Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar: Sökord:

Arbetsdomstolens domarAvtalslagen På Wikipedia

( 33 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

Arbetsrättslig litteratur om avtalslagen ( 13 st. )

Kent Källström, Jämkning av kollektivavtal och långtidskontrakt med stöd av 36 § avtalslagen i JT 1991–92 s. 119–124

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 1991 nr 38.

Lars Dirke, Iseskog får svar om avtalslagen i Lag & Avtal 1987 nr 3 s. 31

Anteckningar :
Replik till Tommy Iseskog.

Tommy Iseskog, Förhastade slutsatser om AD och avtalslagen i Lag & Avtal 1987 nr 2 s. 34

Anteckningar :
Replik till Lars Dirke.

Lars Dirke, Logiskt att AD inte vill tillämpa avtalslagen på anställningsavtal i Lag & Avtal 1986 nr 8 s. 28

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 1985 nr 129.
Jämför Lag & Avtal 1985 nr 5 s. 21, Lag & Avtal 1986 nr 5 s. 29–30, Lag & Avtal 1986 nr 6 s. 36, Lag & Avtal 1987 nr 2 s. 34 och Lag & Avtal 1987 nr 3 s. 31.

Tore Sigeman, 36 § avtalslagen och arbetsrätten i Festskrift till Jan Hellner, 1984, s. 587–628

Förlag : Norstedt, Stockholm.

Mats Glavå, Avtalslagens tillämplighet på anställningsavtal [ Rättsvetenskapliga institutionens skriftserie, Göteborgs universitet Vol. 2 ], 1983

Tore Modeen, Om tillämpningen av 20 § arbetsavtalslagen i strejksituation i Defensor Legis 1963 s. 159–168

Gunnar Timelin, Ang. avtalslagen och tjänstetillsättning i FT 1954 s. 231–233

Erland Conradi, Anmälan av Svante Bergström; Arbetsrättsliga spörsmål I. Om räckvidden av den s.k. 200-kronorsregeln i kollektivavtalslagen i SvJT 1951 s. 356–363

Anmälan av :
Svante Bergström; Arbetsrättsliga spörsmål I. Om räckvidden av den s.k. 200-kronorsregeln i kollektivavtalslagen.

Svante Bergström, Arbetsrättsliga spörsmål I – Om räckvidden av den s.k. 200-kronorsregeln i kollektivavtalslagen, 1950

Förlag : Sveriges Juristförbund, Stockholm.

Anmäld av :
Erland Conradi i SvJT 1951 s. 356–363.

Svante Bergström, Kollektivavtalslagen – Studier över dess huvudprinciper, andra upplagan 1948

Förlag : Geber, Stockholm.

Anmäld av :
Sture Petrén i SvJT 1949 s. 241–250 (1–2 uppl.). Jämför Svante Bergström i SvJT 1949 s. 494–507 och Sture Petrén i SvJT 1949 s. 507–514.
Per Hjalmar Fagerholm i Svensk Tidskrift 1948 s. 291–298.

Anteckningar :
1:a uppl. 1948.

Lode Wistrand, Kollektivavtalslagen och arbetsdomstolen – En lagkommentar i elva dialoger, tredje upplagan 1948

Anmäld av :
Emil Sandström i SvJT 1937 s. 237–238 (1:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1936, 2:a uppl. 1939.
1–2 uppl. utg. av Tiden med titeln: Kollektivavtalslagen och arbetsdomstolen – En populär kurs i svensk arbetsrätt.

Emil Sandström, Anmälan av Lode Wistrand, Kollektivavtalslagen och arbetsdomstolen, 1936 i SvJT 1937 s. 237–238

Anmälan av :
Lode Wistrand, Kollektivavtalslagen och arbetsdomstolen, 1936.

Ovanstående är bara referenser. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext. » Länk till Sören Ömans skrifter

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Avtalslagen – Antal refererade avgöranden av Arbetsdomstolen per år sedan 1993

Genomsnittet är 1,2 avgöranden per år.

