Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar: Parter:

Arbetsdomstolens domarByggförbundet

( 16 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

Byggförbundet
Aktiv som part 1993–1996 ( 16 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 31,3% ( 5 / 16 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,3%

Andel överklagade mål : 0,0% ( 0 / 16 st. )

Byggförbundet har varit part vid refererade avgöranden med :
53 ledamöter ♀ 11 ♂ 42
12 sekreterare ♀ 8 ♂ 4
16 parter

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Antal refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Byggförbundet som part per år sedan 1993

Genomsnittet är 4,0 avgöranden per år.

Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Byggförbundet som part per år sedan 1993

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Byggförbundet som part sedan 1993 ( 16 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

1996 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 1996 nr 122 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

I en kollektivavtalsbestämmelse anges dels att semesterlönen utbetalas till arbetstagaren i samband med semestern, dels att semesterlönen utbetalas i samma ordning som ordinarie lön och på ordinarie utbetalningsdagar. Fråga huruvida bestämmelsen innebär att semesterlönen skall utbetalas senast vid löneutbetalningstillfälle som infaller under semesterledigheten.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 122

Parter ( Privata sektorn ) : Byggförbundet & Q 3 Golv Entreprenad Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Erik Lempert, Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson, Bengt Huldt, Göte Larsson och Nils Gunnarsson (förre enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Anette Bergene

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 49 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Prövning av yrkande om interimistiskt förordnande. Ett byggentreprenadföretag A överlåter först stora delar av sin verksamhet till företaget B. Beträffande ett särskilt anläggningsprojekt, som ingick i den hos A kvarvarande verksamheten, träffas mellan de båda företagen senare avtal om att B dels förvärvar maskinutrustningen, dels svarar för ledningen av arbetena på arbetsplatsen. A säger därefter upp samtliga anställda i anläggningsprojektet på grund av arbetsbrist. I tvist rörande giltigheten av uppsägningarna uppkommer bl.a. följande frågor: – a) har verksamhet övergått från A till B så att uppsägningarna strider mot uppsägningsförbudet i en kollektivavtalsbestämmelse med samma innehåll som 7 § tredje stycket anställningsskyddslagen? – b) har A åsidosatt sin skyldighet att söka omplacera arbetstagarna?

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 49

Lagrum : 7 § tredje stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Byggförbundet & Svenska Byggnadsarbetareförbundet & Vissa medlemmar i Svenska Bygnadsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Hans Blyme, Ingemar Källberg, Peter Ander, Lennart Aspegren, Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Stig Ahlin (f.d. förhandlingschefen i Svenska Industritjänstemannaförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Anette Bergene

Dela :

1995 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 1995 nr 130 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Ett kollektivavtals – vägavtalet – bestämmelser om reskostnadsersättning innehåller en regel om att rätt till sådan ersättning inte föreligger vid arbetstagares dagliga resor från bostaden till fast tjänsteställe. Vid ett företag har emellertid i stor omfattning med avvikelse från kollektivavtalsregeln träffats överenskommelser mellan arbetsgivaren och enskilda arbetstagare om reskostnadsersättning. Arbetsgivaren upphörde vid en senare tidpunkt med att utge ersättning under hänvisning till kollektivavtalsregeln. Den huvudsakliga tvistefrågan i målet gäller om överenskommelserna varit ogiltiga i enlighet med 27 § medbestämmandelagen såsom en otillåten avvikelse från kollektivavtalet. – Vägavtalets bestämmelser om reseersättning och traktamente är likalydande med motsvarande bestämmelser i byggnadsavtalet. Dessa senare bestämmelser har normerande verkan. Vilken betydelse har detta förhållande för tolkningen av vägavtalet? I målet berörs också frågan om betydelsen av lokal praxis.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 130

