: : : : :

Arbetsdomstolens domarPalle Landin

( 81 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ ”Tredje man” ]

Palle Landin
Aktivitet som ”tredje man” i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
81 st.3 st.3,7%1993–2004

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 28,4% ( 23 / 81 st. )
[ i 3 / 23 fall ( 13,0% ) har Palle Landin själv varit skiljaktig ]

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 16,0% ( 13 / 81 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 46,2% ( 6 / 13 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstanser ( 6 st. ) : Malmö tingsrätt | Stockholms tingsrätt | Trelleborgs tingsrätt | Luleå tingsrätt | Växjö tingsrätt | Lidköpings tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 8 st. ( senaste gången 2004-02-18, för 14 år 3 mån 4 dgr sedan )

Palle Landin har dömt refererade avgöranden med :
116 ledamöter ♀ 35 ♂ 81
35 sekreterare ♀ 23 ♂ 12
149 parter
33 ombud ♀ 8 ♂ 25

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Palle Landin
( 32 st. ♀ 4 ♂ 28 vid 50 tillfällen )

Förordnanden i Arbetsdomstolen :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Tredje man1983-07-012001-06-3018 år
Ersättare för tredje man2001-07-012004-06-303 år
Förordnad i sammanlagt 21 år.

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Antal refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Palle Landin som tredje man per år sedan 1993

Genomsnittet är 6,8 refererade avgöranden per år.

Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Palle Landin som tredje man per år sedan 1993

( 81 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2004 ( 3 st. )

Prejudikat : AD 2004 nr 72 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Föreningsrättskränkning? En facklig förtroendeman utsågs till en befattning som medförde visst personalansvar, beordringsrätt och lönetillägg. Arbetsdomstolen har funnit bl.a. att arbetsgivarens senare beslut att inte låta arbetstagaren tillträda befattningen utgjorde en åtgärd i den mening begreppet har i 8 § medbestämmandelagen. Arbetsdomstolen har emellertid också funnit att arbetstagarsidan inte har lyckats styrka att arbetsgivaren uttalat att åtgärden berott på arbetstagarens fackliga arbete och därigenom inte heller gjort sannolikt att någon föreningsrättskränkning förekommit. Vidare har Arbetsdomstolen funnit bl.a. att arbetsgivaren har åsidosatt skyldighet enligt 5 § förtroendemannalagen att varsla den lokala arbetstagarorganisationen innan beslutet fattades.

» Läs hela rättsfallet AD 2004 nr 72

Lagrum : 3 §, 8 § och 11 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 4 § och 5 § lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

Parter ( Privata sektorn ) : Allmänna IndustriGruppen & Industrifacket & Plastal Aktiebolag

Ombud : Anne Alfredson & Lars Sydolf

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Maj Johansson, Palle Landin (skiljaktig), Mats Holmgren, Göran Söderlöf, Staffan Holmertz (skiljaktig) och Bo Almgren (skiljaktig).
Sekreterare : Karin Hellmont

Dela :

Prejudikat : AD 2004 nr 40 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Sedan två arbetstagare på en mindre arbetsplats sagts upp på grund av arbetsbrist har tvist uppkommit om arbetsgivaren fullgjort sin omplaceringsskyldighet enligt 7 § andra stycket lagen om anställningsskydd. Den huvudsakliga tvistefrågan har gällt hur genomgripande förändringar av verksamheten som skäligen kan krävas av arbetsgivaren för att omplaceringsskyldigheten skall anses fullgjord.

» Läs hela rättsfallet AD 2004 nr 40

Lagrum : 7 § andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Deje Bruk Andersson & Hald Aktiebolag & Industrifacket & Svensk Industriförening

Ombud : Anneli Ohlsson Anderbjörk & Bengt Isman

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Peter Syrén (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Palle Landin, Charlott Richardson, Ulf Perbeck, Göran Karlsson (f.d. enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Henry Sjöström. Enhälligt.
Sekreterare : Jan Tibbling

Dela :

Prejudikat : AD 2004 nr 9 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat grund för avskedande, alternativt saklig grund för uppsägning, av en polisman som dömts för brott bestående i misshandel, olaga frihetsberövande och falsk angivelse. Arbetstagarsidan har i första hand gjort gällande att avskedandet skall ogiltigförklaras eftersom det grundas enbart på omständigheter som arbetsgivaren känt till i mer än två månader (18 § andra stycket anställningsskyddslagen). I andra hand har gjorts gällande i sak att grund för avskedande eller uppsägning ändå inte förelegat.

