Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar: Sökord:

Arbetsdomstolens domarÖverenskommelse om anställnings upphörande

( 13 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 7,7% ( 1 / 13 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,3%

Andel överklagade mål : 53,8% ( 7 / 13 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 23,2%

Andel avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 0,0% ( 0 / 13 st. )

Utdömda rättegångskostnader per refererat avgörande : 95 998 kr | Median : 98 009 kr

Högsta belopp utdömt för rättegångskostnader : 167 513 kr ( i AD 1994 nr 57 )

Avser bara direktstämda mål. Alla belopp är i dagens penningvärde.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden om överenskommelse om anställnings upphörande sedan 1993 ( 13 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2017 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2017 nr 10 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare träffade en överenskommelse om att arbetstagaren mot ett avgångsvederlag sade upp sin anställning till upphörande visst datum. Domstol har funnit att arbetstagaren svikligen förletts att ingå överenskommelsen och därför ogiltigförklarat den. Ogiltigförklaringen innebar att arbetstagarens anställning inte upphört med anledning av överenskommelsen. Den huvudsakliga tvistefrågan avser om ogiltigförklaringen även innebär att arbetstagaren har rätt till löneförmåner från det att arbetstagaren lämnade anställningen med anledning av överenskommelsen till dess att överenskommelsen ogiltigförklarades, med avräkning för det avgångsvederlag arbetstagaren fått utbetalt.

» Läs hela rättsfallet AD 2017 nr 10

Lagrum : 30 § lagen (1915:218) om avtal och rättshandlingar på förmögenhetsrättens område

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : C.M.C. & Stockholm Business Region AB

Ombud : Anders Elmér

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Dag Ekman, Kerstin G Andersson, Bengt Huldt, Cathrin Dalmo, Håkan Löfgren (f.d. ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Annette Carnhede. Enhälligt.
Rättssekreterare : Tobias Bergkvist

Dela :

2016 ( 1 st. )

Prejudikat med Sören Öman : AD 2016 nr 61 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En barnskötare hos en kommun, som varit medlem i både en kollektivavtalsbärande arbetstagarorganisation och en arbetstagarorganisation utan kollektivavtal, har med sin arbetsgivare ingått en överenskommelse om arbetsbefrielse och sedan träffat ett avtal om att hennes anställning ska upphöra. Bland annat frågor om kommunen brutit mot förhandlingsskyldigheten enligt 13 § första stycket medbestämmandelagen eller vid möten med barnskötaren gjort sig skyldig till åtgärd som inneburit en föreningsrättskränkning enligt 8 § medbestämmandelagen.

» Läs hela rättsfallet AD 2016 nr 61

Lagrum : 3 §, 8 §, 11 § och 13 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Kommunala sektorn ) : Haninge kommun & Oberoende Fria Fackföreningars Centralorganisation OFFC

Ombud : Shahrokh Razavi & Tomas Björck

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Sören Öman, Susanne Sundberg, Kurt Eriksson, Jan-Peter Duker, Johanna Torstensson, Ronny Wenngren och Elisabeth Mohlkert. Enhälligt.
Rättssekreterare : Per Fabricius

Dela :

2013 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2013 nr 73 meddelad — Med skiljaktig mening
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare har kommit överens med arbetsgivaren om att anställningen ska upphöra. Fråga om arbetstagaren blivit provocerad av arbetsgivaren att träffa överenskommelsen på sådant sätt att den ska betraktas som en uppsägning från arbetsgivarens sida eller om den på annan grund inte kan göras gällande mot arbetstagaren. Vidare fråga om arbetstagaren har rätt till lön under tiden tvisten har pågått enligt reglerna i 34 § andra stycket anställningsskyddslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 2013 nr 73

Lagrum : 33 § och 36 § avtalslagen (1915:218) | 34 § andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Bräcke Revsunds pastorat (tidigare Bräcke-Nyhems församling) & E.E.

Ombud : Lars Bäckström & Mats El Kott

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Lars Johan Eklund, Christer Måhl, Lars-Erik Tour (f.d. juristen i Grafiska Företagens Förbund; tillfällig ersättare), Håkan Torngren, Ann-Marie Stenberg Carlsson (skiljaktig) och Bo Almgren (skiljaktig).
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

2012 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2012 nr 53 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

I samband med en arbetsbristsituation har arbetsgivaren och den lokala fackklubben träffat en överenskommelse om att den arbetstagare som berördes av arbetsbristen skulle placeras på en annan avdelning under en testperiod om sex månader. Om arbetstagaren inte klarade av de nya arbetsuppgifterna skulle hon sägas upp på grund av arbetsbrist. Arbetstagaren sades upp efter testperioden och arbetsgivaren och klubben träffade en överenskommelse om arbetsbefrielse under uppsägningstiden. Fråga om parterna träffat en överenskommelse om slutreglering av anställningsförhållandet samt om uppsägningen varit sakligt grundad.

