Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar: Sökord:

Arbetsdomstolens domarArbetstagare På Wikipedia

( 16 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

Arbetsrättslig litteratur om arbetstagare ( 70 st. )

Louise D’Oliwa och Lucas Ideström, Lojalitet i arbetet – Arbetstagarens skyldigheter, 2019

Förlag : Sanoma Utbildning, Stockholm.

Stefan Flemström och Louise D’Oliwa, Rätt arbetsrätt – Uppslagsbok för arbetsgivare, arbetstagare, organisationer på arbetsmarknaden och andra som behöver lättfattlig information om arbetsrätten, 2019

Förlag : Sanoma Utbildning, Stockholm.

Anteckningar :
Har utkommit i årliga upplagor sedan 2008, t.o.m. 2011 utg. av Bonnier utbildning.

Niklas Selberg, God fackföreningssed? Något om fackföreningarnas uppgifter, intern föreningsrätt och organiserade arbetstagares rättsliga ställning vis-à-vis sin arbetstagarorganisation i Festskrift till Örjan Edström [ Skrifter från juridiska institutionen vid Umeå universitet Vol. 41 ] (red. Staffan Ingmansson, Carin Ulander-Wänman och Ruth Mannelqvist), 2019, s. 435–455

Förlag : Umeå universitet, Juridiska institutionen, Umeå.

Eva Schömer och Linnéa Olsson, Arbetstagares villkor i skymundan vid upphandling av sociala välfärdstjänster i Festskrift till Örjan Edström [ Skrifter från juridiska institutionen vid Umeå universitet Vol. 41 ] (red. Staffan Ingmansson, Carin Ulander-Wänman och Ruth Mannelqvist), 2019, s. 417–433

Förlag : Umeå universitet, Juridiska institutionen, Umeå.

Lotti Ryberg-Welander, När ämbetsmannen blev arbetstagare i FT 2018 s. 999–1019

Carin Ulander-Wänman, Bristande arbetsprestationer och arbetstagares rätt tillkompetensutveckling i JT 2017–18 s. 633–650

Carin Ulander-Wänman, Arbetsbrist och arbetstagares rätt till kompetensutveckling i SvJT 2017 s. 613–630

Håkan Göransson, Uthyrning av arbetstagare – En kommentar till uthyrningslagen och EU:s bemanningsdirektiv, 2014

Förlag : Åhnberg Förlag, Stockholm.

Carin Ulander-Wänman, Priset för flexibiliteten – En analys av anställningsvillkor för arbetstagare i kommuner och landsting, 2014

Förlag : Iustus, Uppsala.

Sanna Wolk, Arbetstagares uppfinningar, 2013

Förlag : Studentlitteratur, Lund.

Sören Öman, Samtycke ska inte vara nog för att behandla arbetstagares persondata i EU & arbetsrätt 2012 nr 3 s. 4

Erik Sjödin, Utstationerade arbetstagares tillträde till arbetsmarknaden – reflektioner kring EU-domstolens dom C-307/09 Vicoplus i Europarättslig tidskrift 2012 s. 122–130

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : EU-domstolens dom C-307/09 Vicoplus.

Michael Gotthardt, Arbetstagarens rätt att motsätta sig företagsövergång enligt tysk och svensk rätt i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 255–265

Förlag : Iustus, Uppsala.

Sanna Wolk, Arbetstagares immaterialrätter – Rätten till datorprogram, design och uppfinningar m.m. i anställningsförhållanden, andra upplagan 2008

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Anmäld av :
Niklas Bruun i EU & arbetsrätt 2007 nr 1 s. 7 (1:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 2006.

Sanna Wolk, Arbetstagares uppfinningar och kollektivavtals utfyllande verkan i Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (NIR) 2008 s. 4–11

Niklas Bruun och Jonas Malmberg, Anställningsvillkor för utstationerade arbetstagare i ljuset av Laval och Rüffert – Rapport till Facken inom industrin 2008‑06‑04, 2008

Niklas Bruun, EU-domstolen och arbetstagares rätt till fackliga stridsåtgärder på EU:s inre marknad i FJFT 2008 s. 465–476

Anteckningar :
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland.

