: : : : :

Arbetsdomstolens domarEwamaria Eriksson

( 19 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Sekreterare / Rättssekreterare ]

Ewamaria Eriksson
Aktiv som sekreterare / rättssekreterare 1995–1998 ( 19 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Ewamaria Eriksson har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden med :
55 ledamöter ♀ 16 ♂ 39
44 parter

Ewamaria Eriksson har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden när Michaël Koch ( 9 st. ), Nina Pripp ( 5 st. ), Hans Tocklin ( 4 st. ) och Hans Stark ( 1 st. ) varit ordförande

Förordnanden i Arbetsdomstolen :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Sekreterare1995-08-141998-02-282 år 6 mån 15 dgr
Förordnad i sammanlagt 2 år 6 månader och 15 dagar.

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Antal refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Ewamaria Eriksson som sekreterare / rättssekreterare per år sedan 1993

Genomsnittet är 4,8 refererade avgöranden per år.

Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Ewamaria Eriksson som sekreterare / rättssekreterare per år sedan 1993

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Ewamaria Eriksson som sekreterare / rättssekreterare sedan 1993 ( 19 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

1998 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 1998 nr 36 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Enligt en bestämmelse i träindustriavtalet får anställning för viss tid, ej överstigande tre månader, avtalas även i de fall arbetsuppgifternas särskilda beskaffenhet så ej föranleder och fråga ej är om praktikarbete eller vikariat. Fråga om bestämmelsen innebär att överenskommen visstidsanställning inte får ingås för en längre anställningstid än tre månader.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 36

Lagrum : 5 a § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Träindustriarbetareförbundet & Träindustriförbundet & Träspecialen Möbel Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Dag Ekman, Siv Kimbré, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Carl Magnus Pontén (skiljaktig), Göte Larsson och Gunnar Ericson.
Sekreterare : Ewamaria Eriksson

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 22 meddelad — Med skiljaktig mening
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Sedan rektorn vid en folkhögskola beviljats tjänstledighet från sin tjänst för att i stället utföra annat arbete inom skolan förs förhandlingar mellan parterna om rektorns fortsatta anställningsförhållanden. Efter viss ytterligare brevväxling upphör rektorns anställning vid skolan. I tvist mellan parterna uppkommer bl.a. följande frågor.

1) Har rektorn haft en sådan företagsledande ställning att han faller utanför anställningsskyddslagens tillämpningsområde?

2) Sade rektorn själv upp sin anställning eller blev han avskedad av skolan?

3) Förelåg tillräckliga skäl för avskedande eller saklig grund för uppsägning?

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 22

Lagrum : 1 §, 4 §, 7 § och 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Östra Grevie Folkhögskoleförening & Y.P.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Erik Lempert (skiljaktig), Palle Landin, Ulf E. Nilsson, Tage Persson, Göte Larsson och Margareta Zandén.
Sekreterare : Ewamaria Eriksson

Dela :

1997 ( 6 st. )

Prejudikat : AD 1997 nr 144 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En vårdare på ett kommunalt hem för utvecklingsstörda avskedas under påstående om hon har gjort sig skyldig till stölder m.m. I målet uppkommer fråga om vilka omständigheter som kommunen får åberopa som stöd för avskedandet mot bakgrund av de skriftliga preciseringar i detta hänseende som kommunen gjorde efter avskedandet.

Arbetsdomstolen finner att avskedandet har ägt rum utan att det ens har förelegat saklig grund för uppsägning. Fråga om storleken av det allmänna skadeståndet på grund av det obefogade avskedandet. Vidare fråga om allmänt skadestånd på grund av avstängning.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 144

Lagrum : 18 § och 35 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Svenska Kommunalarbetareförbundet & Uppsala kommun

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Ulla Erlandsson, Palle Landin, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Inger Mattsson Kasserud (skiljaktig), Göte Larsson och Ulf Nilsson.
Sekreterare : Ewamaria Eriksson

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 75 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

En deltidsanställd brandman blev omplacerad i sin huvudanställning och kunde därför inte längre hålla den s.k. anspänningstiden under dagtid. Kommunen medgav då att han under beredskapstjänst dagtid fick sätta en annan brandman i sitt ställe. Fråga om kommunen senare har kunnat återkalla medgivandet och kräva att brandmannen själv skulle stå till förfogande för beredskapstjänst eller om brandmannens särskilda tjänstgöringsförhållanden har ingått i hans enskilda anställningsavtal.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 75

Parter ( Kommunala sektorn ) : Brandmännens Riksförbund & Östra Göinge kommun

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Ulla Erlandsson, Margit Strandberg, Bengt Huldt, Lars Ahlvarsson, Göte Larsson och Solveig Paulsson. Enhälligt.
Sekreterare : Ewamaria Eriksson

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 46 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Vid skiftarbete utgår enligt verkstadsavtalet skiftformstillägg i procent på lönen. Övertidsarbete ersätts dels med särskilt övertidstillägg, dels med ersättning för den arbetade tiden. Fråga om en skiftarbetande arbetstagare som arbetade övertid i anslutning till skiftets slut är berättigad till skiftformstillägg för övertidsarbetet.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 46

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Metallindustriarbetareförbundet & Sveriges Verkstadsförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Brita Swan, Palle Landin, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Sverker Rudeberg (bitr. direktören i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare; skiljaktig), Birgitta Kihlberg och Roger Sjöstrand (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare).
Sekreterare : Ewamaria Eriksson

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 43 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Beslut ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om giltigheten av en i kollektivavtal intagen skiljeklausul.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 43

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Aktiebolaget Sandvik Steel & P.H.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Mats Holmgren och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Ewamaria Eriksson

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 35 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Beslut ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om skiljeklausul i kollektivavtal utgör hinder för tingsrätt att pröva viss tvist.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 35

Lagrum : 36 § avtalslagen (1915:218)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : C.K. & Köpings Kyrkliga Samfällighet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Dag Ekman, Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson, Lars Ahlvarsson, Göte Larsson och Solveig Paulsson. Enhälligt.
Sekreterare : Ewamaria Eriksson

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 13 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om avskedande av en polisassistent som har gjort sig skyldig till grovt rattfylleri samt vid två ytterligare tillfällen till bl.a. grov olovlig körning. Betydelsen av alkoholberoende av sjukdomskaraktär och åtgärder för rehabilitering. Allmänna uttalanden om tillämpningen av anställningsskyddslagens avskedanderegel i fall då en anställd inom det offentliga området har begått brott.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 13

Lagrum : 22 § statstjänstemannalagen (1965:274) | 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Rikspolisstyrelsen & Svenska Polisförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Ulla Erlandsson, Margit Strandberg, Bengt Huldt, Anders Hagman, Jörgen Andersson och Solveig Paulsson. Enhälligt.
Sekreterare : Ewamaria Eriksson

Dela :

1996 ( 9 st. )

Prejudikat : AD 1996 nr 133 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Enligt bestämmelse i kollektivavtal för elektrikerbranschen skall vissa servicefordon vara utrustade med tilläggsvärme som skall kunna brukas oberoende av det befintliga färdvärmesystemet. I en tvist rörande tillämpningen av denna bestämmelse träffar avtalsparterna förlikning genom ett kollektivavtal i vilket det tidigare träffade kollektivavtalet anges innebära att bilen vid användande skall vara ur arbetsmiljösynpunkt lämpligt tempererad när den brukas. I målet, som gäller en senare tvist rörande tolkningen av den nu aktuella avtalsregleringen mellan parterna, uppkommer bl.a. följande frågor:

1) Innebär det mellan parterna ursprungligen träffade kollektivavtalet en skyldighet för arbetsgivaren att utrusta ett servicefordon så att kupén kan vara uppvärmd när arbetstagaren sätter sig i fordonet?

2) Träffade avtalsparterna genom det senare ingångna kollektivavtalet en överenskommelse om att det tidigare avtalet skall tolkas så att arbetsgivaren har en skyldighet att utrusta fordonet i enlighet med vad som angetts i det föregående?

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 133

Parter ( Privata sektorn ) : Bauer Hiss Aktiebolag & Elinstallatörernas Arbetsgivareförening & Svenska Elektrikerförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Erik Lempert, Palle Landin, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Henrik Sahlin (skiljaktig), Jan Sjölin och Gunnar Ericson.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Ewamaria Eriksson

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 105 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om arbetsgivare mer än två månader före ett avskedande känt till de omständigheter som avskedandet grundats på.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 105

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : A.P. & Lex Mark Sverige

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Jan Bergman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson, Björn Qvarnström (f.d. administrative direktören vid Televerket; tillfällig ersättare), Inger Karlsson och Lena Moberg-Lindwall (enhetschef i Statstjänstemannaförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Ewamaria Eriksson

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 91 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare beordrades att utföra övertidsarbete en söndag då arbetstagaren annars skulle ha varit ledig. Övertidsarbetet den dagen påbörjades men avbröts på grund av en skada som arbetstagaren tidigare ådragit sig. Fråga om söndagen eller den påföljande måndagen utgör karensdag enligt sjuklönelagen.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 91

Lagrum : 6 § lagen (1991:1047) om sjuklön

Parter ( Privata sektorn ) : Grafiska Fackförbundet & Grafiska Företagens Förbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Göran Karlstedt, Palle Landin, Mats Holmgren, Tage Persson, Göte Larsson (skiljaktig) och Lennart Andersson (skiljaktig).
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Ewamaria Eriksson

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 88 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Beslut ]

| |  ]

Sammanfattning :

Prövning av yrkande om interimistiskt förordnande. Under tjänstgöring som spärrexpeditör vid Stockholms tunnelbana har en arbetstagare gjort sig skyldig till olovligt anskaffande av alkoholdrycker. Sedan han för denna gärning dömts till ett bötesstraff, har han avskedats från sin anställning. I mål om bl.a. ogiltigförklaring av avskedandet har tingsrätten interimistiskt förordnat att anställningen skall bestå medan tvisten prövas. Arbetsdomstolen har upphävt tingsrättens beslut och förordnat att arbetstagarens anställning skall upphöra med utgången av dagen för beslutet.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 88

Lagrum : 19 § tredje stycket och 35 § andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd | 50 kap. 25 § rättegångsbalken (1942:740)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : A.G. & SL Tunnelbanan Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Mats Holmgren och Roger Sjöstrand (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Ewamaria Eriksson

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 74 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Piloter har enligt ett kollektivavtal rätt till traktamente när de befinner sig på s.k. utestation. Tre piloter befann sig på utestation under ett dygn då de berördes av stridsåtgärder, strejk och lockout. Fråga om de är berättigade till traktamente för det dygnet.

Även fråga tillåtligheten av fastställelsetalan i vissa fall.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 74

Lagrum : 4 kap. 6 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter ( Privata sektorn ) : Scandinavian Airlines System & Svensk Pilotförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Marianne Eliason, Palle Landin, Ulf E. Nilsson, Lars Josefsson (jur. kand. i Grafiska Företagen; tillfällig ersättare), Sven Kinnander och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Ewamaria Eriksson

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 48 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

En kammarrätt har sagt upp samtliga sina kammarrättsassessorer på grund av arbetsbrist. Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägningarna. Även fråga om tillämpningen av 3 § kollektivavtalet om turordning av arbetstagare hos staten (TurA-S) och om 12 § lagen om offentlig anställning.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 48

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 12 § lagen (1994:260) om offentlig anställning

Parter ( Statliga sektorn ) : Jusek & Staten genom Domstolsverket

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Hans Blyme, Björn Olsson (byråchef i Arbetsmarknadsstyrelsen; tillfällig ersättare), Tage Persson, Björn Qvarnström (f.d. administrative direktören vid Televerket; tillfällig ersättare), Lennart Andersson och Anders Eklundh (förbundsjurist i Privattjänstemannakartellen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Ewamaria Eriksson

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 47 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

 ]

Sammanfattning :

Fråga om anställningsavtal ingåtts vid en förhandling.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 47

Parter ( Privata sektorn ) : A.A. & D.A. & Dimitra Inköp Handelsbolag & Handelsanställdas förbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Inga Åkerlund, Palle Landin, Mats Holmgren, Lennart Grudevall (förre direktören i Svenska Kommunförbundet; tillfällig ersättare), Göte Larsson och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Ewamaria Eriksson

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 42 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fyra arbetstagare vid en tidnings s.k. telekorr har sagts upp på grund av arbetsbrist. Fråga om dessa hade tillräckliga kvalifikationer för fortsatt arbete som redigerare.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 42

Lagrum : 22 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Journalistförbundet & Svenska Tidningsutgivareföreningen & Tidningsbolaget GT/Kvällsposten Kommanditbolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Ulla Erlandsson, Inga Britt Lagerlöf, Bengt Huldt, Inger Mattsson Kasserud, Valter Carlsson och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Ewamaria Eriksson

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 16 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

År 1987 träffade Stockholms stad ett trygghetsavtal med Svenska Facklärarförbundet. Vid denna tid hade flertalet av de lärare som var anställda hos staden, bl.a. hemspråkslärarna, anställningar med statligt reglerade villkor. Genom den s.k. kommunaliseringen av lärartjänsterna upphörde den statliga regleringen av tjänsterna vid årsskiftet 1990/91. Samtidigt bildades Lärarförbundet genom en sammanslagning av Svenska Facklärarförbundet och Sveriges Lärarförbund.

Våren 1993 sade staden på grund av arbetsbrist upp ett antal hemspråkslärare, medlemmar i Lärarförbundet. Tvist har därefter uppkommit mellan parterna, där Lärarförbundet bl.a. påstår att staden med uppsägningarna brutit mot trygghetsavtalet. Staden har häremot invänt i första hand att avtalet över huvud taget inte omfattar de i målet aktuella lärarna.

Arbetsdomstolen finner vid sin prövning av denna fråga att trygghetsavtalet inte gäller för de aktuella lärarna.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 16

Lagrum : 26 § och 28 § fjärde stycket lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Kommunala sektorn ) : Lärarförbundet & Stockholms stad

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Gudmund Toijer, Margit Strandberg, Björn Qvarnström (f.d. administrative direktören vid Televerket; tillfällig ersättare) och Sune Israelsson. Enhälligt.
Sekreterare : Ewamaria Eriksson

Dela :

1995 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 1995 nr 137 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetsgivare haft grund för att avskeda en kypare som påstås ha stulit en flaska eau de toilette i tax-free butiken ombord på det fartyg där denne var anställd.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 137

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Stena Line Aktiebolag & Svenska Sjöfolksförbundet & Sveriges Redareförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Kjerstin Nordborg, Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Ola Bengtson (skiljaktig), Nils Gunnarsson (förre enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Ulf Nilsson.
Sekreterare : Ewamaria Eriksson

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 135 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Beslut ]

| |  ]

Sammanfattning :

I ett avtal om anställning i en tjänst som innefattar telefonförsäljning till privatpersoner har tagits in en skiljeklausul. Fråga om klausulen utgör ett rättegångshinder.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 135

Lagrum : 1 kap. 3 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister | 36 § avtalslagen (1915:218)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : L.E. & Svensk Ekonomibyrå Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Michaël Koch, Karin Isacsson, Bengt Huldt, Lennart Aspegren, Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Björn Rosengren. Enhälligt.
Sekreterare : Ewamaria Eriksson

Dela :