: : : : :

Arbetsdomstolens domarGunilla Åkerman

( 16 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Vice ordförande | Sekreterare / Rättssekreterare ]

Gunilla Åkerman
Aktiv som sekreterare / rättssekreterare 1993–1994 ( 16 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Gunilla Åkerman har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden med :
57 ledamöter ♀ 12 ♂ 45
32 parter

Gunilla Åkerman har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden när Ove Sköllerholm ( 8 st. ), Nina Pripp ( 6 st. ) och Lars Johan Eklund ( 2 st. ) varit ordförande

Gunilla Åkerman
Aktivitet som vice ordförande i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
1 st.1994

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 0% ( 0 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 0% ( 0 / 1 st. )

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 1 st. ( senaste gången 1994-11-16, för 23 år 4 mån 6 dgr sedan )

Förordnanden i Arbetsdomstolen* :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Sekreterare1992-08-311994-09-182 år 19 dgr
Förordnad i sammanlagt 2 år och 19 dagar.

* Har, sedan 1993, även varit tillfällig ersättare för vice ordförande i ett avgörande, den 16 november 1994.
Titel för Gunilla Åkerman som tillfällig ersättare : Hovrättsassessor.

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Antal refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Gunilla Åkerman som sekreterare / rättssekreterare per år sedan 1993

Genomsnittet är 8,0 refererade avgöranden per år.

Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Gunilla Åkerman som sekreterare / rättssekreterare per år sedan 1993

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Gunilla Åkerman som sekreterare / rättssekreterare sedan 1993 ( 16 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

1994 ( 5 st. )

Prejudikat : AD 1994 nr 80 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

En polisinspektör har dömts till villkorlig dom för tjänstefel och osant intygande bestående i att han vid tretton tillfällen undanröjt betalningsansvaret för felparkeringsavgifter som ålagts honom eller annan som fört hans bil. Vid nio av dessa tillfällen hade han oriktigt antecknat andra personer som klagande. Arbetsdomstolen har ansett det funnits grund för att avskeda honom.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 80

Lagrum : 11 kap. 1 § lagen (1976:600) om offentlig anställning

Parter i Arbetsdomstolen ( Statliga sektorn ) : S.N. & Staten genom Rikspolisstyrelsen

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Marianne Eliason, Christer Måhl, Mats Holmgren, Björn Qvarnström, Jörgen Andersson (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Ulf Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Gunilla Åkerman

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 61 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Med utgången av juni månad 1991 upphörde Lantbruksstyrelsen och Statens jordbruksnämnd att existera som myndigheter. I stället inrättades en ny statlig myndighet med ett samlat sektorsansvar på jordbrukets område, Statens jordbruksverk. Med anledning av riksdagsbeslutet sade Lantbruksstyrelsen i maj 1991 upp en arbetstagare på grund av arbetsbrist och angav i uppsägningsbeskedet att denne hade företrädesrätt till återanställning enligt bestämmelserna i 9 kap. lagen (1976:600) om offentlig anställning. Dock, angavs det, gällde återanställningsrätten endast tjänst hos Lantbruksstyrelsen och längst till dess styrelsen upphörde.

Tvisten i målet gäller om uppsägningsbeskedet var felaktigt såvitt gäller uppgiften att företrädesrätten endast gällde tjänst hos Lantbruksstyrelsen. Enligt staten är beskedet riktigt bl.a. därför att en arbetstagare hos en statlig myndighet inte kan ha företrädesrätt till återanställning hos någon annan myndighet än den hos vilken arbetstagaren är eller har varit anställd, om det inte finns stöd i kollektivavtal för något annat. I vart fall, hävdar staten, är kravet på direkt rättsligt samband mellan den förutvarande och den nya arbetsgivaren inte uppfyllt.

Arbetsdomstolen finner att uppsägningsbeskedet var felaktigt i den omtvistade delen.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 61

Lagrum : 25 § andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : SACO (Sveriges Akademikers Centralorganisation) & Staten genom Statens Arbetsgivarverk

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Karl-Ingvar Rundqvist, Olle Claesson (f.d. avdelningsdirektören i Arbetsmarknadsstyrelsen; tillfällig ersättare), Lennart Aspegren (skiljaktig), Lars Ahlvarsson (skiljaktig), Sven Kinnander och Erik Adolfsson (förste ombudsman i Försvarets Civila Tjänstemannaförbund; tillfällig ersättare).
Sekreterare : Gunilla Åkerman

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 52 meddelad — Med skiljaktig mening
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det funnits skäl för att avskeda en präst som dömts för misshandel av en tonårig dotter.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 52