Jenny Julén Votinius, Normkonflikter i regleringen om arbetstagares föräldraskap i Retfærd 2008 nr 123 s. 102–131

Niklas Bruun, Initierat om arbetstagares immaterialrätt i EU & arbetsrätt 2007 nr 1 s. 7

Anmälan av :
Sanna Wolk; Arbetstagares immaterialrätter – Rätten till datorprogram, design och uppfinningar m.m. i anställningsförhållanden, 2006.

Björn Lindquist, Om begreppet arbetstagare och idrottens valbarhetsbestämmelser i Vänbok till Axel Adlercreutz (red. Boel Flodgren, Lars Gorton, Birgitta Nyström och Per Samuelsson), 2007

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Ronnie Eklund, Fri rörlighet av tjänster och skyddet av arbetstagare i En gränslös europeisk arbetsmarknad – Europaperspektiv 2006 (red. Sverker Gustavsson, Lars Oxelheim och Nils Wahl), 2006, s. 195–220

Förlag : Santérus, Stockholm.

Lena Maier, Utstationering av arbetstagare och det svenska kollektivavtalssystemet – En rättslig analys, 2005

Förlag : Saco.

Jonas Malmberg, Arbetstagares ställning vid gränsöverskridande företagsövergångar i SvJT 2004 s. 792–808

Martin Agell, Arbetstagare och arbetsgivare från andra länder är rättslösa i Lag & Avtal 2004 nr 10 s. 43

Ulf Bernitz, Arbetstagares upphovsrätt – Nytt svenskt rättsavgörande om militärmusiker en milstolpe i rättsutvecklingen i Festskrift til Mogens Koktvedgaard (red. Mads Bryde Andersen, Caroline Heide-Jørgensen och Jens Schovsbo), 2003, s. 27–42

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anteckningar :
Rättsfallakommentar: AD 2002 nr 87.

Landstingsförbundet, Kroppsvisitation av arbetstagare, 2003

Förlag : Landstingsförbundet, Stockholm.

Anteckningar :
Måns Hensjö.

Sören Öman, Integritetsskydd för arbetstagare – Replik till Catharina Calleman i SvJT 2002 s. 740–745

Anteckningar :
Jämför Catharina Calleman i SvJT 2002 s. 472–482.

Sanna Wolk, Hyrda arbetstagares upphovsrätt i Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (NIR) 2001 s. 210–217

Kent Källström, Dopingtester på idrottsutövare som är arbetstagare i Idrottsjuridisk skriftserie 2000 s. 86–93

Tore Sigeman, Förhållningsregler och sanktionsregler – Anteckningar om arbetstagares skadeståndsansvar i Normativa perspektiv – Festskrift till Anna Christensen (red. Ann Numhauser-Henning), 2000, s. 459–483

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Anders von Koskull, Arbetsgivarens kontroll – arbetstagarens integritet – Finland i Låglönekonkurrens och arbetstagares integritet – Rapporter till nordiskt arbetsrättsligt möte 2000 [ Arbetsliv i omvandling Vol. 2 ] (red. Jonas Malmberg), 2000, s. 115–138

Förlag : Arbetslivsinstitutet, Stockholm.

Anteckningar :
Arbetsliv i omvandling 2000:02.

Mattias Malmstedt, Från arbetstagare till unionsmedborgare – från likabehandling som medel till likabehandling som mål? i Perspektiv på likabehandling och diskriminering [ Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund nr 138 ] (red. Ann Numhauser-Henning), 2000 nr 138, s. 219–257

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Ronnie Eklund, Utstationering av arbetstagare i SvJT 2000 s. 260–269

Samuel Engblom, Likabehandling av arbetstagare och arbetsföretagare – en normativ utmaning i Perspektiv på likabehandling och diskriminering [ Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund nr 138 ] (red. Ann Numhauser-Henning), 2000 nr 138, s. 259–282

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Kent Källström, Arbetsgivarens kontroll – arbetstagarens integritet – Sverige i Låglönekonkurrens och arbetstagares integritet – Rapporter till nordiskt arbetsrättsligt möte 2000 [ Arbetsliv i omvandling Vol. 2 ] (red. Jonas Malmberg), 2000, s. 85–99

Förlag : Arbetslivsinstitutet, Stockholm.

