Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar:

Arbetsdomstolens domarSkiljaktiga meningar

( 284 refererade avgöranden  av 1 598 st., 17,8% )

» Alla refererade avgöranden med skiljaktig mening sedan 1993 ( 284 st. )

Det kan ibland ta ett litet tag innan diagrammen visas. Ha tålamod… 

För muspekaren över diagrammen för att se exakta värden.

Refererade avgöranden med och utan skiljaktig mening sedan 1993

Ser man till alla refererade avgöranden så brukar det finnas skiljaktig mening vid nästan vart femte avgörande.

Refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med och utan skiljaktig mening sedan 1993

Det har varierat ganska mycket över tid hur ofta det blir skiljaktiga meningar. Toppnoteringen är från 2001 då det fanns skiljaktig mening i vart tredje avgörande.

Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med och utan skiljaktig mening per år sedan 1993

Det är vanligast att flera ledamöter har skiljaktig mening i ett avgörande.

Antal ledamöter med skiljaktig mening per refererat avgörande av Arbetsdomstolen sedan 1993

Däremot är det ovanligt att arbetsgivar- och arbetstagarledamöter har skiljaktig mening vid samma avgörande. Det har bara hänt vid tolv refererade avgöranden sedan 1993.
» Visa avgörandena

Manliga ledamöter har relativt sett oftare skiljaktig mening än kvinnliga, 5,8% av de gånger en manlig ledamot dömt. Motsvarande siffra för kvinnliga ledamöter är 3,7%.

Andel skiljaktiga ledamöter per kön sedan 1993

Arbetsgivar- och arbetstagarledamöter har betydligt oftare skiljaktig mening än andra typer av ledamöter. Arbetstagarledamöter har relativt sett något oftare skiljaktig mening än arbetsgivarledamöter, 8,6% av de gånger en arbetstagarledamot dömt. Motsvarande siffra för arbetsgivarledamöter är 7,4%. Beträffande övriga ledamöter är motsvarande siffra 1,5% för tredje män, 1,4% för vice ordföranden och 0,9% för ordföranden.

Andel skiljaktiga ledamöter per ledamotstyp sedan 1993

Relativt sett har de till­fälliga ersättarna oftast skiljaktig mening, 7,5% av de gånger en till­fällig ersättare dömt. Motsvarande siffra är för förordnade ersättare 5,5% och för ordinarie leda­möter 4,3%.

Andel skiljaktiga ledamöter per typ av förordnande sedan 1993

Det blir oftare skiljaktig mening i direktstämda mål, där Arbetsdomstolen är både första och sista instans, (20,7% av målen) än i överklagade mål (7,5% av målen).

Andel refererade avgöranden med skiljaktig mening per måltyp sedan 1993

Det blir något mer sällan skiljaktig mening i mål från den statliga sektorn, (15,6% av målen) än från den kommunala sektorn (17,5% av målen) och den privata sektorn (18,1% av målen).

Andel refererade avgöranden med skiljaktig mening efter arbetsmarknadssektor sedan 1993
Antal refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med skiljaktig mening per år sedan 1993

Totalt antal ledamöter med skiljaktig mening vid refererade avgöranden av Arbetsdomstolen per år sedan 1993

Genomsnittlig andel kvinnliga skiljaktiga ledamöter vid refererade avgöranden av Arbetsdomstolen per år sedan 1993

Refererade avgöranden med skiljaktig mening sedan 1993 per ordförande

När man ser till vem som varit ordförande när det blivit skiljaktig mening, varierar frekvensen något.

Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med skiljaktig mening per ordförande sedan 1993

Andel refererade avgöranden med skiljaktig mening per ordförande sedan 1993

Klicka på kolumnrubrikerna för att ändra sortering.
Klicka på namnet för att se alla avgöranden med ordföranden. Klicka på siffran för skiljaktiga avgöranden för att se alla sådana avgöranden med ordföranden.

Genomsnittligt antal refererade avgöranden/år sedan 1993 med skiljaktig mening för olika ordföranden i Arbetsdomstolen

Avser refererade avgöranden sedan 1993 under respektive ordförandes mandatperiod:
refererade avgöranden med skiljaktig mening / (antal dagar i mandatperioden / 365)

Klicka på kolumnrubrikerna för att ändra sortering.
Klicka på för att se avgörandena med skiljaktig mening. Klicka på länken med namnet för att se alla refererade avgöranden med personen sedan 1993.

Typ av ledamöter som är skiljaktig från respektive ordförande

Avser refererade avgöranden sedan 1993 under ordförandens mandatperiod. Typer av ledamöter som haft skiljaktig mening när ordföranden själv inte haft det, dvs. ingått i den majoritet som bestämde hur det gick i målet, eller som ingått i majoriteten när ordföranden haft skiljaktig mening. Juristsammansättningar är exkluderade.

Ledamöter som haft respektive inte haft skiljaktig mening i ett refererat avgörande sedan 1993

En del ledamöter har oftare skiljaktig mening än andra och en majoritet av ledamöterna har aldrig haft skiljaktig mening.

Ledamöter som haft respektive inte haft skiljaktig mening sedan 1993

» Visa alla ledamöter ett visst år

» Visa skiljaktiga ledamöter ett visst år

Ledamöter som inte haft skiljaktig mening sedan 1993 ( 190 st. )

Det kan ta ett litet tag att ladda tabellen och diagrammen. Ha tålamod… 

Klicka på kolumnrubrikerna för att ändra sortering.
Klicka på länken med namnet för att se alla refererade avgöranden med personen sedan 1993.
Har du liten skärm, kanske inte alla kolumner syns. Du kan då dra tabellen sidledes (horisontellt) för att se all information.

I tabellen nedan finns 203 rader trots att bara 190 personer inte haft skiljaktig mening. Det beror på att flera personer har dömt i fler än en funktion och därför finns på flera rader.

# Ordinarie ledamot * Förordnad ersättare ** Tillfällig ersättare
## Har varit sekreterare i Arbetsdomstolen (sedan 1993) *** Har varit ombud i Arbetsdomstolen (sedan 2000)

Det kan ta ett litet tag att ladda det här. Ha tålamod…

Ledamöter som haft skiljaktig mening sedan 1993 ( 168 st. )

Det kan ta ett litet tag att ladda tabellen och diagrammen. Ha tålamod… 

Klicka på kolumnrubrikerna för att ändra sortering.
Klicka på länken med namnet för att se alla refererade avgöranden med personen sedan 1993.
Klicka på länken med siffran med skiljaktig mening för att se alla refererade avgöranden med skiljaktig mening av personen sedan 1993.
Har du liten skärm, kanske inte alla kolumner syns. Du kan då dra tabellen sidledes (horisontellt) för att se all information.

I tabellen nedan finns 171 rader trots att bara 168 personer haft skiljaktig mening. Det beror på att flera personer har dömt i fler än en funktion och därför finns på flera rader.

# Ordinarie ledamot * Förordnad ersättare ** Tillfällig ersättare
## Har varit sekreterare i Arbetsdomstolen (sedan 1993) *** Har varit ombud i Arbetsdomstolen (sedan 2000)

Det kan ta ett litet tag att ladda det här. Ha tålamod…