Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar: Sökord:

Arbetsdomstolens domarDisciplinpåföljd enligt lag

( 14 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 7,1% ( 1 / 14 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,3%

Andel överklagade mål : 14,3% ( 2 / 14 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 23,2%

Andel avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 0,0% ( 0 / 14 st. )

Utdömda rättegångskostnader per refererat avgörande : 92 190 kr | Median : 66 736 kr

Högsta belopp utdömt för rättegångskostnader : 204 244 kr ( i AD 2006 nr 105 )

Avser bara direktstämda mål. Alla belopp är i dagens penningvärde.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden om disciplinpåföljd enligt lag sedan 1993 ( 14 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2019 ( 1 st. )

Prejudikat med Sören Öman : AD 2019 nr 24 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om disciplinpåföljd enligt lagen om offentlig anställning.

» Läs hela rättsfallet AD 2019 nr 24

Lagrum : 14 § lagen (1994:260) om offentlig anställning | 11 § och 12 § förvaltningslagen (1986:223)

Parter ( Statliga sektorn ) : Fackförbundet ST & Staten genom Arbetsgivarverket

Ombud : Carl Durling & Jessica Berlin & Lars Åström & Veera Littmarck

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Sören Öman, Inger Andersson, Kerstin G Andersson, Åsa Kjellberg Kahn, Johanna Torstensson, Ronny Wenngren och Carl-Gustaf Hjort. Enhälligt.
Rättssekreterare : Sofia Rasmusson

Dela :

2016 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2016 nr 20 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en polisman får åläggas disciplinpåföljden varning för att han glömt sitt tjänstevapen med tillhörande ammunition i omklädningsrummet i polishuset.

» Läs hela rättsfallet AD 2016 nr 20

Lagrum : 1 §, 3 §, 14 §, 15 § och 18 § lagen (1994:260) om offentlig anställning | 14 § andra stycket i Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens skjutvapen m.m. (RPSFS 2012:14)

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Polismyndigheten & Svenska Polisförbundet

Ombud : Camilla Örndahl & Susanna Kjällström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Jonas Malmberg, Cecilia Tallkvist, Inga Jerkeman, Charlott Richardson, Göran Söderlöf, Gerald Lindberg och Annette Carnhede. Enhälligt.
Rättssekreterare : Pontus Bromander (tidigare Woxner)

Dela :

2014 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2014 nr 5 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en rådman vid handläggning av ett adoptionsärende har åsidosatt sina skyldigheter i anställningen på ett sätt som ska föranleda disciplinpåföljd för tjänsteförseelse enligt 14 § lagen (1994:260) om offentlig anställning.

» Läs hela rättsfallet AD 2014 nr 5

Lagrum : 14 § lagen (1994:260) om offentlig anställning | 12 § och 28 § lagen (1996:242) om domstolsärenden | 11 kap. 3 § regeringsformen (1974:152)

Parter ( Statliga sektorn ) : Justitiekanslern & M.H.

Ombud : Carin Häckter

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Jonas Malmberg, Per Sundberg, Kurt Eriksson, Charlott Richardson, Lotta Kärger, Carina Lindberg och Margareta Öhberg. Enhälligt.
Rättssekreterare : Eva Lärfars Persson

Dela :

2006 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2006 nr 105 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

En officer har beviljats tjänstledighet under sex månader. Av misstag utbetalades full lön under tjänstledigheten. Fråga om officeren varit i god tro när han mottog och förbrukade medlen. Även fråga om officeren har gjort sig skyldig till sådan tjänsteförseelse som avses i 14 § lagen om offentlig anställning.

» Läs hela rättsfallet AD 2006 nr 105

Lagrum : 14 § lagen (1994:260) om offentlig anställning

Parter ( Statliga sektorn ) : Naturvetareförbundet & O.K. & Staten genom Försvarsmakten

Ombud : Anders Elmér & Gunnar Jonason

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Gertrud Forkman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Ingrid Lyberg, Jan Nordin, Anders Hagman, Ella Niia och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Kristine Skår

Dela :

2005 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2005 nr 82 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om disciplinansvar för en handläggare på Försäkringskassan med anledning av att denne gjort obehöriga slagningar i Försäkringskassans datasystem.