Anteckningar :
Arbetsliv i omvandling 2000:02.

Lars Hartzell, Klubben som arbetsgivare och fotbollsspelaren som arbetstagare i Idrottsjuridisk skriftserie 1999 s. 85–91

Hans Elliot, Nära anförvanters inverkan på arbetstagares förmånsrätt i konkurs i Advokaten 1998 nr 6 s. 22

Mats El Kott, Oorganiserade arbetstagare i Arbetsdomstolen i JT 1997–98 s. 268–270

Sune Hilstad, Arbetstagares uppfinningar – Om rätten till arbetstagares uppfinningar, 1996

Förlag : Teknovator, Stockholm.

Maria Fritz, Fri rörlighet för arbetstagare i Ny Juridik 1995 nr 2 s. 106–120

Kent Källström, Anmälan av Håkan Lavén; Arbetstagare i styrelser i SvJT 1990 s. 311–314

Anmälan av :
Håkan Lavén; Arbetstagare i styrelser.

Håkan Lavén, Arbetstagare i styrelser – Kommentar till den nya lagen för privatanställda, 1988

Förlag : Publica, Stockholm.

Anmäld av :
Kent Källström i SvJT 1990 s. 311–314.

Reinhold Fahlbeck, Om diskriminering av utanförstående arbetstagare i Perspektiv på arbetsrätten – Vänbok till Axel Adlercreutz [ Skrifter utgivna av Juridiska Föreningen i Lund Vol. 60 ] (red. Reinhold Fahlbeck och Carl Martin Roos), 1983, s. 67–101

Anteckningar :
Skrifter utgivna av Juridiska Föreningen i Lund Nr 60 Acta Societatis Juridicae Lundensis.

Niklas Bruun, Uppfinnarrätt i anställningsförhållande – En rättsdogmatisk studie av lagen om rätt till arbetstagares uppfinningar [ Juridiska föreningens i Finland publikationsserie Vol. 49 ], 1982

Förlag : Finlands Juristförbund, Helsingfors.

Anmäld av :
Måns Jacobsson i SvJT 1983 s. 553.
Ulf Bernitz i NIR 1984 s. 48–49.

Leif Bylund, Har arbetstagaren fått hela bevisbördan för en föreningsrättskränkning? i SvJT 1980 s. 630–638

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 1978 nr 84.

Urban Loinder, En fråga om förhandlingsrätt för vissa arbetstagare med kortvarig anställning i FT 1977 s. 327–330

Bertil Bengtsson, Om arbetstagares skadeståndsansvar i privata och offentliga anställningsförhållanden i Arbetsrätten i utveckling – Studier tillägnade Folke Schmidt [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. II ] (red. Tore Sigeman och Anders Victorin), 1977, s. 21–40

Förlag : Norstedt, Stockholm.

Anteckningar :
Studier tillägnade Folke Schmidt, utgivna av Arbetsrättsliga föreningen.

Brita Sundberg-Weitman, Nondiskriminering i EEC – Diskrimineringsförbuden till säkerställande av arbetstagares och företags rörlighet över gränserna [ Skrifter utgivna av Institutet för offentlig och internationell rätt Vol. 38 ], 1973

Förlag : Institutet för offentlig och internationell rätt, Stockholm.

Anmäld av :
Fridtjof Frank Gundersen i SvJT 1974 s. 305–307.

Alfred Bexelius, Om verksamheten hos Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar i Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (NIR) 1969 s. 1–20

Gunnar Karnell, Arbetstagares upphovsrätt – Några utgångspunkter för bestämning av rättens övergång på arbetsgivare i Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (NIR) 1968 s. 54–65

Erik Forstadius, Arbetsmarknaden – Om arbetsgivares och arbetstagares rättigheter och skyldigheter, fjärde upplagan 1968

Förlag : Forum, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 1959, 2:a uppl. 1961, 3:e uppl. 1965.

Berndt Godenhielm, Problemställningar och enhetssträvanden inom rätten till arbetstagares uppfinningar i FJFT 1965 s. 180–210

Anteckningar :
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland.

