: : : : :

Arbetsdomstolens domarGöte Larsson

( 92 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Arbetstagarledamot ]

Göte Larsson
Aktivitet som arbetstagarledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
92 st.9 st.9,8%1993–2002

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 21,7% ( 20 / 92 st. )
[ i 9 / 20 fall ( 45,0% ) har Göte Larsson själv varit skiljaktig ]

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 22,8% ( 21 / 92 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 61,9% ( 13 / 21 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstanser ( 9 st. ) : Skellefteå tingsrätt | Linköpings tingsrätt | Trelleborgs tingsrätt | Stockholms tingsrätt | Halmstads tingsrätt | Köpings tingsrätt | Karlstads tingsrätt | Solna tingsrätt | Helsingborgs tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 13 st. ( senaste gången 2000-12-13, för 17 år 6 mån 4 dgr sedan )

Göte Larsson har dömt refererade avgöranden med :
108 ledamöter ♀ 37 ♂ 71
32 sekreterare ♀ 22 ♂ 10
173 parter
19 ombud ♀ 4 ♂ 15

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Göte Larsson
( 36 st. ♀ 11 ♂ 25 vid 62 tillfällen )

Förordnanden i Arbetsdomstolen* :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Arbetstagarledamot1986-07-011998-06-3012 år
Förordnad i sammanlagt 12 år.

Utsedd efter förslag av Landsorganisationen i Sverige.

* Har, sedan 1993, även varit tillfällig ersättare för arbetstagarledamot i 15 avgöranden ( 16,3% av alla refererade avgöranden med Göte Larsson sedan 1993 ), första gången den 23 december 1998 och senast den 23 januari 2002.
Titel för Göte Larsson som tillfällig ersättare : F.d. bitr. förbundsordförande i Svenska Metallindustriarbetareförbundet.

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Antal refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Göte Larsson som arbetstagarledamot per år sedan 1993

Genomsnittet är 9,2 refererade avgöranden per år.

Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Göte Larsson som arbetstagarledamot per år sedan 1993

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Göte Larsson som arbetstagarledamot sedan 1993 ( 92 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2002 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2002 nr 6 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetsgivare inleder ett förfarande för att avskeda en facklig förtroendeman genom att underrätta denne och varsla hans organisation om avskedande. Avskedandet kom därefter inte att fullföljas. Fråga om arbetsgivaren brutit bl.a. mot 8 § medbestämmandelagen och grunderna för anställningsskyddslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 6

Lagrum : 8 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 3 §, 4 § och 5 § lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

Parter ( Privata sektorn ) : Föreningen Sveriges Skogsindustrier & Klippan Aktiebolag & Svenska Pappersindustriarbetareförbundet

Ombud : Henning Sjöström & Johan Lindbo & Kurt Junesjö

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Charlotte Abrahamsson, Karin Isacsson, Mats Holmgren, Inger Mattsson Kasserud, Göte Larsson (f.d. bitr. förbundsordföranden i Svenska Metallindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Lennart Andersson (f.d. förhandlingschefen i Lärarförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Katarina Mannerbrink

Dela :

2001 ( 3 st. )

Prejudikat : AD 2001 nr 95 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare hos en ideell förening har efter en kontrovers med företrädare för föreningen lämnat arbetsplatsen kort tid innan anställningen till följd av arbetstagarens egen uppsägning skulle upphöra. Fråga om arbetstagaren blivit avskedad vid detta tillfälle eller om hon endast blivit arbetsbefriad med lön under återstoden av anställningstiden.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 95

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Aktiv Ungdom Skellefteåavdelningen & G.V.

Ombud : Bengt Harling & Peter Gavelin

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Christian von Szalay (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Siv Kimbré, Maria Nygren, Anders Hagman, Göte Larsson (f.d. bitr. förbundsordföranden i Svenska Metallindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 2001 nr 89 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtBeslut ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Sedan International Dockworkers Council uppmanat samtliga förbund i EU-stater att vidta en 24 timmars blockad av allt arbete i hamnarna med start vid arbetstidens början den 6 november 2001, varslade Svenska Hamnarbetarförbundet om en arbetsnedläggelse den dagen i samtliga hamnar där förbundet har medlemmar. Efter invändningar från Svenska Hamnar inskränktes åtgärden till att avse två timmar. Svenska Hamnar väckte talan mot förbundet med yrkande att Arbetsdomstolen skall fastställa att arbetsnedläggelsen är olovlig. Svenska Hamnar yrkade även att Arbetsdomstolen interimistiskt skall förordna att den varslade arbetsnedläggelsen inte får genomföras innan domstolen prövat om den är tillåten. Förbundet har bestritt yrkandena. Arbetsdomstolen lämnar yrkandet om interimistiskt beslut utan bifall.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 89

