stått i strid med turordningsreglerna i 22 § anställningsskyddslagen. Hade arbetstagaren i anställningsskyddslagens mening tillräckliga kvalifikationer för fortsatt arbete i viss befattning?

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 59

Lagrum : 22 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Ledarna & Luftkonditionering Norr Aktiebolag & Plåtslageriernas Riksförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Brita Swan, Johnny Sköldvall (f.d. föredraganden i Riksdagens Arbetsmarknadsutskott; tillfällig ersättare), Mats Holmgren, Ola Bengtson, Alf Karlsson och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Claes-Göran Sundberg

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 41 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En lärare har under vikariat som rektor i strid med skolchefens besked inköpt en mobiltelefon. Senare har han likaledes i strid med skolchefens besked beställt en persondator för skolans räkning. Kommunen avskedade läraren och uppgav i besked om åtgärden endast den senare omständigheten. Vid prövningen beaktades endast denna omständighet. Saklig grund för uppsägning ansågs föreligga men inte grund för avskedande.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 41

Lagrum : 7 § första stycket, 18 § och 19 § tredje stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Kommunala sektorn ) : Krokoms kommun & U.L-S.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Ola Bengtson och Lennart Andersson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Claes-Göran Sundberg

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 9 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Driften vid ett företags fjärrvärmecentraler sköts från kontrollrum av stationstekniker. Fråga huruvida en viss förändrad arbetsorganisation har medfört att kraftverksavtalet – ett arbetarkollektivavtal – inte längre är tillämpligt i fråga om stationsteknikerna.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 9

Parter ( Privata sektorn ) : Elektriska Arbetsgivareföreningen & Malmö Kraftvärme Aktiebolag & Svenska Elektrikerförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Erik Lempert, Margit Strandberg, Lennart Hörnlund, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Alf Karlsson och Hans Karlsson.
Sekreterare : Claes-Göran Sundberg

Dela :

1994 ( 4 st. )

Prejudikat : AD 1994 nr 153 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Mellan en arbetsgivare och en anställd hade överenskommits att den senares anställning skulle upphöra viss dag. Någon dag efter anställningens upphörande avtalade parterna om att arbetsgivaren skulle utge ett ersättningsbelopp till arbetstagaren. Arbetsdomstolen konstaterar att parterna avsåg att beloppet skulle utgöra lön. Fråga om skadestsåndsskyldighet för arbetsgivaren på grund av att socialavgifter och ITP-premier inte har betalats på ersättningsbeloppet.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 153

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : B.N. & Yamaha Scandinavia Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Bengt Huldt och Marie-Louise Strömgren. Enhälligt.
Sekreterare : Claes-Göran Sundberg

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 132 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Ställföreträdaren för ett aktiebolag A har på A:s vägnar till den verkställande direktören i aktiebolaget B utfärdat garantier enligt vilka A – för den händelse att A:s och B:s gemensamma moderbolag C inte kunde fullgöra en av C till den verkställande direktören lämnad garanti för fullgörandet av B:s förpliktelser mot honom – skulle inträda i C:s ställe. – Sedan B och C sedermera försatts i konkurs riktar den verkställande direktören under åberopande av de av A lämnade garantierna anspråk mot A på utbekommande av sina förmåner under uppsägningstid enligt det mellan honom och B träffade anställningsavtalet. I målet uppkommer bl.a. frågor

1. om tolkning av anställningsavtalet mellan den verkställande direktören och B; skulle den verkställande direktören enligt detta vara skyldig att från sina förmåner under uppsägningstid avräkna inkomster som han under uppsägningstiden kunnat förvärva i annan anställning eller på annat sätt sedan B till följd av den inträffade konkursen inte kunnat bereda honom arbete under den för honom gällande uppsägningstiden?

2. om innebörden av de av A lämnade garantierna; innebar dessa att A skulle inträda i en arbetsgivares befogenheter gentemot verkställande direktören och t.ex. kunna kräva att han utförde arbete för A:s räkning? eller utgjorde det i vart fall en förutsättning för garantierna att A skulle ha samma möjlighet som B att välja mellan att befria den verkställande direktören från arbetsskyldighet eller att utkräva arbete av honom under uppsägningstiden? eller utgjorde det i vart fall en förutsättning för garantierna att den verkställande direktören skulle i förhållande till A vara skyldig att vidkännas avräkning för inkomster som han under uppsägningstiden uppburit av annan anställning eller egen förvärvsverksamhet?

3. huruvida garantierna enligt 8 kap. 14 § aktiebolagslagen inte blivit bindande för A dels på grund av att utfärdandet av dem enligt A varit främmande för det syfte med A:s verksamhet som angetts i dess bolagsordning, dels på grund av att de enligt A inneburit att den verkställande direktören i strid med 8 kap. 13 § aktiebolagslagen beretts en otillbörlig fördel till nackdel för A och dess aktieägare; betydelsen härvidlag av ett vid tiden för garantiernas utfärdande pågående arbete med omstrukturering av koncernen under moderbolaget C?