Sven Edling, Reformerad lagstiftning om arbetstagares uppfinningar? i Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (NIR) 1964 s. 117

Anteckningar :
SOU 1964:49 Rätten till arbetstagares uppfinningar.

Gösta Walin, Arbetsgivares och arbetstagares skadeståndsansvar i Nordisk Försäkringstidskrift 1964 s. 16–26

Nils Erik Ingman, Om arbetsgivares ansvarighet för skada vållad av arbetstagare å annan arbetstagare på arbetsplatsen i FJFT 1964 s. 632–654

Anteckningar :
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland.

Helmer Sundberg, Den nya finska lagstiftningen om pension för arbetstagare i Nordisk Försäkringstidskrift 1962 s. 130–142

Jorma Vuorio, Har man skäl att arbeta med skilda arbetstagarebegrepp? En studie i svensk och finsk rätt i SvJT 1957 s. 249–263

Lennart Geijer, Rätten till arbetsplatsen – Arbetstagares skydd mot obefogade uppsägningar [ TCO:s skriftserie Vol. 6 ], 1956

Förlag : TCO, Stockholm.

Erland Conradi, De offentliga tjänstemännen som arbetstagare i Juristnytt 1954 s. 393–399

Erland Conradi, Anmälan av Göran Smith & Kaj Åberg, Arbetsgivare–Arbetstagare, 1950 i SvJT 1951 s. 283–285

Anmälan av :
Göran Smith & Kaj Åberg, Arbetsgivare–Arbetstagare, 1950.

Göran Smith och Kaj Åberg, Arbetsgivare–Arbetstagare, 1950

Förlag : Ljus, Stockholm.

Anmäld av :
Erland Conradi i SvJT 1951 s. 283–285.
D. Harling i Teknisk Tidskrift 1950 s. 1016.

Sigurd Dennemark, Om rätten till arbetstagares uppfinningar, 1950

Förlag : Norstedt, Stockholm.

John Nordin, Lagen den 29 juni 1946 om förlängd semester för vissa arbetstagare med särskilt pressande eller hälsofarligt arbete, 1950

Förlag : Almqvist & Wiksell, Uppsala.

Berndt Godenhielm, Om arbetsgivares och arbetstagares rätt till av arbetstagaren gjord uppfinning i Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (NIR) 1949 s. 194–205

Hans Herrlin, Arbetstagares rätt till skadestånd av arbetsgivare utom ersättningen enligt 1916 års lag i Nordisk Försäkringstidskrift 1949 s. 83–96

Gustaf Petrén, Något om arbetstagares lydnadsplikt i SvJT 1944 s. 116–131

Per Hjalmar Fagerholm, Förbud mot arbetstagares avskedande med anledning av värnpliktstjänstgöring m.m. – Kommenterande redogörelse för lagen 14 oktober 1939, 1942

Förlag : Norstedt, Stockholm.

Erik Göransson, Bensindistributör arbetstagare? En dom av arbetsdomstolen i FT 1938 s. 393–396

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 1938 nr 112.

Folke Wetter, Vilka arbetstagare i kommunernas tjänst äro underkastade ämbetsmannaansvar? i Svenska Stadsförbundets tidskrift 1937 s. 171–181

Gustav Olin, Några hufvudpunkter i utländsk lagstiftning angående rättsförhållandet mellan arbetsgifvare och arbetstagare, 1908

Anteckningar :
Ny oförändrad uppl. 1910.
Alternativ stavning: Gustaf Olin.

Ovanstående är bara referenser. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext. » Länk till Sören Ömans skrifter

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 0,0% ( 0 / 16 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,3%

Andel överklagade mål : 37,5% ( 6 / 16 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 23,2%

Andel avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 0,0% ( 0 / 16 st. )

Utdömda rättegångskostnader per refererat avgörande : 145 693 kr | Median : 88 867 kr

Högsta belopp utdömt för rättegångskostnader : 421 797 kr ( i AD 2012 nr 24 )

Avser bara direktstämda mål. Alla belopp är i dagens penningvärde.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden om arbetstagare sedan 1993 ( 16 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2013 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2013 nr 32 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en musiker, som tidigare varit anställd men som sedan stått till förfogande genom sitt aktiebolag, varit arbetstagare.