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Hamnarbetarförbundet & Sveriges Hamnar TransportGruppen

Ombud : Christian Åhlund & Kent Brorsson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Hans Blyme, Christer Måhl, Mats Holmgren (skiljaktig), Agnes Günther, Göte Larsson (f.d. bitr. förbundsordföranden i Svenska Metallindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Henry Sjöström
Sekreterare : Christian von Szalay

Dela :

Prejudikat : AD 2001 nr 82 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Ett trettiotal chaufförer på ett åkeri har utfört övertidsarbete utan att få övertidsersättning utbetald i enlighet med kollektivavtalet. Åkeriets underlåtenhet att utbetala övertidsersättning har bedömts som brott mot kollektivavtalet i fråga om såväl medlemmar i den avtalsslutande arbetstagarorganisationen som utanförstående arbetstagare. Sedan flertalet av medlemmarna i arbetstagarorganisationen förklarat att de inte vill kräva övertidsersättning har organisationen framställt hela kravet såsom allmänt skadestånd för dess egen räkning. Arbetsdomstolen har bestämt det allmänna skadeståndet till arbetstagarorganisationen med utgångspunkt i den ekonomiska vinst som åkeriet gjort på förfarandet.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 82

Lagrum : 55 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Biltrafikens Arbetsgivareförbund & G.&A.E. Åkeri Aktiebolag & Svenska Transportarbetareförbundet

Ombud : Cecilia Kindgren-Bengtsson & Sofie Rehnström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Gudmund Toijer, Siv Kimbré, Mats Holmgren, Olof Nordenfelt, Göte Larsson (f.d. bitr. förbundsordföranden i Svenska Metallindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Göran Karlsson (f.d. enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Katarina Berglund Siegbahn

Dela :

2000 ( 5 st. )

Prejudikat : AD 2000 nr 111 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En gymnasielärare har under många år haft hög frånvaro på grund av alkoholmissbruk. I tvist om uppsägning uppkommer frågan om alkoholmissbruket har varit att jämställa med sjukdom. Vidare uppkommer bl.a. frågan om lärarens arbetsförmåga vid tidpunkten för uppsägningen har varit så nedsatt att han inte kunnat utföra arbete av betydelse för arbetsgivaren. Saklig grund för uppsägningen har inte ansetts föreligga.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 111

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Lärarnas Riksförbund & Luleå kommun

Ombud : Anna Lind & Nils Erik Solberg

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Anna Middelman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Ingemar Källberg, Carl Magnus Pontén, Ylva Tengblad, Göte Larsson (f.d. bitr. förbundsordföranden i Svenska Metallindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Marie-Louise Strömgren. Enhälligt.
Sekreterare : Karina Hellrup

Dela :

Prejudikat : AD 2000 nr 105 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga vid bestämmande av ekonomiskt skadestånd om betydelsen av att arbetstagaren inte har anmält sig som arbetssökande hos arbetsförmedlingen förrän omkring fem månader efter anställningens upphörande.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 105

Lagrum : 38 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Biltema Sweden Aktiebolag & H.J.

Ombud : Rune Brännström & Tord Cederberg

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Gertrud Forkman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Inga Jerkeman, Peter Ander, Ulf Perbeck, Göte Larsson (f.d. bitr. förbundsordföranden i Svenska Metallindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Håkan Lundquist

Dela :

Prejudikat med Sören Öman : AD 2000 nr 51 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det på grund av arbetets särskilda beskaffenhet varit tillåtet att tidsbegränsa vissa anställningar som lärare. Även fråga om en deltidsanställd arbetstagare som har en tidsbegränsad anställning kan göra anspråk på anställning med högre sysselsättningsgrad.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 51

Lagrum : 5 § och 25 a § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Tjänstemannaförbundet HTF & Uppsala kommun

Ombud : Göran Smedberg & Ola Nordström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Sören Öman, Christer Måhl, Anders Sandgren, Lillemor Birgersson (skiljaktig), Göte Larsson (f.d. bitr. förbundsordföranden i Svenska Metallindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare; skiljaktig) och Margareta Zandén (skiljaktig).
Sekreterare : Håkan Lundquist

