: : : : :

Arbetsdomstolens domarMarianne Eliason På Wikipedia

( 18 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Vice ordförande ]

Marianne Eliason
Aktivitet som vice ordförande i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
18 st.1993–1996

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 27,8% ( 5 / 18 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 11,1% ( 2 / 18 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 0,0% ( 0 / 2 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstanser ( 2 st. ) : Karlskrona tingsrätt | Stockholms tingsrätt

Underinstanser ( 2 st. ) : Karlskrona tingsrätt | Stockholms tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 1 st. ( senaste gången 1994-01-26, för 24 år 4 mån 22 dgr sedan )

Marianne Eliason har dömt refererade avgöranden med :
50 ledamöter ♀ 6 ♂ 44
14 sekreterare ♀ 10 ♂ 4
43 parter

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Marianne Eliason
( 9 st. ♀ 0 ♂ 9 vid 10 tillfällen )

Förordnanden i Arbetsdomstolen :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Ersättare för vice ordförande1992-12-111996-09-183 år 9 mån 8 dgr
Förordnad i sammanlagt 3 år 9 månader och 8 dagar.

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Antal refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Marianne Eliason som vice ordförande per år sedan 1993

Genomsnittet är 4,5 refererade avgöranden per år.

Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Marianne Eliason som vice ordförande per år sedan 1993

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Marianne Eliason som vice ordförande sedan 1993 ( 18 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

1996 ( 3 st. )

Prejudikat : AD 1996 nr 74 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Piloter har enligt ett kollektivavtal rätt till traktamente när de befinner sig på s.k. utestation. Tre piloter befann sig på utestation under ett dygn då de berördes av stridsåtgärder, strejk och lockout. Fråga om de är berättigade till traktamente för det dygnet.

Även fråga tillåtligheten av fastställelsetalan i vissa fall.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 74

Lagrum : 4 kap. 6 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter ( Privata sektorn ) : Scandinavian Airlines System & Svensk Pilotförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Marianne Eliason, Palle Landin, Ulf E. Nilsson, Lars Josefsson (jur. kand. i Grafiska Företagen; tillfällig ersättare), Sven Kinnander och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Ewamaria Eriksson

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 65 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

I samband med att en livsmedelsbutik övergick till en ny innehavare uppkom oklarhet huruvida en viss arbetstagares anställning övergick till den nye innehavaren. Saken behandlades vid ett förhandlingssammanträde. I målet uppkommer frågor huruvida arbetstagaren därvid erbjöds anställning och sedan genom sitt handlande avböjde erbjudandet eller om hon blev anställd och senare skildes från anställningen.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 65

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Handelsanställdas förbund & Österängens Livs Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Marianne Eliason, Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson, Lennart Grudevall (förre direktören i Svenska Kommunförbundet; tillfällig ersättare), Valter Carlsson och Solveig Paulsson. Enhälligt.
Sekreterare : Helena Larsson

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 11 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Övergångsbestämmelserna till 1995 års verkstadsavtal innehåller regler dels om generell lönehöjning, dels om löneöversyn. Är arbetsgivaren skyldig att börja betala ut den överenskomna generella lönehöjningen redan fr.o.m. första ordinarie avlöningstillfälle eller har arbetsgivaren rätt att avvakta till dess löneöversynen slutförts?

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 11

Parter ( Privata sektorn ) : ABB Assist Aktiebolag & Svenska Metallindustriarbetareförbundet & Sveriges Verkstadsförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Marianne Eliason, Johnny Sköldvall (f.d. föredraganden i Riksdagens Arbetsmarknadsutskott; tillfällig ersättare), Mats Holmgren (skiljaktig), Ulf Göran Liljebladh (skiljaktig), Thore Ziethén (f.d. ombudsmannen i Svenska Byggnadsarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare).
Sekreterare : Gertrud Forkman

Dela :

1995 ( 4 st. )

Prejudikat : AD 1995 nr 84 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

|  ]

Sammanfattning :

Genom sitt handlande ingav en person två arbetstagare som arbetade i en restaurangrörelse föreställningen att han var arbetstagarnas nye arbetsgivare i egenskap av förvärvare av restaurangen. Han erbjöd dem emellertid inte uttryckligen fortsatt anställning. Omständigheterna var emellertid sådana att det hade ankommit på personen i fråga att förklara för arbetstagarna att de inte anställdes av honom för arbete fortsättningsvis i restaurangen. Genom att något sådant besked inte lämnades uppkom ett anställningsförhållande mellan honom och arbetstagarna. Arbetsdomstolen tillade att ställningstagandet inte påverkades av att personen vid tidpunkten för anställningsförhållandets uppkomst inte hade förvärvat restaurangen och ej heller senare kom att göra detta.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 84

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : R.B.S. med uppgiven firma restaurang Capri & S.N. & S.R.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Marianne Eliason, Margit Strandberg, Mats Holmgren, Lars Ahlvarsson, Thore Ziethén och Bo Hjern. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 74 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare påstås ha lämnat sin anställning på grund av att hon utsatts för sexuella närmanden från arbetsgivarens sida och för trakasserier för att hon avvisat dessa närmanden. Arbetsdomstolen finner att arbetstagarsidan inte styrkt sina påståenden om sexuella närmanden.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 74