Avtalslagen – Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen per år sedan 1993

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 12,1% ( 4 / 33 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,3%

Andel överklagade mål : 63,6% ( 21 / 33 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 23,6%

Andel avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 3,0% ( 1 / 33 st. )

Utdömda rättegångskostnader per refererat avgörande : 157 566 kr | Median : 121 435 kr

Högsta belopp utdömt för rättegångskostnader : 473 683 kr ( i AD 2017 nr 17 )

Avser bara direktstämda mål. Alla belopp är i dagens penningvärde.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden om avtalslagen sedan 1993 ( 33 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2020 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2020 nr 12 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Kyrkorådets ordförande har för ett pastorat undertecknat ett avtal med en präst om att prästens anställning skulle upphöra och att prästen skulle få ett avgångsvederlag. Arbetsdomstolen har funnit att pastoratet varit behörigen företrätt när avtalet träffades samt att avtalet inte är oskäligt. Vidare har domstolen funnit att pastoratet ska betala allmänt skadestånd till prästens arbetstagarorganisation för att inte ha betalat vederlaget sedan rättsverkan enligt 35 § medbestämmandelagen uppkommit.

» Läs hela rättsfallet AD 2020 nr 12

Lagrum : 35 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 10 § och 36 § avtalslagen (1915:218)

Parter ( Privata sektorn ) : Köpings pastorat & Kyrkans Akademikerförbund & Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Ombud : Pia Wiséen Wernblom & Ylva Wåhlin

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Jonas Malmberg, Dag Ekman, Kerstin G Andersson, Åsa Kjellberg Kahn, Göran Söderlöf, Håkan Löfgren (f.d. ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Lars Hallenberg. Enhälligt.
Rättssekreterare : Jonas Eklund

Dela :

2017 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 2017 nr 17 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetssökande och en skolchef undertecknade ett anställningsavtal avseende en anställning som rektor och förskolechef. Fråga om arbetsgivaren blivit bunden av anställningsavtalet, och i så fall, om det funnits laglig grund att skilja arbetstagaren från anställningen.

» Läs hela rättsfallet AD 2017 nr 17

Lagrum : 39 § lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område | 7 § och 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : Fackförbundet ST & Staten genom Sameskolstyrelsen

Ombud : Anders Hult & Lars Hartzell

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Karin Renman, Dag Ekman, Christer Måhl, Charlott Richardson, Gösta Rehnstam, Lenita Granlund och Lars P Merkel. Enhälligt.
Rättssekreterare : Hannah Edström

Dela :

Prejudikat : AD 2017 nr 10 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare träffade en överenskommelse om att arbetstagaren mot ett avgångsvederlag sade upp sin anställning till upphörande visst datum. Domstol har funnit att arbetstagaren svikligen förletts att ingå överenskommelsen och därför ogiltigförklarat den. Ogiltigförklaringen innebar att arbetstagarens anställning inte upphört med anledning av överenskommelsen. Den huvudsakliga tvistefrågan avser om ogiltigförklaringen även innebär att arbetstagaren har rätt till löneförmåner från det att arbetstagaren lämnade anställningen med anledning av överenskommelsen till dess att överenskommelsen ogiltigförklarades, med avräkning för det avgångsvederlag arbetstagaren fått utbetalt.

» Läs hela rättsfallet AD 2017 nr 10

Lagrum : 30 § lagen (1915:218) om avtal och rättshandlingar på förmögenhetsrättens område

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : C.M.C. & Stockholm Business Region AB

Ombud : Anders Elmér

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Dag Ekman, Kerstin G Andersson, Bengt Huldt, Cathrin Dalmo, Håkan Löfgren (f.d. ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Annette Carnhede. Enhälligt.
Rättssekreterare : Tobias Bergkvist

Dela :

2014 ( 1 st. )

Prejudikat med Sören Öman : AD 2014 nr 39 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En kommun har hävt ett avtal om tillsvidareanställning efter att en lärare under anställningsförfarandet felaktigt angett att hon var behörig att undervisa i såväl svenska som engelska på högstadiet. Fråga om tillämpning av 30 § avtalslagen alternativt förutsättningsläran.

