: : : : :

Arbetsdomstolens domarFastighetsanställdas Förbund På Wikipedia

( 9 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

Fastighetsanställdas Förbund
Aktiv som part 1994–2010 ( 9 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 33,3% ( 3 / 9 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,4%

Andel överklagade mål : 0,0% ( 0 / 9 st. )

Antal avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 1 st.

Fastighetsanställdas Förbund har varit part vid refererade avgöranden med :
46 ledamöter ♀ 17 ♂ 29
9 sekreterare ♀ 5 ♂ 4
13 parter
9 ombud ♀ 3 ♂ 6

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Fastighetsanställdas Förbund som part sedan 1993 ( 9 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2010 ( 1 st. )

Prejudikat med Sören Öman : AD 2010 nr 34 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

I mål om skadestånd för brott mot bestämmelserna om turordning i 22 § anställningsskyddslagen uppkommer fråga om en arbetstagare i ett städföretag saknade tillräckliga kvalifikationer för det fortsatta arbetet genom att hon saknade körkort.

» Läs hela rättsfallet AD 2010 nr 34

Lagrum : 7 § och 22 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Tjänsteförbunden & Fastighetsanställdas Förbund & Städmani i Gävle Aktiebolag

Ombud : Agneta Bern & Peter Lindgren

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Sören Öman, Inga Jerkeman, Karl Olof Stenqvist, Inger Mattsson Kasserud, Anders Tiderman och Inger Efraimsson. Enhälligt.
Sekreterare : Per Lindblom

Dela :

2009 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2009 nr 51 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om ett bolag har gjort sig skyldigt till föreningsrättskränkning genom att ha nekat tre arbetstagare lönekompensation därför att de vänt sig till sin fackliga organisation som förhandlat för dem om villkoren för att arbeta med ett högre arbetstidsmått. Även fråga om bolagets åtgärd att utöka lunchrasterna på fredagarna från en halvtimme till en timme har inneburit föreningsrättskränkning avseende 13 av arbetstagarorganisationens medlemmar.

» Läs hela rättsfallet AD 2009 nr 51

Lagrum : 8 § och 54 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Tjänsteförbunden & Fastighetsanställdas Förbund & Städmani i Gävle Aktiebolag

Ombud : Bo Villner & Peter Lindgren

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Dag Ekman, Christer Måhl, Jan Nordin, Teddy Glans, Lilian Hindersson (f.d. förbundssekreteraren i Svenska Kommunalarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Kristina Wik

Dela :

2008 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2008 nr 28 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Anställda hos ett städbolag har under annandag pingst år 2006 utfört arbete trots att gällande kollektivavtal angav att annandag pingst var en s.k. avtalsenlig fridag. De anställda har i stället varit lediga på nationaldagen, som sedan den 1 april 2005, i stället för annandag pingst, utgör en allmän helgdag. Fråga om bolaget genom att träffa överenskommelse med de anställda om byte av arbetsfri dag brutit mot kollektivavtalet. Även fråga om bolaget varit skyldigt att på eget initiativ förhandla med förbundet inför bytet av arbetsfri dag.

» Läs hela rättsfallet AD 2008 nr 28

Lagrum : 11 §, 12 § och 27 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Tjänsteförbunden & Fastighetsanställdas Förbund & ISS Facility Services Aktiebolag

Ombud : Annika Ewerblad & Henric Ask & Lars Bäckström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Lars Dirke, Kerstin G Andersson, Karl Olof Stenqvist, Peter Ander, Eva-Lena Danielsson och Stina Nilsen (f.d. ombudsmannen i Industrifacket Metall; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Maria Vereide Dahlberg

Dela :

2002 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2002 nr 85 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

 ]

Sammanfattning :

En städare avskedades från sin anställning sedan arbetsgivaren funnit att ett stort antal samtal, varav flera timslånga, hade ringts till städarens mobiltelefon från telefoner hos ett företag, vid vilket denne städade. Bonus i form av samtalstid hade därvid tillförts det kontantkort som städarens mobiltelefon var utrustad med. Fråga om det var städaren själv, alternativt någon som städaren förmått därtill, som ringt dessa samtal och om grund för avskedande förelegat.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 85

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Tjänsteförbunden & Fastighetsanställdas Förbund & Sodexho Clean Aktiebolag

Ombud : Lars Bäckström & Solveig Sörlien

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Marianne Jenryd, Ingemar Källberg, Peter Ander, Inger Mattsson Kasserud, Stina Nilsen och Leif Åkerblom. Enhälligt.
Sekreterare : Klas Lohmander

Dela :

