Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar:

Arbetsdomstolens domarAD-domar på gång

Mål i Arbetsdomstolen där förhandling hållits eller är utsatt ( 8 st. )

Här finns information om mål i Arbets­domstolen där för­handling hållits eller är ut­satt. Informa­tionen ger en indika­tion på vilka frågor som snart kan komma att av­göras i prejudikat från Arbets­domstolen. Det är dock inte säkert att det verk­ligen blir ett prejudikat, efter­som målet fort­farande kan för­likas, åter­kallas eller av­visas, eller av­görandet inte refe­reras. En del prejudikat meddelas också utan föregående förhandling, efter en s.k. föredragning, där en jurist berättar om målet för bara domstolens ledamöter som också själva läser handlingarna i målet.

» Hållna förhandlingar där dom eller beslut inte meddelats än ( 8 st. )

Antal förhandlingar per (trolig) ordförande
Ordförande ( troligen ) Antal förhandlingar ( varav hållna )
Karin Renman 3 st. ( varav 3 st. hållna )
Sören Öman 3 st. ( varav 3 st. hållna )
Lars Dirke 2 st. ( varav 2 st. hållna )

Förhandlingsdagar ( markerade med blått )

För muspekaren över ordförandenas namn i tabellen ovan för att se förhandlingsdagar för en viss (trolig) ordförande.

När kommer domen?

Det går att höra efter med Arbetsdomstolens kansli (kansliet@arbetsdomstolen.se, tfn 08‑617 66 00) när det är sagt att domen kommer att meddelas. Den genomsnittliga tiden mellan att huvudförhandlingen avslutas och domen meddelas är 61 dagar (ca 9 veckor). Den genomsnittliga domstiden varierar mellan ordförandena.

OrdförandeGenomsnittlig domstid
Cathrine Lilja Hansson55 dagar ( ca 8 veckor )Längst : 89 dagar | Kortast : 34 dagar
Karin Renman75 dagar ( ca 11 veckor )Längst : 161 dagar | Kortast : 36 dagar
Sören Öman43 dagar ( ca 6 veckor )Längst : 91 dagar | Kortast : 22 dagar
Jonas Malmberg69 dagar ( ca 10 veckor )Längst : 427 dagar | Kortast : 20 dagar

Avser domstid för refererade domar som meddelats efter huvudförhandling från och med 2016.

Sök/Filtrera förhandlingarna ( t.ex. genom att skriva in ordförandens namn ) :

Hållna förhandlingar :

Skadestånd p.g.a. kollektivavtalsbrott. Fråga om SAS har brutit mot Kabinavtalets bestämmelser om vila mellan tjänstgöringspass för tre av förbundets medlemmar

Sammanfattning :

Unionen mot Svenska Flygbranschen och Scandinavian Airlines System – Denmark – Norway – Sweden

Förhandling ( första dagen ): Torsdagen den 22 februari 2024 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 47/23 ]

En arbetstagare som har varit anställd som chaufför hos bolaget har blivit uppsagd till följd av påstådd olovlig frånvaro. Fråga om uppsägningen har varit sakligt grundad.

Sammanfattning :

IB Transport Mälardalen AB mot S.A.

Förhandling: Onsdagen den 27 mars 2024

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr B 45/23 ]

Förhandlingsvägran.

Sammanfattning :

Stockholms Byggsyndikat – Solidariska Byggare ./. B&V Entreprenad AB

Förhandling: Onsdagen den 27 mars 2024

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 53/23 ]

Kollektivavtalstolkning. Fråga om en i kollektivavtal intagen bestämmelse om det s.k. ”tvåundantaget” i anställningsskyddslagen utgör kollektivavtalsinnehåll eller om den bara är en upplysning om vad lag stadgar.

Sammanfattning :

Föreningen Byggföretagen i Sverige mot Svenska Byggnadsarbetareförbundet et v.v.

Förhandling: Tisdagen den 9 april 2024

Ordförande ( troligen ) : Lars Dirke []

[ Mål nr A 154/22 ]

Tvist om en arbetstagare har stått till ett bolags förfogande för arbete, när han under viss tid inte fått tillträde till arbetsplatsen på grund av att han testat positivt för THC-syra. Parterna tvistar även om bolaget har haft en skyldighet att påkalla förhandling enligt 11 § medbestämmandelagen inför beslutet att inte låta arbetstagaren få tillträde till arbetsplatsen och då inte heller betala lön samt om sådan förhandling i sådant fall har ägt rum. Parterna är dessutom oense om förhandlingsskyldigheten enligt 11 § medbestämmandelagen har förhandlats enligt 4 kap. 7 § arbetstvistlagen.

Sammanfattning :

Svenska Byggnadsarbetareförbundet mot Föreningen Installatörsföretagen och Assemblin VS AB

Förhandling ( första dagen ): Onsdagen den 10 april 2024 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 136/22 ]

Skadeståndsskyldighet p.g.a. förhandlingsvägran. En arbetstagarorganisation har gjort en framställan hos ett bolag om bl.a. förhandling om lön för en medlem som varit anställd hos bolaget. Fråga om bolaget har brustit i sin förhandlingsskyldighet.

Sammanfattning :

Stockholms Byggsyndikat – Solidariska Byggare mot DMS Bygg Stockholm AB

Förhandling: Onsdagen den 10 april 2024

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 95/23 ]

Tolkning av och brott mot byggavtalet. Fråga bl.a. om vilka fördelningstal lönen för två arbetstagare ska beräknas på och om arbetstagarna stått till arbetsgivarens förfogande. Även fråga om preskription.

Sammanfattning :

Svenska Byggnadsarbetareförbundet mot Föreningen Byggföretagen i Sverige och JM AB

Förhandling ( första dagen ): Måndagen den 22 april 2024 ( tre förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Lars Dirke []

[ Mål nr A 125/22 ]

En arbetstagare, anställd som besiktningsingenjör hos ett bolag, sjukanmälde sig hos bolaget efter det att hans körkort återkallats. Tvist har uppkommit mellan parterna om arbetstagaren, trots återkallelsen av körkortet, haft rätt till sjuklön från bolaget enligt lag och kollektivavtal.

Sammanfattning :

Unionen mot Almega Tjänsteförbunden och Carspect AB

Förhandling: Torsdagen den 25 april 2024

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 64/23 ]

Senast uppdaterad 2023-09-01 av Sören Öman