Lagrum : 27 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Byggförbundet & SEKO – Facket för Service och Kommunikation & Skanska Sydöst Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Kjerstin Nordborg, Birgitta Isaksson Perez, Torkel Unge, Christian Tydén, Börje Grahn och Jörgen Andersson (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Claes-Göran Sundberg

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 100 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om en verksamhet övergått från en arbetsgivare till en annan så att arbetstagare ägt rätt att vid beräkning av anställningstid hos den senare tillgodoräkna sig tiden hos den förre.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 100

Lagrum : 3 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Bil Båt & Bygg i Göteborg Aktiebolag & Byggförbundet & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Marie Hafström, Britt Bergendahl, Ulf E. Nilsson, Lars Ahlvarsson, Alf Karlsson och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Carl-Johan Karlson

Dela :

1994 ( 3 st. )

Prejudikat : AD 1994 nr 127 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

I en rättstvist som uppkommit med anledning av att en arbetsgivare sänkt tidlönen för anställda byggnadsarbetare ingås en överenskommelse mellan parterna, en byggmästareförening och en avdelning inom arbetstagarförbundet, om att tidlönen tills vidare skall utgå med ett visst belopp. Fråga om denna överenskommelse innebar att arbetsgivaren var skyldig att utge denna lön också till senare anställda byggnadsarbetare.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 127

Parter ( Privata sektorn ) : Byggförbundet & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Ulla Erlandsson, Palle Landin, Torkel Unge, Christian Tydén, Inge Janérus och Göran Karlsson (f.d. enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 123 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetsgivare har beslutat att två arbetstagare som förlorat sina körkort skall vara tjänstlediga utan lön till dess de åter kunde utföra sina arbetsuppgifter. Fråga om arbetsgivaren därigenom har avskedat eller sagt upp arbetstagarna. Dessutom fråga om arbetstagarna sedan de förlorat sina körkort har stått till arbetsgivarens förfogande.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 123

Lagrum : 7 § och 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Byggförbundet & NCC Syd Maskin Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Michaël Koch, Palle Landin, Torkel Unge (skiljaktig), Lennart Aspegren, Börje Grahn och Stig Ahlin.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 55 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare beviljas tjänstledighet för att kunna bevista fotbolls-EM. En kort tid innan tjänstledigheten skall påbörjas skadar han sig och anmäler skadan för arbetsgivaren, som betalar ut sjuklön för den arbetsdag som återstår före tjänstledigheten men inte för tiden därefter. Frågan i målet gäller om arbetstagaren på grund av sin sjukanmälan har rätt till sjuklön även för den resterande del av tjänstledighetstiden då han alltjämt var sjuk.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 55

Lagrum : 2 § och 4 § lagen (1991:1047) om sjuklön

Parter ( Privata sektorn ) : Byggförbundet & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Kjerstin Nordborg, Margit Strandberg, Torkel Unge, Christian Tydén, Göte Larsson och Gunnar A. Karlsson. Enhälligt.
Sekreterare : Lise Donovan (tidigare Elise-Marie Johansson)

Dela :

1993 ( 9 st. )

Prejudikat : AD 1993 nr 213 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

I det till byggnadsavtalet hörande avtalet om anställningsskydd finns en sexmånadersregel rörande tidsbegränsade anställningar. Regeln innehåller att överenskommelse om anställning för viss tid eller visst arbete kan träffas mellan arbetsgivare och arbetstagare vid anställning som beräknas pågå höst sex månader. Tvist om innebörden av sexmånadersregeln.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 213

Lagrum : 5 § första punkten lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Byggförbundet & NCC Bygg Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Marianne Eliason, Margit Strandberg, Christian Tydén, Bengt Huldt, Göran Karlsson och Birgitta Kihlberg. Enhälligt.
Sekreterare : Gunilla Svahn Lindström

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 201 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Mellan ett byggföretag och fyra arbetstagare på en arbetsplats träffades en överenskommelse om att arbetstagarnas löner skulle bestämmas med tillämpning av ett meritvärderingssystem. Tvisten gäller i första hand huruvida överenskommelsen är en ackordsöverenskommelse som strider mot byggnadsavtalet samt i andra hand, för den händelse fråga är om tidlön, huruvida bestämmelser om tidlön i byggnadsavtalet har blivit åsidosatta.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 201

Parter ( Privata sektorn ) : Byggförbundet & Byggnads Aktiebolaget Westerdahl & Herbertsson i konkurs & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Dag Ekman, Margit Strandberg, Torkel Unge (skiljaktig), Christian Tydén (skiljaktig), Valter Carlsson och Rolf Lindh (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare).
Sekreterare : Margareta Palmstierna

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 184 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Enligt det till byggnadsavtalet hörande anställningsskyddsavtalet är en arbetstagare som bryter mot sistnämnda avtal genom att lämna sin anställning utan att iaktta föreskriven uppsägningstid skyldig att till arbetsgivaren utge skadestånd enligt en schablonregel. Om det är skäligt, kan skadeståndet sättas ned eller helt falla bort. – Fråga om jämkning av sådant skadestånd bl.a. på grund av arbetsgivarens eget agerande sedan två arbetstagare under pågående ackordsarbete lämnat sina anställningar utan att iaktta uppsägningstid. Därvid fråga om tillämpligheten och betydelsen av en under byggnadsavtalets bestämmelser om ackord och förverkande av ackordsandel intagen protokollsanteckning, vari huvudorganisationerna uttalat angelägenheten av att arbetsgivaren omedelbart anmäler avvikelser från arbetet hos sin lokala organisation, vilken i sin tur skall anmäla saken hos arbetarnas lokala organisation för att denna skall kunna påverka arbetaren att återgå till arbetet.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 184

Parter ( Privata sektorn ) : B.B. & Byggförbundet & C-G.T. & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Michaël Koch, Lennart Hörnlund (skiljaktig), Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Gunnar A. Karlsson och Inger Karlsson.
Sekreterare : Margareta Palmstierna

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 173 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Ett byggnadsföretag som var bundet av byggnadsavtalet tillämpade försöksvis en ordning med närvaropremier på några arbetsplatser vid vilka utfördes nybyggnadsarbete på ackord. Närvaropremien utgjordes av ett tillägg till den enskilda arbetstagarens timförtjänst. Premien betalades ut för varje fjortondagarsperiod under vilken arbetstagaren var hundraprocentigt närvarande. Fråga om närvaropremien enligt byggnadsavtalet utgjort en del av ackordsersättningen och om ordningen med närvaropremier kunnat införas utan godkännande av Byggnadsarbetareförbundets lokalavdelning. Invändning att närvaropremien utgjort en gratifikation.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 173

Parter ( Privata sektorn ) : Byggförbundet & Skanska Entreprenad Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Michaël Koch, Palle Landin, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Christian Tydén (skiljaktig), Tore Andersson och Göran Karlsson.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Jakob Hedenmo

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 151 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Enligt det till byggnadsavtalet hörande anställningsskyddsavtalet skall arbetsgivaren vid uppsägning på grund av arbetsbrist iaktta turordningsregler som innebär bl.a. att turordningen fastställs för arbetstagare särskilt för varje yrkesgrupp (turordningsenhet) inom det verksamhetsområde (turordningsområde), varom överenskommelse träffats med berörd MB-gruppkontaktombud eller om sådan saknas, med lokal facklig organisation med beaktande av företagets organisatoriska uppbyggnad. Kan sådan överenskommelse inte träffas, gäller som turordningsområde förutvarande arbetsförmedlingsdistriktets verksamhetsområde. – Fråga huruvida en tillsvidareanställd byggnadsarbetare varit arbetsskyldig utanför det enligt anställningsskyddsavtalet fastställda och geografiskt bestämda turordningsområde som han tillhörde. Arbetsdomstolen finner inte att det av anställningsskyddsavtalet – direkt eller indirekt – kan anses följa att arbetstagarens arbetsskyldighet geografiskt är begränsad till turordningsområdet. Domstolen har därefter prövat huruvida det av en vid det aktuella, företaget träffad överenskommelse om bl.a. turordningsområden följde, att arbetstagaren enligt sitt enskilda anställningsavtal inte var skyldig att utföra ett i målet aktuellt arbete på viss plats.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 151

