: : : : :

Arbetsdomstolens domarKjerstin Nordborg På Wikipedia

( 25 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Vice ordförande ]

Kjerstin Nordborg
Aktivitet som vice ordförande i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
25 st.1 st.4,0%1993–1995

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 24,0% ( 6 / 25 st. )
[ i 1 / 6 fall ( 16,7% ) har Kjerstin Nordborg själv varit skiljaktig ]

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 20,0% ( 5 / 25 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 20,0% ( 1 / 5 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstanser ( 3 st. ) : Stockholms tingsrätt | Uppsala tingsrätt | Värnamo tingsrätt

Underinstanser ( 3 st. ) : Stockholms tingsrätt | Uppsala tingsrätt | Värnamo tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 5 st. ( senaste gången 1995-12-13, för 22 år 6 mån 5 dgr sedan )

Kjerstin Nordborg har dömt refererade avgöranden med :
54 ledamöter ♀ 7 ♂ 47
15 sekreterare ♀ 10 ♂ 5
59 parter

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Kjerstin Nordborg
( 9 st. ♀ 0 ♂ 9 vid 12 tillfällen )

Förordnanden i Arbetsdomstolen :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Ersättare för vice ordförande1988-06-091996-01-247 år 7 mån 16 dgr
Förordnad i sammanlagt 7 år 7 månader och 16 dagar.

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Antal refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Kjerstin Nordborg som vice ordförande per år sedan 1993

Genomsnittet är 8,3 refererade avgöranden per år.

Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Kjerstin Nordborg som vice ordförande per år sedan 1993

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Kjerstin Nordborg som vice ordförande sedan 1993 ( 25 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

1995 ( 6 st. )

Prejudikat : AD 1995 nr 152 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare har blivit uppsagd från sin anställning under åberopande av arbetsbrist. Skedde uppsägningen i själva verket av personliga skäl? Hade arbetsgivaren fullgjort sin omplaceringsskyldighet?

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 152

Lagrum : 7 § första stycket och andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : HAO Privatvårdens Arbetsgivarförbund & Praktikertjänst Aktiebolag & Vårdförbundet SHSTF

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Kjerstin Nordborg, Karin Isacsson, Henrik Sahlin, Ola Bengtson, Staffan Holmertz och Erik Adolfsson (förste ombudsman i Försvarets Civila Tjänstemannaförbund; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Jan Bergman

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 137 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetsgivare haft grund för att avskeda en kypare som påstås ha stulit en flaska eau de toilette i tax-free butiken ombord på det fartyg där denne var anställd.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 137

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Stena Line Aktiebolag & Svenska Sjöfolksförbundet & Sveriges Redareförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Kjerstin Nordborg, Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Ola Bengtson (skiljaktig), Nils Gunnarsson (förre enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Ulf Nilsson.
Sekreterare : Ewamaria Eriksson

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 133 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en avdelningsföreståndare som arbetat vid en vårdcentral avstängts från arbetet i strid mot kollektivavtal och senare avskedats utan laga grund eller i vart fall förflyttats i strid mot avtalet genom att omplaceras till en tjänst som sjuksköterska.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 133

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Vårdförbundet SHSTF & Västerbottens läns landsting

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Kjerstin Nordborg, Bo Jangenäs, Lars Ahlvarsson och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Kaisa Söderberg

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 130 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Ett kollektivavtals – vägavtalet – bestämmelser om reskostnadsersättning innehåller en regel om att rätt till sådan ersättning inte föreligger vid arbetstagares dagliga resor från bostaden till fast tjänsteställe. Vid ett företag har emellertid i stor omfattning med avvikelse från kollektivavtalsregeln träffats överenskommelser mellan arbetsgivaren och enskilda arbetstagare om reskostnadsersättning. Arbetsgivaren upphörde vid en senare tidpunkt med att utge ersättning under hänvisning till kollektivavtalsregeln. Den huvudsakliga tvistefrågan i målet gäller om överenskommelserna varit ogiltiga i enlighet med 27 § medbestämmandelagen såsom en otillåten avvikelse från kollektivavtalet.