» Läs hela rättsfallet AD 2013 nr 32

Lagrum : 1 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Kungliga Operan Aktiebolag & L.W.

Ombud : Lars Hartzell & Sven Erfors

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Jonas Malmberg, Dag Ekman, Inga Jerkeman, Lars Josefsson, Anders Hagman, Lennart Olovsson (f.d. utredaren i Svenska Pappersindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Agneta Lindblom Hulthén. Enhälligt.
Sekreterare : Charlotte Svanström

Dela :

2012 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 2012 nr 59 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En person som genomgått elprogrammet på gymnasiet anvisades praktik enligt socialtjänstlagen (2001:453) hos ett bolag där han tidigare varit visstidsanställd och sedermera kom att få en tillsvidareanställning som lärling. Frågan om personen under praktikperioden varit att betrakta som arbetstagare och anställd i bolaget, trots att 4 kap. 6 § socialtjänstlagen föreskriver att den som deltar i sådan praktik i det sammanhanget inte ska anses som arbetstagare, har besvarats nekande. Domstolen har funnit att personen därmed inte haft rätt till lön och att bolaget inte har brutit mot kollektivavtalet genom att inte betala lön. Domstolen har inte heller funnit att det varit i strid mot kollektivavtalet att ta emot personen som praktikant, dvs. utan att anställda vederbörande.

» Läs hela rättsfallet AD 2012 nr 59

Lagrum : 4 kap. 4 § och 6 § socialtjänstlagen (2001:453)

Parter ( Privata sektorn ) : Bravida Sverige Aktiebolag & Elektriska Installatörsorganisationen EIO & Svenska Elektrikerförbundet

Ombud : Robert Sjunnebo & Ulf Nordström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Dag Ekman, Kurt Eriksson, Kerstin Brodowsky, Bengt Huldt, Birgitta Widén (f.d. förbundssekreteraren i Industrifacket Metall; tillfällig ersättare) och Stina Nilsen (f.d. ombudsmannen i Industrifacket Metall; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Hanna Svensson

Dela :

Prejudikat : AD 2012 nr 24 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en programledare för ett radioprogram har utfört arbete som arbetstagare eller som uppdragstagare. Efter att ha funnit att arbetet utförts under sådana omständigheter att programledaren var att betrakta som arbetstagare fann Arbetsdomstolen att arbetsgivaren inte har haft rätt att tidsbegränsa anställningen i enlighet med en regel i journalistavtalet om s.k. programanställning.

» Läs hela rättsfallet AD 2012 nr 24

Lagrum : 4 § och 36 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Medieföretagen & Svenska Journalistförbundet & Sveriges Radio Aktiebolag

Ombud : Antje Dedering & Stellan Gärde

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Dag Ekman, Christer Måhl, Bengt Huldt, Lars-Erik Tour (f.d. juristen i Grafiska Företagens Förbund; tillfällig ersättare), Inger Efraimsson och Bengt G. Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Pontus Bromander (tidigare Woxner)

Dela :

2006 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2006 nr 24 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Ett antal personer har ostridigt utfört arbete för ett bolags räkning vid två av bolagets arbetsställen. Fråga om personerna är att anse som arbetstagare hos bolaget eller om de varit inhyrd arbetskraft och därmed inte arbetstagare hos bolaget.

» Läs hela rättsfallet AD 2006 nr 24

Lagrum : 1 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 1 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : L:s Snickerier Aktiebolag & Skogs- och Träfacket & Trä- och Möbelindustriförbundet

Ombud : Andreas Edenman & Anne Alfredson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Lars Dirke, Inga Jerkeman, Björn Müntzing, Håkan Torngren, Lilian Hindersson (f.d. förbundssekreteraren i Svenska Kommunalarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Ing-Marie Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Monica Björnfot Spaak

Dela :

2005 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 2005 nr 33 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om arbetstagarbegreppet. En skorstensfejarmästare som utfört sotningsverksamhet för en kommuns räkning har inte ansetts vara arbetstagare.

» Läs hela rättsfallet AD 2005 nr 33

Lagrum : 1 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Kommunala sektorn ) : Hässleholms kommun & U.H.

