Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar: Parter:

Arbetsdomstolens domarIndustrifacket På Wikipedia

( 17 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

Industrifacket
Aktiv som part 1995–2006 ( 17 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 29,4% ( 5 / 17 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,3%

Andel överklagade mål : 0,0% ( 0 / 17 st. )

Antal avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 2 st.

Industrifacket har varit part vid refererade avgöranden med :
68 ledamöter ♀ 21 ♂ 47
11 sekreterare ♀ 7 ♂ 4
21 parter
9 ombud ♀ 4 ♂ 5

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Antal refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Industrifacket som part per år sedan 1993

Genomsnittet är 1,4 avgöranden per år.

Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Industrifacket som part per år sedan 1993

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Industrifacket som part sedan 1993 ( 17 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2006 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 2006 nr 12 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En processoperatör med skiftgång omplacerades av personliga skäl till arbete på dagtid som driftstekniker. I målet uppkommer frågor dels om omplaceringen utgjort en föreningsrättskränkning, dels om det förelegat godtagbara skäl för omplaceringen.

» Läs hela rättsfallet AD 2006 nr 12

Lagrum : 8 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : EKA Chemicals Aktiebolag & Industri och KemiGruppen & Industrifacket

Ombud : Jenny Levander & Lars Sydolf

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Marianne Lishajko (hovrättsassessorn; tillfällig ersättare), Berndt Molin, Charlott Richardson, Ulf Perbeck, Staffan Holmertz (f.d. förhandlingschefen i Svenska Elektrikerförbundet; tillfällig ersättare) och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 2006 nr 9 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Vid ett företag bedrevs arbete bland annat i tvåskift. I samband med påskhelgen 2004 utfördes inget arbete på långfredagen eftersom det var en helgdag. Förmiddagsskiftet fick därigenom en kortare arbetstid än normalt den veckan medan eftermiddagsskiftet arbetade full veckoarbetstid. Fråga om de arbetstagare som tillhörde eftermiddagsskiftet var berättigade till kompensation för detta enligt det tillämpliga kollektivavtalet.

» Läs hela rättsfallet AD 2006 nr 9

Parter ( Privata sektorn ) : Diab Aktiebolag & Industri och KemiGruppen & Industrifacket

Ombud : Anne Alfredson & Lars Sydolf

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Ulrika Stenbeck Gustavson, Kurt Eriksson, Charlott Richardson, Björn Müntzing, Birgitta Kihlberg och Ronny Wenngren. Enhälligt.
Sekreterare : Stefan Lundstig

Dela :

2005 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2005 nr 65 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| |  ]

Sammanfattning :

Interimistiskt beslut om upphörande av anställning. – I mål om bl.a. ogiltigförklaring av uppsägning invänder arbetsgivarsidan att ogiltighetstalan förlorats på grund av preskription. Vid bedömningen av preskriptionsfrågan uppkommer bevisfrågor vad avser tidpunkten för den centrala tvisteförhandlingens avslutande. Talan har väckts i tid endast för det fall domstolen kan godta förbundets uppfattning att förhandlingen ajournerats. Domstolen finner att utredningen på målets nuvarande stadium är sådan att det får anses mer eller mindre klart att talan är preskriberad. Yrkandet om interimistiskt förordnande har därför bifallits.

» Läs hela rättsfallet AD 2005 nr 65

Lagrum : 34 § tredje stycket, 40 § och 42 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 16 § tredje stycket lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Industri och KemiGruppen & Industrifacket & Trioplast Aktiebolag

Ombud : Annett Olofsson & Lars Sydolf

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Maria Nygren och Jörgen Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Annica Hellström

Dela :

2004 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 2004 nr 72 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Föreningsrättskränkning? En facklig förtroendeman utsågs till en befattning som medförde visst personalansvar, beordringsrätt och lönetillägg. Arbetsdomstolen har funnit bl.a. att arbetsgivarens senare beslut att inte låta arbetstagaren tillträda befattningen utgjorde en åtgärd i den mening begreppet har i 8 § medbestämmandelagen. Arbetsdomstolen har emellertid också funnit att arbetstagarsidan inte har lyckats styrka att arbetsgivaren uttalat att åtgärden berott på arbetstagarens fackliga arbete och därigenom inte heller gjort sannolikt att någon föreningsrättskränkning förekommit. Vidare har Arbetsdomstolen funnit bl.a. att arbetsgivaren har åsidosatt skyldighet enligt 5 § förtroendemannalagen att varsla den lokala arbetstagarorganisationen innan beslutet fattades.