» Läs hela rättsfallet AD 2004 nr 9

Lagrum : 7 § och 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Rikspolisstyrelsen & Svenska Polisförbundet

Ombud : Jeffrey Hamberg & Martin Agell

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Brita Swan, Palle Landin, Mats Holmgren, Anders Hagman, Jan Sjölin och Jarl Karlsson. Enhälligt.
Sekreterare : Ulrika Stenbeck Gustavson

Dela :

2003 ( 4 st. )

Prejudikat : AD 2003 nr 111 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Kollektivavtalstolkning. I byggnadsavtalet finns bestämmelser om granskningsarbete och granskningsarvode. Vid tidlönearbete sker granskningen på sätt som överenskommes mellan avdelning och arbetsgivare. Därvid skall även överenskommas om lämpligt sätt för avdelningen att få kännedom om verkställda avdrag för granskningsarvode. Den för målen gemensamma tvistefrågan är om sådana granskningsöverenskommelser måste vara skriftliga.

» Läs hela rättsfallet AD 2003 nr 111

Parter ( Privata sektorn ) : BPC Bygg Handelsbolag & O.B. med inregistrerad firma Bygg & Inredning O.B. & R.P. Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet & Sveriges Byggindustrier

Ombud : Gustav Herrlin & Peter Kindblom

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Peter Syrén (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Palle Landin, Peter Ander, Charlott Richardson, Staffan Holmertz och Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 2003 nr 64 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetsgivare brutit mot 13 § medbestämmandelagen genom att fatta ett beslut om viktigare förändring av en arbetstagares anställningsvillkor utan att dessförinnan ta initiativ till förhandling med arbetstagarens organisation.

» Läs hela rättsfallet AD 2003 nr 64

Lagrum : 13 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Capitalis Försäkringsmäklare Aktiebolag & Finansförbundet

Ombud : Anders Filén & Pia Nyblaeus

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Gudmund Toijer, Palle Landin, Mats Holmgren, Ola Bengtson, Stina Nilsen och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Aneta Blåder

Dela :

Prejudikat : AD 2003 nr 16 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare, som har blivit avskedad och efter avskedandet varit sjukskriven, har yrkat ekonomiskt skadestånd för inkomstförlust utgörande mellanskillnaden mellan utebliven lön och den sjukersättning som han erhållit. Arbetsdomstolen finner att avskedandet skett utan laga grund och dömer ut allmänt skadestånd. Omständigheterna är emellertid inte sådana att arbetsgivaren bör åläggas skadeståndsansvar för inkomstförlusten.

» Läs hela rättsfallet AD 2003 nr 16

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : D.C. & J.W.T. Öresund Aktiebolag

Ombud : Anders Nordström & Hans Lindell

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Gudrun Persson Härneskog (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Palle Landin, Mats Holmgren, Göran Söderlöf, Nils Lang (f.d. avtalsombudsmannen i Svenska Kommunalarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Karina Hellrup

Dela :

Prejudikat : AD 2003 nr 13 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Efter övergång av en verksamhet från arbetsgivaren A till arbetsgivaren B åsidosätter B företrädesrätten till återanställning i fråga om ett antal arbetstagare som sagts upp av A på grund av arbetsbrist. Vid bestämmande av ekonomiskt skadestånd uppkommer följande frågor rörande begränsningsbeloppet enligt 38 och 39 §§ anställningsskyddslagen.

1. Skall begränsningsbeloppet beräknas på grundval av den månadslön arbetstagarna haft hos A? Eller skall beloppet beräknas på grundval av den månadslön som arbetstagarna skulle ha erhållit i anställning hos B?