Lagrum : 35 kap. 20 § kyrkolagen (1992:300) | 11 kap. 1 § lagen (1976:600) om offentlig anställning

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : O.D. & Uppsala domkapitel

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp (skiljaktig), Kjerstin Nordborg (skiljaktig), Ingemar Källberg, Torkel Unge, Ola Bengtson (skiljaktig), Alf Karlsson och Lennart Andersson.
Sekreterare : Gunilla Åkerman

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 44 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida det funnits skäl för att avskeda en passkontrollant som dömts för förskingring m.m.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 44

Lagrum : 11 kap. 1 § lagen (1976:600) om offentlig anställning

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Rikspolisstyrelsen & Statstjänstemannaförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp (skiljaktig), Marie Hafström (skiljaktig), Inga Britt Lagerlöf, Ulf E. Nilsson, Lars Ahlvarsson, Göran Karlsson och Solveig Paulsson.
Sekreterare : Gunilla Åkerman

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 39 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida övertidsersättning eller färdtidsersättning enligt bestämmelserna i kollektivavtalet AB 89 skulle utgå till en skötare i ett landsting för tid då hon tillsammans med en annan skötare färdades med en av landstinget tillhandahållen bil för att med bilen hämta en patient utanför landstingets verksamhetsområde.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 39

Parter ( Kommunala sektorn ) : Landstinget Västernorrland & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Marie Hafström, Annika Baude, Lennart Grudevall och Inger Karlsson. Enhälligt.
Sekreterare : Gunilla Åkerman

Dela :

1993 ( 11 st. )

Prejudikat : AD 1993 nr 185 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida en arbetsgivare ådragit sig skadeståndsskyldighet mot en arbetstagare för brott mot grunderna för anställningsskyddslagen. Påstående att arbetstagaren, vars anställning alltjämt består, i anställningen utsatts för trakasserier och s.k. mobbning i syfte att förmå henne att lämna anställningen.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 185

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Handelsanställdas förbund & Salong Alexander Aktiebolag & Sveriges Frisörföretagare

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Ulla Erlandsson, Ingemar Källberg, Ulf E. Nilsson, Ola Bengtson, Inge Janérus och Ulf Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Gunilla Åkerman

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 180 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Våren 1991 överlät Malmö kommun samtliga aktier i det av kommunen helägda energibolaget. Fråga huruvida kommunen brutit mot den primära förhandlingsskyldigheten i 11 § medbestämmandelagen genom att inte före beslutet om försäljningen påkalla och genomföra förhandlingar med berörd arbetstagarorganisation.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 180

Lagrum : 11 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Kommunala sektorn ) : Malmö kommun & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Marie Hafström, Inga Britt Lagerlöf, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Björn Qvarnström (skiljaktig), Alf Karlsson och Carl-E. Wallström.
Sekreterare : Gunilla Åkerman

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 151 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Enligt det till byggnadsavtalet hörande anställningsskyddsavtalet skall arbetsgivaren vid uppsägning på grund av arbetsbrist iaktta turordningsregler som innebär bl.a. att turordningen fastställs för arbetstagare särskilt för varje yrkesgrupp (turordningsenhet) inom det verksamhetsområde (turordningsområde), varom överenskommelse träffats med berörd MB-gruppkontaktombud eller om sådan saknas, med lokal facklig organisation med beaktande av företagets organisatoriska uppbyggnad. Kan sådan överenskommelse inte träffas, gäller som turordningsområde förutvarande arbetsförmedlingsdistriktets verksamhetsområde.

Fråga huruvida en tillsvidareanställd byggnadsarbetare varit arbetsskyldig utanför det enligt anställningsskyddsavtalet fastställda och geografiskt bestämda turordningsområde som han tillhörde. Arbetsdomstolen finner inte att det av anställningsskyddsavtalet – direkt eller indirekt – kan anses följa att arbetstagarens arbetsskyldighet geografiskt är begränsad till turordningsområdet. Domstolen har därefter prövat huruvida det av en vid det aktuella, företaget träffad överenskommelse om bl.a. turordningsområden följde, att arbetstagaren enligt sitt enskilda anställningsavtal inte var skyldig att utföra ett i målet aktuellt arbete på viss plats.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 151

Parter ( Privata sektorn ) : Byggförbundet & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Michaël Koch, Olle Gunnarsson (f.d. överdirektören i Arbetsmarknadsstyrelsen; tillfällig ersättare), Lennart Hörnlund, Ulf E. Nilsson, Inger Karlsson och Anders Tiderman (ombudsman i Svenska Metallindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Gunilla Åkerman

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 129 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Enligt räddningstjänstlagen (1986:1102) skall varje kommun svara för den kommunala räddningstjänsten inom kommunen, och normalt skall det i varje kommun finnas en räddningskår, bestående av en räddningschef och en eller flera räddningsstyrkor med anställd personal. För varje kommun skall det enligt lagen finnas en räddningstjänstplan som skall antas av kommunfullmäktige efter samråd med de myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i saken.

