Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar: Sökord:

Arbetsdomstolens domarSjuklön

( 16 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

Andra sökord som kan vara intressanta :

Sjuklönelagen

Arbetsrättslig litteratur om sjuklön ( 7 st. )

Per Gunnar Edebalk, Arbetsgivarna, sjukförsäkringen och sjuklönen – en historik i Arbetsmarknad & Arbetsliv 2010 s. 27–39

Annamaria Westregård, Arbetsgivarens ökade ansvar för sjuklön och rehabilitering kontra arbetstagarnas integritet – Går det att förena? [ IFAU Rapport Vol. 18 ], 2008

Förlag : Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, Uppsala.

Anteckningar :
IFAU Rapport 2008:11.

Annamaria Westregård, Konflikten mellan arbetstagarnas integritet och arbetsgivarens ansvar enligt reglerna om sjuklön och rehabilitering i Vänbok till Axel Adlercreutz (red. Boel Flodgren, Lars Gorton, Birgitta Nyström och Per Samuelsson), 2007, s. 529–551

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Per Gunnar Edebalk, Sjukförsäkring och sjuklön – Om statliga beslut och arbetsmarknadens organisationer 1955–1992 i Historisk tidskrift 2007 s. 45–69

Per Gunnar Edebalk, Sjukpenning och sjuklön – Samspelet mellan staten och arbetsmarknadens parter 1974–1993 [ Working paper serien Vol. 3 ], 2006

Förlag : Socialhögskolan vid Lunds universitet.

Per Gunnar Edebalk, Sjuklön och sjukpenning – 1955 års sjukförsäkringsreform och sjuklönefrågan, 2005

Förlag : Socialhögskolan vid Lunds universitet.

Jens Karlsson och Karl-Johan Bergström, Sätt sjuklön efter företagsstorlek i Lag & Avtal 2002 nr 7 s. 6

Ovanstående är bara referenser. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext. » Länk till Sören Ömans skrifter

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 50,0% ( 8 / 16 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,3%

Andel överklagade mål : 0,0% ( 0 / 16 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 23,1%

Andel avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 6,3% ( 1 / 16 st. )

Utdömda rättegångskostnader per refererat avgörande : 94 430 kr | Median : 55 163 kr

Högsta belopp utdömt för rättegångskostnader : 536 319 kr ( i AD 2014 nr 82 )

Avser bara direktstämda mål. Alla belopp är i dagens penningvärde.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden om sjuklön sedan 1993 ( 16 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2014 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2014 nr 82 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Efter att en arbetstagare skadat sig i arbetet har arbetsgivaren vidtagit rehabiliteringsåtgärder. När rehabiliteringen pågått i nästan tre års tid ansåg arbetsgivaren att arbetstagaren var arbetsför och avslutade rehabiliteringen. Samtidigt varslades arbetstagaren om uppsägning av personliga skäl. Uppsägningen verkställdes några veckor senare. Arbetsgivaren anförde som skäl för uppsägningen att rehabiliteringsskyldigheten var fullgjord, att omplaceringsmöjligheter saknades och att arbetstagaren inte kunnat utföra arbete av någon betydelse för arbetsgivaren. Fråga om uppsägningen varit sakligt grundad. Även fråga om rätt till sjuklön för viss period.

» Läs hela rättsfallet AD 2014 nr 82

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 4 § lagen (1991:1047) om sjuklön

Parter ( Privata sektorn ) : Industrifacket Metall & Innovations- och Kemiarbetsgivarna i Sverige & Plastal Sverige AB

Ombud : Olov Östensson & Pia Wiséen Wernblom

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Ulla Erlandsson, Mårten Holmström, Ari Kirvesniemi, Göran Söderlöf, Ronny Wenngren och Margareta Zandén. Enhälligt.
Rättssekreterare : Tobias Bergkvist

Dela :

2013 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2013 nr 59 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare var schemalagd för arbete varannan vecka och med tjänstgöringsfria dagar varannan vecka. Fråga huvudsakligen om huruvida karensdag kan infalla på en schemalagd tjänstgöringsfri dag enligt sjuklönelagen eller skärgårdsavtalet.

