Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar:

Arbetsdomstolens domarAD-domar på gång

Mål i Arbetsdomstolen där förhandling hållits eller är utsatt ( 13 st. )

Här finns information om mål i Arbets­domstolen där för­handling hållits eller är ut­satt. Informa­tionen ger en indika­tion på vilka frågor som snart kan komma att av­göras i prejudikat från Arbets­domstolen. Det är dock inte säkert att det verk­ligen blir ett prejudikat, efter­som målet fort­farande kan för­likas, åter­kallas eller av­visas, eller av­görandet inte refe­reras. En del prejudikat meddelas också utan föregående förhandling, efter en s.k. föredragning, där en jurist berättar om målet för bara domstolens ledamöter som också själva läser handlingarna i målet.

» Hållna förhandlingar där dom eller beslut inte meddelats än ( 13 st. )

Antal förhandlingar per (trolig) ordförande
Ordförande ( troligen ) Antal förhandlingar ( varav hållna )
Cathrine Lilja Hansson 1 st. ( varav 1 st. hållen )
Karin Renman 4 st. ( varav 4 st. hållna )
Jonas Malmberg 4 st. ( varav 4 st. hållna )
Sören Öman 4 st. ( varav 4 st. hållna )

Förhandlingsdagar ( markerade med blått )

För muspekaren över ordförandenas namn i tabellen ovan för att se förhandlingsdagar för en viss (trolig) ordförande.

När kommer domen?

Det går att höra efter med Arbetsdomstolens kansli (kansliet@arbetsdomstolen.se, tfn 08‑617 66 00) när det är sagt att domen kommer att meddelas. Den genomsnittliga tiden mellan att huvudförhandlingen avslutas och domen meddelas är 62 dagar (ca 9 veckor). Den genomsnittliga domstiden varierar mellan ordförandena.

OrdförandeGenomsnittlig domstid
Cathrine Lilja Hansson55 dagar ( ca 8 veckor )Längst : 89 dagar | Kortast : 34 dagar
Karin Renman78 dagar ( ca 11 veckor )Längst : 161 dagar | Kortast : 41 dagar
Jonas Malmberg70 dagar ( 10 veckor )Längst : 427 dagar | Kortast : 20 dagar
Sören Öman43 dagar ( ca 6 veckor )Längst : 91 dagar | Kortast : 22 dagar

Avser domstid för refererade domar som meddelats efter huvudförhandling från och med 2016.

Sök/Filtrera förhandlingarna ( t.ex. genom att skriva in ordförandens namn ) :

Hållna förhandlingar :

Svenska Transportarbetareförbundet
. / .
Motorbranschens Arbetsgivarförbund och Euromaster AB

Sammanfattning :

Fråga om bolaget brutit mot gummiverkstadsavtalets bestämmelser om ordinarie arbetstid och övertidsersättning genom att under ett drygt år ha förlagt tre arbetstagares arbetstid så att de löpande arbetat 45 timmar ena veckan och 35 timmar andra veckan samt inte betala ut övertidsersättning för de veckor arbetstagarna arbetat mer än 40 timmar.

Förhandling: Tisdagen den 22 februari 2022

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr A 81/21 ]

Sjöbefälsföreningen
. / .
Almega Tjänsteföretagen och Rederiaktiebolaget Ballerina

Sammanfattning :

Kollektivavtalstolkning.

Förhandling ( första dagen ): Onsdagen den 23 februari 2022 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 2/21 ]

Fastighetsanställdas Förbund
. / .
Fremia och Samhall Aktiebolag

Sammanfattning :

En arbetstagare med s.k. skyddat arbete vid Samhall har sagts upp på grund av att arbetstagaren, enligt arbetsgivaren, saknat förmåga att utföra arbete av betydelse för arbetsgivaren. Fråga om uppsägningen har varit sakligt grundad.

Förhandling ( första dagen ): Onsdagen den 2 mars 2022 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 82/21 ]

Fackförbundet ST
. / .
Staten genom Arbetsgivarverket

Sammanfattning :

En funktionshindrad arbetstagare vid polismyndigheten har blivit uppsagd. Fråga om arbetstagaren har någon arbetsförmåga av betydelse för anställning vid polismyndigheten och om nedsättningen av arbetsförmågan är stadigvarande samt fråga om det funnits saklig grund för uppsägningen och om uppsägningen strider mot diskrimineringslagen.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 8 mars 2022 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 100/21 ]

Svenska Elektrikerförbundet
. / .
Hometec Security Gbg AB

Sammanfattning :

Talan om skadestånd på grund av kollektivavtalsbrott. Ett larmföretag är bundet av två kollektivavtal; dels ett tjänstemannaavtal som bolagets arbetsgivarorganisation slutit med Unionen och dels ett arbetaravtal som bolaget självt – genom s.k. hängavtal – slutit med Svenska Elektrikerförbundet. Fråga om vilket av kollektivavtalen som är tillämpligt på hos bolaget anställda larmtekniker/säkerhetsexperter.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 8 mars 2022 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 122/21 ]

Industrifacket Metall
. / .
Motorbranschens Arbetsgivareförbund och Mechanum Sverige AB

Sammanfattning :

Har det funnits skäl för avskedande av en arbetstagare som påstås ha uttalat hot om våld?

