: : : : :

Arbetsdomstolens domarInga Britt Lagerlöf

( 47 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

[ ”Tredje man” ]

Sök kontaktuppgifter till Inga Britt Lagerlöf på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Inga Britt Lagerlöf
Aktivitet som ”tredje man” i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

Av­göran­denSkilj­aktig me­ningAn­del skilj­akt­igaAktiv år
47 st.1 st.2,1%1993–2004

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 23,4% ( 11 / 47 st. )
[ i 1 / 11 fall ( 9,1% ) har Inga Britt Lagerlöf själv varit skiljaktig ]

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,4%

Andel överklagade mål: 8,5% ( 4 / 47 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,8%

Ändringsfrekvens : 25,0% ( 1 / 4 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 54,0%

Underinstanser ( 2 st. ) : Stockholms tingsrätt | Nacka tingsrätt

Underinstanser ( 2 st. ) : Stockholms tingsrätt | Nacka tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 6 st. ( senaste gången 2004-05-19, för 15 år 1 mån 28 dgr sedan )

Inga Britt Lagerlöf har dömt refererade avgöranden med :
96 ledamöter ♀ 29 ♂ 67
30 sekreterare ♀ 23 ♂ 7
89 parter
25 ombud ♀ 4 ♂ 21

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Inga Britt Lagerlöf
( 15 st. ♀ 5 ♂ 10 vid 20 tillfällen )

Förord­nanden i Arbets­dom­stolen :

Funk­tionTill­träddeAv­gickLängd
Er­sättare för tredje man1987-12-172004-06-3016 år 6 mån 14 dgr
Förordnad i sammanlagt 16 år 6 månader och 14 dagar.

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Antal refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Inga Britt Lagerlöf som tredje man per år sedan 1993

Genomsnittet är 3,9 refererade avgöranden per år.

Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Inga Britt Lagerlöf som tredje man per år sedan 1993

( 47 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2004 ( 3 st. )

Prejudikat med Sören Öman : AD 2004 nr 52 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en uppsägning skett på grund av arbetsbrist eller av personliga skäl och om giltigheten av en genom lokalt kollektivavtal träffad turordningsöverenskommelse.

» Läs hela rättsfallet AD 2004 nr 52

Lagrum : 2 §, 7 § och 22 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 36 § avtalslagen (1915:218)

Parter ( Privata sektorn ) : Allmänna IndustriGruppen & Inpac Aktiebolag & Sif

Ombud : Lars Åström & Lars Sydolf

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Sören Öman, Inga Britt Lagerlöf, Anders Sandgren, Anders Hagman, Nils Lang (f.d. avtalsombudsmannen i Svenska Kommunalarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Jarl Karlsson. Enhälligt.
Sekreterare : Catrine Björkman

Dela :

Prejudikat : AD 2004 nr 50 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat grund för avskedande av en besiktningstekniker vid Aktiebolaget Svensk Bilprovning som utfört reparationer på släpvagnar tillhörande ett kundbolag.

» Läs hela rättsfallet AD 2004 nr 50

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Aktiebolaget Svensk Bilprovning & Almega Tjänsteförbunden & Sif

Ombud : Claes Ennerberg & Magnus Bäckström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Karin Renman, Inga Britt Lagerlöf, Carl Magnus Pontén, Göran Gräslund, Göran Karlsson (f.d. enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Karl-Erik Svensson. Enhälligt.
Sekreterare : Marianne Lishajko

Dela :

Prejudikat : AD 2004 nr 5 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om innebörden av bestämmelser om ändring av tjänstgöringsprogram i ett kollektivavtal för piloter, det s.k. Skywaysavtalet, i förhållandet till detta avtals reglering av fritidsperioder. Vidare fråga om den fackliga organisationen utövat tolkningsföreträde på sådant sätt att det föranleder skyldighet för organisationen att betala skadestånd till flygbolaget.