» Läs hela rättsfallet AD 2013 nr 59

Lagrum : 6 § och 7 § lagen (1991:1047) om sjuklön

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Tjänsteföretagen & Blidösundsbolaget AB & Facket för Service och Kommunikation (SEKO)

Ombud : Anneli Ohlsson Anderbjörk & Karolina Sjöberg

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Ulla Erlandsson, Christer Måhl, Bengt Huldt, Ari Kirvesniemi, Ronny Wenngren och Anders Tiderman (f.d. avtalssekreteraren i Industrifacket Metall; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Sofia Andersson

Dela :

2003 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2003 nr 39 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare, som arbetar med bl.a. lossningsarbete, är sjuk vid ett tillfälle då ett fartyg skulle lossas på tid som ersattes som övertidsarbete. Fråga om övertidsarbetet skulle beaktas vid beräkning av arbetstagarens sjuklön. Arbetsdomstolen finner inledningsvis att det åberopade kollektivavtalet inte innebär någon avvikelse från sjuklönelagens regler av betydelse för tvistefrågan. Vidare finner Arbetsdomstolen att övertidsarbetet i detta fall är så förutsägbart och återkommande att ersättningen måste anses vara en sådan normalt utgående förmån som skall ingå i underlaget vid beräkning av sjuklön enligt 6 § sjuklönelagen.

» Läs hela rättsfallet AD 2003 nr 39

Lagrum : 6 § lagen (1991:1047) om sjuklön

Parter ( Privata sektorn ) : Allmänna IndustriGruppen & Industrifacket

Ombud : Bo Ericson & Lars Sydolf

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Peter Syrén (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Siv Kimbré, Carl Magnus Pontén, Göran Gräslund, Hans Wahlström och Marie-Louise Strömgren. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

2000 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2000 nr 12 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare, som arbetar dagtid och bl.a. sysslar med truckkörning, har sjukanmält sig hos sin arbetsgivare och uppbär sjuklön. Under samma period deltar han på kvällstid i en betald truckförarutbildning hos en annan arbetsgivare. Med anledning härav – och på grund av sena ankomster i stor omfattning – blir han avskedad. Fråga om ogiltigförklaring av avskedandet.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 12

Lagrum : 7 § och 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Aktiebolaget Svenska Sika & Almega Industri och Kemiförbundet & Industrifacket

Ombud : Erik Danhard & Lars Sydolf

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Brita Swan, Britt Angleryd, Peter Ander, Ola Bengtson, Staffan Holmertz (skiljaktig) och Titti Sandqvist (ombudsmannen i Försäkringstjänstemannaförbundet; tillfällig ersättare).
Sekreterare : Jonas Alberg

Dela :

1997 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1997 nr 94 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Tolkning av kollektivavtalsbestämmelse om sjuklön. – Enligt avtalet om allmänna anställningsvillkor för anställda inom massa- och pappersindustrin skall arbetsgivaren fr.o.m. den femtonde dagen i sjukperioden utge sjuklön genom att sjukavdrag görs med 90 procent av den vanliga lönen. Tvist om innebörden av denna bestämmelse mot bakgrund av att arbetsgivarens skyldighet att betala sjuklön enligt lagen (1991:1047) om sjuklön fr.o.m. den 1 januari 1997 har utsträckts till att gälla t.o.m. den tjuguåttonde dagen i sjukperioden. Är arbetsgivaren skyldig att utge sjuklön enligt avtalet utöver sjuklön enligt sjuklönelagen fr.o.m. den femtonde dagen i sjukperioden?

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 94

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Pappersindustriarbetareförbundet & Sveriges Skogsindustriförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Carina Gunnarsson, Ingemar Källberg, Ulf E. Nilsson, Bengt Huldt, Göte Larsson (skiljaktig) och Magnus Neuberg (skiljaktig).
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :

1996 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1996 nr 91 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare beordrades att utföra övertidsarbete en söndag då arbetstagaren annars skulle ha varit ledig. Övertidsarbetet den dagen påbörjades men avbröts på grund av en skada som arbetstagaren tidigare ådragit sig. Fråga om söndagen eller den påföljande måndagen utgör karensdag enligt sjuklönelagen.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 91

Lagrum : 6 § lagen (1991:1047) om sjuklön

Parter ( Privata sektorn ) : Grafiska Fackförbundet & Grafiska Företagens Förbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Göran Karlstedt, Palle Landin, Mats Holmgren, Tage Persson, Göte Larsson (skiljaktig) och Lennart Andersson (skiljaktig).
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Ewamaria Eriksson

