Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar: Sökord:

Arbetsdomstolens domarOmreglering av anställningsvillkor

( 15 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

Andra sökord som kan vara intressanta :

Anställningsvillkor

Arbetsrättslig litteratur om omreglering av anställningsvillkor ( 1 st. )

Sten Åke Zethræus, Omplacering och annan omreglering av anställningsvillkoren [ Lag & Avtals skriftserie Arbetsrättsliga uppsatser Vol. 1 ], 1984

Förlag : Lag & Avtal, Stockholm.

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext. » Länk till Sören Ömans skrifter

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 20,0% ( 3 / 15 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,3%

Andel överklagade mål : 13,3% ( 2 / 15 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 23,2%

Andel avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 20,0% ( 3 / 15 st. )

Utdömda rättegångskostnader per refererat avgörande : 202 936 kr | Median : 123 095 kr

Högsta belopp utdömt för rättegångskostnader : 846 171 kr ( i AD 2012 nr 16 )

Avser bara direktstämda mål. Alla belopp är i dagens penningvärde.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden om omreglering av anställningsvillkor sedan 1993 ( 15 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2017 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2017 nr 56 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Ett bolag beslutade att det inte skulle finnas några tillsvidareanställningar för personliga assistenter hos bolaget. Bolaget erbjöd de arbetstagare som var tillsvidareanställda personliga assistenter i stället visstidsanställning hos bolaget i form av ”anställning för viss tid så länge assistansuppdraget varar”, vilket de accepterade ”under protest”. Tvisten avser om arbetsgivarens agerande ska jämställas med uppsägning av arbetstagarnas tillsvidareanställningar hos bolaget från bolagets sida och om uppsägningarna i så fall haft saklig grund eller om bolagets agerande i vart fall varit i strid mot god sed på arbetsmarknaden och därmed i strid mot grunderna för anställningsskyddslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 2017 nr 56

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Föreningen Vårdföretagarna & Omsorgscompaniet i Norden AB & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ombud : Ellinor Gudmundsson & Lars Bäckström & Sussanne Lundberg

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Inger Andersson, Inga Jerkeman, Jan-Peter Duker, Cathrin Dalmo, Ronny Wenngren och Anders Hammarbäck. Enhälligt.
Rättssekreterare : Malin Simon Holm

Dela :

2016 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 2016 nr 69 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

I en arbetsbristsituation blev ett antal arbetstagare i en butik erbjudna fortsatt anställning, men med ett lägre arbetstidsmått från ett visst datum. Arbetstagarna skrev på anställningsbevisen, men antecknade på dessa att detta skedde ”under protest”. Arbetstagarna började därefter att arbeta enligt de nya arbetstidsmåtten från och med angivet datum. Den huvudsakliga tvistefrågan har avsett om det varit fråga om ensidiga rättshandlingar från arbetsgivarens sida att från och med angivet datum genomdriva förändringarna av arbetstagarnas sysselsättningsgrad och om arbetstagarna därmed ska anses ha blivit uppsagda av arbetsgivaren, och i så fall om bolaget brutit mot turordningsreglerna och reglerna om uppsägningstid och uppsägningslön enligt anställningsskyddslagen.

Arbetsdomstolen har funnit att de erbjudanden som lämnats om sänkt sysselsättningsgrad varit erbjudanden om annat arbete enligt 7 § andra stycket anställningsskyddslagen och att dessa accepterats av arbetstagarna trots att de godkänt de nya villkoren ”under protest”. Arbetsdomstolen har funnit att arbetstagarna i det aktuella fallet inte kan anses ha blivit uppsagda.

» Läs hela rättsfallet AD 2016 nr 69

Lagrum : 7 §, 12 § och 22 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Arbetsgivarföreningen KFO & Coop Butiker & Stormarknader AB & Handelsanställdas förbund

Ombud : Olov Östensson & Sussanne Lundberg & Sven Rosqvist

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Håkan Lundquist, Kurt Eriksson, Charlott Richardson, Nikki Vagnér, Ewa Edström (skiljaktig) och Elisabeth Mohlkert.
Rättssekreterare : Pontus Bromander (tidigare Woxner)

Dela :

Prejudikat : AD 2016 nr 53 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetsgivare har erbjudit en arbetstagare, som drabbats av arbetsbrist, omplacering till annan ledig befattning med lägre månadslön. Har arbetstagaren under en uppsägningstid haft rätt att få behålla sin tidigare, högre lön?

» Läs hela rättsfallet AD 2016 nr 53

Lagrum : 7 §, 11 § och 12 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Biltrafikens Arbetsgivareförbund & DHL Freight (Sweden) AB & Unionen

Ombud : Ellinor Gudmundsson & Tina Nordenbrink

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Karin Renman, Håkan Lundquist, Folke K. Larsson, Elisabeth Ankarcrona, Staffan Löwenborg, Ronny Wenngren och Margareta Zandén. Enhälligt.
Rättssekreterare : Sandra Lundgren

Dela :

2012 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 2012 nr 67 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Försvarsmakten har beslutat att alla anställda ska omfattas av en skyldighet att tjänstgöra utomlands. En yrkesofficer som inte accepterat att omreglera sina anställningsvillkor till att omfatta internationell arbetsskyldighet har sagts upp på grund av arbetsbrist. Tvisten gäller frågan om uppsägningen har varit sakligt grundad.

» Läs hela rättsfallet AD 2012 nr 67

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : Officersförbundet & Staten genom Försvarsmakten

Ombud : Adam Grabavac & Gunnar Jonason

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Lars Dirke, Christer Måhl, Kerstin Brodowsky, Staffan Löwenborg, Birgitta Widén (f.d. förbundssekreteraren i Industrifacket Metall; tillfällig ersättare) och Agneta Lindblom Hulthén (skiljaktig).
Sekreterare : Charlotte Svanström

Dela :

Prejudikat : AD 2012 nr 16 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En kommun har ställt ett antal fritidspedagoger inför alternativen att antingen ta ut tjänstledighet om 25 procent under två år eller omreglera anställningen till en sysselsättningsgrad om 75 procent av heltid. Arbetstagarna har i samband härmed upplysts om att de riskerade sin anställning för det fall de avböjde båda alternativen utan godtagbart skäl. Två arbetstagare avböjde båda alternativen och blev uppsagda. Tio arbetstagare stannade för alternativet tjänstledighet och en arbetstagare stannade för alternativet omreglering till en sysselsättningsgrad om 75 procent av heltid. Dessa elva arbetstagare klargjorde att de motsatte sig förändringarna. Kommunen vidtog förändringar i enlighet med de alternativ som dessa arbetstagare valt. Tvist huvudsakligen huruvida kommunens åtgärder har stått i strid mot anställningsskyddslagen. Även fråga om brott mot föräldraledighetslagen och medbestämmandelagen.

» Läs hela rättsfallet AD 2012 nr 16

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | Föräldraledighetslagen (1995:584)

Parter ( Kommunala sektorn ) : Lärarförbundet & Vänersborgs kommun

Ombud : Carolina Öhrn & Göran Söderlöf & Kirsi Piispanen & Tommy Larsson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Dag Ekman, Inga Jerkeman, Claes Frankhammar, Gun Tidestav, Maud B Nilsson (f.d. ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Martin Ulfving

Dela :

2010 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 2010 nr 6 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Åtta renhållningsarbetare blev uppsagda på grund av arbetsbrist efter att de avböjt arbetsgivarens erbjudande om nya anställningsvillkor innebärande att de i stället för premielön skulle erhålla fast månadslön jämte premiekompensation. Erbjudandena innebar lönesänkningar. Fråga om arbetsgivarens agerande inneburit att arbetsgivaren gjort sig skyldig till kollektivavtalsbrott och om det förelegat saklig grund för uppsägning. Tvisten har i huvudsak avsett om det krävs en lokal överenskommelse för att en arbetsgivare som är bunden av miljöarbetareavtalet ska kunna frigöra sig från med arbetstagaren avtalad premielön och i stället övergå till att tillämpa fast lön jämte premiekompensation och om kollektivavtalet och dess löneöverenskommelse innebär ett skydd mot kollektiva lönesänkningar vid byte av löneform.