» Läs hela rättsfallet AD 2004 nr 72

Lagrum : 3 §, 8 § och 11 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 4 § och 5 § lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

Parter ( Privata sektorn ) : Allmänna IndustriGruppen & Industrifacket & Plastal Aktiebolag

Ombud : Anne Alfredson & Lars Sydolf

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Maj Johansson, Palle Landin (skiljaktig), Mats Holmgren, Göran Söderlöf, Staffan Holmertz (skiljaktig) och Bo Almgren (skiljaktig).
Sekreterare : Karin Hellmont

Dela :

Prejudikat : AD 2004 nr 40 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Sedan två arbetstagare på en mindre arbetsplats sagts upp på grund av arbetsbrist har tvist uppkommit om arbetsgivaren fullgjort sin omplaceringsskyldighet enligt 7 § andra stycket lagen om anställningsskydd. Den huvudsakliga tvistefrågan har gällt hur genomgripande förändringar av verksamheten som skäligen kan krävas av arbetsgivaren för att omplaceringsskyldigheten skall anses fullgjord.

» Läs hela rättsfallet AD 2004 nr 40

Lagrum : 7 § andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Deje Bruk Andersson & Hald Aktiebolag & Industrifacket & Svensk Industriförening

Ombud : Anneli Ohlsson Anderbjörk & Bengt Isman

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Peter Syrén (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Palle Landin, Charlott Richardson, Ulf Perbeck, Göran Karlsson (f.d. enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Henry Sjöström. Enhälligt.
Sekreterare : Jan Tibbling

Dela :

2003 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2003 nr 39 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare, som arbetar med bl.a. lossningsarbete, är sjuk vid ett tillfälle då ett fartyg skulle lossas på tid som ersattes som övertidsarbete. Fråga om övertidsarbetet skulle beaktas vid beräkning av arbetstagarens sjuklön. Arbetsdomstolen finner inledningsvis att det åberopade kollektivavtalet inte innebär någon avvikelse från sjuklönelagens regler av betydelse för tvistefrågan. Vidare finner Arbetsdomstolen att övertidsarbetet i detta fall är så förutsägbart och återkommande att ersättningen måste anses vara en sådan normalt utgående förmån som skall ingå i underlaget vid beräkning av sjuklön enligt 6 § sjuklönelagen.

» Läs hela rättsfallet AD 2003 nr 39

Lagrum : 6 § lagen (1991:1047) om sjuklön

Parter ( Privata sektorn ) : Allmänna IndustriGruppen & Industrifacket

Ombud : Bo Ericson & Lars Sydolf

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Peter Syrén (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Siv Kimbré, Carl Magnus Pontén, Göran Gräslund, Hans Wahlström och Marie-Louise Strömgren. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

2000 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 2000 nr 28 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida arbetsgivare haft rätt att avskeda en anställd som misshandlat en annan anställd i en träningslokal som tillhandahölls av arbetsgivaren. I målet uppkommer fråga om betydelsen av att arbetstagaren, som led av diabetes, kan ha befunnit sig i ett s.k. hypoglykemiskt tillstånd när misshandeln ägde rum.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 28

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Industri och Kemiförbundet & Astra Pharmaceutical Production AB & Industrifacket

Ombud : Erik Danhard & Peter Lindgren

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Karin Renman, Siv Kimbré, Mats Holmgren, Ola Bengtson, Staffan Holmertz och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Cecilia Klerbro

Dela :

