Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar: Sökord:

Arbetsdomstolens domarDrogtestning

( 5 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

Arbetsrättslig litteratur om drogtestning ( 1 st. )

Kent Källström, Tillåtligheten av drogtestning på arbetsplatser i JT 1998–99 s. 378–387

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 1998 nr 97.

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext. » Länk till Sören Ömans skrifter

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 40,0% ( 2 / 5 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,4%

Andel överklagade mål : 0,0% ( 0 / 5 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,9%

Andel avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 20,0% ( 1 / 5 st. )

Utdömda rättegångskostnader per refererat avgörande : 240 442 kr | Median : 223 109 kr

Högsta belopp utdömt för rättegångskostnader : 430 769 kr ( i AD 2009 nr 36 )

Avser bara direktstämda mål. Alla belopp är i dagens penningvärde.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden om drogtestning sedan 1993 ( 5 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2009 ( 2 st. )

Prejudikat med Sören Öman : AD 2009 nr 53 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om ett företag inom verkstadsindustrin har haft saklig grund för att säga upp en arbetstagare som utförde arbetsuppgifter vid ett smältverk. Arbetstagaren, som hade missbruksproblem, har bl.a. vid två drogtester vägrat att lämna urinprov. Sedan han med anledning därav mottagit underrättelse om uppsägning inställde han sig till arbete och befanns då vara alkoholpåverkad. Den därefter vidtagna uppsägningen har ansetts vara sakligt grundad. I målet uppkommer också en fråga om otillåten ändring av talan.

» Läs hela rättsfallet AD 2009 nr 53

Lagrum : 7 § och 34 § andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd | 13 kap. 3 § rättegångsbalken (1942:740)

Parter ( Privata sektorn ) : Industrifacket Metall & Metso Paper Sundsvall Aktiebolag & Teknikarbetsgivarna

Ombud : John Wahlstedt & Stellan Gärde

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Sören Öman, Britt Angleryd, Göran Trogen, Anders Hagman, Håkan Pettersson (skiljaktig) och Bo Almgren.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 2009 nr 36 meddelad — Med särskilt yttrande
DirektstämtDom ]

| | | | | | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om två miljöarbetare som i tjänsten framfört tunga fordon varit skyldiga att medverka till att lämna utandningsprov i ett alkoskåp och om deras vägran att göra detta har utgjort saklig grund för uppsägning. Vidare fråga om installationen av alkoskåpet har utgjort brott mot ett vid företaget gällande kollektivavtal om alkolås. Även fråga om giltigheten av tolkningsföreträden enligt 33 och 34 §§ medbestämmandelagen m.m.

» Läs hela rättsfallet AD 2009 nr 36

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 33 § och 34 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 4 kap. 6 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter ( Privata sektorn ) : Biltrafikens Arbetsgivareförbund & Ragn-Sells Aktiebolag & Svenska Transportarbetareförbundet

Ombud : Eva Glückman & Henric Ask & Pia Schöldström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Per Sundberg, Inga Jerkeman, Kerstin Brodowsky, Karl Olof Stenqvist, Stina Nilsen (f.d. ombudsmannen i Industrifacket Metall; tillfällig ersättare; särskilt yttrande) och Jörgen Andersson (f.d. enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare; särskilt yttrande). Enhälligt.
Sekreterare : Marie-Louise Collin

Dela :

2002 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2002 nr 51 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en busschaufför som vägrat att medverka vid genomförandet av ett oannonserat drogtest, som busschauffören ostridigt varit skyldig att underkasta sig.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 51

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Bussarbetsgivarna & Busslink i Sverige Aktiebolag & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ombud : Håkan Torén & Johan Linder

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Örjan Härneskog (f.d. hovrättsassessorn; tillfällig ersättare), Siv Kimbré, Carl Magnus Pontén, Ola Bengtson, Gunnar A. Karlsson (f.d. förbundsordföranden i Svenska Träindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Lars-Erik Klason. Enhälligt.
Sekreterare : Annica Hellström

Dela :

2001 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2001 nr 3 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Hos en stiftelse som bl.a. bedriver projektverksamhet i vilken anställda placeras på skolor som s.k. skolvärdar uppkommer misstankar om att en skolvärd missbrukar narkotika. Projektledningen beslutar därför att arbetstagaren skall lämna urinprov i syfte att utröna om det finns grund för misstankarna. Arbetstagaren vägrar emellertid att medverka i provtagningen med hänvisning till sin personliga integritet. Då han efter flera uppmaningar vidhåller sin ståndpunkt sägs han upp från sin anställning. Fråga om stiftelsen har haft saklig grund för uppsägningen.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 3

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset & Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund

Ombud : Anders Hult & Tomas Berggren

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Per Sundberg (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Siv Kimbré, Mats Holmgren, Ola Bengtson, Gunnar Ericson och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Håkan Lundquist

Dela :

1998 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1998 nr 97 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida en vid ett kärnkraftverk anställd lokalvårdare varit skyldig att medverka i en av arbetsgivaren anordnad drogtestning

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 97

Parter ( Privata sektorn ) : EnergiFöretagens Arbetsgivareförening & OKG Aktiebolag & Svenska Elektrikerförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Karin Renman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Palle Landin, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Lars Ahlvarsson, Göte Larsson (skiljaktig) och Lennart Andersson (skiljaktig).
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :