: : : :

Arbetsdomstolens domarAD-domar på gång

Mål i Arbetsdomstolen där förhandling hållits eller är utsatt ( 19 st. )

Här finns information om mål i Arbets­domstolen där för­handling hållits eller är ut­satt. Informa­tionen ger en indika­tion på vilka frågor som snart kan komma att av­göras i prejudikat från Arbets­domstolen. Det är dock inte säkert att det verk­ligen blir ett prejudikat, efter­som målet fort­farande kan för­likas, åter­kallas eller av­visas, eller av­görandet inte refe­reras. En del prejudikat meddelas också utan föregående förhandling, efter en s.k. föredragning, där en jurist berättar om målet för bara domstolens ledamöter som också själva läser handlingarna i målet.

» Hållna förhandlingar där dom eller beslut inte meddelats än ( 12 st. )

» Utsatta förhandlingar ( 7 st. )

Antal förhandlingar per (trolig) ordförande
Ordförande ( troligen )Antal förhandlingar ( varav hållna )
Cathrine Lilja Hansson5 st. ( varav 3 st. hållna6 utsatta dagar )
Karin Renman6 st. ( varav 5 st. hållna2 utsatta dagar )
Jonas Malmberg4 st. ( varav 3 st. hållna1 utsatta dagar )
Sören Öman4 st. ( varav 1 st. hållen6 utsatta dagar )

Förhandlingsdagar ( markerade med blått )

För muspekaren över ordförandenas namn i tabellen ovan för att se förhandlingsdagar för en viss (trolig) ordförande.

November 2018
TiOnToFr
   12
56789
1213141516
1920212223
2627282930
December 2018
TiOnToFr
34567
1011121314
1718192021
2425262728
31    

När kommer domen?

Det går att höra efter med Arbetsdomstolens kansli (kansliet@arbetsdomstolen.se, tfn 08‑617 66 00) när det är sagt att domen kommer att meddelas. Den genomsnittliga tiden mellan att huvudförhandlingen avslutas och domen meddelas är 63 dagar (9 veckor). Den genomsnittliga domstiden varierar mellan ordförandena.

OrdförandeGenomsnittlig domstid
Cathrine Lilja Hansson58 dagar ( ca 8 veckor )Längst : 89 dagar | Kortast : 40 dagar
Karin Renman83 dagar ( ca 12 veckor )Längst : 126 dagar | Kortast : 48 dagar
Jonas Malmberg68 dagar ( ca 10 veckor )Längst : 99 dagar | Kortast : 41 dagar
Sören Öman47 dagar ( ca 7 veckor )Längst : 91 dagar | Kortast : 29 dagar

Avser domstid för refererade domar som meddelats efter huvudförhandling från och med 2016.

Sök/Filtrera förhandlingarna ( t.ex. genom att skriva in ordförandens namn ) :

Hållna förhandlingar :

Seko, Service- och kommunikationsfacket
. / .
Almega Tjänsteförbunden och Transdev Sverige AB

Sammanfattning :

För viss tågpersonal får det enligt en bestämmelse i ett lokalt kollektivavtal under ett arbetspass som mest förekomma en timme obetald tid. Bestämmelsen innebär att övrig tid under arbetspasset då arbete inte utförs räknas som arbetstid. Fråga om kollektivavtalet innebär att sådan arbetstid på obekväm tid ger rätt till obekvämtidstillägg.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 17 april 2018 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 104/16 ]

Seko, Service- och kommunikationsfacket
. / .
Almega Tjänsteförbunden och MTR Stockholm AB

Sammanfattning :

Fråga hur en viss procentuell sysselsättningsgrad som anges för en deltidsanställd arbetstagare i kollektivavtal och anställningsavtal ska tolkas. Även fråga om arbetsgivaren gjort sig skyldig till diskriminering enligt lagen om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning.

Förhandling: Onsdagen den 23 maj 2018

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 196/15 ]

Svensk Pilotförening
. / .
Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden

Sammanfattning :

Fråga om en pilot omfattas av den sk. FC-regeln i pensionsavtalet vid beräkning av ålderspension.

Förhandling: Tisdagen den 28 augusti 2018

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 48/17 ]

Mat-Expressen i Kalmar AB
. / .
J.K.

