: : : : :

Arbetsdomstolens domarKaisa Söderberg

( 21 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Sekreterare / Rättssekreterare ]

Kaisa Söderberg
Aktiv som sekreterare / rättssekreterare 1995–1997 ( 21 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Kaisa Söderberg har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden med :
65 ledamöter ♀ 19 ♂ 46
44 parter

Kaisa Söderberg har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden när Nina Pripp ( 9 st. ), Hans Stark ( 8 st. ), Lars Johan Eklund ( 3 st. ) och Ove Sköllerholm ( 1 st. ) varit ordförande

Förordnanden i Arbetsdomstolen :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Sekreterare1995-03-201998-01-112 år 9 mån 23 dgr
Förordnad i sammanlagt 2 år 9 månader och 23 dagar.

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Antal refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Kaisa Söderberg som sekreterare / rättssekreterare per år sedan 1993

Genomsnittet är 7,0 refererade avgöranden per år.

Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Kaisa Söderberg som sekreterare / rättssekreterare per år sedan 1993

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Kaisa Söderberg som sekreterare / rättssekreterare sedan 1993 ( 21 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

1997 ( 6 st. )

Prejudikat : AD 1997 nr 143 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om preskription av krav på semesterersättning.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 143

Lagrum : 30 § och 33 § semesterlagen (1977:480)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Dödsboet efter H.K. & L.K.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Ulf E. Nilsson och Lennart Andersson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Kaisa Söderberg

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 109 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

|  ]

Sammanfattning :

Bestämmelsen i 10 § andra stycket anställningsskyddslagen om att uppsägning anses ha skett tio dagar efter det att uppsägningsbesked i rekommenderat brev har lämnats till posten för befordran har inte ansetts analogiskt tillämplig vid uppsägning av en arbetstagare som anvisats skyddat arbete.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 109

Lagrum : 10 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : P.H. & Samhall Avebe Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Dag Ekman, Bo Jangenäs, Ulf E. Nilsson, Mats Holmgren, Lennart Andersson och Marie-Louise Strömgren. Enhälligt.
Sekreterare : Kaisa Söderberg

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 104 meddelad — Med skiljaktig mening
Överklagat ( fastställt ) – Beslut ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om skiljeklausul i kollektivavtal utgör hinder för tingsrätt att pröva viss tvist.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 104

Parter i Arbetsdomstolen ( Kommunala sektorn ) : K.T. & Stockholms stad

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Hans Blyme, Palle Landin, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Lars Ahlvarsson (skiljaktig), Gunnar Ericson och Erik Adolfsson (utredningschef vid Försvarets Civila Tjänstemannaförbund; tillfällig ersättare).
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Kaisa Söderberg

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 47 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

 ]

Sammanfattning :

En arbetstagare har under arbete som affärsbiträde med kassatjänst underlåtit att ta betalt för varor som en kund tagit med sig. Arbetsdomstolen finner att arbetsgivaren har haft laglig grund för att avskeda arbetstagaren.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 47

Lagrum : 18 § första stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Handelsanställdas förbund & Kooperationens Förhandlingsorganisation & Kristianstad-Blekinge Konsumentförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Lars Dirke, Karin Isacsson, Ulf E. Nilsson, Inger Mattsson Kasserud, Inge Janérus och Ulf Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Kaisa Söderberg

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 28 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En undersköterska vid ett kommunalt sjukhem har sagts upp från sin anställning på grund av omständigheter som är hänförliga till att en åldrig boende inom kommunens äldreomsorg genom ett gåvobrev överlät en fastighet till undersköterskans far. Arbetsdomstolen har funnit att kommunen har haft saklig grund för uppsägningen.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 28

Lagrum : 7 § första stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Forshaga kommun & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Dag Ekman, Britt Angleryd, Bengt Huldt, Anders Hagman, Barbro Palmerlund (skiljaktig) och Sune Israelsson.
Sekreterare : Kaisa Söderberg

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 2 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Tolkning av kollektivavtal på installationsområdet. Fråga om skyldighet för arbetsgivaren att förhandla om individuell del av lön avseende nyanställda.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 2

Lagrum : 5 kap. 2 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter ( Privata sektorn ) : Elinstallatörernas Arbetsgivareförening & Svenska Elektrikerförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Dag Ekman, Karin Isacsson, Olof Nordenfelt, Inger Mattsson Kasserud, Göte Larsson (skiljaktig) och Magnus Neuberg.
Sekreterare : Kaisa Söderberg

Dela :

1996 ( 8 st. )

Prejudikat : AD 1996 nr 149 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En kommun har sagt upp ett stort antal hemspråkslärare från deras anställningar på grund av arbetsbrist. Tvist huruvida uppsägningarna har varit sakligt grundade. Från arbetstagarsidan har gjorts gällande att hemspråkslärarna blivit diskriminerade samt att kommunen har åsidosatt sin omplaceringsskyldighet. I vad mån påverkas omplaceringsskyldigheten av att arbetsbristen har gällt ett stort antal arbetstagare?