Dela :

1995 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 1995 nr 88 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

I verkstadsavtalet finns bestämmelser om rätt till sjuklön. Enligt dessa skall en arbetare som är frånvarande på grund av sjukdom styrka sjukdomen med läkarintyg, vilket utvisar att arbetsoförmåga föreligger samt sjukperiodens längd för att arbetaren skall ha rätt till sjuklön. Arbetsgivaren kan, också enligt avtalet, anvisa särskild läkare att utfärda sådant läkarintyg. – Tvisten i målet gäller dels om en arbetsgivare haft rätt att begära s.k. förstadagsintyg av en arbetstagare som under åberopande av sjukdom varit frånvarande från arbetet vid två tillfällen, dels om arbetstagaren saknar rätt till sjuklön för dessa två tillfällen eftersom han inte styrkt sin frånvaro med begärt intyg.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 88

Lagrum : 2 § och 8 § lagen (1991:1047) om sjuklön

Parter ( Privata sektorn ) : Husqvarna Aktiebolag & Svenska Metallindustriarbetareförbundet & Sveriges Verkstadsförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Ulla Erlandsson, Margit Strandberg, Björn Lindell, Christian Tydén, Thore Ziethén (skiljaktig) och Hans Karlsson (skiljaktig).
Sekreterare : Gertrud Forkman

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 51 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida en arbetstagare som på grund av sjukdom avbrutit en ledighet enligt studieledighetslagen var berättigad att erhålla sjuklön från arbetsgivaren.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 51

Lagrum : 10 § lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Metallindustriarbetareförbundet & Sveriges Verkstadsförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Dag Ekman, Karin Isacsson, Torkel Unge, Lennart Grudevall, Jörgen Andersson (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Stig Ahlin. Enhälligt.
Sekreterare : Lise Donovan (tidigare Elise-Marie Johansson)

Dela :

1994 ( 4 st. )

Prejudikat : AD 1994 nr 149 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Enligt färjeavtalet skall arbetstagare för att erhålla sjukförmåner från arbetsgivaren undersökas och sjukskrivas av läkare som anvisats av arbetsgivaren. Fråga om arbetstagare som undersökts och sjukskrivits av en annan läkare har haft rätt till sjuklön för sin frånvaroperiod.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 149

Lagrum : 34 § sjömanslagen (1973:282)

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Sjöfolksförbundet & Sveriges Redareförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Erik Lempert, Annika Baude, Henrik Sahlin, Maria Nygren, Alf Karlsson, Inger Karlsson. Enhälligt.
Sekreterare : Gunilla Svahn Lindström

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 64 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om beräkning av sjukön. Arbetstagare, som enligt schema fullgör beredskapstjänst 5–10 veckor per år, är sjuka under tid då de skulle fullgjort beredskapstjänst. Ersättare inkallas för att utföra övertidsarbete som annars skulle ha utförts av de sjuka arbetstagarna. Arbetsdomstolen finner att den övertidsersättning som utgått till ersättarna inte skall inräknas i underlaget vid beräkning av sjuklön enligt 6 § sjuklönelagen.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 64

Lagrum : 6 § lagen (1991:1047) om sjuklön

Parter ( Privata sektorn ) : Elektriska Arbetsgivareföreningen & Svenska Elektrikerförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Marianne Eliason, Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson, Lennart Grudevall, Jan Sjölin (skiljaktig) och Bo Hjern (skiljaktig).
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 62 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Enligt ett mellan Fastighetsanställdas Förbund och Arbetsgivarorganisationen KAB ingånget kollektivavtal om tidlön för fastighetsarbete gäller bl.a. att arbetsgivaren har rätt att kräva s.k. förstadagsintyg och att anvisa läkare. Vidare innehåller avtalet en bestämmelse om att arbetsgivaren inte är skyldig att utge sjuklön om arbetstagaren ”ej styrkt att arbetsförmågan nedsatts med sjukintyg när sådant krävts”. Fråga om en arbetstagare som av arbetsgivaren anvisats en läkare men som till styrkande av att frånvaro beror på sjukdom företer ett intyg från en annan läkare än den anvisade enligt kollektivavtalet har rätt till sjuklön.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 62

Parter ( Privata sektorn ) : Arbetsgivarorganisationen KAB & Fastighetsanställdas Förbund & Stiftelsen Väsbyhem