Vägavtalets bestämmelser om reseersättning och traktamente är likalydande med motsvarande bestämmelser i byggnadsavtalet. Dessa senare bestämmelser har normerande verkan. Vilken betydelse har detta förhållande för tolkningen av vägavtalet? I målet berörs också frågan om betydelsen av lokal praxis.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 130

Lagrum : 27 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Byggförbundet & SEKO – Facket för Service och Kommunikation & Skanska Sydöst Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Kjerstin Nordborg, Birgitta Isaksson Perez, Torkel Unge, Christian Tydén, Börje Grahn och Jörgen Andersson (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Claes-Göran Sundberg

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 79 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Vid revisionsförhandlingar i ett landsting överlämnade den fackliga organisationen en handling med underlag för sina yrkanden. Landstingets företrädare överlämnade på arbetstagarpartens begäran en handling med minnesanteckningar från förhandlingen och upprättade ett protokoll, vari angavs att parterna hade kommit överens. Handlingarna med underlag och minnesanteckningar samt protokollet innehåller till en viss del likalydande sifferuppgifter. Varken handlingen med minnesanteckningar eller protokollet har underskrivits. Fråga dels om överenskommelse i anledning av revisionsförhandlingarna måste ha kollektivavtals form, dels om kollektivavtal har uppkommit.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 79

Lagrum : 23 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Kommunala sektorn ) : Landstinget Jönköpings län & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Kjerstin Nordborg, Christer Måhl, Lennart Grudevall, Bo Hansson, Alf Karlsson och Staffan Holmertz (ombudsman i Svenska Elektrikerförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Anna Ekström

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 23 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en kamrer som enligt arbetsgivaren, en skolstiftelse, haft samarbetssvårigheter och brister i sin kompetens m.m.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 23

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Kommunala Företagens Samorganisation & Stiftelsen Franska Skolan & Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Kjerstin Nordborg, Johnny Sköldvall (f.d. föredraganden i Riksdagens Arbetsmarknadsutskott; tillfällig ersättare), Lennart Hörnlund, Lars Ahlvarsson, Nils Gunnarsson (förre enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :

1994 ( 9 st. )

Prejudikat : AD 1994 nr 155 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Sedan en arbetsmarknadskonflikt utbrutit våren 1993 på elinstallationsavtalets område beslutade styrelsen för en arbetsgivarorganisation att dess medlemsföretag hade rätt att i den mån denna konflikts verkningar inte kunde mildras med permittering vidta sympatiåtgärder mot arbetstagare inom aktuella arbetstagarförbunds avtalsområden. Vidare översände organisationen, såvitt är av intresse i målet, till ett av arbetstagarförbunden en skrivelse med rubriken ”Varsel om sympatilockout” i vilken man närmare underrättade förbundet om beslutet. Förbundet erhöll senare från medlemsföretag hos arbetsgivarorganisationen skriftliga varsel om sympatilockout för ett antal anställda.

I målet är fråga om dels huruvida arbetsgivarorganisationen genom sitt beslut som sådant eller i vart fall genom sin underrättelse till arbetstagarförbundet företagit en olovlig stridsåtgärd, dels huruvida arbetsgivarorganisationen genom sitt beslut föranlett en olovlig stridsåtgärd genom de varsel som medlemsföretagen utfärdat.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 155

Lagrum : 41 §, 42 § och 54 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Fastigo Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Kjerstin Nordborg, Karin Isacsson, Torkel Unge, Lars Ahlvarsson, Göte Larsson och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Jakob Hedenmo

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 152 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Mellan å ena sidan en arbetsgivare, ett bolag, och å andra sidan en verkställande direktör, B, i bolaget träffades ett anställningsavtal enligt vilket B hade rätt till bl.a. avgångsförmåner. Under anställningstiden förvärvade bolaget en fastighet, vilken B hyrde av bolaget. Sedan B väckt talan mot bolaget och yrkat att detta skall till honom utge avgångsförmåner m.m., har bolaget bestritt käromålet samt anhängiggjort ett genkäromål och därvid gjort gällande bl.a. att B till följd av en utfästelse från hans sida är skyldig att till bolaget utge ersättning för kostnader för förvärv och hållande av den fastighet som bolaget hyrt ut till honom. Fråga bl.a. dels huruvida lagen om arbetsgivares kvittningsrätt är tillämplig i tvisten, dels – för det fall lagen skulle anses tillämplig – huruvida det föreligger förutsättningar att med stöd av 9 § andra stycket i lagen avgöra målet om B:s lönefordran utan samtidig prövning av genkäromålet.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 152

Lagrum : 9 § andra stycket lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : A.B. & IVT Industrier Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Kjerstin Nordborg, Karin Isacsson, Torkel Unge, Lars Ahlvarsson, Göte Larsson och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 151 meddelad Enhällig
Överklagat ( återförvisat ) – Beslut ]

| |  ]