Dela :

Prejudikat : AD 2000 nr 46 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Mellan en arbetsgivare i byggnadsbranschen och en lokal facklig organisation träffades i oktober 1997 beträffande vissa arbetsplatser en överenskommelse som innebar bl.a. att yrkesarbetare garanterades en grundlön om 117 kr 50 per timme. Överenskommelsen skulle enligt sin ordalydelse gälla med tre månaders ömsesidig uppsägningstid, dock längst till den 31 mars 1998. Under avtalsrörelsen år 1998 träffades mellan de centrala avtalsparterna en överenskommelse innebärande bl.a. att utgående förtjänster fr.o.m. den 1 april 1998 skall ökas med 3 kr 75 öre per timme. Tvist har uppkommit i fråga om de i den lokala överenskommelsen angivna yrkesarbetarnas lönenivå fr.o.m. den 1 april 1998. Arbetsdomstolen finner att den lokala överenskommelsen inte har haft någon giltighet i tiden efter den 31 mars 1998. Vidare finner domstolen att yrkesarbetarna därefter inte heller enligt sina enskilda anställningsavtal har varit berättigade till den förtjänstnivå som angavs i den tidigare gällande lokala överenskommelsen.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 46

Parter ( Privata sektorn ) : Skanska Sverige Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet & Sveriges Byggindustrier

Ombud : Gustav Herrlin & Peter Kindblom

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Gudmund Toijer, Inga Britt Lagerlöf, Bengt Huldt, Anders Sandgren, Hans Karlsson och Göte Larsson (f.d. bitr. förbundsordföranden i Svenska Metallindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Peter Syrén

Dela :

Prejudikat : AD 2000 nr 29 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Några arbetstagare utför ostridigt arbete under helger, för vilket de enligt det för arbetet gällande kollektivavtalet är berättigade till viss ersättning. Sedan arbetstagarnas organisation några månader efter det att ersättningarna skulle ha utbetalats påtalat att dessa inte har betalats, undertecknar arbetstagarna en handling som enligt parterna i målet innefattar ett avstående från rätten till dessa ersättningar. Fråga om detta avstående enligt 27 § medbestämmandelagen är ogiltigt.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 29

Lagrum : 27 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Rudsågen Aktiebolag & Skogs- och Träfacket & Träindustriförbundet

Ombud : Annett Olofsson & Tord Granström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Anders Eka (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Inga Jerkeman, Carl Magnus Pontén (skiljaktig), Anders Sandgren (skiljaktig), Göte Larsson (f.d. bitr. förbundsordföranden i Svenska Metallindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Alf Karlsson (f.d. förhandlingschefen i Statsanställdas Förbund; tillfällig ersättare).
Sekreterare : Susanne Forssman

Dela :

1999 ( 5 st. )

Prejudikat : AD 1999 nr 146 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om tillämpning av den s.k. månadsregeln i 7 § fjärde stycket anställningsskyddslagen. En arbetsgivare åberopar som grund för uppsägning en gärning som förnekats av arbetstagaren. Arbetstagarens handlande föranledde att en förundersökning inleddes och att åtal väcktes men också att arbetsgivaren inledde en egen utredning. Arbetsgivaren avvaktade inte utgången i brottmålet utan lämnade underrättelse om uppsägning. Detta skedde mer än två månader efter händelsen ifråga men inom två månader från det att arbetsgivarens egen utredning färdigställts. Arbetsdomstolen finner att de åtgärder som arbetsgivaren vidtagit för att utreda omständigheterna kring gärningen i allt väsentligt ter sig rimliga och att arbetsgivaren är oförhindrad att lägga den till grund för uppsägningen.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 146

Lagrum : 7 § fjärde stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : R.L. & Trelleborg Industri Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Mats Holmgren och Göte Larsson (f.d. bitr. förbundsordföranden i Svenska Metallindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Håkan Lundquist

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 79 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en arbetstagare vid ett bageri på grund av påstått dålig personlig hygien. Även fråga om avstängning av arbetstagaren stått i strid med anställningsskyddslagen och kollektivavtal.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 79

Lagrum : 7 § och 34 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Aktiebolaget Skogaholms Bröd & Svenska Livsmedelsarbetareförbundet & Sveriges Bageriförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Ulla Erlandsson, Britt Angleryd, Sverker Rudeberg (skiljaktig), Lotta Kärger (förhandlaren i Svenska Kommunförbundet; tillfällig ersättare; skiljaktig), Göte Larsson (f.d. bitr. förbundsordföranden i Svenska Metallindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Lars E. Rabenius.
Sekreterare : Gudrun Persson Härneskog