2. Två heltidsanställda arbetstagare har vid tidpunkten för avslutandet av anställningarna hos A arbetat deltid med stöd av föräldraledighetslagen. Är det den faktiskt erhållna lönen eller lönen för heltidsarbete som skall ligga till grund för beräkningen av deras begränsningsbelopp?

» Läs hela rättsfallet AD 2003 nr 13

Lagrum : 38 § och 39 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : My Travel Airways & Tjänstemannaförbundet HTF

Ombud : Henrik Asklund & Johan Sigeman & Lena Ekman-Joo

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Charlotte Abrahamsson, Palle Landin, Mats Holmgren, Göran Söderlöf, Erland Olauson och Leif Åkerblom. Enhälligt.
Sekreterare : Ulrika Kvarnsjö

Dela :

2002 ( 4 st. )

Prejudikat : AD 2002 nr 87 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida musiker inom Försvarsmakten till arbetsgivaren har överlåtit sina s.k. närstående rättigheter enligt 45 § upphovsrättslagen avseende videoinspelning av ett framträdande där musikerna medverkade.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 87

Lagrum : 45 § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

Parter ( Statliga sektorn ) : Försvarsförbundet & Staten genom Försvarsmakten

Ombud : Gunnar Jonason & Mattias Erdös & Staffan Michelson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Claes-Göran Sundberg (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Palle Landin, Charlott Richardson, Ola Bengtson, Stina Nilsen och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Ulrika Kvarnsjö

Dela :

Prejudikat : AD 2002 nr 70 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

I ett kollektivavtal, ett s.k. övergångsavtal, reglerades vad som skulle gälla för den personal som övergick från SJ till ett bolag när detta tog över SJ:s färjeverksamhet. En befälhavare som vid övergången tjänstgjorde på en av de färjor som togs över av bolaget blev sedermera på grund av arbetsbrist omplacerad till andra färjor. Den färja där han var placerad vid tidpunkten för övergången skulle enligt övergångsavtalet inplaceras i fartygsgrupp 14. De färjor vid vilka befälhavaren arbetade efter omplaceringen var inplacerade i lägre fartygsgrupper. Fråga om befälhavaren enligt övergångsavtalet och sitt eget anställningsavtal är berättigad att i lönehänseende fortsätta att vara placerad i fartygsgrupp 14 även efter omplaceringarna.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 70

Parter ( Privata sektorn ) : Scandlines Aktiebolag & Sjöfartens Arbetsgivareförbund & Sveriges Fartygsbefälsförening

Ombud : Gert Grönstedt & Lena Jónsson Engström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Karin Renman, Palle Landin, Rolf Hugert, Anders Sandgren, Lars E. Rabenius och Annika Borg. Enhälligt.
Sekreterare : Kristina Andersson

Dela :

Prejudikat : AD 2002 nr 58 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en arbetstagare vid ett byggnadsföretag vilken, enligt vad utredningen visar, vid tre tillfällen vägrat att utföra arbetsuppgifter som det ålegat honom att utföra.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 58

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : S.A. Byggnads Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ombud : Ingemar Nyman & Peter Kindblom

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Charlotte Abrahamsson, Palle Landin (skiljaktig), Carl Magnus Pontén, Göran Gräslund, Inger Öhrn Karlsson och Jarl Karlsson
Sekreterare : Karina Hellrup

Dela :

Prejudikat : AD 2002 nr 3 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En renhållningsarbetare, som 1993 sades upp på grund av arbetsbrist, blev omedelbart därefter anställd på vikariat och hade under åren 1993 – 1998 i vart fall 61 olika vikariat hos arbetsgivaren. Vikariaten löpte utan avbrott under periodens sista 18 månader. Han utförde under tiden som vikarie samma typ av arbetsuppgifter som då han var tillsvidareanställd. Fråga om arbetsgivaren använt vikariatet som anställningsform i strid med 4 § anställningsskyddslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 3

Lagrum : 4 § och 5 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Kommunala Företagens Samorganisation & Renhållningen Piteå Aktiebolag & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ombud : Eva Glückman & Solveig Sörlien

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Anette Bergene (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Palle Landin, Kerstin Brodowsky, Anders Hagman, Jörgen Andersson och Lars E. Rabenius. Enhälligt.
Sekreterare : Klas Lohmander