Ombud : Gunnar Persson & Siv Ann Andermyr

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Dag Ekman, Inga Jerkeman, Jan Nordin, Ylva Tengblad, Inger Öhrn Karlsson och Karl-Erik Svensson. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 2005 nr 16 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en innehållsproducent för ett TV-program har utfört arbete som arbetstagare eller som uppdragstagare. Efter att ha funnit att arbetet hade utförts under sådana omständigheter att producenten var att betrakta som arbetstagare fann Arbetsdomstolen att arbetsgivaren haft rätt att tidsbegränsa anställningen i enlighet med en regel i parternas kollektivavtal.

» Läs hela rättsfallet AD 2005 nr 16

Parter ( Privata sektorn ) : Arbetsgivareföreningen SRAO & Svenska Journalistförbundet & Sveriges Television Aktiebolag

Ombud : Annett Olofsson & Björn Liberg

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Hans Blyme, Christer Måhl, Anders Sandgren, Håkan Torngren, Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Henry Sjöström. Enhälligt.
Sekreterare : Anna Flodin

Dela :

2004 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2004 nr 18 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Mellan en rikstäckande ideell organisation och dess tidigare förtroendevalda förbundsordförande uppkommer tvist rörande skyldighet för organisationen att teckna tjänstepension för henne. Fråga i första hand huruvida förbundsordföranden har varit att anse som arbetstagare hos organisationen. Sedan denna fråga besvarats nekande uppkommer frågan huruvida det mellan parterna har förelegat en särskild överenskommelse om att förbundsordföranden skulle vara berättigad till tjänstepension. Även denna fråga har besvarats nekande.

» Läs hela rättsfallet AD 2004 nr 18

Parter ( Privata sektorn ) : Hörselskadades Riksförbund & Kooperationens Förhandlingsorganisation & Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund

Ombud : Martin Wästfelt & Sara Kullgren

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Gudmund Toijer, Karin Isacsson, Charlott Richardson, Claes Frankhammar (direktören i Youth Skills Sweden; tillfällig ersättare), Bo Almgren och Sven Kinnander (f.d. direktören i Lärarnas Riksförbund; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Monica Björnfot Spaak

Dela :

2002 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2002 nr 40 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om ett försäkringsmedlarombud varit arbetstagare och därmed berättigat till semesterersättning.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 40

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Försäkringsrådgivarna i Dalarna Aktiebolag & S.S.

Ombud : Per-Gunnar Viklund & Thomas Gustafsson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Lars Dirke, Inga Jerkeman, Olof Nordenfelt, Ylva Tengblad, Maud Jansson och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Karina Hellrup

Dela :

1998 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1998 nr 138 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om en person som sedan lång tid regelbundet medverkat i en veckotidning har varit att betrakta som arbetstagare eller som uppdragstagare.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 138

Parter ( Privata sektorn ) : Allers Förlag Aktiebolag & Förlags- och Medieförbundet & Svenska Journalistförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Erik Mosesson (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Ingemar Källberg, Leif Haglund, Eva Frunk Lind, Birgitta Kihlberg och Ulf Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Forssman

Dela :

1997 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1997 nr 17 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En person deltog i och utförde arbete inom ett kommunalt projekt för anpassning av socialbidragstagare till arbetsmarknaden. Arbetsdomstolen har funnit att det inte uppkommit något anställningsförhållande mellan kommunen och personen i fråga. Yrkanden om lön under uppsägningstid och om allmänt skadestånd för lagstridigt avskedande har avslagits.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 17

Parter i Arbetsdomstolen ( Kommunala sektorn ) : Motala kommun & P.S.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Eva Frunk Lind och Maud Jansson (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Anna Nordin

Dela :

1996 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1996 nr 135 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

|  ]

Sammanfattning :

En person har gjort gällande att hon blivit anställd hos ett politiskt parti, i första hand genom ett uttryckligt avtal härom och i andra hand genom att de faktiska omständigheterna innebär att ett anställningsförhållande har uppkommit. Arbetsdomstolen, som beaktat de särskilda förhållanden som är förknippade med politisk verksamhet, har inte funnit att något uttryckligt anställningsavtal har träffats eller att ett anställningsförhållande har uppkommit genom s.k. konkludent handlande från partiets sida.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 135