Särskild fråga vilken turordningskrets kommunen skulle ha tillämpat. Kommunen har gjort gällande att som turordningskrets skall betraktas giltighetsområdet för den specialbestämmelse som omfattar lärare. Arbetsdomstolen konstaterar att som turordningskrets skall gälla det mellan parterna gällande lokala kollektivavtalets giltighetsområde.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 149

Lagrum : 7 § andra stycket och 22 § andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Lärarförbundet & Stockholms stad

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Maj Johansson (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Margit Strandberg, Lars Ahlvarsson, Inger Mattsson Kasserud, Erik Adolfsson (utredningschef vid Försvarets Civila Tjänstemannaförbund; tillfällig ersättare) och Stig Gustafsson (chefsjurist i Tjänstemännens Centralorganisation; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Kaisa Söderberg

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 109 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetsgivare genom att åsidosätta sitt rehabiliteringsansvar mot en anställd föranlett den anställde att själv säga upp sig från anställningen samt om arbetsgivarens vägran att godta den anställdes återtagande av uppsägningen strider mot god sed på arbetsmarknaden eller om uppsägningen under de förhållanden som är för handen skall lämnas utan avseende med tillämpning av bestämmelserna i 33 eller 36 § avtalslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 109

Lagrum : 4 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 33 §, 36 § och 39 § avtalslagen (1915:218)

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Industri och Kemiförbundet & Industrifacket & Plastal-ZCP Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Göran Karlstedt, Christer Måhl, Mats Holmgren, Lars Ahlvarsson, Göte Larsson och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Kaisa Söderberg

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 92 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga i tvist om företrädesrätt till återanställning för kabinanställda i ett svenskt charterflygföretag huruvida företaget eller del av detta har övergått till ett nystartat danskt flygföretag. I målet tillämpas anställningsskyddslagens företrädesrättsregler i lydelsen före den 1 januari 1995.

Arbetsdomstolen, som vid sin prövning konstaterar att svensk rätt skall tillämpas, finner att en övergång av företag eller del av detta har skett. I domskälen behandlas frågan huruvida viss kollektivavtalsreglering innefattar en överenskommelse om turordning vid återanställning.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 92

Lagrum : 2 § andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd samt 25 § andra stycket samma lag i lydelsen före den 1 januari 1995

Parter ( Privata sektorn ) : E.H.A. & Premiair & Tjänstemannaförbundet HTF

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Gertrud Forkman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Siv Kimbré, Ulf E. Nilsson, Ola Bengtson, Valter Carlsson och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Kaisa Söderberg

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 87 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagarorganisation har vid arbetsdomstolen väckt en talan som innefattar två fastställelseyrkanden och ett yrkande om allmänt skadestånd mot en arbetsgivare och en central arbetsgivarorganisation. Arbetstagarorganisationen har inte träffat kollektivavtal med någon av svarandeparterna. Fråga har uppkommit om arbetsdomstolens behörighet att pröva den väckta talan.

Arbetsdomstolen finner att fastställelseyrkandena innefattar en begäran om fastställelse av innebörden i visst hänseende av ett kollektivavtal och att yrkandet om allmänt skadestånd utgör ett yrkande om allmänt skadestånd för kollektivavtalsbrott. Från denna utgångspunkt finner domstolen att den inte är behörig enligt 2 kap. 1 § arbetstvistlagen att pröva talan. På yrkande av arbetstagarorganisationen beslutar domstolen att överlämna målet till tingsrätt.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 87

Lagrum : 2 kap. 1 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter ( Privata sektorn ) : HAO Flygbranschens Arbetsgivarförbund & Pilotförbundet & Scandinavian Airlines System

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Erik Lempert, Palle Landin, Ulf E. Nilsson, Mats Holmgren, Sven Kinnander och Lennart Andersson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Kaisa Söderberg

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 86 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Beslut ]

| |  ]

Sammanfattning :

I en anställningsskyddstvist har part gjort invändning om att en skiljeklausul utgör rättegångshinder. Tingsrätten har funnit att invändningen om rättegångshinder framställts för sent och att på grund härav rätten att göra invändning är förfallen samt att partens yrkande därför inte föranleder någon vidare åtgärd från tingsrättens sida. Parten har överklagat tingsrättens dom och har i samband med överklagandet yrkat att motpartens talan skall avvisas. Som grund härför har parten åberopat att invändningen om rättegångshinder framställts i tid.