Sammanfattning :

Mellan å ena sidan en arbetsgivare (ett bolag) och å andra sidan bl.a. en förutvarande arbetstagare hos bolaget har det efter anställningens upphörande träffats ett förlikningsavtal enligt vilket bolaget förbundit sig att till arbetstagaren betala ett visst belopp. Enligt avtalet har arbetstagaren medgett att betalningen ”kan komma att ske kvittningsvis”. Sedan arbetstagaren väckt talan mot bolaget och yrkat att detta skall till honom utge den ifrågavarande lönefordringen, har bolaget bestritt käromålet samt anhängiggjort ett genkäromål och därvid bl.a. bestritt skyldighet att utge det av arbetstagaren yrkade beloppet, eftersom denne skulle vara skadeståndsskyldig gentemot bolaget. Fråga bl.a. huruvida det föreligger förutsättningar att med stöd av 9 § andra stycket lagen om arbetsgivares kvittningsrätt avgöra målet om lönefordringen utan samtidig prövning av genkäromålet.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 151

Lagrum : 9 § andra stycket lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : FABEGE Finans Aktiebolag & L.L.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Kjerstin Nordborg, Karin Isacsson, Torkel Unge, Lars Ahlvarsson, Göte Larsson och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 107 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Målen gällde tolkning av ett mellan SAS Commuter på ena sidan och Dansk Pilotforening och Norske SAS-Flygeres Forening på andra sidan ingånget kollektivavtal med avseende på omplacering av piloter och rekrytering av styrmän.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 107

Parter ( Privata sektorn ) : Dansk Pilotforening & Norske SAS-Flygeres Forening & SAS Commuter

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Kjerstin Nordborg, Margit Strandberg, Lennart Hörnlund, Björn Lindell, Lennart Andersson och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Gertrud Forkman

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 86 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om arbetstagares företrädesrätt till återanställning kränkts genom en förlängning av uppsägningstiden för en annan arbetstagare med kortare anställningstid.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 86

Parter ( Privata sektorn ) : Söderhamns Rör & Svets Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Kjerstin Nordborg, Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Ulf Göran Liljebladh (skiljaktig), Göran Karlsson och Nils Gunnarsson (förre enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare).
Sekreterare : Susanne Sundberg (tidigare Jarnfelter)

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 55 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare beviljas tjänstledighet för att kunna bevista fotbolls-EM. En kort tid innan tjänstledigheten skall påbörjas skadar han sig och anmäler skadan för arbetsgivaren, som betalar ut sjuklön för den arbetsdag som återstår före tjänstledigheten men inte för tiden därefter. Frågan i målet gäller om arbetstagaren på grund av sin sjukanmälan har rätt till sjuklön även för den resterande del av tjänstledighetstiden då han alltjämt var sjuk.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 55

Lagrum : 2 § och 4 § lagen (1991:1047) om sjuklön

Parter ( Privata sektorn ) : Byggförbundet & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Kjerstin Nordborg, Margit Strandberg, Torkel Unge, Christian Tydén, Göte Larsson och Gunnar A. Karlsson. Enhälligt.
Sekreterare : Lise Donovan (tidigare Elise-Marie Johansson)

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 52 meddelad — Med skiljaktig mening
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det funnits skäl för att avskeda en präst som dömts för misshandel av en tonårig dotter.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 52

Lagrum : 35 kap. 20 § kyrkolagen (1992:300) | 11 kap. 1 § lagen (1976:600) om offentlig anställning

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : O.D. & Uppsala domkapitel

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp (skiljaktig), Kjerstin Nordborg (skiljaktig), Ingemar Källberg, Torkel Unge, Ola Bengtson (skiljaktig), Alf Karlsson och Lennart Andersson.
Sekreterare : Gunilla Åkerman

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 27 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Mellan Scandinavian Airlines System (SAS) på ena sidan och Dansk Pilotforening (DPF), Norske SAS-Flygeres Forening (NSF) och Svensk Pilotförening (SPF) på andra sidan sluts kollektivavtal om löner och anställningsvillkor i övrigt för flygkaptener och flygstyrmän hos SAS (pilotavtalet).

Fråga huruvida SAS brutit mot en i pilotavtalet intagen bestämmelse om s.k. tilldelningsfrist vid tilldelning av semester och därmed ådragit sig skadeståndsskyldighet för kollektivavtalsbrott.

De påstådda kollektivavtalsbrotten har riktat sig mot piloter som var medlemmar i SPF. Påstående att SAS därmed blivit skadeståndsskyldigt även gentemot DPF och NSF på grund av att SAS åsidosatt DPF:s och NSF:s intresse av att pilotavtalet iakttas i förhållande till arbetstagare som omfattas av avtalet (frågan ej prövad).

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 27

Lagrum : 11 § semesterlagen (1977:480)

Parter ( Privata sektorn ) : Dansk Pilotforening & Norske SAS-Flygeres Forening & Scandinavian Airlines System & Svensk Pilotförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Kjerstin Nordborg, Christer Måhl, Ulf E. Nilsson, Henrik Sahlin, Lennart Andersson och Marie-Louise Strömgren. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Sundberg (tidigare Jarnfelter)

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 11 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga, i tvist där talan väckts mot Sveriges exportråd om ogiltigförklaring av påstått avskedande och om skadestånd, huruvida Sveriges exportråd blivit gentemot käranden bundet av ifrågavarande arbetsavtal. Bl.a. fråga, om handelssekreteraren i London kan anses ha haft behörighet att binda Sveriges exportråd vid arbetsavtalet på grund av allmän ställningsfullmakt, s.k. toleransfullmakt eller s.k. kombinationsfullmakt.

Vidare fråga huruvida Sveriges exportråd i efterhand godkänt arbetsavtalet såsom ett avtal mellan käranden och Sveriges exportråd eller eljest kommit att genom konkludent handlande ingå ett arbetsavtal med käranden.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 11

Lagrum : 18 § andra stycket avtalslagen (1915:218)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Å.V. & Sveriges Exportråd

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Kjerstin Nordborg, Christer Måhl, Torkel Unge, Lennart Grudevall, Hans Karlsson och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Anna Nordin

Dela :

1993 ( 10 st. )

Prejudikat : AD 1993 nr 160 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En arbetsgivare omplacerade en arbetstagare till nya arbetsuppgifter. Arbetsgivaren hade uppfattningen att arbetstagaren var skyldig att utföra de nya uppgifterna. Arbetstagaren och hans organisation hyste motsatt uppfattning men tolkningsföreträde enligt 34 § medbestämmandelagen utövades inte. Fråga om arbetstagaren kunde anses skild från sin anställning genom omplaceringsbeslutet.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 160

Lagrum : 4 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Handelsanställdas förbund & Soldathemsföreningen i Linköping

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Kjerstin Nordborg, Palle Landin, Ulf E. Nilsson, Lennart Aspegren, Göte Larsson och Stig Ahlin. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Sundberg (tidigare Jarnfelter)

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 131 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Den 1 september 1988 överlät SSAB Svenskt Stål AB dotterbolaget SSAB Profiler AB (Profilbolaget) med verksamhet i Borlänge och Luleå till Ovako Steel AB. I samband därmed träffades mellan bolaget i SSAB-koncernen och där företrädda arbetstagarorganisationer kollektiva överenskommelser om villkor som skulle gälla för de arbetstagare som vid överlåtelsen övergick från moderbolagsanställningar hos SSAB Svenskt Stål AB till anställningar inom Ovako-koncernen, nämligen hos det överlåtna Profilbolaget. I överenskommelserna intogs bl.a. bestämmelser om en återanställningsgaranti eller återanställningsrätt (här kallade återanställningsgarantin eller återanställningsgarantierna) under en tid av fyra år för de arbetstagare som sålunda lämnade sina anställningar inom SSAB-koncernen.

År 1990 beslöt Ovako-koncernen att flytta Profilbolagets verksamhet i Borlänge till Luleå. Flyttningen var genomförd i juni 1991. Sedan Profilbolaget därefter på grund av ekonomiska problem ställts inför nedläggningshot avyttrade Ovako-koncernen i början av år 1992 Profilbolaget och hela dess verksamhet för rekonstruktion. Med anledning av dessa händelser påfordrade först arbetstagare hos Profilbolaget i Borlänge och senare även arbetstagare hos bolaget i Luleå återanställning hos SSAB med åberopande av återanställningsgarantierna. Deras rätt till återanställning bestreds från SSAB:s sida under påstående bl.a. att återanställningsgarantierna inte avsåg situationer av arbetsbrist hos Profilbolaget och dessutom förutsatte att det finns lediga befattningar hos SSAB.

I tvister om tolkning av återanställningsgarantierna i två av de kollektiva överenskommelserna finner arbetsdomstolen att SSAB genom återanställningsgarantierna får anses ha åtagit sig en förpliktelse att återanställa sådana arbetstagare, som vid överlåtelsen av Profilbolaget övergick från anställningar hos SSAB till anställningar hos Profilbolaget och som därmed omfattas av garantierna, även för fall av arbetsbrist hos Profilbolaget och oavsett huruvida det hos SSAB finns lediga befattningar eller inte.

En invändning från SSAB:s sida om att återanställningsgarantierna med denna innebörd skulle vara att anse som stridande mot anställningsskyddslagen – därför att följden av garantierna skulle kunna bli att SSAB efter en återanställning av ifrågavarande arbetstagare nödgas vidta uppsägningar på grund av arbetsbrist, varvid de återanställda i kraft av lång tidigare anställningstid hos SSAB skulle vid bestämmande av turordning för sådana uppsägningar i många fall slå ut andra arbetstagare hos SSAB – har inte godtagits.

Inte heller har godtagits en invändning från SSAB:s sida om att återanställningsgarantierna, tolkade i enlighet med det tidigare anförda, skulle utgöra ett med hänsyn såväl till sitt innehåll som till efter överenskommelsen inträffade förhållanden oskäligt avtalsvillkor och därför skall lämnas utan avseende med stöd av den förmögenhetsrättsliga generalklausulen i 36 § avtalslagen.

Beträffande en av de aktuella arbetstagarna fråga huruvida denne skall anses ha avstått från eller förverkat sin rätt enligt återanställningsgarantin genom att han, efter det att han begärt återanställning hos SSAB, tagit anställning hos en annan arbetsgivare.

Genom domen förpliktas vissa bolag tillhörande SSAB-koncernen dels att omedelbart anställa de arbetstagare för vilka yrkande därom framställts (i Borlänge tre tjänstemän och i Luleå 206 arbetare och tjänstemän), dels att till arbetstagare för vilka yrkande därom framställts utge ekonomiskt skadestånd (i Borlänge fyra tjänstemän och i Luleå 206 arbetare och tjänstemän), dels att såväl till arbetstagare (i Borlänge fem tjänstemän och i Luleå 514 arbetare och tjänstemän) som till fackliga organisationer vilka på arbetstagarsidan är parter i de omtvistade kollektiva överenskommelserna utge allmänt skadestånd för kollektivavtalsbrott. Yrkandet om allmänt skadestånd till en av de nämnda fackliga organisationerna avslås dock. Med hänsyn till omständigheterna bestäms storleken av de allmänna skadestånden till betydligt lägre belopp än som yrkats.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 131

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 36 § avtalslagen (1915:218)

Parter ( Privata sektorn ) : Plannja Aktiebolag & SSAB Tunnplåt Aktiebolag & Stål- & Metallförbundet & Stålpartner Aktiebolag & Svenska Industritjänstemannaförbundets tjänstemannaklubb vid SSAB Tunnplåt Aktiebolag & Svenska Metallindustriarbetareförbundets verkstadsklubb vid SSAB Tunnplåt Aktiebolag & Sveriges Arbetsledareförbunds arbetsledarklubb vid SSAB Tunnplåt Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Kjerstin Nordborg, Olle Gunnarsson (f.d. överdirektören i Arbetsmarknadsstyrelsen; tillfällig ersättare), Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Christian Tydén, Nils Gunnarsson (förre enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Nils Thulén (förre förbundsdirektören i Försvarets Civila Tjänstemannaförbund; tillfällig ersättare).
Sekreterare : Gertrud Forkman

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 130 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Uppsägning av arbetstagare som bl.a. vid upprepade tillfällen kommit för sent till arbetet har ansetts sakligt grundad. Fråga tillika huruvida arbetstagaren avstängts från arbetet.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 130

Lagrum : 7 § första stycket och 34 § andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Aktiebolaget Pripps Bryggerier & Livsmedelsbranschens Arbetsgivareförbund & Syndikalistsektionen vid Pripps

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Kjerstin Nordborg, Karin Isacsson, Mats Holmgren (direktör i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Lennart Grudevall, Hans Karlsson och Bo Hjern. Enhälligt.
Sekreterare : Anders Eka

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 124 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Frågor om rätt till övertidsersättning och om fel eller försummelse i tjänsten förekommit från arbetstagares sida och i så fall om en varning varit befogad.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 124

Parter ( Privata sektorn ) : Stiftelsen Kricagården & Sveriges Psykologförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Kjerstin Nordborg, Margit Strandberg, Torkel Unge, Elisabet Aust (civilekonom i Svenska Arbetsgivareföreningens Allmänna Arbetsgivarförbund; tillfällig ersättare), Bo Hjern och Sune Israelsson. Enhälligt.
Sekreterare : Jakob Hedenmo

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 109 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Kollektivavtalstolkning. I en av kollektivavtalsparter gemensamt utformad kommentar till ett kollektivavtal finns uttalanden som saknar motsvarighet i kollektivavtalstexten. Fråga om kollektivavtalet har den innebörd som kommentaren ger uttryck för.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 109

Parter ( Kommunala sektorn ) : Alingsås kommun & Lärarnas Riksförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Kjerstin Nordborg, Birgitta Isaksson Perez, Björn Qvarnström, Hans Forselius (förre direktören i Svenska Kommunförbundet; tillfällig ersättare), Jarl Karlsson och Lena Moberg-Lindwall (enhetschef i Statstjänstemannaförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Lena Jönsson (tidigare Bernhardsson)

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 97 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Frågor dels om underrättelse enligt 40 § andra stycket anställningsskyddslagen lämnats senast en månad efter anställningstidens utgång, dels om arbetsgivaren gått in i förhandling utan att göra preskriptionsinvändning.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 97

Lagrum : 40 § andra stycket och 42 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Journalistförbundet & Sveriges Television Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Kjerstin Nordborg, Margit Strandberg, Lennart Hörnlund, Lars Ahlvarsson, Tore Andersson (skiljaktig) och Bo Hjern.
Sekreterare : Jakob Hedenmo

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 86 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

En polisman har fällts till ansvar för otukt med barn, misshandel, snatteri och åverkan. Domstolen har ansett att polismannen därigenom visat sig vara uppenbarligen olämplig att inneha anställning som polisman. En talan om ogiltigförklaring av avskedande av polismannen har därför avslagits.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 86

Lagrum : 11 kap. 1 § lagen (1976:600) om offentlig anställning

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Rikspolisstyrelsen & Svenska Polisförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Kjerstin Nordborg, Palle Landin, Torkel Unge, Lennart Aspegren, Hans Karlsson och Stig Ahlin. Enhälligt.
Sekreterare : Birgitta Tegnér

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 80 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Ett företag beslutar minska sin personal. I samband härmed säger företaget bl.a. upp en facklig klubbordförande, trots att dennes organisation hävdat att han i egenskap av facklig ordförande skulle ges företräde enligt 8 § första stycket förtroendemannalagen till fortsatt arbete. Fråga huruvida uppsägningen av den facklige ordföranden skett av personliga skäl hänförliga till dennes fackliga verksamhet och om denne bort godta ett omplaceringserbjudande som företaget lämnat.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 80

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 8 § och 9 § lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

Parter ( Privata sektorn ) : ÅF Energikonsult Syd Aktiebolag & Allmänna Arbetsgivarförbundet & Sveriges Civilingenjörsförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Kjerstin Nordborg, Margit Strandberg, Björn Lindell (skiljaktig), Ola Bengtson (skiljaktig), Anders Tiderman (ombudsman i Svenska Metallindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Bo Hjern.
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 56 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida ett aktiebolag haft grund för att avskeda sin verkställande direktör med hänsyn till verksamhet som denne bedrivit vid sidan av sin anställning hos bolaget.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 56

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : K.A. & Reftele Metallfabrik Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Kjerstin Nordborg, Ingemar Källberg, Lars Ylander, Lennart Grudevall, Hans Karlsson och Bo Hjern. Enhälligt.
Sekreterare : Gunilla Åkerman

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 42 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida ett bolag som driver elinstallationsverksamhet haft saklig grund för att säga upp två montörer som på grund av förslitningsskador respektive kärlförträngningar i fingrarna (s.k. vita fingrar) inte kunde utföra vissa vanligt förekommande arbetsmoment. Från arbetstagarpartens sida åberopas bl.a. de skyldigheter en arbetsgivare har för arbetsanpassning och rehabilitering.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 42

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Elektriska Arbetsgivareföreningen & Svenska Elektrikerförbundet & Svenska Elinstallationer Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Kjerstin Nordborg, Sven-Hugo Ryman (f.d. utbildningschefen och chefen för Statens Personalutbildningsnämnd; tillfällig ersättare), Ulf Göran Liljebladh, Ola Bengtson, Nils Lang (f.d. avtalsombudsmannen i Svenska Kommunalarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Bo Hjern. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Sundberg (tidigare Jarnfelter)

Dela :