Sammanfattning :

En arbetstagare har uteblivit från arbetet efter en diskussion om semesterns förläggning. Fråga om arbetstagaren får anses ha sagt upp sig själv alternativt självmant har lämnat anställningen eller om han blivit uppsagd eller avskedad av arbetsgivaren och om det i så fall förelegat saklig grund för uppsägning eller laga skäl för avskedande.

Förhandling: Onsdagen den 5 september 2018

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr B 1/18 ]

Sveriges Ingenjörer
. / .
Almega Tjänsteförbunden och Crane AB

Sammanfattning :

Krav på ekonomiskt skadestånd med påstående om att arbetsgivaren har brutit mot en i anställningsavtalet intagen klausul om lönerevision med beaktande av valutaförändringar.

Förhandling: Tisdagen den 11 september 2018

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 106/17 ]

Seko, Service- och kommunikationsfacket
. / .
Sveriges Byggindustrier och Peab Asfalt AB

Sammanfattning :

Ett förbund har, med stöd av en kollektivavtalsbestämmelse om lönegranskning, från ett bolag begärt att få ut lönelistor för samtliga arbetstagare inom avtalets tillämpningsområde, utvisande namn, personnummer och aktuella löneuppgifter. Bolaget har motsatt sig detta såvitt avser utanförstående arbetstagare. Detta med hänvisning till att ett utlämnande av de begärda uppgifterna skulle strida mot personuppgiftslagen (PuL). Den huvudsakliga tvisten gäller om förbundet vid en intresseavvägning enligt 10 § f) PuL har rätt att få del av de begärda uppgifterna och om bolaget därmed brutit mot kollektivavtalet.

Förhandling ( första dagen ): Onsdagen den 12 september 2018 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr A 57/17 ]

Diskrimineringsombudsmannen
. / .
BiTA Service Management AB

Sammanfattning :

En kvinna påtalade för sin blivande arbetsgivare, vid ingående av anställningsavtalet, att hon var gravid. Fråga om arbetstagaren, vars provanställning avslutades i förtid, missgynnats av skäl som har samband med kön.

Förhandling ( första dagen ): Onsdagen den 12 september 2018 ( tre förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 15/17 ]

Svensk Pilotförening
. / .
Scandinavian Airlines System Denmark - Norway – Sweden

Sammanfattning :

Fråga om en pilot som varit föräldraledig viss del av sommaren har rätt till en kollektivavtalad kompensation med ett antal extra semesterdagar för att han inte haft semester under sommarsemesterperioden.

Förhandling: Onsdagen den 19 september 2018

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 76/17 ]

Svenska Kommunalarbetareförbundet
. / .
Sveriges Bussföretag och Nettbuss Aktiebolag

Sammanfattning :

Kollektivavtalstolkning. Fråga om ett bussföretag varit skyldigt att, vid fastställande av den ordinarie arbetstiden, i sin helhet räkna upp arbetstid som varit schemalagd mellan kl. 22.00 och kl. 06.00.

Förhandling: Tisdagen den 2 oktober 2018

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 110/17 ]

Svenska Hamnarbetarförbundet
. / .
Sveriges Hamnar och Logent Ports & Terminals AB

Sammanfattning :

Brott mot turordningsreglerna? Fråga om hur behovsanställda hamnarbetares anställningstid ska beräknas vid fastställande av turordning.

Förhandling ( första dagen ): Torsdagen den 18 oktober 2018 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 56/17 ]

K.G.
. / .
Kosta Boda Art Hotel AB

Sammanfattning :

Fråga om det har funnits saklig grund för uppsägning av en bagare. Mellan parterna är tvistigt dels om uppsägningen, såsom arbetsgivaren hävdat, skett pga arbetsbrist eller om personliga skäl varit den verkliga grunden för uppsägningen (s.k. fingerad arbetsbrist), dels om arbetsgivaren fullgjort sin omplaceringsskyldighet.

Förhandling ( första dagen ): Onsdagen den 24 oktober 2018 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr B 133/17 ]

Sollentuna Cab AB
. / .
E.K.

Sammanfattning :

Fråga om taxichaufför har erhållit full lön för sitt arbete.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 6 november 2018 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr B 12/18 ]

Utsatta förhandlingar :

Förhandlingarna är offentliga så det går bra att komma och se hur det går till. Kolla dock för säkerhets skull först med Arbetsdomstolens kansli (kansliet@arbetsdomstolen.se, tfn 08‑617 66 00) så att förhandlingen inte blivit inställd.

