Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar:

Arbetsdomstolens domarAD-domar på gång

Mål i Arbetsdomstolen där förhandling hållits eller är utsatt ( 21 st. )

Här finns information om mål i Arbets­domstolen där för­handling hållits eller är ut­satt. Informa­tionen ger en indika­tion på vilka frågor som snart kan komma att av­göras i prejudikat från Arbets­domstolen. Det är dock inte säkert att det verk­ligen blir ett prejudikat, efter­som målet fort­farande kan för­likas, åter­kallas eller av­visas, eller av­görandet inte refe­reras. En del prejudikat meddelas också utan föregående förhandling, efter en s.k. föredragning, där en jurist berättar om målet för bara domstolens ledamöter som också själva läser handlingarna i målet.

» Hållna förhandlingar där dom eller beslut inte meddelats än ( 5 st. )

» Utsatta förhandlingar ( 16 st. )

Antal förhandlingar per (trolig) ordförande
Ordförande ( troligen )Antal förhandlingar ( varav hållna )
Cathrine Lilja Hansson4 st. ( varav 1 st. hållen5 utsatta dagar )
Karin Renman4 st. ( varav 2 st. hållna5 utsatta dagar )
Jonas Malmberg5 st. ( varav 1 st. hållen8 utsatta dagar )
Sören Öman8 st. ( varav 1 st. hållen11 utsatta dagar )

Förhandlingsdagar ( markerade med blått )

För muspekaren över ordförandenas namn i tabellen ovan för att se förhandlingsdagar för en viss (trolig) ordförande.

Januari 2020
TiOnToFr
  123
678910
1314151617
2021222324
2728293031
Februari 2020
TiOnToFr
34567
1011121314
1718192021
2425262728
Mars 2020
TiOnToFr
23456
910111213
1617181920
2324252627
3031   
April 2020
TiOnToFr
  123
678910
1314151617
2021222324
27282930 

När kommer domen?

Det går att höra efter med Arbetsdomstolens kansli (kansliet@arbetsdomstolen.se, tfn 08‑617 66 00) när det är sagt att domen kommer att meddelas. Den genomsnittliga tiden mellan att huvudförhandlingen avslutas och domen meddelas är 61 dagar (ca 9 veckor). Den genomsnittliga domstiden varierar mellan ordförandena.

OrdförandeGenomsnittlig domstid
Cathrine Lilja Hansson56 dagar ( 8 veckor )Längst : 89 dagar | Kortast : 35 dagar
Karin Renman80 dagar ( ca 11 veckor )Längst : 161 dagar | Kortast : 41 dagar
Jonas Malmberg63 dagar ( 9 veckor )Längst : 99 dagar | Kortast : 20 dagar
Sören Öman47 dagar ( ca 7 veckor )Längst : 91 dagar | Kortast : 29 dagar

Avser domstid för refererade domar som meddelats efter huvudförhandling från och med 2016.

Sök/Filtrera förhandlingarna ( t.ex. genom att skriva in ordförandens namn ) :

Hållna förhandlingar :

Svenska Målareförbundet
. / .
Måleriföretagen i Sverige AB och L.Örnmarks Målerifirma i Malmö Aktiebolag

Sammanfattning :

Fråga om tid som tre målare rest från bostaden till dagens första arbetsplats och från dagens sista arbetsplats tillbaka till bostaden ska anses som arbetstid enligt måleriavtalet och arbetstidslagen samt om målarna därför har rätt till lön och övertidsersättning för den tiden.

Förhandling ( första dagen ): Måndagen den 28 oktober 2019 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 76/18 ]

Unionen
. / .
Stockholms läns landsting, Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)

Sammanfattning :

En tolkförmedling inom ett landsting har annonserat ut en anställning som receptionist och därvid uppställt krav på att sökande ska behärska ett flertal olika telefontekniker, däribland taltelefoni. En döv person som har sökt tjänsten har inte kallats till intervju. Tvist har uppkommit om landstinget har gjort sig skyldigt till diskriminering på grund av funktionsnedsättning och därför ska åläggas att betala diskrimineringsersättning.

Förhandling ( första dagen ): Torsdagen den 7 november 2019 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 149/18 ]

Svenska Målareförbundet
. / .
Måleriföretagen i Sverige och Målericompaniet Sverige Aktiebolag

Sammanfattning :

Fråga om en arbetsgivare anvisat två arbetstagare personalutrymmen i anslutning till den fastighet som arbetstagarna arbetat på i enlighet med gällande kollektivavtal. Vidare fråga om arbetsgivaren är skyldig att betala allmänt skadestånd till arbetstagarorganisationen respektive arbetstagarna för det fall denne underlåtit att anvisa ett sådant utrymme.

Förhandling ( första dagen ): Måndagen den 2 december 2019 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 123/18 ]

S.K.H.
. / .
Södersjukhuset AB

Sammanfattning :

En läkare med en kronisk sjukdom har haft många korta perioder av sjukfrånvaro. Arbetsgivaren har, med hänvisning till att en rehabiliteringsprocess pågår, nekat läkaren att åta sig en bisyssla. Fråga dels om arbetsgivarens beslut strider mot bestämmelser om bisysslor i kollektivavtal, dels om läkaren har utsatts för missgynnande som har samband med funktionsnedsättning (direkt diskriminering).

Förhandling ( första dagen ): Onsdagen den 18 december 2019 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr B 33/19 ]

Unionen
. / .
Tectorius AB

Sammanfattning :

En arbetstagare hos ett företag i måleribranschen har blivit avskedad. Bolaget har som grund för avskedandet gjort gällande bl.a. att arbetstagaren hotat arbetsledningen och låtit obehöriga personer tanka sina bilar med arbetsgivarens bensinkort. Fråga om det funnits laga skäl för avskedandet eller i vart fall saklig grund för uppsägning.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 21 januari 2020 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 18/19 ]

Utsatta förhandlingar :

Förhandlingarna är offentliga så det går bra att komma och se hur det går till. Kolla dock för säkerhets skull först med Arbetsdomstolens kansli (kansliet@arbetsdomstolen.se, tfn 08‑617 66 00) så att förhandlingen inte blivit inställd.

Fackförbundet ST
. / .
Staten genom Arbetsgivarverket

Sammanfattning :

En arbetstagare har fått sin provanställning avslutad. Fråga om arbetsgivaren avslutat provanställningen av skäl som har samband med arbetstagarens funktionsnedsättning (dyslexi) och därigenom agerat i strid med diskrimineringslagen.

Förhandling: Tisdagen den 28 januari 2020

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 143/18 ]

Kyrkans Akademikerförbund
. / .
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Köpings pastorat

Sammanfattning :

Har kyrkorådets ordförande, vice ordförande och/eller kyrkoherden träffat ett avtal om avgångsvederlag som är bindande för ett pastorat? Även fråga om tillämpning av 35 § medbestämmandelagen och 36 § avtalslagen.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 28 januari 2020 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 42/19 ]

Unionen
. / .
Föreningen Svensk Handel och Systembolaget Aktiebolag

Sammanfattning :

Fråga om det funnits laglig grund för avskedande av en butikssäljare. Även fråga om bolaget brutit mot skyldigheten att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 11 februari 2020 ( tre förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 40/19 ]

Mittport AB
. / .
M.A.

Sammanfattning :

En arbetstagare har blivit uppsagd. Den huvudsakliga tvistefrågan är om hon omfattas av familjeundantaget i 1 § andra stycket p. 2 i anställningsskyddslagen. Om Arbetsdomstolen anser att anställningsskyddslagen är tillämplig, är det mellan parterna tvistigt om det funnits saklig grund för uppsägning och om bolaget brutit mot turordningsreglerna.

Förhandling: Tisdagen den 11 februari 2020

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr B 86/19 ]

Unionen
. / .
Almega Tjänsteföretagen och Gävle Tolkjour AB

Sammanfattning :

Diskrimineringsersättning. En arbetstagare ansåg att en kollega utsatt henne för bl.a. sexuella trakasserier i samband med arbetet. Fråga om arbetsgivaren har fått kännedom om detta, men underlåtit att utreda omständigheterna och vidta tillräckliga åtgärder för att förhindra trakasserier.