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Brita Swan, Margit Strandberg, Lennart Hörnlund, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Inge Janérus och Christer Pettersson (ombudsman i Svenska Metallindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare).
Sekreterare : Gertrud Forkman

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 55 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare beviljas tjänstledighet för att kunna bevista fotbolls-EM. En kort tid innan tjänstledigheten skall påbörjas skadar han sig och anmäler skadan för arbetsgivaren, som betalar ut sjuklön för den arbetsdag som återstår före tjänstledigheten men inte för tiden därefter. Frågan i målet gäller om arbetstagaren på grund av sin sjukanmälan har rätt till sjuklön även för den resterande del av tjänstledighetstiden då han alltjämt var sjuk.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 55

Lagrum : 2 § och 4 § lagen (1991:1047) om sjuklön

Parter ( Privata sektorn ) : Byggförbundet & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Kjerstin Nordborg, Margit Strandberg, Torkel Unge, Christian Tydén, Göte Larsson och Gunnar A. Karlsson. Enhälligt.
Sekreterare : Lise Donovan (tidigare Elise-Marie Johansson)

Dela :

1993 ( 4 st. )

Prejudikat : AD 1993 nr 200 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Arbetsdomstolen finner att ersättning för övertidsarbete som utförts av en vikarie för en sjuk arbetstagare skall ingå i underlaget vid beräkningen av arbetstagarens sjuklön när övertidsarbetet är förutsebart och återkommande och övertidsersättningen därför måste anses vara en normalt utgående förmån.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 200

Lagrum : 1 § och 6 § lagen (1991:1047) om sjuklön

Parter ( Statliga sektorn ) : J.M. & Staten genom Statens Arbetsgivarverk & Statsanställdas Förbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Ulla Erlandsson, Annika Baude, Lennart Hörnlund, Lars Ahlvarsson, Nils Gunnarsson (förre enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Gertrud Forkman

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 71 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Enligt 6 § sjuklönelagen utgör beräkningsunderlaget för sjuklön (sjuklöneunderlaget) den lön och andra anställningsförmåner som en arbetstagare gått miste om tillföljd av nedsättningen i arbetsförmågan under sjuklöneperioden. Fråga huruvida i sjuklöneunderlaget för en arbetstagare skall inräknas sådan lön för helgdag (helglön), som arbetstagaren enligt kollektivavtal ostridigt gått miste om på grund av sjukfrånvaro på de dagar som enligt kollektivavtalet utgör kvalifikationsdagar för rätten till helglön.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 71

Lagrum : 6 § lagen (1991:1047) om sjuklön

Parter ( Privata sektorn ) : Bageri- och Konditoriarbetsgivareförbundet & Svenska Livsmedelsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Göran Karlstedt, Siv Kimbré, Lennart Hörnlund, Lennart Aspegren, Åke Wänman och Stig Ahlin. Enhälligt.
Sekreterare : Margareta Palmstierna

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 52 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

 ]

Sammanfattning :

Arbetsdomstolen finner att förmånen på en arbetsplats av fri lunch, som utgår även under tid då arbetstagaren är sjuk, inte skall inräknas i underlaget vid beräkning av sjuklön enligt 6 § första stycket sjuklönelagen.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 52

Lagrum : 6 § första stycket lagen (1991:1047) om sjuklön

Parter ( Privata sektorn ) : Arbetsgivaralliansen Branschkommitté LIVSMEDELSINDUSTRI & Svenska Livsmedelsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Brita Swan, Ingemar Källberg, Torkel Unge, Lars Ahlvarsson, Nils Gunnarsson (förre enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare; skiljaktig) och Bo Hjern (skiljaktig).
Sekreterare : Susanne Sundberg (tidigare Jarnfelter)

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 47 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Arbetsdomstolen finner att ersättning för tillfälligtvis beordrat övertidsarbete inte skall inräknas i underlaget vid beräkning av sjuklön enligt 6 § första stycket sjuklönelagen.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 47

Lagrum : 6 § första stycket lagen (1991:1047) om sjuklön

Parter ( Privata sektorn ) : Livsmedelsbranschens Arbetsgivareförbund & Svenska Livsmedelsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Marianne Eliason, Christer Måhl, Torkel Unge, Lars Ahlvarsson, Inge Janérus (skiljaktig) och Lennart Andersson (skiljaktig)

Dela :