Förhandling: Onsdagen den 16 mars 2022

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 35/21 ]

Brandmännens Riksförbund
. / .
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund

Sammanfattning :

Fråga om fyra medlemmar i Brandmännens Riksförbund, anställda som brandmän i beredskap enligt kollektivavtalet Bestämmelser för räddningstjänstpersonal i beredskap, RiB, är deltidsanställda i den mening som avses i 25 a § anställningsskyddslagen och därmed har företrädesrätt till en anställning med högre sysselsättningsgrad, nämligen anställning som brandman på heltid enligt Huvudöverenskommelsen och Allmänna bestämmelser. För det fall de omfattas av bestämmelsen råder tvist om arbetsgivarens behov av arbetskraft skulle tillgodoses genom att de fyra anställdes i dessa anställningar.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 22 mars 2022 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 68/21 ]

Privat- och offentliganställdas förbund
. / .
Almega Tjänsteförbunden och Tamro AB

Sammanfattning :

För att hindra spridning av covid-19 har arbetsgivaren beslutat att arbetstagarna på ett lager ska använda ansiktsskydd. En lagerarbetare som inte burit ansiktsskydd har avskedats. Har det funnits laga skäl för avskedandet eller i vart fall saklig grund för uppsägning? Även fråga om brott mot editionsplikten enligt 18 § medbestämmandelagen.

Förhandling ( första dagen ): Torsdagen den 24 mars 2022 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 118/21 ]

Industrifacket Metall
. / .
Innovations- och kemiarbetsgivarna i Sverige och Emmaboda Glas AB

Sammanfattning :

Ett bolag har ansökt om företagsrekonstruktion. En arbetstagare som därefter sagts upp pga. arbetsbrist har varit arbetsbefriad under den största delen av uppsägningstiden och fått lönegaranti. Under uppsägningstiden har ett offentligt ackord fastställts och företagsrekonstruktionen avslutats. Fråga om det offentliga ackordet ska omfatta arbetstagarens kvarstående fordringar på uppsägningslön och semesterförmåner för tiden efter det att lönegarantin upphört, samt ersättning för kompensationstid och sparade semesterdagar avseende tiden före tre månader före ansökan om företagsrekonstruktion.

Förhandling: Tisdagen den 29 mars 2022

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 4/21 ]

OFR-P/Svenska Polisförbundet
. / .
Staten genom Arbetsgivarverket

Sammanfattning :

fråga om Polismyndighetens beslut att inte tillåta en poliskommissaries bisyssla som ledamot i fullmäktige i ett ömsesidigt försäkringsbolag strider mot 7 § lagen (1994:260) om offentlig anställning.

Förhandling: Tisdagen den 5 april 2022

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 126/21 ]

Svenska Målareförbundet
. / .
Måleriföretagen i Sverige

Sammanfattning :

Mellan Svenska Målareförbundet och Måleriföretagen i Sverige föreligger kollektivavtal. Måleriföretagen i Sverige har lämnat in en anmälan till Konkurrensverket angående tillämpningen av kollektivavtalet i viss del, om det utgjorde en otillåten konkurrensbegränsning i strid med konkurrenslagen. Fråga om anmälan till Konkurrensverket utgjort en otillåten stridsåtgärd.

Förhandling: Fredagen den 8 april 2022

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 76/21 ]

Fackförbundet ST
. / .
Staten genom Arbetsgivarverket

Sammanfattning :

Polismyndigheten har meddelat en provanställd arrestvakt att hans anställning skulle avbrytas. Fråga bl.a. om skriftligt besked har lämnat enligt 8 § lagen om offentlig anställning och om anställningen annars består.

Förhandling: Tisdagen den 12 april 2022

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 63/21 ]

Fackförbundet ST
. / .
Staten genom Arbetsgivarverket

Sammanfattning :

En expeditionsvakt i domstol har fått sitt ordningsvaktsförordnande indraget och åtalats för sexuellt ofredande. Saklig grund för uppsägning?

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 19 april 2022 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 83/21 ]

Senast uppdaterad 2021-07-27 av Sören Öman