» Läs hela rättsfallet AD 2004 nr 5

Lagrum : 34 § och 57 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Flygarbetsgivarna & Svensk Pilotförening

Ombud : Pia Schöldström & Tom Johansson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Hans Blyme, Inga Britt Lagerlöf, Anders Sandgren, Olof Nordenfelt, Henry Sjöström och Lars E. Rabenius. Enhälligt.
Sekreterare : Monica Björnfot Spaak

Dela :

2003 ( 3 st. )

Prejudikat : AD 2003 nr 51 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en kommun haft grund för att skilja en hälsovårdsinspektör från anställningen. Hälsovårdsinspektören avskedades sedan han gjort mot kommunens miljöförvaltning riktade anmälningar till åklagarmyndighet och arbetsmiljöinspektion.

» Läs hela rättsfallet AD 2003 nr 51

Lagrum : 2 kap. 1 § regeringsformen (1974:152) | 7 § och 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Stockholms stad & Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund

Ombud : Gunnar Bergström & Sussanne Lundberg

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Gertrud Forkman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Inga Britt Lagerlöf, Anders Sandgren (skiljaktig), Ola Bengtson (skiljaktig), Hans Wahlström och Henry Sjöström.
Sekreterare : Aneta Blåder

Dela :

Prejudikat : AD 2003 nr 25 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagarorganisation har varslat en arbetsgivarorganisation och fyra av dess medlemsföretag om stridsåtgärd. Något kollektivavtalsförhållande föreligger inte mellan organisationerna och inte heller mellan arbetstagarorganisationen och de berörda företagen. Interimistisk prövning av stridsåtgärdens tillåtlighet.

» Läs hela rättsfallet AD 2003 nr 25

Lagrum : 2 kap. 17 § regeringsformen (1974:152)

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Tjänsteförbunden & Storstockholms Transportarbetaresyndikat av SAC

Ombud : Claes Ennerberg & John Norder

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Lars Dirke, Inga Britt Lagerlöf, Anders Sandgren, Ola Bengtson, Hans Wahlström och Henry Sjöström. Enhälligt.
Sekreterare : Aneta Blåder

Dela :

Prejudikat : AD 2003 nr 1 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En f.d. teletekniker som deltagit i en av förre arbetsgivaren och AMU anordnad teoretisk elutbildning har därefter för att få certifikat som starkströmselektriker utfört arbete hos ett elinstallationsföretag. Han fick ingen lön för det utförda arbetet. Fråga om han varit att betrakta som anställd hos företaget och om gällande kollektivavtal varit tillämpligt. – Även fråga om kravet på ersättning för det utförda arbetet är preskriberat.

» Läs hela rättsfallet AD 2003 nr 1

Parter ( Privata sektorn ) : Elektriska Installatörsorganisationen EIO & Stockholms Läns Elektriska Aktiebolag & Svenska Elektrikerförbundet

Ombud : Kurt Junesjö & Tom Johansson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Brita Swan, Inga Britt Lagerlöf, Anders Sandgren, Ola Bengtson, Maud Jansson och Henry Sjöström. Enhälligt.
Sekreterare : Kristina Andersson

Dela :

2002 ( 4 st. )

Prejudikat : AD 2002 nr 121 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En rektor har på förfrågan gjort negativa uttalanden om en lärare vid ett samtal med rektorn på en annan skola, där läraren sökt anställning. Uttalandena har inte ansetts utgöra förtal. Inte heller har uttalandena ansetts utgöra fel eller försummelse av rektorn. En skadeståndstalan mot kommunen grundad på 3 kap. 1 eller 2 § skadeståndslagen har därför avslagits.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 121

Lagrum : 5 kap. 1 § brottsbalken (1962:700) | 3 kap. 1 § och 2 § skadeståndslagen (1972:207)

Parter i Arbetsdomstolen ( Kommunala sektorn ) : C.E. & Stockholms stad

Ombud : Jan Gedeborg & Mats Björkenfeldt

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Inger Andersson (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Inga Britt Lagerlöf, Charlott Richardson, Anders Hagman, Gunnar A. Karlsson (f.d. förbundsordföranden i Svenska Träindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Ulrika Kvarnsjö