» Läs hela rättsfallet AD 2005 nr 82

Lagrum : 14 § lagen (1994:260) om offentlig anställning

Parter ( Statliga sektorn ) : Fackförbundet ST & Staten genom Försäkringskassan

Ombud : Jenny Levander & Robert Lakatos

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Per Sundberg, Kurt Eriksson, Charlott Richardson, Ylva Tengblad, Gunilla Kevdal och Titti Sandqvist (ombudsmannen i Försäkringstjänstemannaförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Stefan Lundstig

Dela :

2002 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2002 nr 78 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om disciplinansvar för en överste som beslutat om löneförhöjning för en överstelöjtnant, vilket enligt arbetsgivaren, Försvarsmakten, gjorts utan föreskrivet samråd med Högkvarteret och i strid med en policy angående lönesättning.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 78

Lagrum : 14 § lagen (1994:260) om offentlig anställning

Parter ( Statliga sektorn ) : Officersförbundet & Staten genom Försvarsmakten

Ombud : Gunnar Jonason & Lars P Merkel

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Inger Andersson (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Margit Strandberg, Charlott Richardson, Ola Bengtson, Barbro Palmerlund och Lars E. Rabenius. Enhälligt.
Sekreterare : Karina Hellrup

Dela :

2000 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2000 nr 5 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

I mål om disciplinpåföljd för tjänsteförseelse enligt 14 § lagen om offentlig anställning uppkommer fråga om betydelsen av att den händelse som åberopats som grund för disciplinpåföljden har inträffat under arbetstagarens fritid. Vidare fråga om arbetstagarens fel varit ringa och därför inte skall föranleda någon påföljd.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 5

Lagrum : 14 § lagen (1994:260) om offentlig anställning

Parter i Arbetsdomstolen ( Statliga sektorn ) : L.K. & Staten genom Statens järnvägar

Ombud : Hans Mjöberg & Sten Åke Zethræus

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Anna Middelman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Olle Claesson (f.d. avdelningsdirektören i Arbetsmarknadsstyrelsen; tillfällig ersättare), Mats Holmgren, Gun Lombach, Rolf Lindhh (f.d. ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Ulf Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Cecilia Klerbro

Dela :

1999 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 1999 nr 106 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om disciplinansvar för en officer som bedrivit verksamhet med uthyrning av snöskotrar till Försvarsmakten.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 106

Lagrum : 7 § och 14 § lagen (1994:260) om offentlig anställning

Parter ( Statliga sektorn ) : Officersförbundet & Staten genom Försvarsmakten

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Brita Swan, Siv Kimbré, Carl Magnus Pontén, Göran Söderlöf, Inger Öhrn Karlsson och Jarl Karlsson. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 69 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En polisinspektör har tilldelats varning för att han underlåtit att vidta åtgärder för att verkställa ett beslut från Statens invandrarverk om att en förvarstagen utlänning omedelbart skulle friges. Fråga om felet var att anse som ringa eller ej.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 69

Lagrum : 14 och 15 §§ lagen (1994:260) om offentlig anställning

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Rikspolisstyrelsen & Svenska Polisförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Dag Ekman, Palle Landin, Carl Magnus Pontén, Tage Persson, Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Jon-Erik Eriksson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Gudrun Persson Härneskog

Dela :

1998 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1998 nr 12 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

En polisman har av en person A blivit tillfrågad om A:s make B haft skyldighet att vittna i en rättegång. Polismannen har därefter på A:s begäran kontaktat B och lämnat denne upplysningar i frågan. Fråga om omständigheterna varit sådana att polismannen har gjort sig skyldig till tjänsteförseelse.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 12

Lagrum : 14 § lagen (1994:260) om offentligt anställning

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Rikspolisstyrelsen & Svenska Polisförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Hans Blyme, Christer Måhl, Mats Holmgren, Birgitta Brånedal-Sund, Göte Larsson och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Björn Malmqvist

Dela :

1997 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1997 nr 8 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en polisman i samband med ett ingripande uttalat sig på ett sådant sätt att han bör åläggas disciplinpåföljden varning.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 8

Lagrum : 14 § och 15 § lagen (1994:260) om offentlig anställning

Parter ( Statliga sektorn ) : Riksdagens ombudsmän & Svenska Polisförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Lars Dirke (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Karin Isacsson, Ulf E. Nilsson, Anders Hagman, Göte Larsson och Solveig Paulsson. Enhälligt.
Sekreterare : Anette Bergene

Dela :

1995 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1995 nr 68 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga rörande disciplinansvar för präst enligt 35 kap. 17 och 18 §§ kyrkolagen (1992:300). – Sedan domkapitel genom beslut prövat frågan huruvida en präst skulle åläggas disciplinpåföljd på grund av visst handlande och därvid inte funnit skäl att ålägga sådan påföljd samt talan inte förts mot detta beslut, har frågan om disciplinpåföljd för prästen på grund av ifrågavarande handlande ansetts vara rättskraftigt avgjord. Domkapitlet har följaktligen inte ägt att – såsom skett – på nytt ta upp denna fråga till förnyad prövning och därvid genom ett nytt beslut ålägga prästen disciplinpåföljd. Genom domen har det senare beslutet undanröjts i vad prästen genom beslutet ålagts disciplinpåföljden varning.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 68

Lagrum : 2 kap. 5 §, 35 kap. 17, 18, 21, 36 och 38 §§ kyrkolagen (1992:300) | 17 kap. 11 § rättegångsbalken (1942:740) | 27 § förvaltningslagen (1986:223) | 10 kap. 1 § och 2 §, 14 kap. 1 § och 2 § lagen (1976:600) om offentlig anställning | 14 § och 15 § lagen (1994:260) om offentlig anställning | 7 § lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän | 7 § lagen (1975:1339) om Justitiekanslerns tillsyn

Parter ( Privata sektorn ) : Domkapitlet i Skara stift & Svenska Kyrkans Personalförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Dag Ekman, Inga Britt Lagerlöf, Lennart Hörnlund, Inger Mattsson Kasserud, Thore Ziethén och Stig Ahlin. Enhälligt.
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :

1993 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 1993 nr 146 meddelad Enhällig
Överklagat ( återförvisat ) – Beslut ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Personalansvarsnämnd beslutade att ålägga en befattningshavare disciplinpåföljd. Beslutet tillkom efter anmälan av justitieombudsman. Befattningshavaren sökte ändring vid tingsrätt i beslutet. Fråga om rättegångsfel vid tingsrättens handläggning av målet.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 146

Lagrum : 7 § lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän

Parter i Arbetsdomstolen ( Statliga sektorn ) : R.B. & Riksdagens ombudsmän

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Ola Bengtson och Stig Ahlin. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Anders Eka

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 64 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Rikspolisstyrelsens personalansvarsnämnd beslutade med stöd av lagen om offentlig anställning om disciplinåtgärd i form av varning för en polisman anställd vid en polismyndighet. Talan väcktes vid arbetsdomstolen med yrkande att beslutet skulle undanröjas. Därefter, men innan målet avgjorts av domstolen, upphörde anställningen vid den första polismyndigheten samtidigt som polismannen anställdes vid en annan polismyndighet. Arbetsdomstolen finner frågan om disciplinpåföljd förfallen och undanröjer beslutet om sådan påföljd.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 64

Lagrum : 14 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig anställning

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Rikspolisstyrelsen & Svenska Polisförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Ulla Erlandsson, Palle Landin, Lennart Aspegren (skiljaktig), Ola Bengtson, Solveig Paulsson och Bo Hjern.
Sekreterare : Claes-Göran Sundberg

Dela :