Hem: Teman: Arbetsrätt:

ILO-konventioner

Sök/Filtrera ILO-konventionerna på denna sida :

ILO:s konvention (nr 1) angående begränsning av arbetstiden i industriella företag till åtta timmar om dagen och fyrtioåtta timmar i veckan, 1919 (prop. 1921:361 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 2) angående arbetslösheten, 1919 – Ratificerad av Sverige (prop. 1921:361 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 3) angående kvinnors användande till arbete före och efter barnsbörd, 1919 (prop. 1921:361 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 4) angående kvinnors nattarbete, 1919 (prop. 1921:361 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] och prop. 1931:40 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 6) angående fastställandet av minimiålder för barns användande till industriellt arbete, 1919 (prop. 1921:361 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 8) angående ersättning för arbetslöshet vid fall av fartygs förolyckande, 1920 (ersatt av 2006 års sjöarbetskonvention) – Ratificerad av Sverige (prop. 1921:361 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 11) angående jordbruksarbetarnas föreningsrätt, 1921 – Ratificerad av Sverige (prop. 1923:198 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 12) om olycksfallsersättning vid jordbruksarbete, 1921 – Ratificerad av Sverige (prop. 1923:198 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 13) angående användandet av blyvitt vid målning, 1921 – Ratificerad av Sverige (prop. 1923:198 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 14) angående tillämpningen av veckovila i industriella företag, 1921 – Ratificerad av Sverige (prop. 1923:198 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 15) angående minimiålder för eldare och kollämpare ombord å fartyg, 1921 – Ratificerad av Sverige (prop. 1923:198 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 16) angående obligatorisk läkarundersökning av barn och unga personer, som användas till arbete ombord å fartyg, 1921 (ersatt av 2006 års sjöarbetskonvention) – Ratificerad av Sverige (prop. 1923:198 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] och prop. 1925:7 [ pdf|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 19) angående lika behandling av in- och utländska arbetare i avseende å ersättning för olycksfall i arbete, 1925 – Ratificerad av Sverige (prop. 1926:118 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 20) angående nattarbete i bagerier, 1925 – Ratificerad av Sverige (prop. 1926:118 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] och prop. 1929:185 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]), men uppsagd 1970 (prop. 1970:5 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 21) angående förenkling av inspektionen av emigranter ombord å fartyg, 1926 – Ratificerad av Sverige (prop. 1927:57 [ pdf|Ikon för riksdagen ] och prop. 1929:185 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 22) angående sjömäns anställningsavtal, 1926 (prop. 1927:152 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 26) angående införande av metoder för fastställande av minimilöner, 1928 (prop. 1929:185 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 27) angående angivande av vikten å tyngre kollin, som transporteras å fartyg, 1929 – Ratificerad av Sverige (prop. 1930:71 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 28) angående skydd mot olycksfall för arbetare, sysselsatta med lastning eller lossning av fartyg, 1929 (prop. 1930:71 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 29) angående tvångs- eller obligatoriskt arbete, 1930 (prop. 1931:32 [ pdf|Ikon för riksdagen ])

