: : : : :

Arbetsdomstolens domarUppsala kommun På Wikipedia

( 5 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

Uppsala kommun
Aktiv som part 1997–2006 ( 5 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 60,0% ( 3 / 5 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål : 0,0% ( 0 / 5 st. )

Antal avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 2 st.

Uppsala kommun har varit part vid refererade avgöranden med :
27 ledamöter ♀ 11 ♂ 16
5 sekreterare ♀ 3 ♂ 2
3 parter
6 ombud ♀ 2 ♂ 4

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Uppsala kommun som part sedan 1993 ( 5 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2006 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 2006 nr 123 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat vägande skäl för att stadigvarande förflytta en lärare mot hennes vilja på grund av två händelser som inträffat med två elever och om det förelegat grund för avskedande. Arbetsdomstolen finner inte visat att det förelegat vägande skäl till förflyttningen efter det att en lång tid passerat utan att kommunen vidtagit några åtgärder och finner att förflyttningen haft grund i lärarens religiösa tillhörighet. Arbetsdomstolen finner vidare att kommunen varit förhindrad att avskeda läraren på grund av den s.k. tvåmånadersregeln.

» Läs hela rättsfallet AD 2006 nr 123

Lagrum : 54 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 8 §, 9 § och 10 § lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning

Parter ( Kommunala sektorn ) : Lärarförbundet & Uppsala kommun

Ombud : Birgitta Lind & Gunnar Bergström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Marianne Lishajko (hovrättsassessorn; tillfällig ersättare), Mårten Holmström, Inger Mattsson Kasserud, Anders Hagman, Margareta Zandén och Henry Sjöström. Enhälligt.
Sekreterare : Ola Björstrand

Dela :

Prejudikat : AD 2006 nr 104 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida det har förelegat vägande skäl för förflyttning av lärare mot dennes vilja. Arbetsdomstolen finner att sådana skäl inte har visats föreligga samt att beslutet om förflyttning av läraren i själva verket var grundat på hennes medlemskap i Filadelfiaförsamlingen.

» Läs hela rättsfallet AD 2006 nr 104

Parter ( Kommunala sektorn ) : Lärarförbundet & Uppsala kommun

Ombud : Birgitta Lind & Gunnar Bergström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Dag Ekman, Christer Måhl, Elisabeth Bjar, Ylva Tengblad, Inger Efraimsson och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Maria Wiklund

Dela :

2002 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2002 nr 33 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida en kommun har haft rätt att avskeda en chaufför som i sin anställning har gjort sig skyldig till grovt rattfylleri. Betydelsen av den omständigheten att arbetstagaren vid tidpunkten för händelsen led av ett alkoholberoende av sjukdomskaraktär.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 33

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Svenska Kommunalarbetareförbundet & Uppsala kommun

Ombud : Bo Ericson & Johanna Read Hilmarsdottir

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Örjan Härneskog (f.d. hovrättsassessorn; tillfällig ersättare), Karin Isacsson, Mats Holmgren, Anders Hagman, Stina Nilsen (skiljaktig) och Henry Sjöström (skiljaktig).
Sekreterare : Katarina Berglund Siegbahn

Dela :

2000 ( 1 st. )

Prejudikat med Sören Öman : AD 2000 nr 51 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det på grund av arbetets särskilda beskaffenhet varit tillåtet att tidsbegränsa vissa anställningar som lärare. Även fråga om en deltidsanställd arbetstagare som har en tidsbegränsad anställning kan göra anspråk på anställning med högre sysselsättningsgrad.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 51

Lagrum : 5 § och 25 a § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Tjänstemannaförbundet HTF & Uppsala kommun

Ombud : Göran Smedberg & Ola Nordström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Sören Öman, Christer Måhl, Anders Sandgren, Lillemor Birgersson (skiljaktig), Göte Larsson (f.d. bitr. förbundsordföranden i Svenska Metallindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare; skiljaktig) och Margareta Zandén (skiljaktig).
Sekreterare : Håkan Lundquist

Dela :

1997 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1997 nr 144 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En vårdare på ett kommunalt hem för utvecklingsstörda avskedas under påstående om hon har gjort sig skyldig till stölder m.m. I målet uppkommer fråga om vilka omständigheter som kommunen får åberopa som stöd för avskedandet mot bakgrund av de skriftliga preciseringar i detta hänseende som kommunen gjorde efter avskedandet.

Arbetsdomstolen finner att avskedandet har ägt rum utan att det ens har förelegat saklig grund för uppsägning. Fråga om storleken av det allmänna skadeståndet på grund av det obefogade avskedandet. Vidare fråga om allmänt skadestånd på grund av avstängning.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 144

Lagrum : 18 § och 35 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Svenska Kommunalarbetareförbundet & Uppsala kommun

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Ulla Erlandsson, Palle Landin, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Inger Mattsson Kasserud (skiljaktig), Göte Larsson och Ulf Nilsson.
Sekreterare : Ewamaria Eriksson

Dela :