» Läs hela rättsfallet AD 2014 nr 39

Lagrum : 30 § avtalslagen (1915:218) | 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Lärarnas Riksförbund & Uddevalla kommun

Ombud : Annika Wahlström & Eric Hietala

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Sören Öman, Ulrika Stenbeck Gustavson, Berndt Molin, Åsa Kjellberg Kahn och Lena Maier Söderberg. Enhälligt.
Rättssekreterare : Hanna Svensson

Dela :

2013 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 2013 nr 73 meddelad — Med skiljaktig mening
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare har kommit överens med arbetsgivaren om att anställningen ska upphöra. Fråga om arbetstagaren blivit provocerad av arbetsgivaren att träffa överenskommelsen på sådant sätt att den ska betraktas som en uppsägning från arbetsgivarens sida eller om den på annan grund inte kan göras gällande mot arbetstagaren. Vidare fråga om arbetstagaren har rätt till lön under tiden tvisten har pågått enligt reglerna i 34 § andra stycket anställningsskyddslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 2013 nr 73

Lagrum : 33 § och 36 § avtalslagen (1915:218) | 34 § andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Bräcke Revsunds pastorat (tidigare Bräcke-Nyhems församling) & E.E.

Ombud : Lars Bäckström & Mats El Kott

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Lars Johan Eklund, Christer Måhl, Lars-Erik Tour (f.d. juristen i Grafiska Företagens Förbund; tillfällig ersättare), Håkan Torngren, Ann-Marie Stenberg Carlsson (skiljaktig) och Bo Almgren (skiljaktig).
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat med Sören Öman : AD 2013 nr 43 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En anställd inom Försvarsmakten har väckt talan mot arbetsgivaren med yrkande om bl.a. skadestånd enligt skadeståndslagen under påstående att arbetsgivaren vållat honom en arbetsskada. Arbetsgivaren har invänt i första hand att arbetstagaren, enligt en bestämmelse i tillämpligt kollektivavtal om arbetsskadeförsäkring, inte får föra skadeståndstalan mot arbetsgivaren. Arbetstagaren har genmält att en tillämpning av bestämmelsen skulle dels strida mot artikel 6.1 Europakonventionen, dels vara oskälig enligt 36 § avtalslagen. Fråga om bestämmelsen ska tillämpas eller inte.

» Läs hela rättsfallet AD 2013 nr 43

Lagrum : Artikel 6.1 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (1994:1219) | 36 § avtalslagen (1915:218) | 1 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207)

Parter i Arbetsdomstolen ( Statliga sektorn ) : J.R. & Staten genom Försvarsmakten

Ombud : Gunnar Jonason & Thomas Ljungdahl

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Jonas Malmberg, Sören Öman, Folke K. Larsson, Marianne Hörding, Curt Karlsson, Gunilla Runnquist och Anders Hammarbäck. Enhälligt.
Sekreterare : Martin Ulfving

Dela :

2012 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2012 nr 37 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Beslut ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetsgivare har hävt ett anställningsavtal och åberopat avtalslagens ogiltighetsregler. Fråga om interimistiskt förordnande enligt 35 § andra stycket anställningsskyddslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 2012 nr 37

Lagrum : 1 § och 35 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 28 §, 29 §, 30 § och 31 § avtalslagen (1915:218)

Parter i Arbetsdomstolen ( Kommunala sektorn ) : N.B. & Norrköpings kommun

Ombud : Johan Levin & Johanna Read Hilmarsdottir

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Karin Renman, Marianne Hörding och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Malin Broman Lindfors

Dela :

2011 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2011 nr 92 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Ett avtal mellan en arbetstagare och dennes arbetsgivare om att arbetstagarens anställning mot viss ersättning skulle upphöra har förklarats ogiltigt med stöd av 30 § avtalslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 2011 nr 92

Lagrum : 30 § avtalslagen (1915:218)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : C.C. & Stockholm Business Region AB

Ombud : Gunnar Bergström & Toivo Öhman

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Inger Andersson, Mårten Holmström, Claes Frankhammar, Rigmor von Zweigbergk, Birgitta Widén (f.d. förbundssekreteraren i Industrifacket Metall; tillfällig ersättare) och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Pontus Bromander (tidigare Woxner)

Dela :

2010 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 2010 nr 53 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare som arbetat som säljare av finansiella tjänster hade i sitt anställningsavtal en konkurrensklausul. Fråga bl.a. om arbetstagaren brutit mot konkurrensklausulen och om klausulen kan anses oskälig enligt 38 § avtalslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 2010 nr 53

Lagrum : 36 § och 38 § avtalslagen (1915:218)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Finanshuset 2002 Aktiebolag i konkurs & I.N.

Ombud : Hans-Christian Löth & Johan Linder

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Gunilla Svahn Lindström, Inga Jerkeman, Agne Werneskog (f.d. direktören i Almega Tjänsteförbunden; tillfällig ersättare), Gösta Rehnstam, Inger Öhrn Karlsson (f.d. ombudsmannen i Industrifacket Metall; tillfällig ersättare) och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Per Lindblom

Dela :

Prejudikat : AD 2010 nr 9 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare varslades om avskedande som därefter drogs tillbaka varefter arbetsgivaren och arbetstagaren ingick ett avtal om att arbetstagaren med bibehållna anställningsvillkor skulle erhålla nya arbetsuppgifter, som inte ingick i arbetsskyldigheten, som skulle utföras hos en underleverantör till arbetsgivaren. Arbetstagaren återkallade sin accept, men arbetsgivaren ansåg att parterna träffat ett giltigt avtal och att arbetstagaren skulle arbeta i enlighet med överenskommelsen. Huvudsakligen fråga om avtalet är ogiltigt enligt avtalslagens bestämmelser.

» Läs hela rättsfallet AD 2010 nr 9

Lagrum : 29 §, 30 §, 33 § och 36 § avtalslagen (1915:218) | 7 § och 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : B.D. & Opsis Aktiebolag

Ombud : Helena Sjöholm & Madeleine Rydberger & Ulf Kjerulff

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Dag Ekman, Mårten Holmström, Peter Ander, Teddy Glans, Jörgen Andersson (f.d. enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Ing-Marie Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Carin Häckter

Dela :

2009 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2009 nr 63 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Tre arbetstagare hos ett bolag A, som är verksamt inom IT-branschen, slutade sina anställningar där och bildade ett annat bolag B som verkar inom samma bransch. Fråga om arbetstagarna och bolaget B obehörigen har röjt och utnyttjat bolaget A:s företagshemligheter. Vidare fråga om arbetstagarna handlat illojalt mot den tidigare arbetsgivaren och brutit mot sina anställningsavtal samt om de brutit mot konkurrensklausulerna i anställningsavtalen. Vid bedömningen prövas om konkurrensklausulerna är oskäliga och bör jämkas enligt 38 § avtalslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 2009 nr 63

Lagrum : 1 §, 7 § och 8 § lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter | 38 § avtalslagen (1915:218)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : J.M-B. & M.D. & Reachin Technologies Aktiebolag & SenseGraphics Aktiebolag & T.F.

Ombud : Björn Djupmark & Jan Ramkvist & Jens Tillqvist

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Ulla Erlandsson, Christer Måhl, Kerstin Brodowsky, Anders Hagman, Maria Hansson och Lars E. Rabenius. Enhälligt.
Sekreterare : Anne Lillieroth

Dela :

2008 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2008 nr 29 meddelad — Med skiljaktig mening
Överklagat ( ändrat ) – Beslut ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en skiljeklausul i ett enskilt anställningsavtal mellan ett taxiflygbolag och en pilot utgör rättegångshinder.

» Läs hela rättsfallet AD 2008 nr 29

Lagrum : 1 kap. 3 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister | 36 § avtalslagen (1915:218) | 8 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Andersson Business Jet Aktiebolag & P.N.

Ombud : Lars Halldin & Martina Slorach & Stefan Flemström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Charlotte Abrahamsson, Gunilla Upmark (skiljaktig), Björn Müntzing, Ulla Lönnqvist Endre, Håkan Pettersson och Ing-Marie Nilsson.
Sekreterare : Helene Lindström

Dela :

2005 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2005 nr 79 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en skiljeklausul i ett kollektivavtal kommit att utgöra avtalsinnehåll mellan parterna i ett anställningsförhållande och om klausulen utgör ett rättegångshinder.

» Läs hela rättsfallet AD 2005 nr 79

Lagrum : 36 § avtalslagen (1915:218)

Parter ( Privata sektorn ) : Borås Lokala Samorganisation av Sveriges Arbetares Centralorganisation & Föreningen Vårdföretagarna & Sjuhäradsbygdens Assistansservice Aktiebolag

Ombud : John Norder & Lars Bäckström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Marianne Jenryd, Britt Angleryd, Maria Nygren, Håkan Torngren, Jörgen Andersson och Lars E. Rabenius. Enhälligt.
Sekreterare : Stefan Lundstig

Dela :

2004 ( 1 st. )

Prejudikat med Sören Öman : AD 2004 nr 37 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetsgivare haft rätt att frigöra sig från en av arbetstagaren ännu inte tillträdd tidsbegränsad anställning.