Unionen
. / .
Almega Tjänsteföretagen och Anticimex Aktiebolag

Sammanfattning :

Fråga om det har funnits saklig grund för uppsägning av en besiktningstekniker. Även fråga om det enligt 34 § andra stycket anställningsskyddslagen funnits särskilda skäl stänga av honom från arbetet på grund av de omständigheter som föranlett uppsägningen.

Förhandling ( första dagen ): Onsdagen den 21 november 2018 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 33/18 ]

Svensk Pilotförening
. / .
Svenska Flygbranschen och Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden

Sammanfattning :

Skadeståndstalan på grund av brott mot förhandlingsskyldighet enligt medbestämmandelagen och kollektivavtal. SAS har hyrt in flygplan med egen besättning, s.k. wet lease, från flera olika flygbolag utan föregående förhandling. Efter förhandling mellan parterna har SAS betalat visst skadestånd. Fråga dels om förhandlingsskyldighet förelegat avseende inhyrningen från ett visst flygbolag, dels om det som förekom vid förhandlingen och SAS betalning av skadestånd innebär att SAS fullgjort sin skadeståndsskyldighet avseende inhyrningen från de två flygbolag skadeståndstalan gäller.

Förhandling ( första dagen ): Fredagen den 23 november 2018 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 47/17 ]

G.S.
. / .
Heliair Sweden AB

Sammanfattning :

Fråga om en helikopteroperatör ingått ett muntligt utbildningsavtal med en arbetstagare. Även fråga om arbetstagaren har rätt till viss ersättning för traktamente.

Förhandling: Torsdagen den 29 november 2018

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr B 42/18 ]

Sveriges Ingenjörer
. / .
Staten genom Arbetsgivarverket

Sammanfattning :

En generaldirektör har avskedats, med hänvisning till att hon grovt åsidosatt sina åligganden mot regeringen då hon gjort sig skyldig till brott i anställningen (enligt godkänt strafföreläggande). Mellan parterna är tvistigt om det funnits laga grund för avskedandet och då bl.a. tvistigt om arbetstagaren har gjort sig skyldig till det omtvistade brottet, om staten agerat i strid med den s.k. tvåmånadersregeln och om staten varit förhindrad att avskeda arbetstagaren då arbetsgivaren redan vidtagit en arbetsrättslig åtgärd.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 4 december 2018 ( fyra förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr A 152/17 ]

Svenska Målareförbundet
. / .
Måleriföretagen i Sverige och Lödde Måleri AB

Sammanfattning :

Fråga om en arbetsgivare anvisat två arbetstagare personalutrymmen i anslutning till den fastighet som respektive arbetstagarna arbetat på i enlighet med gällande kollektivavtal och om arbetsgivaren är skyldig att betala allmänt skadestånd till de båda arbetstagarna och till arbetstagarorganisationen för det fall denne underlåtit att anvisa ett sådant utrymme eller anvisning varit bristfällig.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 4 december 2018 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 24/18 ]

Svenska Elektrikerförbundet
. / .
Almega Tjänsteförbunden och Stanley Security Sverige AB

Sammanfattning :

Talan om månadslönetillägg samt skadestånd på grund av kollektivavtalsbrott. Fråga om bestämmelser i företagsavtal om prestationslönesystem och bonussystem för tekniker omfattar låstekniker och, om så är fallet, om en av låsteknikerna har rätt till månadslönetillägg enligt dessa bestämmelser i förening med utformningen av hans anställningsavtal alternativt enbart med stöd av anställningsavtalet. Även fråga om brott mot de nämnda bestämmelserna kan grunda rätt till skadestånd för förbundet och låsteknikern.

Förhandling ( första dagen ): Onsdagen den 5 december 2018 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 35/18 ]

Svenska Hamnarbetarförbundet
. / .
Sveriges Hamnar och APM Terminals Gothenburg AB

Sammanfattning :

Fordran på uppsägningslön. Fråga om fem stycken uppsagda arbetstagare haft en överenskommelse med arbetsgivaren om att få tillgodoräkna sig anställningstid hos en tidigare arbetsgivare, och om arbetstagarna ifråga därmed har rätt till ytterligare uppsägningslön.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 18 december 2018 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr A 5/18 ]

Senast uppdaterad 2018-03-23 av Sören Öman