Lagrum : 4 § och 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 22 § jämställdhetslagen (1991:433)

Parter ( Privata sektorn ) : Tjänstemannaförbundet HTF & W.R. med firma WR Förlag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Marianne Eliason, Annika Baude, Torkel Unge, Lars Ahlvarsson, Inge Janérus och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Carl-Johan Karlson

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 73 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Skyldighet har ansetts inte föreligga för arbetsgivare enligt lönebestämmelserna i det mellan HAO Handelsarbetsgivarna och Handelsanställdas förbund gällande detaljhandelsavtalet att till den lokala fackliga organisationen lämna ut uppgifter om oorganiserade arbetstagares löner.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 73

Parter ( Privata sektorn ) : Bessmanet Livs Aktiebolag & Handelsanställdas förbund & HAO Handelsarbetsgivarna

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Marianne Eliason, Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson, Mats Holmgren, Thore Ziethén och Börje Grahn. Enhälligt.
Sekreterare : Claes-Göran Sundberg

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 7 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

En präst har dömts för misshandel i fem fall till villkorlig dom. Arbetsdomstolen har funnit att det förelegat grund för att avskeda honom.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 7

Lagrum : 35 kap. 20 § kyrkolagen (1992:300)

Parter ( Privata sektorn ) : Stockholms Domkapitel & Svenska Kyrkans Personalförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Marianne Eliason, Sven-Hugo Ryman (f.d. utbildningschefen och chefen för Statens Personalutbildningsnämnd; tillfällig ersättare), Mats Holmgren, Lennart Grudevall, Inge Janérus och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Jakob Hedenmo

Dela :

1994 ( 6 st. )

Prejudikat : AD 1994 nr 140 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida en högskolas uppsägning av en vid högskolan anställd forskare berott på arbetsbrist (en kombination av bristande möjligheter att ge forskaren enligt arbetsgivarens mening lämpliga arbetsuppgifter och bristande ekonomiskt underlag för finansiering av forskarens lön) eller på förhållanden som varit att hänföra till forskaren personligen.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 140

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : SACO Sveriges Akademikers Centralorganisation genom Sveriges Civilingenjörsförbund & Staten genom Högskolan i Luleå

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Marianne Eliason, Palle Landin, Torkel Unge, Lennart Aspegren, Jörgen Andersson (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Stig Ahlin. Enhälligt.
Sekreterare : Gunilla Svahn Lindström

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 80 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

En polisinspektör har dömts till villkorlig dom för tjänstefel och osant intygande bestående i att han vid tretton tillfällen undanröjt betalningsansvaret för felparkeringsavgifter som ålagts honom eller annan som fört hans bil. Vid nio av dessa tillfällen hade han oriktigt antecknat andra personer som klagande. Arbetsdomstolen har ansett det funnits grund för att avskeda honom.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 80

Lagrum : 11 kap. 1 § lagen (1976:600) om offentlig anställning

Parter i Arbetsdomstolen ( Statliga sektorn ) : S.N. & Staten genom Rikspolisstyrelsen

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Marianne Eliason, Christer Måhl, Mats Holmgren, Björn Qvarnström, Jörgen Andersson (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Ulf Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Gunilla Åkerman

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 64 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om beräkning av sjukön. Arbetstagare, som enligt schema fullgör beredskapstjänst 5–10 veckor per år, är sjuka under tid då de skulle fullgjort beredskapstjänst. Ersättare inkallas för att utföra övertidsarbete som annars skulle ha utförts av de sjuka arbetstagarna. Arbetsdomstolen finner att den övertidsersättning som utgått till ersättarna inte skall inräknas i underlaget vid beräkning av sjuklön enligt 6 § sjuklönelagen.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 64

Lagrum : 6 § lagen (1991:1047) om sjuklön

Parter ( Privata sektorn ) : Elektriska Arbetsgivareföreningen & Svenska Elektrikerförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Marianne Eliason, Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson, Lennart Grudevall, Jan Sjölin (skiljaktig) och Bo Hjern (skiljaktig).
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 28 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Arbetsdomstolen har ansett att en skiljeklausul i ett anställningsavtal angående en banktjänsteman inte är oskälig enligt 36 § avtalslagen.

Enligt 1 kap. 3 § arbetstvistlagen får i vissa fall tvister rörande könsdiskriminering inte hänskjutas till avgörande av skiljemän. Arbetsdomstolen har ansett att en skiljeklausul av detta skäl saknar verkan som rättegångshinder endast om part gör sannolikt att könsdiskriminering har ägt rum.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 28

Lagrum : 1 kap. 3 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister | 36 § avtalslagen (1915:218)

Parter ( Privata sektorn ) : Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation & Civilekonomernas Riksförbund & Nordbanken

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Marianne Eliason, Inga Britt Lagerlöf, Lennart Hörnlund, Ulf E. Nilsson, Bo Hjern, Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Gunilla Svahn Lindström

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 22 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om upprepade vikariatsanställningar av två arbetstagare inom Postverket har stått i strid mot reglerna i anställningsskyddslagen om tidsbegränsade anställningar.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 22

Lagrum : 4 kap. 7 § och 16 kap. 5 § lagen (1976:600) om offentlig anställning | 4 §, 30 a §, 38 § och 41 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 4 kap. 7 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Postverket & Stockholms Lokala Samorganisation av Sveriges Arbetares Centralorganisation (SAC)

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Marianne Eliason, Börje Hårdefelt, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Ola Bengtson (skiljaktig), Åke Wänman, Erik Adolfsson (förste ombudsman i Försvarets Civila Tjänstemannaförbund; tillfällig ersättare).
Sekreterare : Gunilla Svahn Lindström

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 9 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om ogiltigförklaring av en kommuns avskedanden av tre arbetstagare vid ett sjukhem, vilka av kommunen ansågs dels ha brustit i insikt om vad som har varit väsentligt i vårdarbetet och dels åsidosatt sina centrala åligganden.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 9

Lagrum : 18 § och 35 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Svenska Kommunalarbetareförbundet & Ystads kommun

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Marianne Eliason, Olle Claesson (f.d. avdelningsdirektören i Arbetsmarknadsstyrelsen; tillfällig ersättare), Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Lennart Aspegren (skiljaktig), Göte Larsson och Stig Ahlin.
Sekreterare : Susanne Sundberg (tidigare Jarnfelter)

Dela :

1993 ( 5 st. )

Prejudikat : AD 1993 nr 213 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

I det till byggnadsavtalet hörande avtalet om anställningsskydd finns en sexmånadersregel rörande tidsbegränsade anställningar. Regeln innehåller att överenskommelse om anställning för viss tid eller visst arbete kan träffas mellan arbetsgivare och arbetstagare vid anställning som beräknas pågå höst sex månader. Tvist om innebörden av sexmånadersregeln.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 213

Lagrum : 5 § första punkten lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Byggförbundet & NCC Bygg Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Marianne Eliason, Margit Strandberg, Christian Tydén, Bengt Huldt, Göran Karlsson och Birgitta Kihlberg. Enhälligt.
Sekreterare : Gunilla Svahn Lindström

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 133 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Enligt 3 § kollektivavtalet för arbetstagare hos staten (TurA-S) gäller – i stället för reglerna i 22 § tredje stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd – att turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist skall omfatta arbetstagare med i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter hos myndigheten på den ort där arbetsbristen finns.

Fråga om tillämpning av denna bestämmelse på ett antal assistenter vid en länsskattemyndighet.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 133

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Riksskatteverket & TCO-OF:s sektor för området civil statsförvaltning (TCO-OF/C)

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Marianne Eliason, Annika Baude, Mats Holmgren (direktör i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Björn Qvarnström, Nils Lang (f.d. avtalsombudsmannen i Svenska Kommunalarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Lise Donovan (tidigare Elise-Marie Johansson)

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 47 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Arbetsdomstolen finner att ersättning för tillfälligtvis beordrat övertidsarbete inte skall inräknas i underlaget vid beräkning av sjuklön enligt 6 § första stycket sjuklönelagen.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 47

Lagrum : 6 § första stycket lagen (1991:1047) om sjuklön

Parter ( Privata sektorn ) : Livsmedelsbranschens Arbetsgivareförbund & Svenska Livsmedelsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Marianne Eliason, Christer Måhl, Torkel Unge, Lars Ahlvarsson, Inge Janérus (skiljaktig) och Lennart Andersson (skiljaktig)

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 28 meddelad — Med särskilt yttrande
DirektstämtBeslut ]

| |  ]

Sammanfattning :

Det franskregistrerade motorfartyget Estoril har utsatts för stridsåtgärder från Svenska Sjöfolksförbundets och Svenska Transportarbetareförbundets sida medan fartyget legat i Wallhamn för lossning av japanska importbilar. Vid interimistisk prövning huruvida stridsåtgärderna är olovliga finner arbetsdomstolen att åtgärderna inte är otillåtna enligt 42 § första stycket medbestämmandelagen.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 28

Lagrum : 42 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Carline S.A. & Svenska Sjöfolksförbundet & Svenska Transportarbetareförbundet & United European Car Carriers (Norway) A/S & United European Car Carriers (U.K.) Ltd

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Marianne Eliason, Christer Måhl, Torkel Unge (särskilt yttrande), Lars Ahlvarsson, Inge Janérus och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Anders Eka

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 12 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om ett rederi haft rätt att avskeda två befälhavare och två överstyrmän som påstås ha planerat och vidtagit förberedelser för etablerandet av en med rederiet konkurrerande verksamhet.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 12

Lagrum : 18 § första stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Rederiaktiebolaget Öresund & Sveriges Arbetsledareförbund & Sveriges Redareförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Marianne Eliason, Bo Jangenäs, Bengt Huldt, Lennart Aspegren, Nils Gunnarsson (förre enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Jarl Karlsson. Enhälligt.
Sekreterare : Lena Jönsson (tidigare Bernhardsson)

Dela :