: : : :

Arbetsdomstolens domarAD-domar på gång

Mål i Arbetsdomstolen där förhandling hållits eller är utsatt ( 14 st. )

Här finns information om mål i Arbets­domstolen där för­handling hållits eller är ut­satt. Informa­tionen ger en indika­tion på vilka frågor som snart kan komma att av­göras i prejudikat från Arbets­domstolen. Det är dock inte säkert att det verk­ligen blir ett prejudikat, efter­som målet fort­farande kan för­likas, åter­kallas eller av­visas, eller av­görandet inte refe­reras. En del prejudikat meddelas också utan föregående förhandling, efter en s.k. föredragning, där en jurist berättar om målet för bara domstolens ledamöter som också själva läser handlingarna i målet.

» Hållna förhandlingar där dom eller beslut inte meddelats än ( 3 st. )

» Utsatta förhandlingar ( 11 st. )

Antal förhandlingar per (trolig) ordförande
Ordförande ( troligen )Antal förhandlingar ( varav hållna )
Cathrine Lilja Hansson2 st. ( 3 utsatta dagar )
Karin Renman5 st. ( varav 1 st. hållen8 utsatta dagar )
Jonas Malmberg2 st. ( varav 1 st. hållen3 utsatta dagar )
Sören Öman5 st. ( varav 1 st. hållen12 utsatta dagar )

Förhandlingsdagar ( markerade med blått )

För muspekaren över ordförandenas namn i tabellen ovan för att se förhandlingsdagar för en viss (trolig) ordförande.

September 2019
TiOnToFr
23456
910111213
1617181920
2324252627
30    
Oktober 2019
TiOnToFr
 1234
7891011
1415161718
2122232425
28293031 
November 2019
TiOnToFr
    1
45678
1112131415
1819202122
2526272829
December 2019
TiOnToFr
23456
910111213
1617181920
2324252627
3031   

När kommer domen?

Det går att höra efter med Arbetsdomstolens kansli (kansliet@arbetsdomstolen.se, tfn 08‑617 66 00) när det är sagt att domen kommer att meddelas. Den genomsnittliga tiden mellan att huvudförhandlingen avslutas och domen meddelas är 61 dagar (ca 9 veckor). Den genomsnittliga domstiden varierar mellan ordförandena.

OrdförandeGenomsnittlig domstid
Cathrine Lilja Hansson57 dagar ( ca 8 veckor )Längst : 89 dagar | Kortast : 40 dagar
Karin Renman82 dagar ( ca 12 veckor )Längst : 161 dagar | Kortast : 42 dagar
Jonas Malmberg63 dagar ( 9 veckor )Längst : 99 dagar | Kortast : 20 dagar
Sören Öman47 dagar ( ca 7 veckor )Längst : 91 dagar | Kortast : 29 dagar

Avser domstid för refererade domar som meddelats efter huvudförhandling från och med 2016.

Sök/Filtrera förhandlingarna ( t.ex. genom att skriva in ordförandens namn ) :

Hållna förhandlingar :

Svenska Musikerförbundet
. / .
Svensk Scenkonst

Sammanfattning :

Fråga om parterna har träffat kollektivavtal om s.k. avtalstryck och om Svensk Scenkonst i så fall har brutit mot det.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 10 september 2019 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 19/18 ]

Unionen
. / .
Almega Tjänsteföretagen och OSM Aviation Sweden AB

Sammanfattning :

Kollektivavtalstolkning. Ett bemanningsföretag i flygbranschen är bundet av ett företagsspecifikt kollektivavtal. Om kabinpersonalens arbetstid under två tjänstgöringspass, utan mellanliggande ledig dag, har överskridit 24 timmar ska passen enligt kollektivavtalet efterföljas av en vilodag. Fråga, dels om en arbetstagare som redan hade en schemalagd fridag den dag hon hade rätt till en vilodag enligt bestämmelsen, och inte fick fridagen utlagd vid någon annan senare tidpunkt, fått en vilodag i den aktuella bestämmelsens mening, dels om en annan arbetstagare fått en korrekt vilodag i
bestämmelsens mening då hon inte fått ledigt ett kalenderdygn (kl. 00.00–23.59), utan kl. 00.42–00.41.

Förhandling: Torsdagen den 12 september 2019

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 110/18 ]

Securitas Sverige AB
. / .
L.O.S

Sammanfattning :

Ett säkerhetsföretag har avskedat en avdelningschef och som grund för detta gjort gällande att denne tillskansat sig utrustning som tillhörde bolaget, låtit bolaget betala för privata tjänster och utrustning samt brutit mot bolagets attestregler och policy mot mutor och korruption. Fråga om avskedandet har varit lagligen grundat.

Förhandling: Torsdagen den 19 september 2019

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr B 8/19 ]

Utsatta förhandlingar :

Förhandlingarna är offentliga så det går bra att komma och se hur det går till. Kolla dock för säkerhets skull först med Arbetsdomstolens kansli (kansliet@arbetsdomstolen.se, tfn 08‑617 66 00) så att förhandlingen inte blivit inställd.

Medieföretagen och Hatten Education AB
. / .
Unionen ( för ej talan ) och O.S.