Dela :

Prejudikat : AD 2002 nr 98 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

På en fabrik som tillverkar säkerhetsutrustning till bilar inträffade en olycka, varvid en arbetstagare skadades. Tillverkningsarbetet på olycksplatsen upphörde omedelbart och arbetsgivaren vidtog vissa reparationsåtgärder, varefter arbetet återupptogs. Tvist har uppstått i fråga om arbetsgivaren i samband härmed har hindrat huvudskyddsombudet från att fullgöra sina uppgifter. Avgörande för den frågan har varit huruvida det kan anses visat i målet att huvudskyddsombudet med stöd av 6 kap. 7 § arbetsmiljölagen avbrutit arbetet i fråga.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 98

Lagrum : 6 kap. 7 §, 10 § och 11 § arbetsmiljölagen (1977:1160) | 3 § och 10 § lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

Parter ( Privata sektorn ) : Autoliv Hammarverken Aktiebolag & Svenska Metallindustriarbetareförbundet & Sveriges Verkstadsförening

Ombud : Hans Lindberg & Henric Ask

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Brita Swan, Inga Britt Lagerlöf, Mats Holmgren, Lotta Kärger (förhandlaren i Svenska Kommunförbundet; tillfällig ersättare), Maud Jansson (skiljaktig) och Bo Almgren (skiljaktig).
Sekreterare : Katarina Mannerbrink

Dela :

Prejudikat : AD 2002 nr 49 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare sade år 1998 upp sig från sin anställning sedan överenskommelse om avgångsvederlag träffats med arbetsgivaren. Han yrkade därefter ersättning för under anställningen inte uttagen kompensationsledighet som han enligt ett särskilt avtal tillerkänts år 1979. Fråga om preskription av kravet på ersättning. Även fråga om ersättningen fick anses inkluderad i avgångsvederlaget.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 49

Lagrum : 1 § och 5 § preskriptionslagen (1981:130)

Parter ( Privata sektorn ) : Aktiebolaget Kvällstidningen Expressen & Svenska Journalistförbundet & Tidningsutgivarna

Ombud : Henric Ask & Roine Johansson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Per Virdesten, Inga Britt Lagerlöf, Mats Holmgren, Anders Hagman, Birgitta Kihlberg och Leif Åkerblom. Enhälligt.
Sekreterare : Katarina Mannerbrink

Dela :

Prejudikat : AD 2002 nr 32 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en heltidsanställd brandman som inte klarat de tester som en brandman måste genomgå för att få utföra rök- och kemdykning.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 32

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Räddningstjänsten Östra Skaraborg & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ombud : Eva Glückman & Håkan Torén

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Maj Johansson, Inga Britt Lagerlöf, Mats Holmgren, Anders Hagman, Valter Carlsson (f.d. förbundsordföranden i Grafiska Fackförbundet; tillfällig ersättare) och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Karina Hellrup

Dela :

2001 ( 4 st. )

Prejudikat : AD 2001 nr 101 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

 ]

Sammanfattning :

Ett företag A som gav ut ett TV-magasin samarbetade med ett annat företag B som skötte den redaktionella produktionen av magasinet. Fråga om avslutandet av samarbetet mellan företagen, vilket medförde att produktionen av TV-magasinet skulle skötas av företaget A självt, innebär att en övergång av verksamhet har skett i den mening som avses i 6 b § anställningsskyddslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 101

Lagrum : 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Pressens Media Service DSV Aktiebolag & Svenska Journalistförbundet

Ombud : Annett Olofsson & Johan Sigeman

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Inger Andersson (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Inga Britt Lagerlöf, Anders Sandgren, Gunilla Boman Pellnäs, Maud Jansson och Jarl Karlsson. Enhälligt.
Sekreterare : Ulrika Stenbeck Gustavson

Dela :