» Läs hela rättsfallet AD 2004 nr 37

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 36 § avtalslagen (1915:218)

Parter ( Privata sektorn ) : Arbetsgivareföreningen SRAO & Sif & Sveriges Television Aktiebolag

Ombud : Björn Liberg & Helena Hedlund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Sören Öman, Siv Kimbré, Peter Ander, Ola Bengtson, Hans Wahlström och Henry Sjöström. Enhälligt.
Sekreterare : Cecilia Tallkvist

Dela :

2003 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2003 nr 99 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om anställningsskyddslagens preskriptionsregler är tillämpliga på viss talan.

» Läs hela rättsfallet AD 2003 nr 99

Lagrum : 41 § och 42 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Kommunala sektorn ) : Kiruna kommun & S.G.

Ombud : Margaretha Sandberg

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Göran Gräslund och Bo Almgren. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Katarina Berglund Siegbahn

Dela :

2002 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2002 nr 72 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Beslut ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en skiljeklausul kommit att utgöra avtalsinnehåll mellan parterna i ett anställningsförhållande och om en tillämpning av klausulen i en tvist mellan parterna är oskälig.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 72

Lagrum : 36 § avtalslagen (1915:218)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : P.K. & Silverskäret Fondkommission Aktiebolag

Ombud : Claes G Bjursén & Johan Linder

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Dag Ekman, Margit Strandberg, Peter Ander, Inger Mattsson Kasserud, Anders Tiderman och Sven Kinnander (f.d. direktören i Lärarnas Riksförbund; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Annica Hellström

Dela :

2001 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2001 nr 55 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

En brevbärare rev sönder och slängde bort ett antal försändelser. Sedan detta upptäckts sade han upp sig själv. Han ville senare återta sin uppsägning med hänvisning till att uppsägningen skett oöverlagt och att han vid tidpunkten för uppsägningen varit deprimerad och inte kunnat bedöma sin situation. Fråga om uppsägningen kunde anses ha provocerats fram av arbetsgivaren eller om omständigheterna varit sådana att det skulle strida mot tro och heder att åberopa uppsägningen mot honom eller vara oskäligt att betrakta honom som bunden av densamma.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 55

Lagrum : 4 § och 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 33 § och 36 § avtalslagen (1915:218)

Parter ( Privata sektorn ) : Alliansen & Posten Sverige Aktiebolag & SEKO – Facket för Service och Kommunikation

Ombud : Annett Olofsson & Jonas Stenmo

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Lars Dirke, Karin Isacsson, Mats Holmgren, Lennart Grudevall (förre direktören i Svenska Kommunförbundet; tillfällig ersättare), Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Lise-Lotte Ewerhard. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

1998 ( 1 st. )

Prejudikat med Sören Öman : AD 1998 nr 149 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om bindande avtal har träffats vid förlikningsförhandling.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 149

Lagrum : 1 § första och andra stycket samt 3 § andra stycket avtalslagen (1915:218)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : E.A.P. & Stiftelsen Estniska Skolan i Stockholm

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Sören Öman, Inga Britt Lagerlöf, Rolf Hugert, Eva Frunk Lind, Jörgen Andersson och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Inger Andersson

Dela :

1997 ( 3 st. )

Prejudikat : AD 1997 nr 36 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetsgivare haft grund för att häva ett anställningsavtal med stöd av allmänna avtalsrättsliga regler om avtals ogiltighet eller att skilja arbetstagaren ifråga från anställningen genom avskedande eller uppsägning när det framkommit att arbetstagaren på grund av ekonomiska oegentligheter avskedats från en tidigare anställning.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 36

Lagrum : 30 § och 33 § avtalslagen (1915:218) | 7 § och 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Svanberg & Co Aktiebolag & Tjänstemannaförbundet HTF

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Erik Lempert (skiljaktig), Palle Landin, Ulf E. Nilsson, Ulf Perbeck, Inger Karlsson och Sven Kinnander.
Sekreterare : Örjan Härneskog