Arbetsdomstolen finner att vad tingsrätten uttalat får uppfattas som ett beslut om avvisning av rättegångsinvändningen och att parten varit berättigad att föra talan mot beslutet i samband med överklagandet av domen. Domstolen kommer vid en prövning av rättegångsfrågan till samma slutsats som tingsrätten, nämligen att partens invändning om rättegångshinder hade framställts för sent. Partens yrkande om avvisning av motpartens talan lämnas därför utan bifall.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 86

Lagrum : 34 kap. 2 § rättegångsbalken (1942:740)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : A.N. & Nordbanken

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Ulf E. Nilsson och Sven Kinnander. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Kaisa Söderberg

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 66 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Sedan tre arbetstagare vid häktet i Umeå blivit uppsagda på grund av arbetsbrist yrkas bl.a. ogiltigförklaring av uppsägningarna. Fråga i målet bl.a. om dels det statliga arbetsgivarbegreppet enligt 1994 års lag om offentlig anställning (1994 års LOA), dels omfattningen av omplaceringsskyldigheten enligt 7 § andra stycket anställningsskyddslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 66

Lagrum : 7 § andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : SEKO – Facket för Service och Kommunikation & Staten genom Kriminalvårdsstyrelsen

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Susanne Jarnfelter (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Britt Bergendahl, Ola Bengtson, Birgitta Brånedal-Sund, Göte Larsson och Jörgen Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Kaisa Söderberg

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 40 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida kollektivavtal träffats om s.k. fast ersättning för obekväm arbetstid m.m. Vidare fråga om preskriptionsinvändning gjorts vid ett visst tillfälle och om preskriptionsinvändning vid ett annat tillfälle gjorts i rätt tid.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 40

Parter ( Privata sektorn ) : Biltrafikens Arbetsgivareförbund & Ekerö Ambulans i Stockholm Aktiebolag & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Brita Swan, Ingemar Källberg, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Henrik Sahlin (skiljaktig), Gunnar Ericson och Gunnar A. Karlsson.
Sekreterare : Kaisa Söderberg

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 7 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga i första hand om en arbetstagare innehaft en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning och i andra hand om denne skilts från sin anställning på grund av arbetsbrist eller av skäl hänförliga till honom personligen utan att det ens funnits giltigt skäl för uppsägning.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 7

Lagrum : 4 §, 7 § och 35 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Nya TR-Hinderstängsel Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Dag Ekman, Margit Strandberg, Mats Holmgren, Bo Hansson (personaldirektör vid Landstinget i Uppsala län; tillfällig ersättare), Roger Sjöstrand (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Kaisa Söderberg

Dela :

1995 ( 7 st. )

Prejudikat : AD 1995 nr 140 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetsgivare haft saklig grund för att säga upp en arbetstagare som varit hemma från arbetet utan att iaktta sin skyldighet att anmäla sjukfrånvaro och att förete s.k. förstadagsintyg för arbetsgivaren.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 140

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Aktiebolaget Cerbo & Allmänna Arbetsgivarförbundet & Industrifacket

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Marie Hafström, Ingemar Källberg, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Ola Bengtson, Jan Sjölin och Lennart Andersson.
Sekreterare : Kaisa Söderberg

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 133 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en avdelningsföreståndare som arbetat vid en vårdcentral avstängts från arbetet i strid mot kollektivavtal och senare avskedats utan laga grund eller i vart fall förflyttats i strid mot avtalet genom att omplaceras till en tjänst som sjuksköterska.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 133

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Vårdförbundet SHSTF & Västerbottens läns landsting

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Kjerstin Nordborg, Bo Jangenäs, Lars Ahlvarsson och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Kaisa Söderberg

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 127 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Kammarrätten i Jönköping fattade beslut om att på grund av medelsbrist säga upp samtliga assessorer där. Kammarrätten grundade sitt beslut på att alla assessorer tillhörde en turordningskrets. Beslutet innebar att kammarrätten inte avsåg att samtidigt säga upp några jurister inom den s.k. utbildningskretsen, till vilken man räknade fiskalsaspiranter, fiskaler och adjungerade ledamöter. Innan beslutet om uppsägning har verkställts väcker JUSEK talan hos arbetsdomstolen och yrkar att domstolen skall fastställa att turordningskretsen skall omfatta inte bara kammarrättens assessorer utan även dess adjungerade ledamöter och fiskaler som påbörjat eller avslutat tjänstgöring i länsrätt. Vidare yrkar JUSEK interimistiskt förordnande enligt 15 kap. 3 § rättegångsbalken att kammarrättens beslut om uppsägning av assessorerna tills vidare inte skall få verkställas.

Arbetsdomstolen kommer i sitt beslut fram till att det inte finns något rättsligt stöd för att ta upp yrkandet om interimistiskt förordnande till prövning. Domstolen finner vidare på grundval av de uppgifter som föreligger i målet att det inte kan anses vara av avsevärd betydelse för JUSEK att få sin fastställelsetalan upptagen till prövning. JUSEK:s talan avvisas därför i sin helhet.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 127

Lagrum : 4 kap. 6 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister | 15 kap. 3 § rättegångsbalken (1942:740)

Parter ( Statliga sektorn ) : Jusek & Staten genom Domstolsverket

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Hans Blyme, Ingemar Källberg, Ola Bengtson, Ulf Perbeck, Sune Israelsson och Ulf Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Kaisa Söderberg

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 131 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Beslut ]

| |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare yrkade i en ansökan om stämning vid tingsrätten ogiltigförklaring av avskedande/uppsägning alternativt att rätten skulle förordna att han återinsattes på sin gamla arbetsplats. Samma dag som sammanträde för muntlig förberedelse hölls i målet sade arbetsgivaren upp arbetstagaren. Arbetstagaren återkallade då sin tidigare väckta talan, varefter tingsrätten avskrev målet från vidare handläggning och förordnade att vardera parten skulle bära sin rättegångskostnad.

I arbetsdomstolen yrkar arbetsgivaren ersättning för sina rättegångskostnader vid tingsrätten. Arbetsdomstolen uttalar i sitt beslut att bestämmelserna i 5 kap. 2 § första stycket lagen om rättegången i arbetstvister om kvittning av rättegångskostnader inte kan tillämpas i andra fall än då domstolen företagit målet till avgörande i sak. Arbetsdomstolen förpliktar arbetstagaren enligt 18 kap. 5 § rättegångsbalken att utge ersättning för arbetsgivarens rättegångskostnader i tingsrätten.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 131

Lagrum : 18 kap. 5 § rättegångsbalken (1942:740) | 5 kap. 2 § första stycket lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Arbetsmarknadsstyrelsen & T.M.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Lennart Aspegren och Björn Rosengren. Enhälligt.
Sekreterare : Kaisa Söderberg

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 122 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En kapten vid Försvarsmakten har sagts upp och avstängts från sin anställning som officer. Bakom Försvarsmaktens beslut låg omständigheter hänförliga till kaptenens medlemskap i en motorcykelklubb och denna klubbs ansökan om medlemskap i motorcykelorganisationen Hell’s Angels.

På grundval av den utredning som arbetsdomstolen fått tillgång till i målet kommer arbetsdomstolen fram till att Försvarsmakten inte haft vare sig saklig grund för uppsägningen eller rätt att avstänga kaptenen. I målet är även fråga om Försvarsmakten fullgjort sin förhandlingsskyldighet enligt 11 § medbestämmandelagen och om vissa ordningsföreskrifter följts.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 122

Lagrum : 2 kap. 1 § regeringsformen (1974:152) | 7 §, 30 § och 34 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 11 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Försvarsmakten & Svenska Officersförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Michaël Koch, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Ylva Tengblad, Jan Sjölin och Solveig Paulsson.
Sekreterare : Kaisa Söderberg

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 116 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om skyldighet för Stockholms stad att enligt regler om förslagsersättning till två arbetstagare hos staden utge ersättning för ett av dem till staden avgivet förslag.

1) Var staden gentemot arbetstagarna bunden av regler om rätt till ersättning för förslag?

2) Uppfyllde förslaget kriterierna för rätt till ersättning enligt tillämpliga regler?

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 116

Parter ( Kommunala sektorn ) : Stockholms stad & Sveriges Civilingenjörsförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Brita Swan, Margit Strandberg, Lennart Grudevall, Hans Horn af Rantzien (förre sektionschefen i Svenska Kommunförbundet; tillfällig ersättare), Stig Ahlin och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Kaisa Söderberg

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 104 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om avskedande enligt 11 kap. 1 § lagen (1976:600) om offentlig anställning av en polisman som utom tjänsten gjort sig skyldig till grovt rattfylleri. Betydelsen av polismannens alkoholberoende och av rehabiliteringsinsatser.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 104

Lagrum : Lagen (1976:600) om offentlig anställning

Parter i Arbetsdomstolen ( Statliga sektorn ) : E.T. & Staten genom Rikspolisstyrelsen

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Hans Blyme, Ingemar Källberg, Lennart Hörnlund, Björn Qvarnström, Thore Ziethén och Marie-Louise Strömgren. Enhälligt.
Sekreterare : Kaisa Söderberg

Dela :