» Läs hela rättsfallet AD 2012 nr 53

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 50 kap. 25 § rättegångsbalken (1942:740)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : P.T. & Siemens Industrial Turbomachinery AB

Ombud : Annett Olofsson & Per Dalekant

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Dag Ekman, Kerstin G Andersson, Lars-Erik Tour (f.d. juristen i Grafiska Företagens Förbund; tillfällig ersättare), Gun Tidestav, Lennart Olovsson (f.d. utredaren i Svenska Pappersindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Ing-Marie Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Charlotte Svanström

Dela :

2011 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 2011 nr 94 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare har avskedats från sin anställning hos ett bolag. Fråga om bolaget hade laga grund för avskedandet eller om det i vart fall förelåg saklig grund för en uppsägning av personliga skäl. Även fråga om anställningen ändå skulle ha upphört på grund av en påstådd överenskommelse mellan bolaget, arbetstagaren och arbetstagarens fackliga organisation, eller i alla händelser till följd av arbetsbrist hos bolaget.

» Läs hela rättsfallet AD 2011 nr 94

Lagrum : 7 § och 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Toolmarket i Sverige AB & Unionen

Ombud : Bengt Isman & Roland Bergkvist

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Marianne Lishajko (justitiesekreteraren i Högsta domstolen; tillfällig ersättare), Christer Måhl, Kerstin Brodowsky, Anders Hagman, Lasse Thörn och Bengt G. Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Sofia Andersson

Dela :

Prejudikat : AD 2011 nr 92 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Ett avtal mellan en arbetstagare och dennes arbetsgivare om att arbetstagarens anställning mot viss ersättning skulle upphöra har förklarats ogiltigt med stöd av 30 § avtalslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 2011 nr 92

Lagrum : 30 § avtalslagen (1915:218)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : C.C. & Stockholm Business Region AB

Ombud : Gunnar Bergström & Toivo Öhman

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Inger Andersson, Mårten Holmström, Claes Frankhammar, Rigmor von Zweigbergk, Birgitta Widén (f.d. förbundssekreteraren i Industrifacket Metall; tillfällig ersättare) och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Pontus Bromander (tidigare Woxner)

Dela :

2009 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2009 nr 84 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En arbetsgivare träffade ett skriftligt avtal med en arbetstagare om att dennes anställning i bolaget skulle avslutas. Av avtalet följde bl.a. att ersättning skulle utges månadsvis fram till och med ett visst datum. Sedan arbetstagaren avlidit innan ersättning enligt avtalet till fullo erlagts har uppkommit tvist huruvida arbetsgivarens förpliktelse att utge lön upphörde i och med dödsfallet.

» Läs hela rättsfallet AD 2009 nr 84

Parter ( Privata sektorn ) : ITAB Shop Concept Nässjö Aktiebolag & Trä- och Möbelindustriförbundet & Unionen

Ombud : Lars Åström & Martin Agell

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Rolf Hugert och Ing-Marie Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Marie-Louise Collin

Dela :

1998 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1998 nr 93 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Mellan en arbetsgivare och en arbetstagare träffades överenskommelse om att anställningen skulle upphöra samma dag samt att arbetsgivaren vid två angivna tillfällen skulle utge vissa engångsbelopp till arbetstagaren. I överenskommelsen angavs ytterligare att samtliga mellanhavanden mellan parterna var slutligen reglerade samt att ingendera parten kunde ställa några ytterligare krav. I tvist om rätt till innestående semesterersättning finner arbetsdomstolen att överenskommelsen inte innebar att den anställde avstod från semesterersättningen.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 93

Lagrum : 35 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 30 § semesterlagen (1977:480)

Parter ( Privata sektorn ) : DIK-förbundet & Hallands Läns Trafiksäkerhetsförbund & Kommunala Företagens Samorganisation

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Brita Swan, Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson, Inger Mattsson Kasserud, Göte Larsson och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Forssman

Dela :

1997 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1997 nr 22 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare har frånträtt sin anställning och i samband därmed träffat en överenskommelse med arbetsgivaren om erhållande av ett avgångsvederlag. Arbetstagaren hade före överenskommelsens träffande sökt anställning hos annan arbetsgivare och hade anledning att räkna med att han inom kort skulle erbjudas den sökta anställningen. Arbetstagaren informerade inte arbetsgivaren om den sökta anställningen. Arbetsdomstolen har funnit att överenskommelsens villkor om avgångsvederlag inte kan anses oskäligt och att villkoret därför inte kan jämkas med stöd av 36 § avtalslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 22

Lagrum : 36 § avtalslagen (1915:218)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : A.N. & Nordbanken

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Brita Swan, Ingemar Källberg, Ulf E. Nilsson, Ola Bengtson, Göte Larsson och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