2014 års protokoll till 1930 års konvention (nr 29) om tvångsarbete – Ratificerad av Sverige (prop. 2016/17:93 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 30) angående reglering av arbetstiden för affärs- och kontorsanställda, 1930 (prop. 1931:32 [ pdf|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 34) angående avgiftskrävande arbetsförmedlingsbyråer, 1933 (ersatt av ILO:s konvention nr 96) – Ratificerad av Sverige (prop. 1934:138 [ pdf|Ikon för riksdagen ] och prop. 1935:83 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 35) angående obligatorisk ålderdomsförsäkring för löntagare i industriella företag, handelsföretag och fria yrken samt för hemarbetare och tjänstefolk, 1933 (prop. 1934:138 [ pdf|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 36) angående obligatorisk ålderdomsförsäkring för löntagare i jordbruksföretag, 1933 (prop. 1934:138 [ pdf|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 37) angående obligatorisk invaliditetsförsäkring för löntagare i industriella företag, handelsföretag oeh fria yrken samt för hemarbetare oeh tjänstefolk, 1933 (prop. 1934:138 [ pdf|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 38) angående obligatorisk invaliditetsförsäkring för löntagare i jordbruksföretag, 1933 (prop. 1934:138 [ pdf|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 39) angående obligatorisk dödsfallsförsäkring för löntagare i industriella företag, handelsföretag och fria yrken samt för hemarbetare oeh tjänstefolk, 1933 (prop. 1934:138 [ pdf|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 40) angående obligatorisk dödsfallsförsäkring för löntagare i jordbruksföretag, 1933 (prop. 1934:138 [ pdf|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 41) angående kvinnors nattarbete (reviderad 1934) (prop. 1935:84 [ pdf|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 43) angående arbetstiden i automatiska fönsterglasbruk, 1934 (prop. 1935:84 [ pdf|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 44) om tillförsäkrande åt ofrivilligt arbetslösa av ersättning eller understöd, 1934 (prop. 1935:84 [ pdf|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 45) angående användande av kvinnor till arbete under jord i gruvor av alla slag, 1935 – Ratificerad av Sverige (prop. 1936:15 [ pdf|Ikon för riksdagen ]), men uppsagd 1967 (prop. 1967:87 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 47) om arbetstidens förkortning till 40 timmar i veckan, 1935 – Ratificerad av Sverige (prop. 1936:15 [ pdf|Ikon för riksdagen ] och prop. 1981/82:16 [ pdf|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 48) angående upprättande av ett internationellt system för bevarande av rättigheter på invaliditets-, ålderdoms- och dödsfallsförsäkring, 1935 (prop. 1936:15 [ pdf|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 49) angående förkortning av arbetstiden i buteljglasbruk, 1935 (prop. 1936:15 [ pdf|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 50) angående reglering av vissa särskilda system för rekrytering av arbetare, 1936 (prop. 1937:56 [ pdf|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 53) angående minimifordringar på yrkeskompetens hos befäl å handelsfartyg, 1936 (prop. 1938:239 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 55) angående redarens förpliktelser i fall sjöman drabbas av sjukdom, olycksfall eller döden, 1936 (prop. 1938:239 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 58) angående fastställande av minimiålder för barns användande i arbete till sjöss (reviderad 1936) (ersatt av 2006 års sjöarbetskonvention) – Ratificerad av Sverige (prop. 1938:223 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 60) angående minimiålder för barns användande till icke-industriellt arbete (reviderad 1937) (prop. 1938:45 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 64) angående reglering av skriftliga arbetsavtal för infödda arbetare, 1939 (prop. 1940:19 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 65) angående straffpåföljder för brytande av arbetsavtal från infödda arbetares sida, 1939 (prop. 1940:19 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 67) angående reglering av arbets- och vilotider vid transport på väg, 1939 (prop. 1940:19 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 68) angående kosthåll och utspisning för fartygsbesättningar, 1946 (prop. 1947:321 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 69) angående behörighetsbevis för skeppskockar, 1946 (prop. 1947:321 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 71) angående pensionering av sjömän, 1946 (prop. 1947:321 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 73) angående läkarundersökning av sjömän, 1946 (ersatt av 2006 års sjöarbetskonvention) – Ratificerad av Sverige (prop. 1947:321 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] och prop. 1961:163 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 74) angående behörighetsbevis för matroser, 1946 (prop. 1947:321 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 77) angående läkarundersökning av barn och minderåriga för utrönande av deras lämplighet för industriellt arbete, 1946 (prop. 1947:240 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 78) angående läkarundersökning av barn och minderåriga för utrönande av deras lämplighet för icke-industriellt arbete, 1946 (prop. 1947:240 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 79) angående begränsning av nattarbete för barn och minderåriga i icke-industriell verksamhet, 1946 (prop. 1947:240 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 81) angående arbetsinspektion inom industri och handel – Ratificerad av Sverige, 1947 (prop. 1948:189 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

1995 års protokoll till 1947 års konvention (nr 81) om arbetsinspektion – Ratificerat av Sverige (prop. 1996/97:96)

ILO:s konvention (nr 82) angående socialpolitik inom områden belägna utanför moderlandet, 1947 (prop. 1948:189 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 83) angående tillämpning av internationell arbetslagstiftning på områden belägna utanför moderlandet, 1947 (prop. 1948:189 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] och prop. 1949:162 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 84) angående föreningsrätt och biläggande av arbetstvister inom områden belägna utanför moderlandet, 1947 (prop. 1948:189 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 85) angående arbetsinspektion inom områden belägna utanför moderlandet, 1947 (prop. 1948:189 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 86) angående den längsta giltighetstiden av arbetsavtal för infödda arbetare, 1947 (prop. 1948:189 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 87) angående föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten, 1948 – Ratificerad av Sverige (prop. 1949:162 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 88) angående den offentliga arbetsförmedlingens organisation, 1948 – Ratificerad av Sverige (prop. 1949:162 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 89) angående kvinnors nattarbete inom industrien (reviderad 1948) (prop. 1949:162 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] och prop. 1991/92:98 [ pdf|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 90) angående minderårigas nattarbete inom industrien (reviderad 1948) (prop. 1949:162 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 91) angående semester med bibehållen hyra för sjömän (reviderad 1949) (prop. 1950:207 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 92) angående besättningens bostäder å fartyg (reviderad 1949) (ersatt av 2006 års sjöarbetskonvention) – Ratificerad av Sverige (prop. 1950:207 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 94) angående arbetsklausuler i kontrakt, däri offentlig myndighet är part, 1949 (prop. 1950:188 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 95) angående rättsskydd för lön, 1949 (prop. 1950:188 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 96) angående avgiftskrävande arbetsförmedlingsbyråer (reviderad 1949) – Ratificerad av Sverige (prop. 1935:83 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] och prop. 1950:188 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]), men uppsagd 1992 (prop. 1991/92:89 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 97) angående migrerande arbetare (reviderad 1949) (prop. 1950:188 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] och prop. 1975/76:126 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 98) angående tillämpningen av principerna för organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten, 1949 – Ratificerad av Sverige (prop. 1950:188 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 99) angående ordning för fastställande av minimilöner inom jordbruket, 1951 (prop. 1952:47 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 100) angående lika lön för män och kvinnor för arbete av lika värde, 1951 – Ratificerad av Sverige (prop. 1952:47 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] och prop. 1962:70 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 102) angående minimistandard för social trygghet, 1952 – Ratificerad av Sverige (prop. 1953:73 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 104) angående avskaffande av straffpåföljder för brytande av arbetsavtal från infödda arbetares sida, 1955 (prop. 1956:18 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 105) angående avskaffande av tvångsarbete, 1957 – Ratificerad av Sverige (prop. 1958:46 [ pdf |Paragraftecken ])

ILO:s konvention (nr 106) angående veckovila för affärs- och kontorsanställda, 1957 (prop. 1958:46 [ pdf |Paragraftecken ])

ILO:s konvention (nr 110) angående anställningsförhållanden för plantagearbetare, 1958 (prop. 1959:23 [ pdf|Ikon för riksdagen ] och prop. 1982/83:124 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 111) angående diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning, 1958 – Ratificerad av Sverige (prop. 1959:23 [ pdf|Ikon för riksdagen ] och prop. 1962:70 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 113) angående läkarundersökning av fiskare, 1959 (prop. 1960:22 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 114) angående fiskares anställningsavtal, 1959 (prop. 1960:22 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 115) angående skydd för arbetstagare mot joniserande strålning, 1960 – Ratificerad av Sverige (prop. 1961:18 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 117) angående socialpolitikens grundläggande syften och normer, 1962 (prop. 1963:29 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 118) angående utlänningars likställande med ett lands egna medborgare i fråga om social trygghet, 1962 – Ratificerad av Sverige (prop. 1963:29 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 119) angående maskinskydd, 1963 – Ratificerad av Sverige (prop. 1964:14 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 120) angående hygien inom handels- och kontorsverksamhet, 1964 – Ratificerad av Sverige (prop. 1965:51 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 121) angående förmåner vid yrkesskada, 1964 – Ratificerad av Sverige (prop. 1965:51 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], prop. 1969:15 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] och prop. 1981/82:166 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 122) angående sysselsättningspolitik, 1964 – Ratificerad av Sverige (prop. 1965:51 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 124) angående läkarundersökning av minderåriga för utrönande av deras lämplighet för arbete under jord i gruvor, 1965 (prop. 1966:19 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 125) angående behörighetsbevis för fiskare, 1966 (prop. 1967:11 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 126) angående besättningens bostäder på fiskefartyg, 1966 (prop. 1967:11 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 127) om den högsta vikt som får bäras av en arbetstagare, 1967 (prop. 1968:39 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 128) om invaliditets-, ålders- och efterlevandeförmåner, 1967 – Ratificerad av Sverige (prop. 1968:39 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 129) om yrkesinspektion inom jordbruket, 1969 – Ratificerad av Sverige (prop. 1970:21 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 130) om läkarvård och kontanta sjukförmåner, 1969 – Ratificerad av Sverige (prop. 1970:21 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 131) om fastställande av minimilöner med särskild hänsyn till utvecklingsländerna, 1970 (prop. 1971:5 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 132) om semester (reviderad 1970) – Ratificerad av Sverige (prop. 1971:5 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] och prop. 1976/77:90 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 133) om besättningens bostäder ombord på fartyg (tilläggsbestämmelser), 1970 (ersatt av 2006 års sjöarbetskonvention) – Ratificerad av Sverige (prop. 1971:158 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 134) om förebyggande av yrkesskador för sjöfolk, 1970 (ersatt av 2006 års sjöarbetskonvention) – Ratificerad av Sverige (prop. 1971:158 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 135) om arbetstagarrepresentanters skydd inom företaget och åtgärder för att underlätta deras verksamhet, 1971 – Ratificerad av Sverige (prop. 1972:10 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 136) om skydd mot förgiftningsrisker härrörande från bensen, 1971 (prop. 1972:10 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 137) om de sociala återverkningarna av nya lasthanteringsmetoder i hamnar, 1973 – Ratificerad av Sverige (prop. 1974:6 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 138) om minimiålder för tillträde till arbete, 1973 – Ratificerad av Sverige (prop. 1974:6 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] och prop. 1989/90:60 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 139) om förebyggande och kontroll av yrkesrisker förosakade av cancerframkallande ämnen och agenser, 1974 – Ratificerad av Sverige (prop. 1975:63 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 140) om betald ledighet för studier, 1974 – Ratificerad av Sverige (prop. 1975:63 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 141) om organisationer av arbetande på landsbygden och deras roll i den ekonomiska och sociala utvecklingen, 1975 – Ratificerad av Sverige (prop. 1975/76:126 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 142) om yrkesvägledning och yrkesutbildning vid utvecklingen av mänskliga resurser, 1975 – Ratificerad av Sverige (prop. 1975/76:126 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 143) om missbruk i samband med migration och om främjande av migrerande arbetstagares likställdhet, 1975 – Ratificerad av Sverige (prop. 1975/76:126 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], prop. 1976/77:60 [ pdf|Ikon för riksdagen ], prop. 1981/82:146 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] och prop. 1985/86:98 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 144) om samråd på trepartsbasis för att främja genomförandet av ILO:s normer, 1976 – Ratificerad av Sverige (prop. 1976/77:60 [ pdf|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 145) om kontinuitet i sysselsättningen för sjöfolk, 1976 (ersatt av 2006 års sjöarbetskonvention) – Ratificerad av Sverige (prop. 1977/78:51 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 146) om semester för sjöfolk, 1976 (ersatt av 2006 års sjöarbetskonvention) – Ratificerad av Sverige (prop. 1977/78:51 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 147) om miniminormer i handelsfartyg, 1976 (ersatt av 2006 års sjöarbetskonvention) – Ratificerad av Sverige (prop. 1977/78:152 [ pdf|Ikon för riksdagen ])