2001 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2001 nr 92 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida en mindre arbetsgivare som driver fastighetsförvaltning på entreprenad haft saklig grund för att säga upp en fastighetsskötare som på grund av astma och allergi inte kunde utföra den mindre del av sitt arbete som innefattade städning. Arbetsdomstolen kom fram till att arbetsgivaren före uppsägningen bort pröva möjligheten att genom en omfördelning av arbetsuppgifterna på arbetsplatsen omplacera arbetstagaren och att arbetsgivaren brustit i sina skyldigheter att utreda möjligheterna till fortsatt anställning. Saklig grund för uppsägning ansågs därför inte ha förelegat.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 92

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Fastighetsanställdas Förbund & Fastigo & HSB Filipstad Ekonomisk förening

Ombud : Bo Ericson & Jonas Stålnacke

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Per Sundberg (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Margit Strandberg, Peter Ander, Anders Hagman, Lennart Olovsson (ombudsmannen i Svenska Pappersindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Henry Sjöström. Enhälligt.
Sekreterare : Christian von Szalay

Dela :

1999 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 1999 nr 108 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Enligt ett mellan parterna gällande kollektivavtal anses en arbetstagare ha slutat sin anställning självmant, om han eller hon – utan laga förfall – uteblivit från arbetet mer än femton kalenderdagar och inte till arbetsgivaren anmält förhinder att arbeta. Fråga om tillämpning av denna bestämmelse beträffande en arbetstagare, som först en längre tid efter frånvaron inkommit med läkarintyg utvisande alkoholberoende av sjukdomskaraktär.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 108

Lagrum : 4 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Fastighetsanställdas Förbund & Fastigo Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation & Stockholms Kooperativa Bostadsförening ekonomisk förening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Marianne Jenryd, Björn Müntzing, Ulf Perbeck, Gunnar A. Karlsson (f.d. förbundsordföranden i Svenska Träindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Lise-Lotte Ewerhard. Enhälligt.
Sekreterare : Anette Bergene

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 36 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

I mål om skadestånd för brott mot bestämmelserna om företrädesrätt till återanställning i 25 § anställningsskyddslagen uppkommer fråga om de berörda arbetstagarna saknade tillräckliga kvalifikationer för det aktuella städarbetet genom att de inte hade körkort.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 36

Lagrum : 25 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Tjänsteförbunden & Fastighetsanställdas Förbund & ISS Sverige Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Marianne Jenryd, Margit Strandberg (skiljaktig), Mats Holmgren, Ola Bengtson, Anders Tiderman (skiljaktig) och Margareta Zandén (skiljaktig).
Sekreterare : Susanne Forssman

Dela :

1997 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1997 nr 81 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Ett företag A i fastighetsbranschen sade upp två arbetstagare som hade till uppgift att bedriva fastighetsskötsel och städning i ett A tillhörigt bostadsområde. Företaget A uppdrog därefter åt ett annat företag B att som enteprenör utföra de uppsagda arbetstagarnas sysslor. Tvist huruvida det inträffade är att anse som en övergång av verksamhet i den mening som avses i 6 b § anställningsskyddslagen och det inom EU gällande överlåtelsedirektivet. Arbetsdomstolen konstaterar bl.a. att företaget B inte har övertagit vare sig arbetskraft eller materiella tillgångar från företaget A. Domstolen finner sammantaget att någon övergång av verksamhet i överlåtelsedirektivets och anställningsskyddslagens mening inte har ägt rum.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 81

Lagrum : 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Fastighetsanställdas Förbund & Fastighetsarbetsgivarnas Förbund & FF – Fastighetsservice Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Erik Lempert, Siv Kimbré, Peter Ander, Inger Mattsson Kasserud, Valter Carlsson (skiljaktig) och Solveig Paulsson (skiljaktig).
Sekreterare : Carl-Johan Karlson

Dela :

1994 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1994 nr 62 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Enligt ett mellan Fastighetsanställdas Förbund och Arbetsgivarorganisationen KAB ingånget kollektivavtal om tidlön för fastighetsarbete gäller bl.a. att arbetsgivaren har rätt att kräva s.k. förstadagsintyg och att anvisa läkare. Vidare innehåller avtalet en bestämmelse om att arbetsgivaren inte är skyldig att utge sjuklön om arbetstagaren ”ej styrkt att arbetsförmågan nedsatts med sjukintyg när sådant krävts”. Fråga om en arbetstagare som av arbetsgivaren anvisats en läkare men som till styrkande av att frånvaro beror på sjukdom företer ett intyg från en annan läkare än den anvisade enligt kollektivavtalet har rätt till sjuklön.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 62

Parter ( Privata sektorn ) : Arbetsgivarorganisationen KAB & Fastighetsanställdas Förbund & Stiftelsen Väsbyhem

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Brita Swan, Margit Strandberg, Lennart Hörnlund, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Inge Janérus och Christer Pettersson (ombudsman i Svenska Metallindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare).
Sekreterare : Gertrud Forkman

Dela :