Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar: Parter:

Arbetsdomstolens domarSvenska Kyrkans Personalförbund På Wikipedia

( 7 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

Svenska Kyrkans Personalförbund
Aktiv som part 1995–1997 ( 7 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 0,0% ( 0 / 7 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,3%

Andel överklagade mål : 0,0% ( 0 / 7 st. )

Svenska Kyrkans Personalförbund har varit part vid refererade avgöranden med :
38 ledamöter ♀ 11 ♂ 27
6 sekreterare ♀ 3 ♂ 3
7 parter

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Svenska Kyrkans Personalförbund som part sedan 1993 ( 7 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

1997 ( 5 st. )

Prejudikat : AD 1997 nr 110 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida ett pastorat har fullgjort sin primära förhandlingsskyldighet enligt 11 § första stycket och 38 § första stycket medbestämmandelagen innan kyrkorådet i pastoratet beslutade bl.a. om en förändring av den kamerala organisationen. Vid prövningen har domstolen att ta ställning till bl.a. om det var ett godtagbart skäl för en facklig organisation att utebli från ett förhandlingssammanträde med hänsyn till att förhandlingen utgjorde en fortsatt förhandling med andra fackliga organisationer och om vilken betydelse det har att organisationen hade ett rättsligt sett befogat anspråk på att få förhandla självständigt med pastoratet.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 110

Lagrum : 11 § första stycket och 38 § första stycket lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : S:t Johannes pastorat & Svenska Kyrkans Personalförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Dag Ekman, Margit Strandberg, Bengt Huldt, Anders Hagman, Gunnar Ericson och Lena Moberg-Lindwall (enhetschef i Statstjänstemannaförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 88 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En präst med anställningsformen fullmakt har av stiftsstyrelsen förflyttats till annan tjänst med tillämpning av bestämmelser i 33 kap. 18 § kyrkolagen. Vid prövning av om förflyttningsbeslutet har giltig verkan för prästen uppkommer dels fråga om innehavet av fullmakt medför att stiftsstyrelsen saknat befogenhet att förflytta prästen, dels fråga huruvida synnerliga skäl förelegat för att genomföra åtgärden.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 88

Lagrum : 33 kap. 18 § kyrkolagen (1992:300)

Parter ( Privata sektorn ) : Lunds stiftssamfällighet & Svenska Kyrkans Personalförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Brita Swan, Palle Landin, Lars Ahlvarsson, Ulf Perbeck, Margareta Zandén och Anna-Greta Johansson. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 74 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

En stiftsstyrelse har under åberopande av 34 kap. 1 § kyrkolagen beslutat att en komminister skall utöva en annan tjänst som kyrkoadjunkt. Fråga bl.a. om giltigheten av beslutet.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 74

Lagrum : 34 kap. 1 § kyrkolagen (1992:300)

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Kyrkans Personalförbund & Uppsala stiftssamfällighet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Hans Blyme, Christer Måhl, Rolf Hugert (direktör i Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation; tillfällig ersättare), Anders Hagman, Gunnar A. Karlsson och Lennart Andersson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Jan Bergman

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 45 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En kyrkoherde har begärt ersättning för tjänstedubbleringstillägg under ett år. Han åberopar till stöd för kravet bestämmelser i ett kollektivavtal som domkapitlet i hans stift tecknat med hans fackliga organisation. I målet åberopar kyrkoherdens fackförbund att betalningsskyldighet föreligger enligt 35 § medbestämmandelagen. – I målet kommer arbetsdomstolen fram till att domkapitlet inte hade rätt att ingå avtal i den åberopade delen, varför betalingsskyldighet inte föreligger på grund av det lokala avtalet. Eftersom domstolen anser det oskäligt att trots detta ålägga pastoratet en betalningsskyldighet, avslås förbundets talan.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 45

Lagrum : 35 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Föllinge Laxsjö och Hotagen församlingars pastorat & Svenska Kyrkans Personalförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Ulla Erlandsson, Palle Landin, Lennart Grudevall (förre direktören i Svenska Kommunförbundet; tillfällig ersättare) och Sune Israelsson. Enhälligt.
Sekreterare : Anette Bergene

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 41 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om partsställningen i tvist angående ett beslut om att en domkyrkokaplan skall utföra arbetsuppgifter som komminister.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 41

Lagrum : 4 kap. 7 § första stycket lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister | 34 kap. 1 § kyrkolagen (1992:300)

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Kyrkans Personalförbund & Uppsala domkapitel

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Göran Karlstedt, Ingemar Källberg, Mats Holmgren, Anders Hagman, Inger Karlsson och Ulf Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Anna Nordin

Dela :

1995 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 1995 nr 68 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga rörande disciplinansvar för präst enligt 35 kap. 17 och 18 §§ kyrkolagen (1992:300). – Sedan domkapitel genom beslut prövat frågan huruvida en präst skulle åläggas disciplinpåföljd på grund av visst handlande och därvid inte funnit skäl att ålägga sådan påföljd samt talan inte förts mot detta beslut, har frågan om disciplinpåföljd för prästen på grund av ifrågavarande handlande ansetts vara rättskraftigt avgjord. Domkapitlet har följaktligen inte ägt att – såsom skett – på nytt ta upp denna fråga till förnyad prövning och därvid genom ett nytt beslut ålägga prästen disciplinpåföljd. Genom domen har det senare beslutet undanröjts i vad prästen genom beslutet ålagts disciplinpåföljden varning.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 68

Lagrum : 2 kap. 5 §, 35 kap. 17, 18, 21, 36 och 38 §§ kyrkolagen (1992:300) | 17 kap. 11 § rättegångsbalken (1942:740) | 27 § förvaltningslagen (1986:223) | 10 kap. 1 § och 2 §, 14 kap. 1 § och 2 § lagen (1976:600) om offentlig anställning | 14 § och 15 § lagen (1994:260) om offentlig anställning | 7 § lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän | 7 § lagen (1975:1339) om Justitiekanslerns tillsyn

Parter ( Privata sektorn ) : Domkapitlet i Skara stift & Svenska Kyrkans Personalförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Dag Ekman, Inga Britt Lagerlöf, Lennart Hörnlund, Inger Mattsson Kasserud, Thore Ziethén och Stig Ahlin. Enhälligt.
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 7 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

En präst har dömts för misshandel i fem fall till villkorlig dom. Arbetsdomstolen har funnit att det förelegat grund för att avskeda honom.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 7

Lagrum : 35 kap. 20 § kyrkolagen (1992:300)

Parter ( Privata sektorn ) : Stockholms Domkapitel & Svenska Kyrkans Personalförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Marianne Eliason, Sven-Hugo Ryman (f.d. utbildningschefen och chefen för Statens Personalutbildningsnämnd; tillfällig ersättare), Mats Holmgren, Lennart Grudevall, Inge Janérus och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Jakob Hedenmo

Dela :