1996 års protokoll till konvention (nr 147) om miniminormer i handelsfartyg (ersatt av 2006 års sjöarbetskonvention) – Ratificerad av Sverige (prop. 1999/2000:119 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 148) om skydd för arbetstagare mot yrkesrisker i arbetsmiljön som förorsakas av luftföroreningar, buller och vibration, 1977 – Ratificerad av Sverige (prop. 1977/78:134 [ pdf|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 149) om sjukvårdspersonalens sysselsättning, arbets- och levnadsförhållanden, 1977 – Ratificerad av Sverige (prop. 1977/78:134 [ pdf|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 150) om arbetsmarknadsförvaltning, dess roll, uppgifter och organisation, 1978 – Ratificerad av Sverige (prop. 1978/79:148 [ pdf|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 151) om skydd för organisationrätten och om förfaranden för fastställande av anställningsvillkor i offentlig tjänst, 1978 – Ratificerad av Sverige (prop. 1978/79:148 [ pdf|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 152) om arbetarskydd vid hamnarbete, 1979 – Ratificerad av Sverige (prop. 1979/80:133 [ pdf|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 153) om arbetstider och viloperioder inom vägtransportområdet, 1979 (skr. 1980/81:79 [ pdf|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 154) om främjande av kollektiva förhandlingar, 1981 – Ratificerad av Sverige (prop. 1981/82:166 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 155) om arbetarskydd och arbetsmiljö, 1981 – Ratificerad av Sverige (prop. 1981/82:166 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