4. huruvida den verkställande direktören brutit mot sitt anställningsavtal genom att inte inhämta medgivande från A:s styrelse till att ta annan anställning eller bedriva förvärvsverksamhet i egen regi,

5. huruvida A mot den verkställande direktörens anspråk kunde direkt eller analogiskt åberopa avräkningsregeln i 13 § anställningsskyddslagen, samt

6. huruvida A mot den verkställande direktörens anspråk kunde åberopa de principer som innefattas i det civilrättsliga institutet obehörig vinst.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 132

Lagrum : 13 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 8 kap. 13 § och 14 § aktiebolagslagen (1975:1385)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : AVISA Aktiebolag & R.A.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Brita Swan, Margit Strandberg, Lennart Hörnlund, Lennart Grudevall, Inger Karlsson och Bo Hjern. Enhälligt.
Sekreterare : Claes-Göran Sundberg

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 100 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Mellandom. Fråga, i mål om arbetstagares rätt till ersättning för förslag, huruvida regler om sådan ersättning i ett mellan Stockholms kommun och ett flertal arbetstagarorganisationer år 1984 träffat medbestämmandeavtal (MBA-S) blivit omedelbart tillämpliga som kollektivavtal för de anställda vid kommunens olika förvaltningar, eller om det för sådan tillämplighet av reglerna för de anställda vid en förvaltning fordrats särskild förvaltningslokal överenskommelse, som godkänts av de kommuncentrala parterna. Arbetsdomstolen finner att MBA-S skall tolkas i enlighet med det senare alternativet, varvid domstolen uttalar bl.a. följande:

”På grund av det anförda finner arbetsdomstolen att avgörande vikt måste fästas vid (A:s), (B:s) och (C:s) vittnesmål. Av dessa framgår att det vid förhandlingarna om MBA-S blivit uttryckligen klarlagt, att avtalet skulle ha den av dem beskrivna konstruktionen och sålunda inte till någon del skulle bli tillämpligt som kollektivavtal vid någon av kommunens förvaltningar utan att en förvaltningslokal överenskommelse träffats därom och sedermera godkänts av de kommuncentrala parterna. Arbetsdomstolen har inte anledning att vidare uppehålla sig vid frågan, huruvida detta är något som fallit (D) ur minnet eller möjligen på något sätt missförståtts av honom. Även om det senare skulle vara fallet, har nämligen inte framkommit något som tyder på att kommunens företrädare i förhandlingarna ens bort inse detta. Med hänsyn till den förhandlingsgemenskap som rått på arbetstagarsidan har kommunen därför i vart fall haft fog för att uppfatta situationen så, att den angivna avtalskonstruktionen omfattats av en partsavsikt som varit gemensam för kommunen och dess samtliga motparter på arbetstagarsidan (jfr AD 1993 nr 148). Oaktat lydelsen av avtalet med tillhörande bilagor samt förhandlingsprotokollets § 4 – i enlighet med vad domstolen tidigare har anfört – närmast talar i annan riktning måste avtalet tolkas i överensstämmelse med vad som sålunda får betraktas som den gemensamma partsavsikten (jfr bl.a. AD 1955 nr 13).”

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 100

Parter ( Kommunala sektorn ) : Stockholms stad & Sveriges Civilingenjörsförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Karl-Ingvar Rundqvist, Margit Strandberg, Lars Ahlvarsson, Lennart Grudevall, Bo Hjern och Harald Mårtensson (ombudsman i Sveriges Akademikers Centralorganisation; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Claes-Göran Sundberg

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 49 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Vid SAS gäller det s.k. flygteknikeravtalet, dvs. avtalet mellan HAO Flygbranschens Arbetsgivarförbund och Svenska Transportarbetareförbundet avseende arbets- och löneförhållanden för flygtekniker med typcertifikat. Vid lokala och centrala förhandlingar var SAS och Transportarbetareförbundet Avd. 46 respektive HAO Flygbranschens Arbetsgivarförbund, SAS och Transportarbetareförbundet överens om att suspendera åtta flygtekniker, varav sju var medlemmar i Svensk Flygteknikerförening (SFF); en förening som är medlem i SACO:s Tjänstemannaförbund SRAT. Som stöd för sin åtgärd att suspendera de aktuella flygteknikerna har SAS åberopat § 5 mom. 7 i flygteknikeravtalet som innehåller särskilda bestämmelser om bl.a. suspension. – Sedan SRAT hos arbetsdomstolen väckt talan bl.a. om att domstolen skall fastställa att SAS inte haft rätt att suspendera de sju SFF-medlemmarna och därvid även framställt ett yrkande om interimistiskt förordnande finner domstolen vid en prövning enligt 15 kap. 3 § rättegångsbalken att SRAT inte på det sätt som krävs enligt lagrummet visat att det finns skäl för ett interimistiskt förordnande.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 49

Lagrum : 15 kap. 3 § rättegångsbalken (1942:740) | 62 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : SACO:s Tjänstemannaförbund & Scandinavian Airlines System

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Michaël Koch, Ingemar Källberg, Torkel Unge, Inger Mattsson Kasserud, Göran Karlsson och Ulf Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Claes-Göran Sundberg

Dela :

1993 ( 12 st. )

Prejudikat : AD 1993 nr 215 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en arbetstagare främst på grund av samarbetssvårigheter. Även fråga om bl.a. arbetsgivarens omplaceringsskyldighet.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 215

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Lärarförbundet & Stockholms stad

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Marianne Tejning (revisionssekreterare i Högsta domstolen; tillfällig ersättare), Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson, Inger Mattsson Kasserud, Göran Karlsson och Jarl Karlsson. Enhälligt.
Sekreterare : Claes-Göran Sundberg

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 214 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Vid ett regemente företas uppsägningar av civilanställd personal på grund av arbetsbrist. Frågan i målet är om det förelegat saklig grund för uppsägningarna. Ett skäl för uppsägningarna var att myndigheten räknade med att tilldelas en ny kategori värnpliktiga för tjänstgöring i mobiliserings- och förplägnadsförband. Arbetsdomstolen kommer bl.a. in på frågan vilken betydelse en order från Chefen för armén hade för myndighetens beslut om uppsägningarna och frågan om betydelsen av att regeringen vid tiden för uppsägningarna avlämnat propositioner som rörde den aktuella, nya typen av värnpliktstjänstgöring men att propositionerna då ännu inte hade behandlats av riksdagen.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 214

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Försvarets Civilförvaltning & Statsanställdas Förbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Karl-Ingvar Rundqvist, Bo Jangenäs, Rolf Hugert (direktör i Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation; tillfällig ersättare; skiljaktig), Lennart Grudevall, Inge Janérus och Bo Almgren.
Sekreterare : Claes-Göran Sundberg

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 137 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetsgivare har hävt ett anställningsavtal med stöd av avtalslagens regler om rättshandlingars ogiltighet och därvid inte iakttagit anställningsskyddslagens formföreskrifter. Anställningsskyddslagens preskriptionsbestämmelser har inte ansetts tillämpliga på arbetstagarens skadeståndstalan med anledning härav.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 137

Lagrum : 41 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Kommunala sektorn ) : Landstinget Gävleborg & M.L.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Lars Johan Eklund, Margit Strandberg, Lennart Hörnlund, Ola Bengtson, Nils Lang (f.d. avtalsombudsmannen i Svenska Kommunalarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Bo Hjern. Enhälligt.
Sekreterare : Claes-Göran Sundberg

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 134 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

I ett kollektivavtal avseende löner och anställningsvillkor i övrigt för innehavare av kyrkliga tjänster (AKT) finns en anmärkning om ersättning, särskilt fridagstillägg, för arbetstid utöver den för begränsningsperioden disponibla arbetstiden. Fråga om anmärkningen innefattar en materiell regel som ger rätt till övertidsersättning.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 134

Parter ( Privata sektorn ) : L.S. & SACO (Sveriges akademikers centralorganisation) & Stiftssamfälligheten i Härnösands stift

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Brita Swan, Karin Isacsson, Lennart Grudevall, Ulf Perbeck, Ulf Nilsson och Anders Eklundh (förbundsjurist i Privattjänstemannakartellen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Claes-Göran Sundberg

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 113 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

En statlig myndighet beslutade med stöd av 7 kap. 4 § lagen om offentlig anställning att entlediga en arbetstagare. Arbetstagaren väckte talan vid domstol. Beslutet fick därför inte verkställas. När målet prövas av arbetsdomstolen visas det att arbetstagarens arbetsförmåga åtminstone vid tidpunkten för domstolens prövning inte kan anses nedsatt. Arbetsdomstolen upphäver beslutet om entledigande.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 113

Lagrum : 7 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig anställning

Parter i Arbetsdomstolen ( Statliga sektorn ) : K.J. & Staten genom Centrala Studiestödsnämnden

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Brita Swan, Inga Jerkeman, Torkel Unge, Ulf Perbeck, Hans Karlsson och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Claes-Göran Sundberg

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 100 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Enligt en bestämmelse i arbetstidslagen skall arbetstagare beredas minst trettiosex timmars sammanhängande ledighet under varje period om sju dagar (veckovila). På grund av denna bestämmelse har arbetstagare som haft beredskap eller arbetat övertid beretts tillfälle till veckovila under sin ordinarie arbetstid. Fråga om dessa arbetstagare enligt det mellan parterna gällande kollektivavtalet, det s.k. installationsavtalet, skulle erhålla lön under denna veckovila.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 100

Lagrum : 14 § arbetstidslagen (1982:673)

Parter ( Privata sektorn ) : Elektriska Arbetsgivareföreningen & Svenska Elektrikerförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Ulla Erlandsson, Sven-Hugo Ryman (f.d. utbildningschefen och chefen för Statens Personalutbildningsnämnd; tillfällig ersättare), Christian Tydén, Ulf Göran Liljebladh, Alf Karlsson och Ingvar Åsen (förre förbundsordföranden i Svenska Transportarbetareförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Claes-Göran Sundberg

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 85 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Enligt 3 § kollektivavtalet om turordning för arbetstagare hos staten (TurAS) gäller att turordning vid uppsägning av arbetsbrist skall omfatta arbetstagare med i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter hos myndigheten på den ort där arbetsbristen finns. Fråga om tillämpning av denna bestämmelse i visst fall avseende två arbetstagare som båda arbetade som företagsekonomer vid en länsstyrelses lantbruksenhet men inom olika sektioner.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 85

Lagrum : 22 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 8 kap. 3 § lagen (1976:600) om offentlig anställning

Parter ( Statliga sektorn ) : SACO (Sveriges akademikers centralorganisation) & Staten genom Statens Arbetsgivarverk

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Hans Blyme, Margit Strandberg, Lennart Aspegren, Lars Ahlvarsson, Bo Hjern och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Claes-Göran Sundberg

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 73 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida det förelegat saklig grund för uppsägning av en arbetstagare som enligt arbetsgivaren visat bristande förmåga eller vilja att utföra sina arbetsuppgifter. Även fråga om arbetsgivaren fullgjort sina skyldigheter i omplaceringshänseende.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 73

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Försäkringskassan Stockholms län & Försäkringskasseförbundet & Jusek

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Erik Lempert, Christer Måhl, Torkel Unge, Anders Hagman, Hans Karlsson och Solveig Paulsson. Enhälligt.
Sekreterare : Claes-Göran Sundberg

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 64 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Rikspolisstyrelsens personalansvarsnämnd beslutade med stöd av lagen om offentlig anställning om disciplinåtgärd i form av varning för en polisman anställd vid en polismyndighet. Talan väcktes vid arbetsdomstolen med yrkande att beslutet skulle undanröjas. Därefter, men innan målet avgjorts av domstolen, upphörde anställningen vid den första polismyndigheten samtidigt som polismannen anställdes vid en annan polismyndighet. Arbetsdomstolen finner frågan om disciplinpåföljd förfallen och undanröjer beslutet om sådan påföljd.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 64

Lagrum : 14 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig anställning

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Rikspolisstyrelsen & Svenska Polisförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Ulla Erlandsson, Palle Landin, Lennart Aspegren (skiljaktig), Ola Bengtson, Solveig Paulsson och Bo Hjern.
Sekreterare : Claes-Göran Sundberg

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 55 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

I kollektivavtal mellan Sveriges Skogsindustriförbund och Svenska Pappersindustriarbetareförbundet finns bl.a. en regel som innebär att lokala ackordsöverenskommelser kan sägas upp under vissa förutsättningar. Fråga om en arbetsgivare i ett visst fall haft rätt att säga upp en sådan överenskommelse. Fråga också om arbetsgivaren brutit mot kollektivavtal genom att inte utlämna arbete på ackord.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 55

Parter ( Privata sektorn ) : Stora Feldtmähle Kvarnsveden AB & Svenska Pappersindustriarbetareförbundet & Svenska Pappersindustriarbetareförbundet avd. 50 & Sveriges Skogsindustriförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Barbro Fischerström, Börje Hårdefelt, Ulf E. Nilsson, Björn Lindell, Hans Karlsson och Erik Berglund (förre utredningschefen i Statsanställdas Förbund; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Claes-Göran Sundberg

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 39 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En av ett landsting anställd hantverkare har genom ett beslut fråntagits viss beredskapstjänstgöring, som han haft vid sidan av sitt arbete på ordinarie arbetstid. Fråga om detta inneburit en stadigvarande förflyttning eller en avstängning i strid mot bestämmelser i det tillämpliga kollektivavtalet, AB 89. Fråga också om åtgärden vidtagits i bestraffningssyfte samt om arbetsgivaren förfarit otillbörligt och i strid mot god sed på arbetsmarknaden och därigenom brutit mot de principer på vilka kollektivavtalet vilar och mot 7 § anställningsskyddslagen och grunderna för detta lagrum.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 39

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Landstinget i Uppsala län & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Michaël Koch, Börje Hårdefelt, Ola Bengtson, Lennart Grudevall, Göran Karlsson och Bo Hjern. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Claes-Göran Sundberg

Dela :