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 49 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en arbetstagare som enligt arbetsgivaren på ett otillbörligt sätt utnyttjat arbetsgivarens arbetsredskap, en dator. Arbetstagaren har installerat Internet i datorn och använt denna för att upprätta och bearbeta privata dokument och för att skicka privat e-post.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 49

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : PRO Hallandsdistriktet & Tjänstemannaförbundet HTF

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Hans Blyme, Ingemar Källberg, Mats Holmgren, Lennart Grudevall (förre direktören i Svenska Kommunförbundet; tillfällig ersättare), Göte Larsson (f.d. bitr. förbundsordföranden i Svenska Metallindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Jon-Erik Eriksson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Cecilia Klerbro

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 21 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Den 1 oktober 1997 övergick ansvaret för förvar av utlänningar från landets polismyndigheter under Rikspolisstyrelsen till Statens Invandrarverk (SIV). Vid förvaret i Göteborg arbetade personal som var anställd av polismyndigheten. Fråga om vissa arbetstagares anställningar enligt 6 b § anställningsskyddslagen övergått till en ny arbetsgivare. Arbetsdomstolen fann att det vid tillämpning av 6 b § anställningsskyddslagen är den anställande myndigheten som skall anses som arbetsgivare. Att det i detta fall inte var fråga om något byte av arbetsgivare i formell mening utgjorde således inte något hinder mot att pröva om en övergång av verksamhet eller del av en verksamhet i den mening som avses i 6 b § anställningsskyddslagen hade skett. Arbetsdomstolen kom vid denna prövning fram till att en övergång av verksamhet förelåg.

I målet uppkom också fråga om anställningarna för två arbetstagare som hade arbetat i arresten hos polismyndigheten, och alltså inte i förvaret, också skulle anses ha övergått på SIV. Dessa två arbetstagare hade nämligen, när polismyndigheten inför övergången sade upp personal på grund av arbetsbrist, kommit att till följd av turordningsreglerna bli uppsagda i stället för två arbetstagare som arbetade vid förvaret.

Även fråga om SIV hade haft rätt att på grund av arbetsbrist säga upp de arbetstagare som till följd av övergången övergått på SIV.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 21

Lagrum : 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : SEKO – Facket för Service och Kommunikation & Staten genom Statens invandrarverk

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Karin Renman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Olle Claesson (f.d. avdelningsdirektören i Arbetsmarknadsstyrelsen; tillfällig ersättare), Mats Holmgren, Anders Hagman, Göte Larsson (f.d. bitr. förbundsordföranden i Svenska Metallindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Jarl Karlsson. Enhälligt.
Sekreterare : Christian von Szalay

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 14 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

I mål om skadestånd för åsidosättande av företrädesrätten till återanställning uppkommer följande frågor.

1. Tre arbetstagare, vilkas företrädesrätt till återanställning har åsidosatts av arbetsgivaren A, erhöll anställning hos arbetsgivaren B. Denne gick senare i konkurs. Två av arbetstagarna blev arbetslösa. Den tredje arbetstagaren kunde återgå till en annan anställning från vilken han var tjänstledig. Arbetsdomstolen har ansett att ingen av de tre arbetstagarna har rätt till ersättning från arbetsgivaren A för ekonomisk skada som avser tid efter konkursen.

2. En annan arbetstagare, vilkens företrädesrätt till återanställning har åsidosatts, påbörjade en tid efter det att hon blivit arbetslös en högskoleutbildning till socionom. Studierna bedrevs på heltid under tre och ett halvt år. Arbetsdomstolen anser att det inte är visat i målet att arbetstagaren under terminstiderna har stått till arbetsmarknadens förfogande på det sätt som krävs för att hon skall vara berättigad till ekonomiskt skadestånd.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 14

Lagrum : 25 § och 38 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Premiair A/S & Tjänstemannaförbundet HTF

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Hans Stark (f.d. justitieråd; tillfällig ersättare), Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson (f.d. direktören i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Ola Bengtson, Göte Larsson (f.d. bitr. förbundsordföranden i Svenska Metallindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Catharina Nordlander

Dela :

1998 ( 17 st. )

Prejudikat : AD 1998 nr 153 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om förhandlingskravet i 4 kap. 7 § arbetstvistlagen uppfyllts.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 153

Lagrum : 4 kap. 7 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Tjänsteförbunden & Falck Security Aktiebolag & Uppsala Lokala Samorganisation av Sveriges Arbetares Centralorganisation SAC

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Brita Swan, Margit Strandberg, Peter Jeppsson, Inger Mattsson Kasserud, Göte Larsson (f.d. bitr. förbundsordföranden i Svenska Metallindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 109 meddelad — Med skiljaktig mening
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Enligt § 18 i Pensionsavtal för arbetstagare hos kommuner och landsting (PA-KL) är arbetstagare och förmånsberättigade skyldiga att iaktta och följa de ändringar av och tillägg till pensionsbestämmelserna som kan komma att gälla genom i vederbörlig ordning träffad överenskommelse om ändring av bestämmelserna eller om nytt pensionsavtal. Avtalsparterna träffade i december 1992 med stöd av nämnda paragraf ett kollektivavtal som innebar att pensionstagare erhöll lägre pension än som annars skulle ha utgått. Genom riksdagsbeslut hade pensionsutbetalningarna enligt den allmänna pensioneringen reducerats i samma utsträckning.

Tvist huruvida 1992 års avtal kan göras gällande mot pensionstagare som vid avtalets tillkomst börjat uppbära pensionsförmåner enligt pensionsavtalet. Arbetsdomstolen finner att 18 § i PA-KL inte innehåller något bemyndigande för kollektivavtalsparterna som ger behörighet att träffa ett sådant avtal som 1992 års avtal. Vidare anför domstolen att den kommunala pensionsförmånen är hänförlig till området för pensionstagarens ”enskilda rätt”, varför ett förfogande över förmånerna kräver ett särskilt bemyndigande. Domstolen anser vidare att den kommunala pensionsrätten inte kan betraktas som villkorad och pensionsförmånernas storlek beroende av om avtalsparterna sänker nivån på utgående pensioner. Domstolens slutsats är att 1992 års avtal inte kunnat åberopas mot pensionstagaren.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 109

Parter i Arbetsdomstolen ( Kommunala sektorn ) : K.T. & Stockholms stad

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Karin Renman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Ingemar Källberg, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Björn Qvarnström (f.d. administrative direktören vid Televerket; tillfällig ersättare), Göte Larsson och Lennart Andersson.
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 107 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en kommun har haft saklig grund för uppsägning av en trafikövervakare. I målet uppkommer särskilt frågan om betydelsen av att kommunen vidtog uppsägningen utan att dessförinnan ha klargjort för trafikövervakaren att han enligt kommunens mening inte skötte sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt och att han måste ändra sitt beteende.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 107

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Karlstads kommun & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Brita Swan, Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson, Lars Ahlvarsson, Göte Larsson och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Gudrun Persson Härneskog

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 98 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om avskedande av en kommunal tjänsteman med anledning av dennes privata affärsförbindelse med en företagare som av kommunen anlitades som entreprenör.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 98

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Ingenjörsförbundet & Malmö kommun

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Dag Ekman, Olle Claesson (f.d. avdelningsdirektören i Arbetsmarknadsstyrelsen; tillfällig ersättare), Ulf E. Nilsson, Lars Ahlvarsson, Göte Larsson och Lennart Andersson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Susanne Forssman

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 97 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida en vid ett kärnkraftverk anställd lokalvårdare varit skyldig att medverka i en av arbetsgivaren anordnad drogtestning

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 97

Parter ( Privata sektorn ) : EnergiFöretagens Arbetsgivareförening & OKG Aktiebolag & Svenska Elektrikerförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Karin Renman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Palle Landin, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Lars Ahlvarsson, Göte Larsson (skiljaktig) och Lennart Andersson (skiljaktig).
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 93 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Mellan en arbetsgivare och en arbetstagare träffades överenskommelse om att anställningen skulle upphöra samma dag samt att arbetsgivaren vid två angivna tillfällen skulle utge vissa engångsbelopp till arbetstagaren. I överenskommelsen angavs ytterligare att samtliga mellanhavanden mellan parterna var slutligen reglerade samt att ingendera parten kunde ställa några ytterligare krav. I tvist om rätt till innestående semesterersättning finner arbetsdomstolen att överenskommelsen inte innebar att den anställde avstod från semesterersättningen.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 93

Lagrum : 35 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 30 § semesterlagen (1977:480)

Parter ( Privata sektorn ) : DIK-förbundet & Hallands Läns Trafiksäkerhetsförbund & Kommunala Företagens Samorganisation

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Brita Swan, Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson, Inger Mattsson Kasserud, Göte Larsson och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Forssman

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 80 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Tre arbetstagare A, B och C lämnade sina anställningar hos ett företag D, som bedrev personaluthyrning. De bildade ett aktiebolag och inledde verksamhet i konkurrens med D. I mål om skadestånd på grund av denna verksamhet uppkommer i huvudsak följande frågor:

1) Bedrev A, B och C den konkurrerande verksamheten under bestående anställningar med åsidosättande av lojalitetsplikt gentemot D?