För Gotlands kommun gällde fr.o.m. den 1 januari 1988 en av kommunfullmäktige antagen räddningstjänstplan, enligt vilken det skulle finnas räddningsstyrkor på olika platser inom kommunen, bl.a. i Dalhem och Garda. Mot bakgrund av vid kommunens budgetarbete uppställda s.k. effektivitetsbeting för räddningstjänsten beslöt kommunstyrelsen den 7 juli 1992 att brandstationerna och räddningsstyrkorna i Dalhem och Garda skulle avvecklas fr.o.m. den 1 januari 1993. Samtidigt beslöt styrelsen att ge räddningschefen i uppdrag att utarbeta förslag till ändringar i räddningstjänstplanen för beslut i kommunfullmäktige, samråda om ändringarna och säga upp personal. Kommunstyrelsens beslut vann laga kraft. Till följd av beslutet sade kommunen i augusti 1992 upp ett antal brandmän och brandförmän vid brandstationerna i Dalhem och Garda. Deras anställningar skulle enligt uppsägningarna upphöra vid olika tidpunkter fr.o.m. den 1 januari 1993 och framåt. Som grund för uppsägningarna åberopades arbetsbrist. Den 23 november 1992 beslöt kommunfullmäktige att ändra kommunens räddningstjänstplan i enlighet med kommunstyrelsens beslut den 7 juli 1992 om avveckling av brandstationerna och räddningsstyrkorna i Dalhem och Garda fr.o.m. den 1 januari 1993.

Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägningarna eller om dessa – med hänsyn till att de skett innan kommunfullmäktige efter i räddningstjänstlagen föreskrivet samråd beslutat om ändring av räddningstjänstplanen – varit att bedöma som sådana uppsägningar ”för säkerhets skull” som enligt rättspraxis anses oförenliga med anställningsskyddslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 129

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Brandmännens Riksförbund & Gotlands kommun

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Dag Ekman, Börje Hårdefelt, Bengt Huldt, Ulf Perbeck, Åke Wänman och Lennart Andersson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Gunilla Åkerman

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 104 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Vid prövning av fråga om brott mot anställningsskyddslagens turordningsbestämmelser har arbetsdomstolen funnit att det inte förelåg någon omplaceringssituation och att det därför inte fanns anledning att närmare bedöma arbetstagarens kvalifikationer för det fortsatta arbetet.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 104

Lagrum : 22 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Eksjöhus Aktiebolag & Svenska Industritjänstemannaförbundet & Träindustriförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Christian Tydén och Sune Israelsson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Gunilla Åkerman

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 56 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida ett aktiebolag haft grund för att avskeda sin verkställande direktör med hänsyn till verksamhet som denne bedrivit vid sidan av sin anställning hos bolaget.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 56

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : K.A. & Reftele Metallfabrik Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Kjerstin Nordborg, Ingemar Källberg, Lars Ylander, Lennart Grudevall, Hans Karlsson och Bo Hjern. Enhälligt.
Sekreterare : Gunilla Åkerman

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 49 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida en statlig arbetsgivare – Statens Invandrarverk – i strid med 2 och 3 §§ 1979 års jämställdhetslag gjort sig skyldig till könsdiskriminering vid tillsättning av tjänst som biträdande förläggningschef vid en flyktingförläggning.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 49

Lagrum : 2 §, 3 § och 8 § lagen (1979:1118) om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Statens invandrarverk & Sveriges Socionomers Personal & Förvaltningstjänstemäns Riksförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Karl-Ingvar Rundqvist, Margit Strandberg, Bengt Huldt, Lars Ahlvarsson, Ingvar Jansson (förre förbundsordföranden i Svenska Pappersindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Erik Adolfsson (förste ombudsman i Försvarets Civila Tjänstemannaförbund; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Gunilla Åkerman

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 43 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagares uppsägning av sitt anställningsavtal har med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet med tillämpning av 36 § avtalslagen funnits böra lämnas utan avseende och inte kunna av arbetsgivaren göras gällande mot arbetstagaren. I målet även frågor huruvida uppsägningen varit ogiltig enligt lagen (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under inflytande av rubbad själsverksamhet eller enligt 30 § eller 33 § jämförd med 39 § avtalslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 43

Lagrum : 30 §, 33 §, 36 §, 39 § avtalslagen (1915:218) | Lagen (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under inflytande av rubbad själsverksamhet

Parter ( Kommunala sektorn ) : Kristianstads läns landsting & Sveriges Läkarförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Erik Lempert, Sven-Hugo Ryman (f.d. utbildningschefen och chefen för Statens Personalutbildningsnämnd; tillfällig ersättare), Lennart Hörnlund, Lars Ahlvarsson, Nils Lang (f.d. avtalsombudsmannen i Svenska Kommunalarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Margot Ödman (förre förhandlingschefen i Svenska Hälso- och Sjukvårdens Tjänstemannaförbund; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Gunilla Åkerman

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 35 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Mellan Elektriska Arbetsgivareföreningen (EA) och Svenska Elektrikerförbundet (SEF) har sedan länge för tid efter annan slutits kollektivavtal avseende elektriska installationsarbeten, det s.k. installationsavtalet med därtill hörande bilagor. Det nu gällande installationsavtalet, med giltighetstid fr.o.m. den 1 januari 1991 t.o.m. den 31 mars 1993, slöts den 14 mars 1991. Installationsavtalet tillfördes då – som en nyhet för avtalsområdet – ett Avtal om permittering och permitteringslön (permitteringsavtalet) som utgör Bilaga 7 till installationsavtalet. Samtidigt ändrades installationsavtalets bestämmelser om lön s.k. väntetid (väntetidsersättning) så, att väntetidsersättning numera enligt huvudregeln i avtalets 7 kap. 7 § kan betalas för högst 16 timmar per arbetstagare under en och samma avlöningsperiod (fyra kalenderveckor). Det förekommer att en arbetstagare, för vilken den nyss nämnda 16-timmarsgränsen för väntetidsersättning passerats under en avlöningsperiod, därefter drabbas av ytterligare tid av sysslolöshet under samma avlöningsperiod. Fråga huruvida arbetstagaren därvid, ifall då sådan ytterligare tid av sysslolöshet avser endast del av en arbetsdag, är enligt installationsavtalet och permitteringsavtalet berättigad till den lön som enligt permitteringsavtalet gäller för permittering.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 35

Parter ( Privata sektorn ) : Elektriska Arbetsgivareföreningen & Svenska Elektrikerförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Karl-Ingvar Rundqvist, Inga Britt Lagerlöf, Peter Ander, Mats Holmgren (direktör i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Göte Larsson och Inger Karlsson. Enhälligt.
Sekreterare : Gunilla Åkerman

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 19 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En barnmorska förordnades som avdelningsföreståndare och basenhetschef vid en mödravårdscentral. Sedan hälso- och sjukvårdslagen ändrats så att det vid en enhet för diagnostik eller vård och behandling skall finnas en särskild läkare som svarar för den samlade ledningen av verksamheten när detta behövs med hänsyn till patientsäkerheten upphävde landstinget beslutet att barnmorskan skulle vara basenhetschef. Fråga om åtgärden var att bedöma som ett avskedande samt om den stred mot tillämpligt kollektivavtal eller god sed på arbetsmarknaden.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 19

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Malmöhus läns landsting & Svenska Hälso- och Sjukvårdens Tjänstemannaförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Marianne Tejning (hovrättsassessor i Arbetsmarknadsdepartementet; tillfällig ersättare), Margit Strandberg, Christian Tydén, Lars Ahlvarsson, Göran Karlsson och Lennart Andersson (skiljaktig).
Sekreterare : Gunilla Åkerman

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 8 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetsgivare befinns ha gjort sig skyldig till föreningsrättskränkning genom att ogrundat hota arbetstagare, som följt sin fackliga organisations beslut om blockad av visst arbete, med disciplinåtgärder och ev. uppsägning samt genom att i samband därmed upprätta rapporter som varit ägnade att understryka allvaret i hoten om påföljder för ett respekterande av blockaden.

Fråga bl.a. huruvida arbetsgivaren kränkt föreningsrätten även genom att avstänga arbetstagarna från lön och från arbetsplatsen när de vägrat att utföra blockerat arbete. Betydelsen av att detta var det enda arbete som de enligt arbetsgivarens behöriga beslut hade att utföra.

Vidare fråga om storleken av allmänt skadestånd samt om ersättning för rättegångskostnader.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 8

Lagrum : 10 kap. 1 § andra stycket lagen (1976:600) om offentlig anställning | 8 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Postverket & Storstockholms Postsyndikat av Sveriges Arbetares Centralorganisation SAC

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Erik Lempert, Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson, Anders Hagman, Tore Andersson och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Gunilla Åkerman

Dela :