1994 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 1994 nr 153 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Mellan en arbetsgivare och en anställd hade överenskommits att den senares anställning skulle upphöra viss dag. Någon dag efter anställningens upphörande avtalade parterna om att arbetsgivaren skulle utge ett ersättningsbelopp till arbetstagaren. Arbetsdomstolen konstaterar att parterna avsåg att beloppet skulle utgöra lön. Fråga om skadestsåndsskyldighet för arbetsgivaren på grund av att socialavgifter och ITP-premier inte har betalats på ersättningsbeloppet.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 153

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : B.N. & Yamaha Scandinavia Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Bengt Huldt och Marie-Louise Strömgren. Enhälligt.
Sekreterare : Claes-Göran Sundberg

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 57 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

I en skriftlig överenskommelse om att en arbetstagares anställning hos arbetsgivaren skulle upphöra den 27 december 1990 intogs en bestämmelse om avgångsvederlag av följande lydelse:

”Efter överenskommelse betalar företaget tidigast 90‑12‑27 ett avgångsvederlag på kronor 600.000 till (arbetstagarens namn).” – Arbetsgivaren beslöt den 27 december 1990 – utan föregående överenskommelse eller kontakt med arbetstagaren – att betala ut det överenskomna avgångsvederlaget till honom. Efter avdrag för skatt satte arbetsgivaren den 28 december 1990 in återstoden av avgångsvederlaget på arbetstagarens bankkonto. Arbetstagaren blev sedermera beskattad för avgångsvederlaget såsom en till år 1990 hänförlig inkomst av tjänst hos bolaget. – Fråga huruvida arbetsgivarens förfarande inneburit att arbetsgivaren brutit mot överenskommelsen och därmed ådragit sig skyldighet att till arbetstagaren utge ekonomiskt skadestånd. Arbetstagarsidan har gjort gällande, att ett avtalsenligt handlande från arbetsgivarens sida skulle ha medfört att avgångsvederlaget i stället beskattats såsom en till år 1991 hänförlig inkomst, och att arbetstagaren förfarande åsamkat arbetstagaren en ekonomisk förlust motsvarande skillnaden i skatt. – Arbetsdomstolen finner att arbetsgivaren får anses ha handlat i strid med överenskommelsen, men att avgångsvederlaget fr.o.m. den 27 december 1990 varit för arbetstagaren tillgängligt för lyftning och därför rätteligen skulle ha tagits upp till beskattning hos honom såsom en under år 1990 åtnjuten intäkt även om han hos arbetsgivaren begärt att vederlaget skulle utbetalas först efter utgången av år 1990. Eftersom arbetsgivarens i och för sig avtalsstridiga utbetalning av avgångsvederlaget den 28 december 1990 sålunda inte haft betydelse för beskattningen av vederlaget hos arbetstagaren, har arbetsgivarens handlande inte åsamkat arbetstagaren den påstådda ekonomiska skadan. Arbetstagarsidans talan om ekonomiskt skadestånd har därför lämnats utan bifall.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 57

Lagrum : 41 § kommunalskattelagen (1928:370)

Parter ( Privata sektorn ) : Elektriska Arbetsgivareföreningen & Philips Norden Aktiebolag & Svenska Industritjänstemannaförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Michaël Koch, Palle Landin, Torkel Unge, Hans Horn af Rantzien (förre sektionschefen i Svenska Kommunförbundet; tillfällig ersättare), Göte Larsson och Lennart Andersson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :

1993 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 1993 nr 41 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare har blivit uppsagd från sin anställning. Tvist har uppstått om uppsägningen. En uppgörelse träffas, som innebär att arbetstagaren förlikningsvis erhåller ett avgångsvederlag. Arbetstagaren begår härefter en mot arbetsgivaren riktad förfalskningsåtgärd. Arbetsdomstolen finner att det inträffade inte har givit arbetsgivaren rätt att häva förlikningsavtalet.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 41

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Finansaktiebolaget Skandia Leasing & P.A.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Erik Lempert, Palle Landin, Ulf E. Nilsson, Lennart Aspegren, Åke Wänman och Stig Ahlin. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Birgitta Tegnér

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 9 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Mellan en arbetsgivare och en anställd träffades överenskommelse om att den senares anställning skulle upphöra med utgången av påföljande dag och att arbetsgivaren skulle betala lön till och med samma dag samt dessutom utge ett vederlag om 150 000 kr. I överenskommelsen angavs ytterligare att den anställde i och med överenskommelsen inte hade några ytterligare ekonomiska eller andra krav gentemot bolaget. I tvist om rätt till innestående semesterersättning finner arbetsdomstolen att överenskommelsen inte innebar att den anställde avstod från semesterersättningen.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 9

Parter ( Privata sektorn ) : Stålmonteringar AB STÅLAB & Svenska Metallindustriarbetareförbundet & Sveriges Verkstadsförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Mats Holmgren (direktör i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare) och Inge Janérus. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Anders Eka

Dela :