» Läs hela rättsfallet AD 2010 nr 6

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Biltrafikens Arbetsgivareförbund & L.L. Aktiebolag & Svenska Transportarbetareförbundet

Ombud : Annett Olofsson & Pia Schöldström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Inger Andersson, Berndt Molin, Björn Müntzing, Claes Frankhammar, Birgitta Widén och Stina Nilsen (f.d. ombudsmannen i Industrifacket Metall; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Julia Damerau Malmström

Dela :

Prejudikat : AD 2010 nr 3 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Ett försäkringsbolag sade upp en heltidsanställd arbetstagare med anledning av att hon beviljats en fjärdedels sjukersättning tills vidare. I samband med uppsägningen erbjöds arbetstagaren en ny anställning motsvarande 75 procent av heltid på i övrigt oförändrade anställningsvillkor. Fråga om uppsägningen har varit sakligt grundad. Även fråga om fördelning av rättegångskostnaderna.

» Läs hela rättsfallet AD 2010 nr 3

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 5 kap. 2 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter ( Privata sektorn ) : Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation & FTF – Facket för försäkring och finans & Länsförsäkringar Södermanland

Ombud : Malin Wulkan & Sven Rosqvist

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Charlotte Abrahamsson, Ingrid Lyberg, Gunnar Göthberg, Staffan Löwenborg, Anders Tiderman och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Carin Häckter

Dela :

2001 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2001 nr 107 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om ett bolags uppsägning av en säljare som tackat nej till fortsatt arbete på ändrade villkor varit sakligt grundad. Även fråga om uppsägningen berott på arbetsbrist eller personliga skäl.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 107

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Tjänsteförbunden & Falck Security Aktiebolag & Ledarna

Ombud : Catharina Klåvus & Lars Bäckström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Brita Swan, Margit Strandberg, Anders Sandgren, Lillemor Birgersson, Alf Karlsson (f.d. förhandlingschefen i Statsanställdas Förbund; tillfällig ersättare; skiljaktig) och Lars E. Rabenius (skiljaktig).
Sekreterare : Tommy Larsson

Dela :

1997 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 1997 nr 121 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En provisionsavlönad säljledare har sagts upp från sin anställning på grund av arbetsbrist sedan han avvisat ett förslag från arbetsgivaren att lämna säljledarbefattningen och övergå till att arbeta som säljare. Förändringen skulle ha inneburit väsentligt försämrade förtjänstmöjligheter för arbetstagaren. I målet har arbetsdomstolen haft att pröva dels om arbetsbrist i anställningsskyddslagens bemärkelse förelegat, dels om uppsägningen med hänsyn till omständigheterna kunde anse stridande mot god sed på arbetsmarknaden.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 121

Lagrum : 7 § första stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd | 5 kap. 2 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Företagssiktet Aktiebolag & S-Å.A.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Ulf E. Nilsson och Magnus Neuberg. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 97 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga bl.a. om en uppsägning av ett anställningsavtal skett för att anställningen skulle upphöra eller för omreglering av anställningsvillkoren.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 97

Parter ( Privata sektorn ) : Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation & Stiftelsen AF Bostäder & Sveriges Civilingenjörsförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Hans Blyme, Johnny Sköldvall (f.d. föredraganden i Riksdagens Arbetsmarknadsutskott; tillfällig ersättare), Mats Holmgren, Birgitta Brånedal-Sund, Valter Carlsson och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Helena Larsson

Dela :

1996 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 1996 nr 115 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare hos posten, som under lång tid har undergått rehabilitering, är sjukskriven på halvtid och arbetar på halvtid som brevbärare. Arbetstagaren sägs upp på grund av sjukdom. Arbetsdomstolen finner att det i den angivna situationen inte har förelegat saklig grund för uppsägningen.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 115

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Alliansen & Posten Sverige Aktiebolag & SEKO – Facket för Service och Kommunikation

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Brita Swan, Olle Claesson (f.d. avdelningsdirektören i Arbetsmarknadsstyrelsen; tillfällig ersättare), Olof Nordenfelt, Lars Ahlvarsson, Rolf Lindh (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Anette Bergene

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 13 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En arbetsgivare och en arbetstagare kommer under anställningstiden skriftligen överens om ändrade lönevillkor. Fråga bl.a. om arbetsgivaren senare sagt upp denna överenskommelse och därmed också anställningsförhållandet. Även fråga vilken betydelse det har att arbetsgivaren ensidigt bestämmer en annan, lägre lön och också börjar betala ut endast den lägre lönen.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 13

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Öhrlings Coopers & Lybrand Aktiebolag & P.B.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Hans Blyme, Bo Jangenäs, Ulf Göran Liljebladh, Inger Mattsson Kasserud, Jörgen Andersson och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :

1995 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1995 nr 40 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om ett pastorats uppsägning av en organist berott på arbetsbrist eller personliga skäl. Även frågor om arbetsgivaren gjort sig skyldig till föreningsrättskränkning och brott mot förtroendemannalagen.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 40

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 8 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 4 § och 5 § lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

Parter ( Privata sektorn ) : L.T. & Lärarförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Michaël Koch, Palle Landin, Ulf E. Nilsson, Lennart Aspegren, Thore Ziethén och Stig Ahlin. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :

1994 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1994 nr 122 meddelad — Med särskilt yttrande
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Sedan en arbetsgivare sökt träffa överenskommelse med en arbetstagare om sänkning av dennes lön men arbetstagaren inte gått med på den föreslagna överenskommelsen, säger arbetsgivaren upp arbetstagaren under åberopande av arbetsbrist. Tvist huruvida uppsägningen varit förenlig med anställningsskyddslagen eller ej. – Fråga huruvida uppsägningen med hänsyn till omständigheterna skall anses ha utgjort en uppsägning på grund av arbetsbrist eller på grund av förhållanden som varit hänförliga till arbetstagaren personligen (personliga skäl). Då det senare finnes vara fallet, fråga huruvida uppsägningen varit sakligt grundad eller ej.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 122

Lagrum : 7 § och 22 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : RTB Rörtekniska Byrån Aktiebolag & Svenska Industritjänstemannaförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Dag Ekman, Inga Britt Lagerlöf, Ulf E. Nilsson (särskilt yttrande), Anders Hagman (särskilt yttrande), Thore Ziethén och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Gertrud Forkman

Dela :

1993 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1993 nr 61 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

I anställningsavtal har funnits regler om rätt för den anställde att disponera en av arbetsgivarens bilar på sin fritid. Arbetsgivaren har önskat avveckla bilförmånen. För att åstadkomma detta erbjöd arbetsgivaren ett engångsbelopp mot att den anställde avstod från bilförmånen. Några anställda accepterade erbjudandet. Anställda som avvisade erbjudandet sades upp med erbjudande om återanställning utan bilförmån. Är överenskommelserna om avveckling av bilförmånen ogiltiga enligt 27 § medbestämmandelagen såsom stridande mot kollektivavtalet? Är uppsägningarna sakligt grundade enligt 7 § första stycket anställningsskyddslagen?

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 61

Lagrum : 7 § första stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd | 27 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Handelns och Tjänsteföretagens Arbetsgivarorganisation Centrala Gruppen & Svenska Elektrikerförbundet & Thorn EMI Hyr-TV Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Ulla Erlandsson, Margit Strandberg, Mats Holmgren (direktör i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Björn Qvarnström, Nils Lang (f.d. avtalsombudsmannen i Svenska Kommunalarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Margot Ödman (förre förhandlingschefen i Svenska Hälso- och Sjukvårdens Tjänstemannaförbund; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Birgitta Tegnér

Dela :