: : : :

Arbetsdomstolens domarAD-domar på gång

Mål i Arbetsdomstolen där förhandling hållits eller är utsatt ( 29 st. )

Här finns information om mål i Arbets­domstolen där för­handling hållits eller är ut­satt. Informa­tionen ger en indika­tion på vilka frågor som snart kan komma att av­göras i prejudikat från Arbets­domstolen. Det är dock inte säkert att det verk­ligen blir ett prejudikat, efter­som målet fort­farande kan för­likas, åter­kallas eller av­visas, eller av­görandet inte refe­reras. En del prejudikat meddelas också utan föregående förhandling, efter en s.k. föredragning, där en jurist berättar om målet för bara domstolens ledamöter som också själva läser handlingarna i målet.

» Hållna förhandlingar där dom eller beslut inte meddelats än ( 13 st. )

» Utsatta förhandlingar ( 16 st. )

Antal förhandlingar per (trolig) ordförande
Ordförande ( troligen )Antal förhandlingar ( varav hållna )
Cathrine Lilja Hansson11 st. ( varav 5 st. hållna12 utsatta dagar )
Karin Renman7 st. ( varav 2 st. hållna11 utsatta dagar )
Jonas Malmberg8 st. ( varav 5 st. hållna3 utsatta dagar )
Sören Öman3 st. ( varav 1 st. hållen4 utsatta dagar )

Förhandlingsdagar ( markerade med blått )

För muspekaren över ordförandenas namn i tabellen ovan för att se förhandlingsdagar för en viss (trolig) ordförande.

September 2018
TiOnToFr
34567
1011121314
1718192021
2425262728
Oktober 2018
TiOnToFr
12345
89101112
1516171819
2223242526
293031  
November 2018
TiOnToFr
   12
56789
1213141516
1920212223
2627282930
December 2018
TiOnToFr
34567
1011121314
1718192021
2425262728
31    

När kommer domen?

Det går att höra efter med Arbetsdomstolens kansli (kansliet@arbetsdomstolen.se, tfn 08‑617 66 00) när det är sagt att domen kommer att meddelas. Den genomsnittliga tiden mellan att huvudförhandlingen avslutas och domen meddelas är 63 dagar (9 veckor). Den genomsnittliga domstiden varierar mellan ordförandena.

OrdförandeGenomsnittlig domstid
Cathrine Lilja Hansson57 dagar ( ca 8 veckor )Längst : 78 dagar | Kortast : 41 dagar
Karin Renman83 dagar ( ca 12 veckor )Längst : 126 dagar | Kortast : 48 dagar
Jonas Malmberg68 dagar ( ca 10 veckor )Längst : 98 dagar | Kortast : 41 dagar
Sören Öman47 dagar ( ca 7 veckor )Längst : 91 dagar | Kortast : 29 dagar

Avser domstid för refererade domar som meddelats efter huvudförhandling från och med 2016.

Sök/Filtrera förhandlingarna ( t.ex. genom att skriva in ordförandens namn ) :

Hållna förhandlingar :

Seko, Service- och kommunikationsfacket
. / .
Almega Tjänsteförbunden och Transdev Sverige AB

Sammanfattning :

För viss tågpersonal får det enligt en bestämmelse i ett lokalt kollektivavtal under ett arbetspass som mest förekomma en timme obetald tid. Bestämmelsen innebär att övrig tid under arbetspasset då arbete inte utförs räknas som arbetstid. Fråga om kollektivavtalet innebär att sådan arbetstid på obekväm tid ger rätt till obekvämtidstillägg.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 17 april 2018 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 104/16 ]

I.H., S-Å.H., F.H. och O.S
. / .
Wikströms Lås Protectum i Falkenberg AB

Sammanfattning :

Fyra personer som tidigare har varit anställda i ett låsföretag, har tillsammans startat ett nytt låsföretag. Fråga om krav på skadestånd och avtalsvite för brott mott dels mot lojalitetsplikten alternativt företagshemlighetslagen, dels mot en avtalad konkurrensklausul.

Förhandling ( första dagen ): Onsdagen den 2 maj 2018 ( tre förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr B 68/17 ]

Diskrimineringsombudsmannen
. / .
Almega Tjänsteföretagen och Semantix Tolkjouren AB

Sammanfattning :

Ett tolkföretag avbröt en anställningsintervju med en kvinnlig tolk som hade gjort förfrågan om arbete hos företaget, sedan kvinnan – med hänvisning till sin religion – inte tog en manlig företrädare för företaget i hand när de hälsade på varandra. Fråga om beslutet att avbryta intervjun inneburit diskriminering.