2) Bedrevs den konkurrerande verksamheten genom utnyttjande av D:s företagshemligheter?

3) Vilka skadeståndsbestämmelser är tillämpliga?

4) Vilken skada uppkom hos D?

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 80

Lagrum : 1 kap. 1 § och 4 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207) | 38 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 7 § och 8 § lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter | 54 § och 61 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : First Famberg Invest Aktiebolag (tidigare First Reserve FIR Aktiebolag) & M.H. & Modano Aktiebolag (tidigare Rekryteringsaktiebolaget Vitalitet Partner) & P.L. & P.S.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Brita Swan, Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson, Gun Lombach, Göte Larsson och Jon-Erik Eriksson. Enhälligt.
Sekreterare : Lise Donovan (tidigare Elise-Marie Johansson)

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 73 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Ett företag har träffat kollektivavtal om avvikelse från anställningsskyddslagens turordningsregler med en facklig organisation. Med stöd av avtalet har företaget därefter sagt upp en anställd som varit medlem i en annan facklig organisation. Har en giltig turordningsöverenskommelse kommit till stånd? Fråga om det av SAF och PTK antagna omställningsavtalet blivit gällande mellan företaget och den senare organisationen.

Fråga tillika om företaget varit skyldigt att förhandla med den andra fackliga organisationen på grund av bestämmelsen i 13 § medbestämmandelagen.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 73

Lagrum : 2 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 13 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Civilekonomernas Riksförbund & Gerdtmans Revisionsbyrå Aktiebolag & Tjänsteföretagens Arbetsgivarförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Dag Ekman, Siv Kimbré, Bengt Huldt, Lennart Grudevall (förre direktören i Svenska Kommunförbundet; tillfällig ersättare), Göte Larsson och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Catharina Nordlander

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 70 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Tolkning av kollektivavtal. För arbetstagare inom de kommunala omsorgerna med kontinuerlig schemalagd jour utöver ordinarie arbetstid förelåg ett problem. De hade låga sysselsättningsgrader förenade med en stor andel faktiskt utlagd jour, vilket innebar tidsmässigt långa pass på arbetsplatsen med en totalt sett låg ersättning. För att komma till rätta med problemet träffades en överenskommelse om att halva jourtiden skulle betraktas som arbetad tid och inräknas i sysselsättningsgraden. Fråga om överenskommelsen innebar att arbetsgivarna blev skyldiga att höja sysselsättningsgraderna för alla berörda eller om arbetsgivarna hade möjlighet att i stället, utan att sysselsättningsgraden och lönen för den enskilde arbetstagaren minskades, avkorta den tidigare ordinarie arbetstiden.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 70

Parter ( Kommunala sektorn ) : Skövde kommun & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Brita Swan, Margit Strandberg, Inger Mattsson Kasserud, Birgitta Brånedal-Sund, Göte Larsson och Hans Karlsson. Enhälligt.
Sekreterare : Inger Andersson

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 67 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en kommun haft saklig grund för att säga upp en lärare. Har kommunen fullgjort sin skyldighet att omplacera och rehabilitera läraren?

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 67

Lagrum : 7 § första stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Botkyrka kommun & Lärarförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Anna Middelman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson, Lars Ahlvarsson, Göte Larsson och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 65 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

 ]

Sammanfattning :

En advokat är anställd på en advokatbyrå vars verksamhet bedrivs i aktiebolagsform. Advokaten är aktieägare i bolaget och är liksom de övriga sju aktieägarna ledamot av bolagsstyrelsen. Har advokaten haft en företagsledande eller därmed jämförlig ställning och därmed varit undantagen från anställningsskyddslagens tillämpningsområde?

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 65

Lagrum : 1 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : H. & S. Advokatbyrå Aktiebolag & P.A.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Brita Swan, Margit Strandberg, Mats Holmgren, Inger Mattsson Kasserud, Göte Larsson och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Håkan R:son Matz

Dela :