2002 års protokoll till 1981 års konvention (nr 155) om arbetarskydd och arbetsmiljö – Ratificerad av Sverige (prop. 2006/07:44 [ pdf|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 156) om jämställdhet mellan manliga och kvinnliga arbetstagare arbetstagare med familjeansvar, 1981 – Ratificerad av Sverige (prop. 1981/82:166 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 157) om upprättande av ett internationellt system för bevarande av rättigheter inom den inom den sociala tryggheten, 1982 – Ratificerad av Sverige (prop. 1983/84:81 [ pdf|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 158) om uppsägning av anställningsavtal på arbetsgivarens initiativ, 1982 – Ratificerad av Sverige (prop. 1982/83:124 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 159) om yrkesinriktad rehabilitering och arbete (personer med handikapp), 1983 – Ratificerad av Sverige (prop. 1983/84:139 [ pdf|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 160) om arbetsmarknadsstatistik, 1985 – Ratificerad av Sverige (prop. 1985/86:141 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 161) om företagshälsovård, 1985 – Ratificerad av Sverige (prop. 1985/86:141 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 162) om säkerhet vid användning av asbest, 1982 – Ratificerad av Sverige (prop. 1986/87:125 [ pdf|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 163) om sjömäns välfärd till sjöss och i hamn, 1987 (ersatt av 2006 års sjöarbetskonvention) – Ratificerad av Sverige (prop. 1988/89:122 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 164) om hälsoskydd och sjukvård för sjömän, 1987 (ersatt av 2006 års sjöarbetskonvention) – Ratificerad av Sverige (prop. 1988/89:122 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 165) om social trygghet för sjömän (reviderad 1987) (prop. 1988/89:122 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 166) om sjömäns hemresa (reviderad 1987) (prop. 1988/89:122 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 167) om säkerhet och hälsa vid byggnads och anläggningsarbete, 1988 – Ratificerad av Sverige (prop. 1989/90:64 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] och prop. 1990/91:140 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 168) om främjande av sysselsättning och skydd vid arbetslöshet, 1988 – Ratificerad av Sverige (prop. 1989/90:64 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 169) om ursprungsfolk och stamfolk i självstyrande länder, 1989 skr. 1990/91:101 [ pdf|Ikon för riksdagen ] och prop. 1992/93:32 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

ILO:s konvention (nr 170) om säkerhet vid användning av kemiska produkter i arbetslivet, 1990 – Ratificerad av Sverige (prop. 1991/92:98 [ pdf|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 171) om nattarbete, 1990 (prop. 1991/92:98 [ pdf|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 172) om arbetsvillkor inom hotell, restauranger och liknande anläggningar, 1991 (skr. 1992/93:153 [ pdf|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 173) om skydd av arbetstagares fordringar i händelse av arbetsgivarens insolvens, 1992 (prop. 1993/94:128, prop. 1993/94:208 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] och prop. 1994/95:100 [ pdf|Ikon för riksdagen ] Bil. 11)

ILO:s konvention (nr 174) om förebyggande av storolyckor inom industrin, 1993 – Ratificerad av Sverige (prop. 1993/94:174 [ pdf|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 175) om deltidsarbete, 1994 – Ratificerad av Sverige (skr. 1995/96:158 och prop. 2001/02:97 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 176) om arbetarskydd i gruvor, 1995 – Ratificerad av Sverige (prop. 1996/97:96)

ILO:s konvention (nr 177) om hemarbete, 1996 (prop. 1997/98:185 [ pdf |Paragraftecken ])

ILO:s konvention (nr 178) om tillsyn av sjömäns arbets- och levnadsförhållanden, 1996 (ersatt av 2006 års sjöarbetskonvention) – Ratificerad av Sverige (prop. 1999/2000:119 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 179) om rekrytering av och arbetsförmedling för sjömän, 1996 (prop. 1999/2000:119 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 180) om sjömäns arbetstid och bemanningen på fartyg, 1996 (ersatt av 2006 års sjöarbetskonvention) – Ratificerad av Sverige (prop. 1999/2000:119 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 181) om privat arbetsförmedling, 1997 (prop. 2000/01:93 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 182) om förbud mot och omedelbara åtgärder för att avskaffa de värsta formerna av barnarbete, 1999 – Ratificerad av Sverige (prop. 2000/01:93 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 183) om skydd vid havandeskap och barnsbörd, 2000 (prop. 2003/04:56 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 184) om arbetarskydd i lantbruket, 2001 – Ratificerad av Sverige (prop. 2003/04:56 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 185) om identitetshandlingar för sjömän, 2003 (skr. 2007/08:77 [ pdf|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention 2006 års sjöarbetskonvention – Ratificerad av Sverige (skr. 2008/09:166 [ pdf|Ikon för riksdagen ] och prop. 2011/12:35 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 187) om ett ramverk för att främja arbetsmiljö, 2006 – Ratificerad av Sverige (prop. 2007/08:69 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 188) om arbete ombord på fiskefartyg, 2007 (skr. 2010/11:37 [ pdf|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 189) om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare, 2011 – Ratificerad av Sverige (Ds 2017:10, prop. 2017/18:272 [ pdf|Ikon för riksdagen ])

ILO:s konvention (nr 190) om avskaffande av våld och trakasserier i arbetslivet, 2019 (dir. 2020:98 [ pdf ], SOU 2021:86 [ pdf ])