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Å.J. & Ny Demokrati

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Erik Lempert, Inga Britt Lagerlöf, Henrik Sahlin, Irene Nilsson Carlsson, Maud Jansson (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Jan Bergman

Dela :

1995 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 1995 nr 132 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en person som genom beslut av länsarbetsnämnd anvisats en ungdomspraktikplats hos en arbetsgivare kan betraktas som arbetstagare hos denne.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 132

Lagrum : Lagen (1992:322) om ungdomspraktikanter

Parter ( Privata sektorn ) : M.G. med firma Gudmundsätragård & Svenska Lantarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Erik Lempert, Britt Bergendahl, Ulf E. Nilsson, Lars Ahlvarsson, Alf Karlsson (f.d. förhandlingschefen i Statsanställdas Förbund; tillfällig ersättare) och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 26 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

|  ]

Sammanfattning :

En anställd på ett arkitektkontor med uppgift att utföra kontorsgöromål, ritarbeten m.m. har träffat överenskommelse med arbetsgivaren om att fortsättningsvis arbeta åt denne såsom uppdragstagare genom ett eget aktiebolag. Arbetsdomstolen finner att han rättsligt alltjämt varit att anse som anställd.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 26

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : B.J. & Frigyesi Arkitektkontor Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Mats Holmgren och Bo Hjern. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Lise Donovan (tidigare Elise-Marie Johansson)

Dela :

1994 ( 3 st. )

Prejudikat : AD 1994 nr 130 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Ett försäkringsbolag har träffat samarbetsavtal med aktiebolag som ägs av tidigare anställda om försäljning och beståndsvård av försäkring. I målet har gjorts gällande att ett kringgående av gällande kollektivavtal för försäkringstjänstemän föreligger och att de tidigare anställda rätteligen är att anse som arbetstagare i förhållande till försäkringsbolaget samt att bolaget därför är skyldigt att tillämpa gällande kollektivavtal på de tidigare anställdas arbete. Arbetsdomstolen finner vid en sammanvägning av framkomna omständigheter och under särskilt beaktande av att de arbetspresterande parterna enligt samarbetsavtalen utgörs av aktiebolag att de tidigare anställda inte är att anse som arbetstagare hos försäkringsbolaget och att bolaget inte är skyldigt att tillämpa kollektivavtalen på det arbete de utför enligt samarbetsavtalen. – Arbetsdomstolen tillmäter inte någon betydelse om de tidigare anställda skulle vara att betrakta som jämställda uppdragstagare.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 130

Lagrum : 1 § andra stycket lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Ansvar ömsesidig Livförsäkring för Helnyktra & Ansvar ömsesidig Sakförsäkring för Helnyktra & Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation & Försäkringstjänstemannaförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Gösta Ihrfelt (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Palle Landin, Ulf E. Nilsson, Lennart Aspegren, Alf Karlsson och Stig Ahlin. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Susanne Sundberg (tidigare Jarnfelter)

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 104 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Arbetsdomstolen finner att en person som sedan lång tid regelbundet medverkat i en dagstidning som recensent av TV-program intagit en ställning som uppdragstagare och inte som anställd. Betydelsen av det mellan Svenska Tidningsutgivareföreningen och Svenska Journalistförbundet gällande kollektivavtalet för frilansarbetare.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 104

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Journalistförbundet & Svenska Tidningsutgivareföreningen & Sydsvenska Dagbladets Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Hans Blyme, Inga Britt Lagerlöf, Christian Tydén, Ola Bengtson, Nils Gunnarsson (förre enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Jarl Karlsson. Enhälligt.
Sekreterare : Jakob Hedenmo

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 66 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida personer, som under ett flertal år på heltid utfört personundersökningar som s.k. externa personundersökare, är att betrakta som arbetstagare (anställda) vid kriminalvårdsmyndighet.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 66

Parter ( Statliga sektorn ) : Jusek & Staten genom Kriminalvårdsstyrelsen

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Michaël Koch, Palle Landin, Hans Holmberg, Ola Bengtson, Göran Karlsson och Stig Ahlin. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :