Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar: Sökord:

Arbetsdomstolens domarTjänsteförseelse På Wikipedia

( 9 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 0,0% ( 0 / 9 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,3%

Andel överklagade mål : 33,3% ( 3 / 9 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 23,1%

Andel avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 0,0% ( 0 / 9 st. )

Utdömda rättegångskostnader per refererat avgörande : 136 571 kr | Median : 124 312 kr

Högsta belopp utdömt för rättegångskostnader : 196 318 kr ( i AD 2006 nr 105 )

Avser bara direktstämda mål. Alla belopp är i dagens penningvärde.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden om tjänsteförseelse sedan 1993 ( 9 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2014 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2014 nr 5 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en rådman vid handläggning av ett adoptionsärende har åsidosatt sina skyldigheter i anställningen på ett sätt som ska föranleda disciplinpåföljd för tjänsteförseelse enligt 14 § lagen (1994:260) om offentlig anställning.

» Läs hela rättsfallet AD 2014 nr 5

Lagrum : 14 § lagen (1994:260) om offentlig anställning | 12 § och 28 § lagen (1996:242) om domstolsärenden | 11 kap. 3 § regeringsformen (1974:152)

Parter ( Statliga sektorn ) : Justitiekanslern & M.H.

Ombud : Carin Häckter

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Jonas Malmberg, Per Sundberg, Kurt Eriksson, Charlott Richardson, Lotta Kärger, Carina Lindberg och Margareta Öhberg. Enhälligt.
Rättssekreterare : Eva Lärfars Persson

Dela :

2006 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2006 nr 105 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

En officer har beviljats tjänstledighet under sex månader. Av misstag utbetalades full lön under tjänstledigheten. Fråga om officeren varit i god tro när han mottog och förbrukade medlen. Även fråga om officeren har gjort sig skyldig till sådan tjänsteförseelse som avses i 14 § lagen om offentlig anställning.

» Läs hela rättsfallet AD 2006 nr 105

Lagrum : 14 § lagen (1994:260) om offentlig anställning

Parter ( Statliga sektorn ) : Naturvetareförbundet & O.K. & Staten genom Försvarsmakten

Ombud : Anders Elmér & Gunnar Jonason

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Gertrud Forkman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Ingrid Lyberg, Jan Nordin, Anders Hagman, Ella Niia och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Kristine Skår

Dela :

2005 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2005 nr 82 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om disciplinansvar för en handläggare på Försäkringskassan med anledning av att denne gjort obehöriga slagningar i Försäkringskassans datasystem.

» Läs hela rättsfallet AD 2005 nr 82

Lagrum : 14 § lagen (1994:260) om offentlig anställning

Parter ( Statliga sektorn ) : Fackförbundet ST & Staten genom Försäkringskassan

Ombud : Jenny Levander & Robert Lakatos

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Per Sundberg, Kurt Eriksson, Charlott Richardson, Ylva Tengblad, Gunilla Kevdal och Titti Sandqvist (ombudsmannen i Försäkringstjänstemannaförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Stefan Lundstig

Dela :

2002 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2002 nr 78 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om disciplinansvar för en överste som beslutat om löneförhöjning för en överstelöjtnant, vilket enligt arbetsgivaren, Försvarsmakten, gjorts utan föreskrivet samråd med Högkvarteret och i strid med en policy angående lönesättning.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 78

Lagrum : 14 § lagen (1994:260) om offentlig anställning

Parter ( Statliga sektorn ) : Officersförbundet & Staten genom Försvarsmakten

Ombud : Gunnar Jonason & Lars P Merkel

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Inger Andersson (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Margit Strandberg, Charlott Richardson, Ola Bengtson, Barbro Palmerlund och Lars E. Rabenius. Enhälligt.
Sekreterare : Karina Hellrup

Dela :

2000 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2000 nr 5 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

I mål om disciplinpåföljd för tjänsteförseelse enligt 14 § lagen om offentlig anställning uppkommer fråga om betydelsen av att den händelse som åberopats som grund för disciplinpåföljden har inträffat under arbetstagarens fritid. Vidare fråga om arbetstagarens fel varit ringa och därför inte skall föranleda någon påföljd.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 5

Lagrum : 14 § lagen (1994:260) om offentlig anställning

Parter i Arbetsdomstolen ( Statliga sektorn ) : L.K. & Staten genom Statens järnvägar

Ombud : Hans Mjöberg & Sten Åke Zethræus

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Anna Middelman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Olle Claesson (f.d. avdelningsdirektören i Arbetsmarknadsstyrelsen; tillfällig ersättare), Mats Holmgren, Gun Lombach, Rolf Lindhh (f.d. ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Ulf Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Cecilia Klerbro

Dela :

1999 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1999 nr 106 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om disciplinansvar för en officer som bedrivit verksamhet med uthyrning av snöskotrar till Försvarsmakten.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 106

Lagrum : 7 § och 14 § lagen (1994:260) om offentlig anställning

Parter ( Statliga sektorn ) : Officersförbundet & Staten genom Försvarsmakten

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Brita Swan, Siv Kimbré, Carl Magnus Pontén, Göran Söderlöf, Inger Öhrn Karlsson och Jarl Karlsson. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

1998 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1998 nr 12 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

En polisman har av en person A blivit tillfrågad om A:s make B haft skyldighet att vittna i en rättegång. Polismannen har därefter på A:s begäran kontaktat B och lämnat denne upplysningar i frågan. Fråga om omständigheterna varit sådana att polismannen har gjort sig skyldig till tjänsteförseelse.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 12

Lagrum : 14 § lagen (1994:260) om offentligt anställning

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Rikspolisstyrelsen & Svenska Polisförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Hans Blyme, Christer Måhl, Mats Holmgren, Birgitta Brånedal-Sund, Göte Larsson och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Björn Malmqvist

Dela :

1996 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 1996 nr 78 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

En polisman har haft sexuellt umgänge med en kvinna som polismannen under tjänsteutövning gav viss hjälp. Arbetsdomstolen har funnit att polismannen gjort sig skyldig till en sådan grov tjänsteförseelse som utgjort grund för avskedande enligt 11 kap. 2 § lagen (1976:600) om offentlig anställning.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 78

Lagrum : 11 kap. 2 § lagen (1976:600) om offentlig anställning

Parter i Arbetsdomstolen ( Statliga sektorn ) : Staten genom Rikspolisstyrelsen & T.C.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Marie Hafström, Siv Kimbré, Ulf E. Nilsson, Ulf Perbeck, Göte Larsson och Stig Gustafsson (chefsjurist i Tjänstemännens Centralorganisation; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 21 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Sedan en polisman åtalats för viss gärning men åtalet ogillats på den grunden att gärningen inte var brottslig, avskedar arbetsgivaren polismannen enligt 11 kap. 2 § första meningen lagen (1976:600) om offentlig anställning (1976 års LOA) under åberopande av att gärningen utgjort grov tjänsteförseelse som visat att polismannen uppenbarligen var olämplig att inneha sin anställning. – Fråga huruvida avskedandet stått i strid med den s.k. månadsregeln i 11 kap. 5 § första stycket första meningen 1976 års LOA. Betydelsen av att, för det fall åtgärd vidtagits för att anställa åtal mot arbetstagaren, enligt 14 kap. 6 § 1976 års LOA ett ärende om (uppsägning eller) avskedande inte får avgöras förrän ansvarsfrågan prövats slutligt.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 21

Lagrum : 11 kap. 1 §, 2 § och 5 § samt 14 kap. 6 § lagen (1976:600) om offentlig anställning

Parter i Arbetsdomstolen ( Statliga sektorn ) : Staten genom Rikspolisstyrelsen & T.C.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Lennart Aspegren och Lennart Andersson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :