: : : : :

Arbetsdomstolens domarAnna Middelman

( 11 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

[ Vice ordförande | Sekreterare / Rättssekreterare ]

Sök kontaktuppgifter till Anna Middelman på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Anna Middelman
Aktiv som sekreterare / rättssekreterare 1997–1998 ( 11 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Anna Middelman har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden med :
47 ledamöter ♀ 16 ♂ 31
25 parter

Anna Middelman har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden när Hans Tocklin ( 9 st. ), Carina Gunnarsson ( 1 st. ) och Michaël Koch ( 1 st. ) varit ordförande

Anna Middelman
Aktivitet som vice ordförande i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

Av­göran­denSkilj­aktig me­ningAn­del skilj­akt­igaAktiv år
20 st.1998–2018

14 huvud­för­hand­lings­dagar inför refererade avgöranden sedan 2016

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 5,0% ( 1 / 20 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,4%

Andel överklagade mål: 30,0% ( 6 / 20 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,8%

Ändringsfrekvens : 83,3% ( 5 / 6 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 54,0%

Underinstanser ( 4 st. ) : Kalmar tingsrätt | Uppsala tingsrätt | Malmö tingsrätt | Göteborgs tingsrätt

Underinstanser ( 4 st. ) : Kalmar tingsrätt | Uppsala tingsrätt | Malmö tingsrätt | Göteborgs tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 3 st. ( senaste gången 2018-12-05, för 6 mån 13 dgr sedan )

Anna Middelman har dömt refererade avgöranden med :
69 ledamöter ♀ 24 ♂ 45
15 sekreterare ♀ 13 ♂ 2
44 parter
38 ombud ♀ 12 ♂ 26

Förord­nanden i Arbets­dom­stolen* :

Funk­tionTill­träddeAv­gickLängd
Sekre­terare1997-06-011998-12-311 år 7 mån
Er­sättare för tredje man2013-07-012016-06-303 år
Vice ordf­örande2016-07-012 år 11 mån 17 dgr hittills
Förordnad i sammanlagt 7 år 6 månader och 17 dagar hittills.

* Har, sedan 1993, även varit tillfällig ersättare för vice ordförande i åtta avgöranden ( 40,0% av alla refererade avgöranden med Anna Middelman sedan 1993 ), första gången den 27 maj 1998 och senast den 7 februari 2007.
Titlar för Anna Middelman som tillfällig ersättare : F.d. hovrättsassessor & Hovrättsassessor.

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Antal refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Anna Middelman som sekreterare / rättssekreterare per år sedan 1993

Genomsnittet är 5,5 refererade avgöranden per år.

Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Anna Middelman som sekreterare / rättssekreterare per år sedan 1993

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Anna Middelman som sekreterare / rättssekreterare sedan 1993 ( 11 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

1998 ( 9 st. )

Prejudikat : AD 1998 nr 136 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Enligt 3 § Avtalet för arbetstagare hos Staten (TurA-S) gäller att turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist skall omfatta arbetstagare med i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter hos myndigheten på den ort där arbetsbristen finns. – Fråga om tillämpning av denna bestämmelse på en tecknare vid Naturhistoriska riksmuseet.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 136

Parter ( Statliga sektorn ) : SACO-S genom DIK-förbundet & Staten genom Naturhistoriska riksmuseet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Brita Swan, Margit Strandberg, Tage Persson, Lillemor Birgersson, Sven Kinnander och Jarl Karlsson. Enhälligt.
Sekreterare : Anna Middelman

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 125 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Verkstadsavtalet innehåller följande bestämmelser:

”Den löneform skall tillämpas som – med hänsyn till arbetets art och arbetsorganisationen – bäst beaktar kraven på produktivitet, arbetstillfredsställelse och lönetrygghet. – Vid verkstäder med verkstadsklubb eller motsvarande bör lokal överenskommelse träffas om vilket eller vilka lönesystem som skall tillämpas. – Kan enighet ej nås, tillämpas rent ackord där detta är möjligt.” – Fråga om tillämpning av bestämmelsen om rent ackord i en situation där arbetsgivaren sagt upp en med verkstadsklubben träffad lokal överenskommelse om lönesystem och ny lokal överenskommelse på grund av oenighet mellan parterna inte kunnat träffas.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 125

Parter ( Privata sektorn ) : Morgårdshammar Aktiebolag & Svenska Metallindustriarbetareförbundet & Sveriges Verkstadsförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Gertrud Forkman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Palle Landin, Mats Holmgren, Bengt Huldt, Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Roger Sjöstrand (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Anna Middelman

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 101 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en verkställande direktör i ett aktiebolag genom olika åtgärder ådragit sig skadeståndsskyldighet gentemot bolaget.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 101

Lagrum : 15 kap. 1 § aktiebolagslagen (1975:1385)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : H.L. & MacMeckarna Sverige Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Erik Lempert, Palle Landin, Ulf E. Nilsson, Ola Bengtson, Staffan Holmertz och Bo Hjern (f.d. verkställande direktören i Sveriges Läkarförbund; tillfällig ersättare). Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Anna Middelman

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 82 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat grund för avskedande av en arbetstagare som medverkat till att bl.a. utrustning från sjukhus frånhänts arbetsgivaren, ett landsting. – Även frågor om tolkning av bestämmelser i kollektivavtal, § 10 och § 20 i AB 95 om avstängning respektive lön vid avstängning. I domen prövas om det är förenligt med bestämmelserna att avstänga en arbetstagare från tjänstgöring för tiden efter det att åklagaren lagt ned en mot arbetstagaren riktad förundersökning samt om arbetstagaren har rätt att återfå avlöningsförmåner som innehållits under avstängningstiden när han sedan avskedas.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 82

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Malmöhus läns landsting & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Marianne Jenryd, Karin Isacsson, Ulf E. Nilsson, Eva Frunk Lind, Gunnar Ericson, Sune Israelsson. Enhälligt.
Sekreterare : Anna Middelman

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 69 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Enligt en bestämmelse i kollektivavtalet kan en arbetstagare som i anställningen gjort sig skyldig till fel eller försummelse åläggas disciplinpåföljd i form av skriftlig varning eller – vid svårare förseelse – löneavdrag. Fråga om en arbetsgivare, ett landsting, brutit mot kollektivavtalet genom att tilldela en lärare en skriftlig varning för att denne uteblivit från studiedagar.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 69

Parter ( Kommunala sektorn ) : Landstinget i Kalmar län & Lärarförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Erik Mosesson (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Ingemar Källberg, Björn Qvarnström (f.d. administrative direktören vid Televerket; tillfällig ersättare), Lotta Kärger (förhandlaren i Svenska Kommunförbundet; tillfällig ersättare), Gunnar Ericson, Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Anna Middelman

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 46 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

 ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat grund för avskedande av en besiktningsingenjör vid AB Svensk Bilprovning som, efter förmedling av en kund till bolaget, deltagit i en studie- och konferensresa arrangerad av och för företag inom bilbranschen.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 46

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Aktiebolaget Svensk Bilprovning & Alliansen & Svenska Industritjänstemannaförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Erik Lempert, Ingemar Källberg, Mats Holmgren, Ola Bengtson, Inger Karlsson, Solveig Paulsson. Enhälligt.
Sekreterare : Anna Middelman

Dela :

Prejudikat med Sören Öman : AD 1998 nr 13 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en städare som har nedsatt arbetsförmåga på grund av nack- och skulderbesvär och som därför enligt arbetsgivarens, en kommun, mening inte längre kan utföra arbete av någon betydelse för kommunen. Arbetstagarsidan gör i målet gällande att kommunen inte fullgjort sina skyldigheter vad gäller rehabilitering, anpassning och omplacering. Arbetsdomstolen finner att uppsägningen inte var sakligt grundad.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 13

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Malmö kommun & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Sören Öman, Siv Kimbré, Ulf E. Nilsson, Birgitta Brånedal-Sund, Inge Janérus, Sune Israelsson. Enhälligt.
Sekreterare : Anna Middelman

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 6 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Mellan SAS och Norske SAS-Flygeres Forening gäller avtalsbestämmelser om pensioner till piloter med tjänstgöringsplacering i Norge. Fråga bl.a. om ett pensionstillägg som införts fr.o.m. den 1 januari 1992 skall utgå till en viss pilot. Denne pilot hade före den dagen blivit uppsagd från sin anställning på grund av att hans trafikflygarcertifikat återkallats av medicinska orsaker, men hans anställning upphörde först efter den dagen.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 6

Lagrum : 54 § och 55 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Norske SAS-Flygeres Forening & Scandinavian Airlines System

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Gösta Ihrfelt (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Palle Landin, Bengt Huldt, Margareta Regnell, Lennart Andersson, Ulf Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Anna Middelman

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 2 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat laglig grund för avskedande av en arbetstagare – verkmästare vid ett företags fastighetsavdelning – som från ett varulager hos företaget tillägnat sig ett par bromsbelägg.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 2

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Kooperationens Förhandlingsorganisation & Kooperativa Detaljhandelsgruppen Aktiebolag & Ledarna

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Susanne Sundberg (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Inga Britt Lagerlöf, Sverker Rudeberg (bitr. direktören i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Birgitta Brånedal-Sund, Gunnar Ericson, Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Anna Middelman

Dela :

1997 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 1997 nr 150 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om ett sammanträffande mellan företrädare för en arbetsgivare och en arbetstagarorganisation, som tillkommit sedan arbetsgivaren sagt upp en medlem i organisationen, utgjort en sådan förhandling rörande tvistefrågan som enligt 41 § anställningsskyddslagen utgör utgångspunkt för beräkning av fristen för talans väckande.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 150

Lagrum : 41 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Grafiska Broschyrbolaget i Halmstad Aktiebolag & T.J.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Dag Ekman, Margit Strandberg, Mats Holmgren, Lars Ahlvarsson, Göte Larsson och Jon-Erik Eriksson. Enhälligt.
Sekreterare : Anna Middelman

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 98 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetsgivares uppsägning av en arbetstagare på grund av arbetsbrist stått i strid med turordningsreglerna i 22 § anställningsskyddslagen. Arbetstagarsidan gör i målet gällande att arbetsgivaren borde ha sagt upp en annan arbetstagare och att dennes arbetsuppgifter, som den uppsagde ostridigt inte har kvalifikationer för, skulle delas upp på två andra arbetstagare, som enligt arbetstagarsidans mening har kvalifikationer för varsin del av dessa arbetsuppgifter. Arbetsdomstolen finner att detta går utöver den omplaceringsskyldighet som enligt anställningsskyddslagen åvilar arbetsgivaren.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 98

Lagrum : 22 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Sundo Aktiebolag & Svenska Träindustriarbetareförbundet & Träindustriförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Erik Lempert, Siv Kimbré, Ulf E. Nilsson, Ola Bengtson, Göte Larsson, Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Anna Middelman

Dela :