Parter ( Privata sektorn ) : Byggförbundet & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Michaël Koch, Olle Gunnarsson (f.d. överdirektören i Arbetsmarknadsstyrelsen; tillfällig ersättare), Lennart Hörnlund, Ulf E. Nilsson, Inger Karlsson och Anders Tiderman (ombudsman i Svenska Metallindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Gunilla Åkerman

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 81 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Preskriptionsfråga. Enligt byggnadsavtalets § 10 f 1 räknas såvitt i målet är ifråga preskriptionstiden för väckande av talan i en tvist från den dag då ”slutjusterat” protokoll från central förhandling i tvisten föreligger. I ett fall då protokollet från den centrala förhandlingen skulle justeras av båda parterna har arbetsdomstolen funnit att den naturliga utgångspunkten vid tolkningen av bestämmelsen måste vara att slutjusterat protokoll föreligger sedan parternas justeringsförklaringar har utväxlats. Fråga dock om betydelsen i preskriptionshänseende av att den sist justerande parten vid sin justering av protokollet har tillfogat en justeringsanmärkning som föranlett motparten att på nytt förklara sig justera protokollet med en egen justeringsanmärkning.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 81

Parter ( Privata sektorn ) : Byggförbundet & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Ulf E. Nilsson och Hans Karlsson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Margareta Palmstierna

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 67 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida det varit tillåtet för ett av de större byggföretagen i landet att säsongsanställa arbetstagare för vissa arbeten inom anläggningsavtalets område.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 67

Lagrum : 5 § första punkten lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Byggförbundet & NCC Bygg Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Brita Swan, Christer Måhl, Lennart Hörnlund, Ulf E. Nilsson, Nils Gunnarsson (förre enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Ingvar Åsen (förre förbundsordföranden i Svenska Transportarbetareförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Anna Barius

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 31 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Ett företag som utför taktäckningsarbeten inställde arbetet under ett antal dagar som följd av otjänlig väderlek. Företaget lämnade besked till arbetstagarna att de skulle kvarstanna på arbetsplatsen för att återuppta arbetet, om vädret senare under dagen skulle tillåta detta. Betalning utgavs i form av väntetidsersättning. Fråga huruvida företaget hade varit skyldigt enligt byggnadsavtalet att i stället permittera arbetstagarna och utge permitteringslön.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 31

Parter ( Privata sektorn ) : Byggförbundet & HBJ Montage Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Karl-Ingvar Rundqvist, Börje Hårdefelt, Ulf E. Nilsson, Björn Lindell, Inger Karlsson och Inge Janérus. Enhälligt.
Sekreterare : Birgitta Tegnér

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 3 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om arbetstagare gjort sig skyldiga till olovlig stridsåtgärd genom nedsättning av arbetstakten, s.k. maskning. Även fråga om en lokal arbetstagarorganisation medverkat till stridsåtgärd och underlåtit att verka för dess upphörande.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 3

Lagrum : 41 §, 42 § och 43 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Byggförbundet & Svenska Byggnadsarbetareförbundet & Svenska Byggnadsarbetareförbundet avd. 4 i Helsingborg & Vissa arbetstagare vid arbetsplatsen Fönsterbågen i Bårslöv 1 & Vissa arbetstagare vid arbetsplatsen Ravinen 1 2 och 3 i Ödåkra 1

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Brita Swan, Palle Landin, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Björn Qvarnström, Hans Karlsson och Carl-E. Wallström.
Sekreterare : Claes-Göran Sundberg

Dela :