Förhandling: Tisdagen den 8 maj 2018

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 46/17 ]

Region Gotland
. / .
B.H.

Sammanfattning :

En tandhygienist har blivit avskedad sedan han skickat mejl till Migrationsverket med viss information om patienter som han undersökt. Fråga om det funnits laga grund

Förhandling: Onsdagen den 9 maj 2018

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr B 105/17 ]

Seko, Service- och kommunikationsfacket
. / .
Almega Tjänsteförbunden och MTR Stockholm AB

Sammanfattning :

Fråga hur en viss procentuell sysselsättningsgrad som anges för en deltidsanställd arbetstagare i kollektivavtal och anställningsavtal ska tolkas. Även fråga om arbetsgivaren gjort sig skyldig till diskriminering enligt lagen om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning.

Förhandling: Onsdagen den 23 maj 2018

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 196/15 ]

Pilotförening
. / .
Svenska Flygbranschen och Braathens Regional Airways AB

Sammanfattning :

Ett flygbolag har genomfört praktisk utbildning av piloter som är anställda hos ett annat bolag. Frågan är om piloterna därigenom har utfört arbete för flygbolagets räkning eller i flygbolagets verksamhet och om bolaget därför varit förhandlingsskyldigt enligt 38 § medbestämmandelagen.

Förhandling: Fredagen den 1 juni 2018

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr A 161/16 ]

Svenska Byggnadsarbetareförbundet
. / .
Sveriges Byggindustrier och Peab Sverige AB

Sammanfattning :

En anställd byggarbetare som arbetar heltid som fackligt förtroendevald med kontorsplats på arbetsgivarens Göteborgskontor får inte längre den reskostnadsersättning för resor utanför arbetstid till och från bostaden, som han tidigare fått i enlighet med Byggavtalet. Frågan är om den aktuella reskostnadsersättningen är en sådan ersättning som en fackligt förtroendevald är berättigad att bibehålla enligt 4 § förtroendemannalagen.

Förhandling ( första dagen ): Torsdagen den 7 juni 2018 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr A 157/16 ]

Polisförbundet
. / .
Staten genom Polismyndigheten

Sammanfattning :

Talan om ogiltigförklarande av avskedande samt skadestånd. En polis har blivit avskedad med hänvisning till att han ska ha gjort sig skyldig till viss brottslighet. Fråga om det förelegat laga skäl för avskedande eller i vart fall saklig grund för uppsägning.

Förhandling: Tisdagen den 19 juni 2018

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 150/17 ]

Svensk Pilotförening
. / .
Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden

Sammanfattning :

Fråga om en pilot omfattas av den sk. FC-regeln i pensionsavtalet vid beräkning av ålderspension.

Förhandling: Tisdagen den 28 augusti 2018

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 48/17 ]

Mat-Expressen i Kalmar AB
. / .
J.K.

Sammanfattning :

En arbetstagare har uteblivit från arbetet efter en diskussion om semesterns förläggning. Fråga om arbetstagaren får anses ha sagt upp sig själv alternativt självmant har lämnat anställningen eller om han blivit uppsagd eller avskedad av arbetsgivaren och om det i så fall förelegat saklig grund för uppsägning eller laga skäl för avskedande.

Förhandling: Onsdagen den 5 september 2018

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr B 1/18 ]

Sveriges Ingenjörer
. / .
Almega Tjänsteförbunden och Crane AB

Sammanfattning :

Krav på ekonomiskt skadestånd med påstående om att arbetsgivaren har brutit mot en i anställningsavtalet intagen klausul om lönerevision med beaktande av valutaförändringar.

Förhandling: Tisdagen den 11 september 2018

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 106/17 ]

Diskrimineringsombudsmannen
. / .
BiTA Service Management AB

Sammanfattning :

En kvinna påtalade för sin blivande arbetsgivare, vid ingående av anställningsavtalet, att hon var gravid. Fråga om arbetstagaren, vars provanställning avslutades i förtid, missgynnats av skäl som har samband med kön.