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 35 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Beslut ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om skiljeklausul i kollektivavtal utgör hinder för tingsrätt att pröva viss tvist.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 35

Lagrum : 36 § avtalslagen (1915:218)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : C.K. & Köpings Kyrkliga Samfällighet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Dag Ekman, Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson, Lars Ahlvarsson, Göte Larsson och Solveig Paulsson. Enhälligt.
Sekreterare : Ewamaria Eriksson

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 22 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare har frånträtt sin anställning och i samband därmed träffat en överenskommelse med arbetsgivaren om erhållande av ett avgångsvederlag. Arbetstagaren hade före överenskommelsens träffande sökt anställning hos annan arbetsgivare och hade anledning att räkna med att han inom kort skulle erbjudas den sökta anställningen. Arbetstagaren informerade inte arbetsgivaren om den sökta anställningen. Arbetsdomstolen har funnit att överenskommelsens villkor om avgångsvederlag inte kan anses oskäligt och att villkoret därför inte kan jämkas med stöd av 36 § avtalslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 22

Lagrum : 36 § avtalslagen (1915:218)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : A.N. & Nordbanken

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Brita Swan, Ingemar Källberg, Ulf E. Nilsson, Ola Bengtson, Göte Larsson och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

1996 ( 3 st. )

Prejudikat : AD 1996 nr 109 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetsgivare genom att åsidosätta sitt rehabiliteringsansvar mot en anställd föranlett den anställde att själv säga upp sig från anställningen samt om arbetsgivarens vägran att godta den anställdes återtagande av uppsägningen strider mot god sed på arbetsmarknaden eller om uppsägningen under de förhållanden som är för handen skall lämnas utan avseende med tillämpning av bestämmelserna i 33 eller 36 § avtalslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 109

Lagrum : 4 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 33 §, 36 § och 39 § avtalslagen (1915:218)

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Industri och Kemiförbundet & Industrifacket & Plastal-ZCP Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Göran Karlstedt, Christer Måhl, Mats Holmgren, Lars Ahlvarsson, Göte Larsson och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Kaisa Söderberg

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 68 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetstagares egen uppsägning av ett anställningsavtal är ogiltig enligt 33 § avtalslagen och om den skall lämnas utan avseende enligt 36 § samma lag.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 68

Lagrum : 33 § och 36 § avtalslagen (1915:218)

Parter ( Kommunala sektorn ) : Landstinget i Älvsborg & Vårdförbundet SHSTF

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Brita Swan, Margit Strandberg, Peter Ander, Inger Mattsson Kasserud, Gunnar Ericson och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Anette Bergene

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 61 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Beslut ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om tillämpning av 36 § avtalslagen på en skiljeklausul i ett enskilt anställningsavtal mellan en idrottsklubb och en idrottstränare. Arbetsdomstolen finner att klausulen utgör ett rättegångshinder.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 61

Lagrum : 36 § avtalslagen (1915:218) | 5 kap. 2 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : K.W. & Luleå Basketbollklubb

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Erik Lempert, Palle Landin, Lars Josefsson (jur. kand. i Grafiska Företagen; tillfällig ersättare), Lennart Aspegren, Gunnar Ericson och Sven Kinnander. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Helena Larsson

Dela :

1994 ( 4 st. )

Prejudikat : AD 1994 nr 157 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida vad som förekommit vid ett förhandlingssammanträde inneburit att ett avtal om bl.a. avgångsvederlag till en arbetstagare kommit till stånd. Så har inte funnits vara fallet. – ”I målet är fråga om avtalsförhandlingar där parterna mötts vid ett förhandlingssammanträde för att söka nå överenskommelse i en fråga av icke alltför omfattande och komplicerad natur. Vid sådana avtalsförhandlingar måste det typiskt sett antas vara av parterna avsett att ingen av dem skall bli bunden vid enskilda villkor, som man under förhandlingarnas gång enas om, förrän enighet nåtts om alla villkor som parterna eller en av dem önskar få reglerade genom det åsyftade avtalet …”

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 157

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : H.E. & RE Ingenjörer Aktiebolag & Rejlers Ingenjörer Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Inga Åkerlund (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Palle Landin, Ulf E. Nilsson, Mats Holmgren, Stig Ahlin och Jarl Karlsson. Enhälligt.
Sekreterare : Jakob Hedenmo

Dela :