Sammanfattning :

Fråga om ett företag förvärvat rätten från en tidigare anställd och uppdragstagare att förfoga över vissa upphovsrättsligt skyddade prestationer som uppkommit inom ramen för anställningsförhållandet respektive uppdragsförhållandet.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 1 oktober 2019 ( fyra förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 69/18 ]

Svenska Kommunalarbetareförbundet
. / .
Sveriges Bussföretag och Bergkvarabuss Aktiebolag

Sammanfattning :

Tillämpning av bussbranschavtalet. Nu fråga om prövning i mellandom av
1) om arbetsgivaren, vid beställningstrafik utom riket, får förlägga en bussförares fridag på bortaort,
2) om en ensam bussförare har rätt till särskild ersättning för ”enmansbetjänad buss” även när guide medföljer och
3) vad som, i bestämmelserna om ersättning för obekväm arbetstid, avses med ”faktiskt arbetad tid”.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 8 oktober 2019 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr A 77/17 ]

Svenska Målareförbundet
. / .
Måleriföretagen i Sverige och Målericompaniet Sverige Aktiebolag

Sammanfattning :

Fråga om en arbetsgivare anvisat två arbetstagare personalutrymmen i anslutning till den fastighet som arbetstagarna arbetat på i enlighet med gällande kollektivavtal. Vidare fråga om arbetsgivaren är skyldig att betala allmänt skadestånd till arbetstagarorganisationen respektive arbetstagarna för det fall denne underlåtit att anvisa ett sådant utrymme.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 8 oktober 2019 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 123/18 ]

Sveriges Yrkesmusikerförbund
. / .
Svensk Scenkonst och Region Jönköpings län

Sammanfattning :

Arbetsgivaren har bl.a. gjort gällande att en arbetstagare stött en chef på axlarna och gjort uttalanden på ett sätt som gjorde att chefen upplevde situationen som hotfull. Frågan om omständigheterna varit sådana att det funnits grund att avskeda arbetstagaren alternativt grund för uppsägning på av personliga skäl.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 15 oktober 2019 ( tre förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 151/18 ]

Svenska Elektrikerförbundet
. / .
Almega Tjänsteförbunden och Stanley Security Sverige AB

Sammanfattning :

Talan om månadslönetillägg samt skadestånd på grund av kollektivavtalsbrott. Fråga om bestämmelser i företagsavtal om prestationslönesystem och bonussystem för tekniker omfattar låstekniker och, om så är fallet, om en av låsteknikerna har rätt till månadslönetillägg enligt dessa bestämmelser i förening med utformningen av hans anställningsavtal alternativt enbart med stöd av anställningsavtalet. Även fråga om brott mot de nämnda bestämmelserna kan grunda rätt till skadestånd för förbundet och låsteknikern.

Förhandling ( första dagen ): Onsdagen den 16 oktober 2019 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 35/18 ]

DIK
. / .
Staten genom Polismyndigheten

Sammanfattning :

En anställning på viss tid har enligt anställningsskyddslagen övergått till tillsvidareanställning. Fråga i huvudsak om arbetsgivaren därefter, i strid med anställningsskyddslagen, har skilt arbetstagaren från anställningen. Även fråga om förhandlingskravet är uppfyllt samt om preskription.

Förhandling: Fredagen den 18 oktober 2019

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr A 145/18 ]

Svenska Målareförbundet
. / .
Måleriföretagen i Sverige AB och L.Örnmarks Målerifirma i Malmö Aktiebolag

Sammanfattning :

Fråga om tid som tre målare rest från bostaden till dagens första arbetsplats och från dagens sista arbetsplats tillbaka till bostaden ska anses som arbetstid enligt måleriavtalet och arbetstidslagen samt om målarna därför har rätt till lön och övertidsersättning för den tiden.

Förhandling ( första dagen ): Måndagen den 28 oktober 2019 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 76/18 ]

Unionen
. / .
Stockholms läns landsting, Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)

Sammanfattning :

En tolkförmedling inom ett landsting har annonserat ut en anställning som receptionist och därvid uppställt krav på att sökande ska behärska ett flertal olika telefontekniker, däribland taltelefoni. En döv person som har sökt tjänsten har inte kallats till intervju. Tvist har uppkommit om landstinget har gjort sig skyldigt till diskriminering på grund av funktionsnedsättning och därför ska åläggas att betala diskrimineringsersättning.

Förhandling: Torsdagen den 7 november 2019

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 149/18 ]

B-M.M.
. / .
Ljusdals kommun

Sammanfattning :

Tingsrätten har bedömt att det funnits laga skäl att avskeda en anställd på ett demensboende som testats positiv till bruk av cannabis efter att denne stoppats av polis på väg till arbetet. Målet gäller i huvudsak om det finns tillräckliga skäl för avsked eller saklig grund för att säga upp arbetstagaren.

Förhandling ( första dagen ): Onsdagen den 13 november 2019 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr B 21/19 ]

Intersolia Ltd
. / .
Chemical Documentation cDoc AB, MPQ Software AB (tidigare Swedge AB) och 6 personer

Sammanfattning :

Fastställelse av skadeståndsskyldighet p.g.a. obehöriga angrepp på företagshemligheter. Även fråga om vitesförbud m.m.

Förhandling ( första dagen ): Onsdagen den 13 november 2019 ( tre förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr B 34/19 ]

Seko, Service- och kommunikationsfacket
. / .
Almega Tjänsteförbunden och ISS Facility Services AB

Sammanfattning :

Talan om ogiltigförklaring av avskedande m.m. Tre biljettkontrollanter har blivit avskedade med hänvisning till att de varit overksamma under betald arbetstid och att de utfört skenkontroller i syfte att dölja sådan overksam tid. Fråga om det funnits laga skäl eller i vart fall saklig grund för uppsägning.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 26 november 2019 ( fyra förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 51/18 ]

Senast uppdaterad 2019-04-06 av Sören Öman