Förhandling ( första dagen ): Onsdagen den 12 september 2018 ( tre förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 15/17 ]

Seko, Service- och kommunikationsfacket
. / .
Sveriges Byggindustrier och Peab Asfalt AB

Sammanfattning :

Ett förbund har, med stöd av en kollektivavtalsbestämmelse om lönegranskning, från ett bolag begärt att få ut lönelistor för samtliga arbetstagare inom avtalets tillämpningsområde, utvisande namn, personnummer och aktuella löneuppgifter. Bolaget har motsatt sig detta såvitt avser utanförstående arbetstagare. Detta med hänvisning till att ett utlämnande av de begärda uppgifterna skulle strida mot personuppgiftslagen (PuL). Den huvudsakliga tvisten gäller om förbundet vid en intresseavvägning enligt 10 § f) PuL har rätt att få del av de begärda uppgifterna och om bolaget därmed brutit mot kollektivavtalet.

Förhandling ( första dagen ): Onsdagen den 12 september 2018 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr A 57/17 ]

Utsatta förhandlingar :

Förhandlingarna är offentliga så det går bra att komma och se hur det går till. Kolla dock för säkerhets skull först med Arbetsdomstolens kansli (kansliet@arbetsdomstolen.se, tfn 08‑617 66 00) så att förhandlingen inte blivit inställd.

Svensk Pilotförening
. / .
Scandinavian Airlines System Denmark - Norway – Sweden

Sammanfattning :

Fråga om en pilot som varit föräldraledig viss del av sommaren har rätt till en kollektivavtalad kompensation med ett antal extra semesterdagar för att han inte haft semester under sommarsemesterperioden.

Förhandling: Onsdagen den 19 september 2018

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 76/17 ]

Svenska Kommunalarbetareförbundet
. / .
Sveriges Bussföretag och Nettbuss Aktiebolag

Sammanfattning :

Kollektivavtalstolkning. Fråga om ett bussföretag varit skyldigt att, vid fastställande av den ordinarie arbetstiden, i sin helhet räkna upp arbetstid som varit schemalagd mellan kl. 22.00 och kl. 06.00.

Förhandling: Tisdagen den 2 oktober 2018

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 110/17 ]

Unionen
. / .
24KARAT vårdcentral AB

Sammanfattning :

Fordran på uppsägningslön, semesterersättning och allmänt skadestånd till en f.d. anställd vid en tandklinik. Därutöver fråga om bolaget brutit mot viss förhandlingsskyldighet.

Förhandling: Tisdagen den 9 oktober 2018

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 154/17 ]

Hotell- och restaurangfacket
. / .
Visita ( för ej talan ) och Hotell Focus Aktiebolag

Sammanfattning :

En anställd har sagt upp sig från sin anställning och gjort gällande att bolagets ägare utsatt henne för sexuella ofredanden och att hon därför inte kan arbeta kvar. Frågan i målet är om uppsägningen berott på att arbetstagaren utsatts för sexuella trakasserier av bolagets ägare och om hon med anledning av detta har rätt till diskrimineringsersättning samt om hon genom det sätt som anställningen avslutats har rätt till allmänt skadestånd och ekonomiskt skadestånd för den lön hon gått miste om.

Förhandling: Onsdagen den 17 oktober 2018

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 13/18 ]

Svenska Hamnarbetarförbundet
. / .
Sveriges Hamnar och Logent Ports & Terminals AB

Sammanfattning :

Brott mot turordningsreglerna? Fråga om hur behovsanställda hamnarbetares anställningstid ska beräknas vid fastställande av turordning.

Förhandling ( första dagen ): Torsdagen den 18 oktober 2018 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 56/17 ]

Svenska Målareförbundet
. / .
PeHo Handelsbolag, T.H. och H.P.

Sammanfattning :

Fråga om ett handelsbolag och dess bolagsmän är skyldigt att betala hängavtalsavgift.

Förhandling: Torsdagen den 18 oktober 2018

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr A 97/17 ]

K.G.
. / .
Kosta Boda Art Hotel AB

Sammanfattning :

Fråga om det har funnits saklig grund för uppsägning av en bagare. Mellan parterna är tvistigt dels om uppsägningen, såsom arbetsgivaren hävdat, skett pga arbetsbrist eller om personliga skäl varit den verkliga grunden för uppsägningen (s.k. fingerad arbetsbrist), dels om arbetsgivaren fullgjort sin omplaceringsskyldighet.

Förhandling ( första dagen ): Onsdagen den 24 oktober 2018 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr B 133/17 ]

Svensk Pilotförening
. / .
Svenska Flygbranschen och Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden

Sammanfattning :

Skadeståndstalan på grund av brott mot förhandlingsskyldighet enligt medbestämmandelagen och kollektivavtal. SAS har hyrt in flygplan med egen besättning, s.k. wet lease, från flera olika flygbolag utan föregående förhandling. Efter förhandling mellan parterna har SAS betalat visst skadestånd. Fråga dels om förhandlingsskyldighet förelegat avseende inhyrningen från ett visst flygbolag, dels om det som förekom vid förhandlingen och SAS betalning av skadestånd innebär att SAS fullgjort sin skadeståndsskyldighet avseende inhyrningen från de två flygbolag skadeståndstalan gäller.

Förhandling: Onsdagen den 24 oktober 2018

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 47/17 ]

Sollentuna Cab AB
. / .
E.K.

Sammanfattning :

Fråga om taxichaufför har erhållit full lön för sitt arbete.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 6 november 2018 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr B 12/18 ]

Svenska Byggnadsarbetareförbundet
. / .
SIA ”BTK BUVE”

Sammanfattning :

Ett lettiskt bolag har med förbundet ingått ett hängavtal. Frågan är om bolaget brutit mot kollektivavtalet genom att inte betala ut bl.a. kollektivavtalsenlig lön till de lettiska arbetstagare som utstationerats av bolaget för arbete i Sverige och om bolaget därmed är skyldigt att betala allmänt skadestånd till förbundet.

Förhandling ( första dagen ): Onsdagen den 7 november 2018 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr A 49/17 ]

Svenska Byggnadsarbetareförbundet
. / .
Almega Bemanningsföretagen och Wikan Personal Väst AB

Sammanfattning :

Fråga om en arbetsgivare brutit mot bemanningsavtalet genom att inte betala traktamente till en arbetstagare när denne under en viss period utfört arbete hos ett kundföretag. Tvisten rör tolkning av kollektivavtalet och därutöver bl.a. var arbetstagaren haft sitt boende.

Förhandling: Tisdagen den 13 november 2018

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr A 109/17 ]

Medieföretagen och Stampen Lokala Medier Aktiebolag
. / .
Svenska Journalistförbundet

Sammanfattning :

Tvisten gäller fråga om f.d. anställda vid ett medieföretag har erhållit korrekt ersättning med hänsyn taget till bolagets rekonstruktion och ackord.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 13 november 2018 ( fyra förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 52/17 ]

Livsmedelsarbetareförbundet
. / .
Grönsaksbolaget Berger & Co Aktiebolag

Sammanfattning :

Fråga om ett bolag i livsmedelsbranschen har gjort sig skyldigt till kollektivavtalsbrott genom att inte betala viss ob- och övertidsersättning till tre arbetstagare. Även fråga om anspråken är preskriberade.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 27 november 2018 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 120/17 ]

Sveriges Ingenjörer
. / .
Staten genom Arbetsgivarverket

Sammanfattning :

En generaldirektör har avskedats, med hänvisning till att hon grovt åsidosatt sina åligganden mot regeringen då hon gjort sig skyldig till brott i anställningen (enligt godkänt strafföreläggande). Mellan parterna är tvistigt om det funnits laga grund för avskedandet och då bl.a. tvistigt om arbetstagaren har gjort sig skyldig till det omtvistade brottet, om staten agerat i strid med den s.k. tvåmånadersregeln och om staten varit förhindrad att avskeda arbetstagaren då arbetsgivaren redan vidtagit en arbetsrättslig åtgärd.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 4 december 2018 ( fyra förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr A 152/17 ]

Svenska Elektrikerförbundet
. / .
Almega Tjänsteförbunden och Stanley Security Sverige AB

Sammanfattning :

Talan om månadslönetillägg samt skadestånd på grund av kollektivavtalsbrott. Fråga om bestämmelser i företagsavtal om prestationslönesystem och bonussystem för tekniker omfattar låstekniker och, om så är fallet, om en av låsteknikerna har rätt till månadslönetillägg enligt dessa bestämmelser i förening med utformningen av hans anställningsavtal alternativt enbart med stöd av anställningsavtalet. Även fråga om brott mot de nämnda bestämmelserna kan grunda rätt till skadestånd för förbundet och låsteknikern.

Förhandling ( första dagen ): Onsdagen den 5 december 2018 ( tre förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 35/18 ]

Svenska Hamnarbetarförbundet
. / .
Sveriges Hamnar och APM Terminals Gothenburg AB

Sammanfattning :

Fordran på uppsägningslön. Fråga om fem stycken uppsagda arbetstagare haft en överenskommelse med arbetsgivaren om att få tillgodoräkna sig anställningstid hos en tidigare arbetsgivare, och om arbetstagarna ifråga därmed har rätt till ytterligare uppsägningslön.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 18 december 2018 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr A 5/18 ]

Senast uppdaterad 2018-03-23 av Sören Öman