Prejudikat : AD 2001 nr 78 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Två montörer har beordrats att utföra elektriska installationsarbeten på övertid under en natt. De har fått använda del av den ordinarie arbetstiden morgonen därpå för nattvila. Med anledning av den tvist som uppkommer tar Arbetsdomstolen ställning till följande frågor. – Kräver installationsavtalet samtycke av arbetstagarna till att arbeta övertid? – Utgör ett eventuellt brott mot nattarbetsförbudet i 13 § arbetstidslagen även ett brott mot installationsavtalet eller grunderna för detta avtal? – Har den lokala arbetstagarorganisationen utövat tolkningsföreträde? – Har arbetsgivaren rätt att göra avdrag på arbetstagarnas lön eller på deras kompensationsledighetssaldon för den tid som de har använt till nattvila?

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 78

Lagrum : 34 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Elektriska Installatörsorganisationen EIO & ElektroSandberg Aktiebolag & Svenska Elektrikerförbundet

Ombud : Bo Villner & Johan Sigeman

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Dag Ekman, Inga Britt Lagerlöf, Peter Ander, Olof Nordenfelt, Maud Jansson (skiljaktig) och Göran Karlsson (f.d. enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare; skiljaktig).
Sekreterare : Katarina Mannerbrink

Dela :

Prejudikat : AD 2001 nr 25 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetsgivare har åsidosatt en arbetstagares företrädesrätt till återanställning i samband med ett antal visstidsanställningar och slutligen en anställning tills vidare. I tvisten uppkommer bl.a. frågor om i vilken utsträckning arbetstagaren kommit överens med arbetsgivaren om att avstå sin företrädesrätt till förmån för en annan arbetstagare med kortare anställningstid, om en av de omtvistade anställningarna avsett beredskapsarbete och därför inte omfattats av reglerna om återanställning samt om en arbetstagare vid bestämmande av anställningstid i detta sammanhang får tillgodoräknas även anställningstid som intjänats under sådana anställningar som han har fått därför att reglerna om återanställning inte tillämpats på ett riktigt sätt.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 25

Parter ( Privata sektorn ) : Danbyggen Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet & Sveriges Byggindustrier

Ombud : Gustav Herrlin & Sven Erfors

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Per Sundberg (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Inga Britt Lagerlöf, Peter Ander, Anders Sandgren, Göran Karlsson (f.d. enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Nils Lang (f.d. avtalsombudsmannen i Svenska Kommunalarbetareförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Klas Lohmander

Dela :

Prejudikat : AD 2001 nr 14 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Ett kommunalt anställt vårdbiträde har mot viss ersättning utfört klädtvätt, fönsterputsning och liknande tjänster åt en vårdtagare inom äldreomsorgen. Fråga om kommunen har varit berättigad att skilja vårdbiträdet från anställningen genom avskedande eller uppsägning.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 14

Lagrum : 7 § och 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Finspångs kommun & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ombud : Bo Ericson & Ulf Nordström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Anette Bergene (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Inga Britt Lagerlöf, Anders Sandgren, Ulf Perbeck, Staffan Holmertz och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Karina Hellrup

Dela :

2000 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2000 nr 46 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Mellan en arbetsgivare i byggnadsbranschen och en lokal facklig organisation träffades i oktober 1997 beträffande vissa arbetsplatser en överenskommelse som innebar bl.a. att yrkesarbetare garanterades en grundlön om 117 kr 50 per timme. Överenskommelsen skulle enligt sin ordalydelse gälla med tre månaders ömsesidig uppsägningstid, dock längst till den 31 mars 1998. Under avtalsrörelsen år 1998 träffades mellan de centrala avtalsparterna en överenskommelse innebärande bl.a. att utgående förtjänster fr.o.m. den 1 april 1998 skall ökas med 3 kr 75 öre per timme. Tvist har uppkommit i fråga om de i den lokala överenskommelsen angivna yrkesarbetarnas lönenivå fr.o.m. den 1 april 1998. Arbetsdomstolen finner att den lokala överenskommelsen inte har haft någon giltighet i tiden efter den 31 mars 1998. Vidare finner domstolen att yrkesarbetarna därefter inte heller enligt sina enskilda anställningsavtal har varit berättigade till den förtjänstnivå som angavs i den tidigare gällande lokala överenskommelsen.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 46

Parter ( Privata sektorn ) : Skanska Sverige Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet & Sveriges Byggindustrier

Ombud : Gustav Herrlin & Peter Kindblom

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Gudmund Toijer, Inga Britt Lagerlöf, Bengt Huldt, Anders Sandgren, Hans Karlsson och Göte Larsson (f.d. bitr. förbundsordföranden i Svenska Metallindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Peter Syrén

Dela :

1999 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1999 nr 30 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Två byggnadsarbetare A och B blev uppsagda på grund av arbetsbrist. B, som hade den kortaste anställningstiden, blev därefter återanställd. I tvist om arbetsgivaren har åsidosatt A:s företrädesrätt till återanställning uppkommer följande frågor: – a) Enligt byggnadsavtalet har en arbetstagare som sagts upp på grund av arbetsbrist företrädesrätt till återanställning inom det turordningsområde och den turordningsenhet där han tidigare varit sysselsatt. Återanställdes B för att utföra andra arbetsuppgifter än de som A tidigare haft med den verkan att återanställningen av B skedde inom en annan turordningsenhet i byggnadsavtalets mening? – b) Hade A tillräckliga kvalifikationer för den nya anställning som B erhöll?

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 30

Lagrum : 25 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Byggentreprenörerna & JM Byggnadsaktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Brita Swan, Inga Britt Lagerlöf (skiljaktig), Mats Holmgren, Ulf E. Nilsson (f.d. direktören i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Jörgen Andersson (skiljaktig) och Ulla Lindqvist (skiljaktig).
Sekreterare : Catharina Nordlander

Dela :

1998 ( 5 st. )

Prejudikat med Sören Öman : AD 1998 nr 149 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om bindande avtal har träffats vid förlikningsförhandling.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 149

Lagrum : 1 § första och andra stycket samt 3 § andra stycket avtalslagen (1915:218)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : E.A.P. & Stiftelsen Estniska Skolan i Stockholm

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Sören Öman, Inga Britt Lagerlöf, Rolf Hugert, Eva Frunk Lind, Jörgen Andersson och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Inger Andersson

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 108 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetsgivare säger upp en arbetstagare, tillika facklig förtroendeman, och åberopar till stöd för att uppsägningen skall anses sakligt grundad främst samarbetsproblem. Fråga om arbetsgivaren genom uppsägningen gjort sig skyldig till föreningsrättskränkning och om uppsägningen är sakligt grundad. Även fråga om arbetstagaren varit avstängd från arbetet i strid mot anställningsskyddslagens regler.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 108

Lagrum : 8 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 7 § och 34 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Aktiebolaget Axel Christiernsson & Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund & Svenska Transportarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Karin Renman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Inga Britt Lagerlöf, Mats Holmgren (skiljaktig), Ola Bengtson, Staffan Holmertz och Solveig Paulsson.
Sekreterare : Inger Andersson

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 95 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En lärarförening har träffat ett kollektivavtal med kommunen. Föreningen har framställt vissa krav på ersättning till lärare för sommarlov och jullov. Kommunen har underlåtit att påkalla förhandling när kraven framställts. Fråga om kraven enligt 35 § medbestämmandelagen är oskäliga.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 95

Lagrum : 35 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Kommunala sektorn ) : Arboga kommun & Arboga Lärarförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Carina Gunnarsson, Inga Britt Lagerlöf, Bengt Huldt, Ola Bengtson, Inger Karlsson och Sune Israelsson. Enhälligt.
Sekreterare : Inger Andersson

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 88 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga i tvist om uppsägning på grund av arbetsbrist vid en statlig myndighet om tillämpning av turordningsreglerna i 3 § TurA-S. Skulle en arbetstagare med vissa arbetsuppgifter med kartmaterial hänföras till en turordningskrets avseende kartproduktion eller en krets avseende allmänna kontorsarbetsuppgifter?

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 88

Lagrum : 22 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR/SPO) & Staten genom Arbetsgivarverket & Statstjänstemannaförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Inga Åkerlund, Inga Britt Lagerlöf, Ulf E. Nilsson, Björn Qvarnström (f.d. administrative direktören vid Televerket; tillfällig ersättare), Thore Ziethén (f.d. ombudsmannen i Svenska Byggnadsarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Ulf Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 2 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat laglig grund för avskedande av en arbetstagare – verkmästare vid ett företags fastighetsavdelning – som från ett varulager hos företaget tillägnat sig ett par bromsbelägg.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 2

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Kooperationens Förhandlingsorganisation & Kooperativa Detaljhandelsgruppen Aktiebolag & Ledarna

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Susanne Sundberg (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Inga Britt Lagerlöf, Sverker Rudeberg (bitr. direktören i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Birgitta Brånedal-Sund, Gunnar Ericson, Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Anna Middelman

Dela :

1997 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 1997 nr 68 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om två kvinnliga civilingenjörer utsatts för lönediskriminering i sina anställningar som gymnasielärare.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 68

Lagrum : 18 § jämställdhetslagen (1991:433)

Parter ( Kommunala sektorn ) : Mjölby kommun & Sveriges Civilingenjörsförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Brita Swan, Inga Britt Lagerlöf, Mats Holmgren, Lars Ahlvarsson, Gunnar A. Karlsson och Solveig Paulsson (skiljaktig).
Sekreterare : Helena Larsson

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 52 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetsgivare har brustit i uppfyllandet av de krav som kan ställas när det gäller arbetsanpassning och rehabilitering av en anställd som drabbats av en arbetsskada. Arbetsdomstolen finner att arbetsgivarens åtgärd att säga upp den anställde var sakligt grundad.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 52

Lagrum : 7 § första stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Boliden Mineral Aktiebolag & Gruvornas Arbetsgivareförbund & Svenska Metallindustriarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Göran Karlstedt, Inga Britt Lagerlöf, Mats Holmgren (skiljaktig), Ola Bengtson, Gunnar Ericson och Margareta Zandén.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

1996 ( 3 st. )

Prejudikat : AD 1996 nr 146 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En arbetsgivare, SAS, beslutar att bl.a. köpa 35 nya flygplan. I målet prövar arbetsdomstolen frågan om SAS före beslutet har förhandlat med de tre pilotföreningarna och, när denna fråga besvaras nekande, även frågan om det förelegat synnerliga skäl för att besluta innan förhandlingsskyldigheten fullgjorts.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 146

Lagrum : 11 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Dansk Pilotforening & HAO Flygbranschens Arbetsgivarförbund & Norske SAS-Flygeres Forening & Scandinavian Airlines System & Svensk Pilotförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Brita Swan, Inga Britt Lagerlöf, Ulf E. Nilsson, Lars Ahlvarsson, Gunnar Ericson och Solveig Paulsson. Enhälligt.
Sekreterare : Anna Nordin

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 135 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

|  ]

Sammanfattning :

En person har gjort gällande att hon blivit anställd hos ett politiskt parti, i första hand genom ett uttryckligt avtal härom och i andra hand genom att de faktiska omständigheterna innebär att ett anställningsförhållande har uppkommit. Arbetsdomstolen, som beaktat de särskilda förhållanden som är förknippade med politisk verksamhet, har inte funnit att något uttryckligt anställningsavtal har träffats eller att ett anställningsförhållande har uppkommit genom s.k. konkludent handlande från partiets sida.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 135

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Å.J. & Ny Demokrati

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Erik Lempert, Inga Britt Lagerlöf, Henrik Sahlin, Irene Nilsson Carlsson, Maud Jansson (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Jan Bergman

Dela :