Dela :

2001 ( 6 st. )

Prejudikat : AD 2001 nr 94 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare dömdes för brott utom tjänsten till sex års fängelse. Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 94

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : O.R. & Posten Sverige Aktiebolag

Ombud : Peter Lindgren & Sture Frylén

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Inger Andersson (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Palle Landin, Peter Ander, Ola Bengtson, Nils Lang (f.d. avtalsombudsmannen i Svenska Kommunalarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Jarl Karlsson. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 2001 nr 75 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida flygbolag brutit mot gällande kollektivavtal genom att ålägga piloter att tjänstgöra fler än tre nätter i följd, samt om bolaget i sammanhanget har åsidosatt facklig organisations tolkningsföreträde enligt medbestämmandelagen.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 75

Lagrum : 34 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Flygarbetsgivarna & Svensk Pilotförening & Swedeways Aktiebolag

Ombud : Rolf Greger Höglund & Tom Johansson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Karin Renman, Palle Landin, Anders Sandgren, Alf Eckerhall (direktör i Svenskt Näringsliv; tillfällig ersättare), Jarl Karlsson och Lise-Lotte Ewerhard. Enhälligt.
Sekreterare : Håkan Lundquist

Dela :

Prejudikat : AD 2001 nr 60 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om Sveriges Riksbank haft saklig grund för uppsägning av en skyddsvakt som dömts för brott utom tjänsten. Arbetsdomstolen finner att det är skäligt att kräva av arbetsgivaren att arbetstagaren bereds arbete som växeltelefonist.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 60

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Statliga sektorn ) : J-O.I. & Sveriges Riksbank

Ombud : Lars Bergström & Robert Lakatos

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Marianne Jenryd, Palle Landin, Rolf Hugert, Inger Mattsson Kasserud, Staffan Holmertz och Lise-Lotte Ewerhard. Enhälligt.
Sekreterare : Karina Hellrup

Dela :

Prejudikat : AD 2001 nr 39 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Ett antal elmontörer har utfört installationsarbete på ackord vid ett pappersbruk. Under arbetets gång har montörerna med jämna mellanrum lämnat in förskottssedlar till arbetsgivaren, som därvid har utbetalat förskott på ackordslönen i enlighet med förskottssedlarna. Efter mottagande av ackordsslutsedeln har arbetsgivaren gjort vissa anmärkningar och har vägrat att betala ut full ersättning enligt slutsedeln. Fråga huruvida arbetsgivaren saknat rätt att anmärka på slutsedeln till följd av underlåtenheten att anmärka på förskottssedlarna. Vidare uppkommer frågan huruvida arbetsgivaren och arbetstagarna i samband med att arbetena påbörjades har träffat vissa överenskommelser om principerna för beräkningen av ackordslönen.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 39

Parter ( Privata sektorn ) : Elektriska Installatörsorganisationen EIO & ElektroSandberg Aktiebolag & Svenska Elektrikerförbundet

Ombud : Bo Villner & Johan Sigeman

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Per Virdesten, Palle Landin, Anders Sandgren, Carl Magnus Pontén, Göran Karlsson (f.d. enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Lennart Olovsson (ombudsmannen i Svenska Pappersindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Håkan Lundquist

Dela :

Prejudikat : AD 2001 nr 36 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Enligt en avtalsbestämmelse har piloter som inte får minst 18 dagars sommarsemester rätt till semestertillägg för flyttad semester. Fråga bl.a. om bestämmelsens tillämplighet för piloter som frivilligt förlagt semester utanför sommarperioden.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 36

Parter ( Privata sektorn ) : Norske SAS-Flygeres Forening & SAS Commuter Aktiebolag

Ombud : Cecilia Herm & Tom Johansson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Maj Johansson, Palle Landin, Bengt Huldt (skiljaktig), Anders Sandgren (skiljaktig), Ulf Nilsson och Lise-Lotte Ewerhard.
Sekreterare : Catharina Nordlander

Dela :

Prejudikat : AD 2001 nr 26 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Tvist om tillämpningen av en bestämmelse i AB 98, vilken innebär att vissa hälsoundersökningar skall genomföras i nära samförstånd med arbetstagaren.

Efter sammanträde mellan företrädare för en kommun och en hos kommunen anställd idrottslärare undertecknas en överenskommelse om slumpvisa alkoholtester på arbetstid under en viss tid. Sedan ett alkoholtest gett positivt resultat hålls ett nytt sammanträde, som avslutas med att det undertecknas en ny överenskommelse av innebörd dels att alkoholtest skall utföras varje morgon under en viss tid, dels bl.a. att idrottsläraren skall vara hemma från arbetet under två dagar med bibehållen lön. I målet uppkommer följande frågor:

a) Har läraren undertecknat överenskommelserna under sådana förhållanden att alkoholtesterna inte har genomförts i nära samförstånd med honom?

b) Har läraren avstängts i strid med bestämmelserna i AB 98?

c) Har kommunen åsidosatt sin förhandlingsskyldighet enligt 11 § medbestämmandelagen?

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 26

Lagrum : 11 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Kommunala sektorn ) : Lärarnas Riksförbund & Örebro kommun

Ombud : Nils Erik Solberg & Ulf Nordström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Susanne Sjöblom (revisionssekreterare; tillfällig ersättare), Palle Landin, Inger Mattsson Kasserud, Gun Lombach, Lise-Lotte Ewerhard och Anna-Greta Johansson. Enhälligt.
Sekreterare : Håkan Lundquist

Dela :

2000 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2000 nr 68 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Frågor om bestämmande av allmänt skadestånd till arbetstagare vilkas företrädesrätt till återanställning vid flera tillfällen har åsidosatts av den tidigare arbetsgivaren.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 68

Lagrum : 38 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Premiair A/S & Tjänstemannaförbundet HTF

Ombud : Johan Sigeman & Lena Ekman-Joo

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Dag Ekman, Palle Landin, Mats Holmgren, Anders Hagman, Ulla Lindqvist och Lars E. Rabenius. Enhälligt.
Sekreterare : Peter Syrén

Dela :

1999 ( 5 st. )

Prejudikat : AD 1999 nr 103 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om den svenska regeringen agerat könsdiskriminerande till nackdel för en kvinnlig domare då den nominerade och därefter, tillsammans med övriga EU-medlemsstaters regeringar, utnämnde en man och inte henne till domare i EG-domstolen.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 103

Parter i Arbetsdomstolen ( Statliga sektorn ) : B.S-W. & Staten genom Justitiekanslern

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Karin Renman, Palle Landin, Peter Ander, Inger Mattsson Kasserud, Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Jonas Alberg

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 92 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Enligt bestämmelse i ett lokalt kollektivavtal skall av årssemestern normalt minst fyra sammanhängande veckor förläggas till perioden juni–augusti. Om så inte kan ske med hänsyn till verksamheten, får arbetsgivaren enligt avtalsbestämmelsen besluta om annan förläggning. Fråga om arbetsgivaren enligt bestämmelsen kan vara berättigad att förlägga en arbetstagares semester så att ledigheten inte omfattar fyra sammanhängande veckor.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 92

Parter ( Privata sektorn ) : Alliansen Branschstyrelse Kommunikation & Posten Sverige Aktiebolag & SEKO – Facket för Service och Kommunikation

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Dag Ekman, Palle Landin, Peter Ander, Maria Nygren, Anders Tiderman (skiljaktig) och Rolf Lindhh (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare; skiljaktig).
Sekreterare : Anette Bergene

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 69 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En polisinspektör har tilldelats varning för att han underlåtit att vidta åtgärder för att verkställa ett beslut från Statens invandrarverk om att en förvarstagen utlänning omedelbart skulle friges. Fråga om felet var att anse som ringa eller ej.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 69

Lagrum : 14 och 15 §§ lagen (1994:260) om offentlig anställning

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Rikspolisstyrelsen & Svenska Polisförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Dag Ekman, Palle Landin, Carl Magnus Pontén, Tage Persson, Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Jon-Erik Eriksson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Gudrun Persson Härneskog

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 39 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En kock, anställd hos ett bolag som bedriver restaurangverksamhet på en flygplats, blir efter säkerhetskontroll av Luftfartsverket bedömd som olämplig ur säkerhetssynpunkt och får inte längre bedriva verksamhet på flygplatsen. Med anledning därav säger bolaget upp honom och stänger av honom från arbetet. Vid prövning av om anställningen respektive avstängningen interimistiskt skall upphöra uppkommer fråga huruvida Arbetsdomstolen kan pröva det beslut av Luftfartsverket som föranledde bolagets åtgärder mot arbetstagaren.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 39

Lagrum : 34 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Air Inn Aktiebolag & Hotell- och Restauranganställdas Förbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Dag Ekman, Palle Landin, Mats Holmgren, Birgitta Laurent (jur. kand. i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Gunnar A. Karlsson (f.d. förbundsordföranden i Svenska Träindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Rolf Lindh (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Inger Andersson

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 10 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det har förelegat saklig grund för uppsägning av en arbetstagare hos ett slakteriföretag. Arbetstagaren hade på grund av en knäskada nedsatt arbetsförmåga och kunde därför enligt arbetsgivarens mening inte längre utföra arbete av någon betydelse för företaget. Fråga om arbetsgivaren har fullgjort sin skyldighet att medverka till arbetstagarens rehabilitering och sin skyldighet att söka omplacera denne. Arbetsdomstolen finner att uppsägningen inte är sakligt grundad. I målet uppkommer också fråga om arbetstagarens rätt till lön under tid såväl före som efter uppsägningen.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 10

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Livsmedelsbranschens Arbetsgivareförbund & Scan Farmek Ekonomisk förening & Svenska Livsmedelsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Karin Renman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Palle Landin, Mats Holmgren (skiljaktig), Anders Hagman (skiljaktig), Gunnar Ericson och Margareta Zandén.
Sekreterare : Jonas Alberg

Dela :

1998 ( 11 st. )

Prejudikat : AD 1998 nr 146 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Ett bolag A som bedrev restaurangrörelse överlät samtliga materiella tillgångar i restaurangen till bolaget B. Tvist huruvida det har skett en sådan övergång av verksamhet som avses i 6 b § anställningsskyddslagen. Arbetsdomstolen konstaterar bl.a. att bolaget B inte har övertagit några immateriella tillgångar, arbetskraft, administration eller kunder. Domstolen finner vid den helhetsbedömning som skall göras att det som har överlåtits inte kan beskrivas som en bestående ekonomisk enhet och kommer därför till slutsatsen att det inte har skett någon övergång av verksamhet i anställningsskyddslagens mening. Även fråga om det genom bolaget B:s handlande uppkommit ett anställningsförhållande mellan detta bolag och de som vid tidpunkten för överlåtelsen var anställda i bolaget A.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 146

Lagrum : 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Copperdeli Aktiebolag & Hotell- och Restauranganställdas Förbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Ulla Erlandsson, Palle Landin, Rolf Hugert, Anders Hagman, Jan Sjölin och Magnus Neuberg. Enhälligt.
Sekreterare : Gudrun Persson Härneskog

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 141 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

En journalist på en dagstidning fick efter överenskommelse med arbetsgivaren uppdraget att vara ansvarig redaktör för tidningens nöjesbilaga. Överenskommelsen innebar också att journalisten erhöll ersättning med visst belopp utöver den tidigare månadslönen. Sedan journalisten övergått till andra arbetsuppgifter uppkommer tvist om hans lön. Arbetsdomstolen finner dels att lönetillägget enligt överenskommelsen mellan arbetsgivaren och journalisten skulle utgå endast så länge journalisten hade arbetsuppgiften att vara ansvarig redaktör, dels att en överenskommelse av sådan innebörd inte är ogiltig som stridande mot det mellan Svenska Tidningsutgivareföreningen och Svenska Journalistförbundet gällande kollektivavtalet för redaktionspersonal (journalistavtalet).

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 141

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Journalistförbundet & Svenska Tidningsutgivareföreningen

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Brita Swan, Palle Landin, Carl Magnus Pontén, Margareta Regnell, Jarl Karlsson och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Inger Andersson

Dela :