Prejudikat : AD 2000 nr 12 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare, som arbetar dagtid och bl.a. sysslar med truckkörning, har sjukanmält sig hos sin arbetsgivare och uppbär sjuklön. Under samma period deltar han på kvällstid i en betald truckförarutbildning hos en annan arbetsgivare. Med anledning härav – och på grund av sena ankomster i stor omfattning – blir han avskedad. Fråga om ogiltigförklaring av avskedandet.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 12

Lagrum : 7 § och 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Aktiebolaget Svenska Sika & Almega Industri och Kemiförbundet & Industrifacket

Ombud : Erik Danhard & Lars Sydolf

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Brita Swan, Britt Angleryd, Peter Ander, Ola Bengtson, Staffan Holmertz (skiljaktig) och Titti Sandqvist (ombudsmannen i Försäkringstjänstemannaförbundet; tillfällig ersättare).
Sekreterare : Jonas Alberg

Dela :

1999 ( 4 st. )

Prejudikat : AD 1999 nr 98 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare som i många år hade varit anställd vid ett textilföretag som verkstadsmekaniker och sedermera – efter omplacering till följd av avveckling av delar av verksamheten – som lagerarbetare och fastighetsskötare blev uppsagd på grund av arbetsbrist. All företagets verksamhet på orten hade då avvecklats förutom den försäljning av tyger m.m. som ägde rum i företagets särskilda s.k. fabriksbutik. Fråga om arbetstagaren hade haft tillräckliga kvalifikationer för arbete i butiken.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 98

Lagrum : 22 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Industrifacket & Strömma Textil Aktiebolag & TEKOindustrierna

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Claes-Göran Sundberg (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Bo Jangenäs, Rolf Hugert, Tage Persson, Gunnar Ericson och Lennart Andersson (f.d. förhandlingschefen i Lärarförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Jan Lindblad

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 51 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

En gravid arbetstagare som normalt arbetar skift har med anledning av graviditeten tilldelats dagtidsarbete. Fråga om arbetstagaren placerats om i enlighet med reglerna i 18 § föräldraledighetslagen och därför har rätt till bibehållna anställningsförmåner. Arbetsdomstolen finner att det varit fråga om en sådan omplacering. Då uppkommer vidare frågan om hon därmed haft rätt att behålla de ob-tillägg som varit förenade med skiftarbetet.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 51

Lagrum : 18 § föräldraledighetslagen (1995:584)

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Industri och Kemiförbundet & Industrifacket & Shell Raffinaderiaktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Brita Swan, Ingemar Källberg, Bengt Huldt, Ola Bengtson, Rolf Lindhh (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Jan Lindblad

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 13 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En chaufför som vid upprepade tillfällen misskött sig i anställningen har sagts upp på grund av personliga förhållanden. Fråga om uppsägningen varit sakligt grundad.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 13

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Industri och Kemiförbundet & Industrifacket & Tvättman Textil Service Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Per Virdesten, Karin Isacsson, Carl Magnus Pontén, Tage Persson, Staffan Holmertz och Magnus Neuberg. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Forssman

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 2 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en arbetstagare som skadat material ingående i arbetsgivarens tillverkning och som enligt arbetstagarsidan gjort detta under påverkan av sjukdom.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 2

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Industri och Kemiförbundet & Forbo-Forshaga Aktiebolag & Industrifacket

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Brita Swan, Johnny Sköldvall (f.d. avdelningsdirektören i Arbetsmarknadsstyrelsen; tillfällig ersättare), Ulf E. Nilsson (f.d. direktören i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Gunilla Boman Pellnäs, Gunnar A. Karlsson (f.d. förbundsordföranden i Svenska Träindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Cecilia Klerbro

Dela :

1998 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 1998 nr 42 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| |  ]

Sammanfattning :

En arbetsgivarorganisation väcker talan enligt 35 § medbestämmandelagen mot en arbetstagarorganisation och yrkar att arbetsdomstolen skall fastställa att en medlem i den organisationen inte har rätt till viss ersättning för tjänstgöring hos ett bolag som medlemmen är anställd hos. Arbetstagarorganisationen inkommer därefter med en ansökan om genstämning riktad mot bl.a. bolaget. Fråga om denna talan med en tillämpning av 14 kap. 3 § rättegångsbalken såsom genkäromål skall handläggas i en rättegång, trots att bolaget formellt sett inte intagit ställning som kärande i huvudkäromålet.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 42

Lagrum : 14 kap. 3 § rättegångsbalken (1942:740) | 4 kap. 5 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Industri och Kemiförbundet & Industrifacket & Shell Raffinaderiaktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Michaël Koch och Lars Johan Eklund. Enhälligt.
Sekreterare : Lise Donovan (tidigare Elise-Marie Johansson)

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 17 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Ett mindre företag i textilbranschen, vilket inte är medlem i någon arbetsgivarorganisation, har förhandlat med en facklig organisation om slutande av kollektivavtal. Sedan förhandlingarna avslutats i oenighet har organisationen varslat om stridsåtgärder i form av arbetsnedläggelse och blockad. Fråga om de varslade stridsåtgärderna strider mot artikel 11 i Europakonventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. I målet uppkommer också fråga om stridsåtgärderna strider mot en allmän rättsgrundsats om proportionalitet mellan vidtagna stridsåtgärder och det syfte som skall främjas med dem.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 17

Lagrum : Lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

Parter ( Privata sektorn ) : Aktiebolaget Kurt Kellerman & Industrifacket

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Hans Blyme, Britt Angleryd, Maria Nygren (skiljaktig), Gun Lombach, Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Marie-Louise Strömgren.
Sekreterare : Lise Donovan (tidigare Elise-Marie Johansson)

Dela :

1996 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1996 nr 109 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetsgivare genom att åsidosätta sitt rehabiliteringsansvar mot en anställd föranlett den anställde att själv säga upp sig från anställningen samt om arbetsgivarens vägran att godta den anställdes återtagande av uppsägningen strider mot god sed på arbetsmarknaden eller om uppsägningen under de förhållanden som är för handen skall lämnas utan avseende med tillämpning av bestämmelserna i 33 eller 36 § avtalslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 109

Lagrum : 4 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 33 §, 36 § och 39 § avtalslagen (1915:218)

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Industri och Kemiförbundet & Industrifacket & Plastal-ZCP Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Göran Karlstedt, Christer Måhl, Mats Holmgren, Lars Ahlvarsson, Göte Larsson och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Kaisa Söderberg

Dela :

1995 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 1995 nr 140 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetsgivare haft saklig grund för att säga upp en arbetstagare som varit hemma från arbetet utan att iaktta sin skyldighet att anmäla sjukfrånvaro och att förete s.k. förstadagsintyg för arbetsgivaren.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 140

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Aktiebolaget Cerbo & Allmänna Arbetsgivarförbundet & Industrifacket

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Marie Hafström, Ingemar Källberg, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Ola Bengtson, Jan Sjölin och Lennart Andersson.
Sekreterare : Kaisa Söderberg

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 66 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

I samband med att ett företags verksamhet till stora delar skall avvecklas blir tre arbetstagare uppsagda på grund av arbetsbrist. På föranledande av arbetsgivaren kvarstår arbetstagarna i anställningarna efter den i uppsägningsbeskeden angivna uppsägningstidens utgång. Har uppsägningarna härigenom förfallit och arbetstagarna blivit skilda från anställningarna genom avskedande eller har uppsägningstiderna förlängts genom överenskommelser mellan arbetsgivaren och de anställda i varje enskilt fall?

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 66

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Industrifacket & Strömma Sweden Produktion Aktiebolag & TEKOindustrierna

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Brita Swan, Palle Landin, Torkel Unge (skiljaktig), Lennart Grudevall (skiljaktig), Göran Karlsson (f.d. enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Solveig Paulsson.
Sekreterare : Lise Donovan (tidigare Elise-Marie Johansson)

Dela :