Hem: Om Sören Öman:

Skiljemannauppdrag

» Föredrag av Sören Öman
( 7 st. kommande & 555 st. hållna sedan 2004, med 7 786 åhörare sedan 2014 )

Kommande publika föredrag av Sören Öman

2024-03-20 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm JUC / Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida )

2024-04-17 Person­upp­gifter i arbets­livet ( Göteborg Advokatbyrå » Hemsida )

2024-05-07 Data­skydds­lag­stift­ningen – nyheter, rättslig för­djup­ning och sär­skilda tillämp­ningar ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida )

2024-05-21 Angrepp från anställda på före­tagets hemlig­heter och renommé ( Stockholm JUC / Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida )

Sören Öman åtar sig uppdrag som skilje­man, dock inte skilje­man utsedd av bara den ena parten i en arbets­tvist eller av en (enda) organisa­tion som kan föra talan för staten/medlem i Arbets­domstolen. Är alla parter överens om att Sören Öman ska utses till skilje­man, kan han alltså vara det även i en arbets­tvist. I andra tvister än arbets­tvister kan Sören Öman vara skilje­man utsedd av bara den ena parten (om den parten inte kan anses före­träda arbets­givare eller arbets­tagare).

Det vanliga är dock att de parts­utsedda skilje­männen utser Sören Öman till tredje skilje­man och skilje­nämndens ord­förande eller att parterna kommer överens om att han ska vara ensam skilje­man. Sören Öman har också ut­setts till skilje­man av utom­stående s.k. elektorer, såsom Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC), International Chamber of Commerce (ICC), administrativa ordföranden i Arbets­domstolen, Hovrätten för Övre Norrland och Stockholms tingsrätt. Han har även utsetts till ordförande i skilje­nämnder inrättade enligt kollektiv­avtal eller förbunds- eller förenings­stadgar, bl.a. Skilje­nämnden för utvecklingsavtalet och Industrins Upp­finnar­nämnd.

Sören Öman har hittills med­verkat i över 90 skilje­för­faranden på vitt skilda områden. Han har också mycket lång erfarenhet som domare i domstol.

Sören Öman kan även åta sig uppdrag som medlare för att hitta en förlikning eller ett gemensamt uppdrag från parterna i en tvist om att avge ett rättsligt utlåtande.

Kontakta Sören Öman

Senast uppdaterad 2022-12-17 av Sören Öman