Förhandling ( första dagen ): Onsdagen den 12 februari 2020 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr A 137/18 ]

Svenska Byggnadsarbetareförbundet
. / .
Järfälla BadrumsRenovering Aktiebolag

Sammanfattning :

En arbetstagare har avslutat sin anställning. Fråga om arbetsgivaren genom otillbörligt agerande och agerande i strid med god sed på arbetsmarknaden provocerat arbetstagaren att säga upp sin anställning på ett sådant sätt att det har varit att jämställa med en uppsägning från arbetsgivarens sida.

Förhandling ( första dagen ): Onsdagen den 19 februari 2020 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 10/19 ]

Cappucino Gävle AB
. / .
S.K.

Sammanfattning :

Fordran.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 25 februari 2020 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr B 36/19 ]

Bussarbetarnas Riksorganisation
. / .
Sveriges Bussföretag och Vy Buss AB

Sammanfattning :

Fråga huvudsakligen om en bussförare varit påverkad av kokain i arbetet och om det i så fall funnits laga skäl för avskedande eller i vart fall saklig grund för uppsägning.

Förhandling: Tisdagen den 3 mars 2020

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 39/19 ]

Handelsanställdas Förbund
. / .
Föreningen Svensk Handel och Lani Invest AB

Sammanfattning :

Fråga om en arbetstagare har begärt att få avbryta en pågående föräldraledighet, och om arbetsgivaren har brutit mot 15 § föräldraledighetslagen genom att inte låta arbetstagaren återgå i arbete inom en månad från det att begäran framställdes.

Förhandling: Torsdagen den 5 mars 2020

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr A 73/19 ]

Svenska Elektrikerförbundet
. / .
Stanley Security Sverige AB

Sammanfattning :

Huvudsakligen fråga om ett säkerhetsföretag, som tecknat ett företagsavtal innebärande bl.a. att bolaget skulle omfattas av nya centrala kollektivavtal endast efter särskild överenskommelse med arbetstagarorganisationen, träffat en sådan särskild överenskommelse gällande ett central pensionsavtal och om överenskommelsen, i så fall, även innebär att bolaget blivit bundet av de höjningar av pensionspremien som därefter överenskommits mellan de centrala parterna.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 17 mars 2020 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr A 78/18 ]

Saco-S genom Sveriges universitetslärare och forskare
. / .
Staten genom Lunds universitet

Sammanfattning :

En biträdande forskare har avskedats från sin tillsvidareanställning hos ett universitet. Fråga om hon gjort sig skyldig till oredlighet i forskning och om det i så fall funnits laga skäl för avskedandet eller i var fall saklig grund för uppsägning.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 17 mars 2020 ( tre förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 47/19 ]

Skåneinstallatören AB
. / .
P.R.

Sammanfattning :

Fråga om det funnits laga skäl för avsked eller i var fall saklig grund för uppsägning.

Förhandling ( första dagen ): Onsdagen den 25 mars 2020 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr B 75/19 ]

Seko, Service- och kommunikationsfacket
. / .
Almega Tjänsteförbunden och Arriva Sverige Aktiebolag

Sammanfattning :

Fråga om skadestånd pga. att ett skyddsombud blivit förhindrad av arbetsgivaren att utföra sitt uppdrag som skyddsombud.

Förhandling: Fredagen den 27 mars 2020

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 37/19 ]

Sveriges Psykologförbund
. / .
Staten genom Försvarsmakten

Sammanfattning :

En psykolog vid Försvarsmakten har avskedats med hänvisning till bl.a. samarbetsproblem, bristande journalföring och brott mot tystnadsplikten. Huvudsakligen fråga om det funnits laga skäl för avskedandet eller i vart fall saklig grund för uppsägning

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 31 mars 2020 ( tre förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 6/19 ]

Seko, Service- och kommunikationsfacket
. / .
Transdev Sverige AB

Sammanfattning :

Fråga om parterna har ingått kollektivavtal och i så fall fråga om hur avtalet ska tolkas samt fråga om skadestånd pga. brott mot kollektivavtalet.

Förhandling: Torsdagen den 2 april 2020

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 35/19 ]

Industrifacket Metall
. / .
Föreningen Industriarbetsgivarna och SSAB EMEA AB

Sammanfattning :

En underhållsreparatör hos en stålproducent har avskedats med hänvisning bl.a. till att han druckit alkohol på arbetsplatsen. Fråga om det funnits laga skäl för avskedandet eller i vart fall saklig grund för uppsägning.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 21 april 2020 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 85/19 ]

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman