: : : : :

Arbetsdomstolens domarProvision På Wikipedia

( 5 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

Arbetsrättslig litteratur om provision ( 4 st. )

Mijke Houwerzijl, The Dutch Understanding of Posting of Workers in the Context of Free Services Provision and Enlargement A Neutral Approach? i Cross-Border Services, Posting of Workers, and Multilevel Governance (red. Stein Evju), 2013, s. 177–224

Förlag : Privatrettsfondet, Oslo.

Niklas Bruun, Posted workers, free movement and the provision of services i Sweden and the free movement of workers in the European Union (red. Örjan Edström), 1998, s. 63–82

Förlag : Centre for European law, Umeå University, Umeå.

Svante Bergström, Om semesterlön och provision [ Uppsala universitets årsskrift Vol. 6 ], 1954

Förlag : Lundequistska bokhandeln.

Anmäld av :
Lennart Geijer i SvJT 1955 s. 176–180.

Anteckningar :
Jämför Erland Conradi i SvJT 1952 s. 380–381.

Lennart Geijer, Semesterlagens tillämpning på anställda med provision och tantiem [ SIF:s skriftserie Tjänstemannarätt Vol. 11 ], 1951

Förlag : Svenska industritjänstemannaförbundet, Stockholm.

Anmäld av :
Erland Conradi i SvJT 1952 s. 380–381.

Ovanstående är bara referenser. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext. » Länk till Sören Ömans skrifter

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 20,0% ( 1 / 5 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,4%

Andel överklagade mål : 60,0% ( 3 / 5 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,9%

Andel avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 20,0% ( 1 / 5 st. )

Utdömda rättegångskostnader per refererat avgörande : 258 842 kr | Median : 258 842 kr

Högsta belopp utdömt för rättegångskostnader : 258 842 kr ( i AD 2011 nr 71 )

Avser bara direktstämda mål. Alla belopp är i dagens penningvärde.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden om provision sedan 1993 ( 5 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2016 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2016 nr 73 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En biträdande jurist har väckt talan mot sin tidigare arbetsgivare med krav på semestersättning och allmänt skadestånd på grund av brott mot semesterlagen. Fråga om det avtalats mellan parterna att semesterlön skulle ingå i provisionslönen.

» Läs hela rättsfallet AD 2016 nr 73

Lagrum : 26 §, 28 §, 30 § och 32 § semesterlagen (1977:480)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Advokatfirman Salmi & Partners AB & M.R.

Ombud : Arne de Lange & Elisabet Håkansson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Karin Renman, Cecilia Tallkvist, Per Ewaldsson, Charlott Richardson, Peter Brodd, Erland Olauson (f.d. förste vice ordföranden i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Annette Carnhede. Enhälligt.
Rättssekreterare : Peter Edin

Dela :

2012 ( 1 st. )

Prejudikat med Sören Öman : AD 2012 nr 1 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Sex arbetstagare har arbetat som abonnemangsförsäljare med helt provisionsbaserad lön. Fråga bl.a. om arbetsgivaren brutit mot kvittningslagen. Tvisten i målet gäller i huvudsak vilka lönevillkor som kan anses avtalade dels i fråga om de provisionsgrundande villkoren dels i fråga om utbetalningssättet, närmare bestämt om den provisionslön som utbetalades var preliminär med rätt för arbetsgivaren att göra löneavdrag eller inte.

» Läs hela rättsfallet AD 2012 nr 1

Lagrum : 8 § lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : A.R. & A.T. & C.O.N. & H.K. & Handelsbolaget Svenska Dagbladets Aktiebolag & Co & L.A. & R.S.

Ombud : Jan Heilborn & Roine Johansson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Sören Öman, Berndt Molin, Bengt Huldt, Curt Karlsson, Ann-Marie Stenberg Carlsson och Bengt G. Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

2011 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2011 nr 71 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huvudsakligen om en fastighetsmäklare själv frånträtt sin anställning alternativt sagt upp sig eller om arbetstagaren blivit avskedad alternativt uppsagd av arbetsgivaren samt om grund för avskedande alternativt uppsägning förelegat. Därutöver fråga om bl.a. rätt till provisionsersättning för det fall mäklaren inte själv slutför hela mäklaruppdraget.

» Läs hela rättsfallet AD 2011 nr 71

Lagrum : 7 § och 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Mäklarbyrån L-Å.K. Aktiebolag & Unionen

Ombud : Claes-Göran Westerberg & Margareta Holmberg

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Dag Ekman, Inga Jerkeman, Charlott Richardson, Anders Hagman, Anders Tiderman (f.d. avtalssekreteraren i Industrifacket Metall; tillfällig ersättare) och Gunilla Runnquist. Enhälligt.
Sekreterare : Per Lindblom

Dela :

1999 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1999 nr 117 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

 ]

Sammanfattning :

Fråga i visst fall om provisionsförsäljares rätt till efter anställningen förfallen provision.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 117

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : PK Produkter Aktiebolag & S.M.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Leif Haglund och Marie-Louise Strömgren. Enhälligt.
Sekreterare : Jonas Alberg

Dela :

1998 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1998 nr 59 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

I mål om skadestånd för åsidosättande av företrädesrätten till återanställning uppkommer skilda frågor enligt följande.

1. En arbetsgivare åsidosatte återanställningsrätten genom att inte anställa arbetstagaren A vid ett första anställningstillfälle. Om A hade anställts vid detta tillfälle, skulle arbetstagaren B med sämre företrädesrätt rätteligen ha anställts vid ett senare anställningstillfälle. Då anställde arbetsgivaren emellertid A. Arbetsdomstolen fann att arbetsgivaren inte åsidosatte B:s företrädesrätt genom att anställa A vid detta senare tillfälle i stället för vid det första.

2. Om arbetsgivaren hade återanställt arbetstagare i enlighet med anställningsskyddslagens regler, skulle arbetstagaren C inte ha erhållit någon anställning. C blev emellertid förbigången av arbetstagare med sämre företrädesrätt eller utan företrädesrätt. Arbetsdomstolen fann att arbetsgivaren var skyldig att utge allmänt skadestånd till C för turordningsbrott (jfr AD 1977 nr 159).

3. Frågor om skyldighet att avräkna inkomst av arbete från skadestånd. Arbetsdomstolen har funnit att i visst fall avräkningsskyldighet inte föreligger för övertidsersättning och inte heller för inkomst av deltidsarbete vid sidan av heltidsanställning. I ett annat fall har arbetsdomstolen ansett att provisionsinkomst skall fördelas jämt över ett antal månader, innan avräkning sker.

4. En arbetstagare, vars företrädesrätt till återanställning har blivit åsidosatt av arbetsgivaren A, erhöll anställning hos arbetsgivaren B. Denne gick senare i konkurs och arbetstagaren blev arbetslös. Domstolen har ansett att rätt till ekonomiskt skadestånd avseende tid efter konkursen inte föreligger från arbetsgivaren A för åsidosättande av företrädesrätten.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 59

Lagrum : 25 § och 38 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Premiair A/S & Tjänstemannaförbundet HTF

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Erik Lempert, Inga Jerkeman, Ulf E. Nilsson, Lars Ahlvarsson, Göte Larsson (skiljaktig) och Margareta Zandén (skiljaktig).
Sekreterare : Catharina Nordlander

Dela :