: : : : :

Arbetsdomstolens domarBo Hjern

( 37 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Arbetstagarledamot ]

Bo Hjern
Aktivitet som arbetstagarledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
37 st.3 st.8,1%1993–1998

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 18,9% ( 7 / 37 st. )
[ i 3 / 7 fall ( 42,9% ) har Bo Hjern själv varit skiljaktig ]

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 27,0% ( 10 / 37 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 40,0% ( 4 / 10 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstanser ( 8 st. ) : Trelleborgs tingsrätt | Karlskrona tingsrätt | Malmö tingsrätt | Göteborgs tingsrätt | Stockholms tingsrätt | Gävle tingsrätt | Värnamo tingsrätt | Helsingborgs tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 4 st. ( senaste gången 1994-11-16, för 23 år 6 mån 6 dgr sedan )

Bo Hjern har dömt refererade avgöranden med :
68 ledamöter ♀ 15 ♂ 53
16 sekreterare ♀ 10 ♂ 6
78 parter

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Bo Hjern
( 18 st. ♀ 5 ♂ 13 vid 21 tillfällen )

Förordnanden i Arbetsdomstolen* :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Arbetstagarledamot1992-07-011995-06-303 år
Förordnad i sammanlagt 3 år.

Utsedd efter förslag av Sveriges Akademikers Centralorganisation.

* Har, sedan 1993, även varit tillfällig ersättare för arbetstagarledamot i ett avgörande ( 2,7% av alla refererade avgöranden med Bo Hjern sedan 1993 ), den 2 september 1998.
Titel för Bo Hjern som tillfällig ersättare : F.d. verkställande direktör i Sveriges Läkarförbund.

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Antal refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Bo Hjern som arbetstagarledamot per år sedan 1993

Genomsnittet är 6,2 refererade avgöranden per år.

Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Bo Hjern som arbetstagarledamot per år sedan 1993

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Bo Hjern som arbetstagarledamot sedan 1993 ( 37 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

1998 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1998 nr 101 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en verkställande direktör i ett aktiebolag genom olika åtgärder ådragit sig skadeståndsskyldighet gentemot bolaget.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 101

Lagrum : 15 kap. 1 § aktiebolagslagen (1975:1385)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : H.L. & MacMeckarna Sverige Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Erik Lempert, Palle Landin, Ulf E. Nilsson, Ola Bengtson, Staffan Holmertz och Bo Hjern (f.d. verkställande direktören i Sveriges Läkarförbund; tillfällig ersättare). Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Anna Middelman

Dela :

1995 ( 8 st. )

Prejudikat : AD 1995 nr 89 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

En kassörska i en Pressbyråbutik har avskedats på grund av vad som förekommit i samband med en kontroll utförd av bolagets säkerhetschef. Arbetsdomstolen finner att det inte förelegat tillräckliga skäl för avskedande men att arbetsgivaren haft saklig grund för att säga upp kassörskan.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 89

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Aktiebolaget Svenska Pressbyrån & Handelns och Tjänsteföretagens Arbetsgivarorganisation Handelsarbetsgivarna & Handelsanställdas förbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Gudmund Toijer, Margit Strandberg, Alf Eckerhall (direktör i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Lars Ahlvarsson, Alf Karlsson och Bo Hjern. Enhälligt.
Sekreterare : Gunilla Svahn Lindström

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 84 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

|  ]

Sammanfattning :

Genom sitt handlande ingav en person två arbetstagare som arbetade i en restaurangrörelse föreställningen att han var arbetstagarnas nye arbetsgivare i egenskap av förvärvare av restaurangen. Han erbjöd dem emellertid inte uttryckligen fortsatt anställning. Omständigheterna var emellertid sådana att det hade ankommit på personen i fråga att förklara för arbetstagarna att de inte anställdes av honom för arbete fortsättningsvis i restaurangen. Genom att något sådant besked inte lämnades uppkom ett anställningsförhållande mellan honom och arbetstagarna. Arbetsdomstolen tillade att ställningstagandet inte påverkades av att personen vid tidpunkten för anställningsförhållandets uppkomst inte hade förvärvat restaurangen och ej heller senare kom att göra detta.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 84

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : R.B.S. med uppgiven firma restaurang Capri & S.N. & S.R.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Marianne Eliason, Margit Strandberg, Mats Holmgren, Lars Ahlvarsson, Thore Ziethén och Bo Hjern. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 69 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetsgivare brutit mot studieledighetslagen genom att inte antingen uppskjuta eller bevilja en ansökan om studieledighet m.m.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 69

Lagrum : 1 §, 8 § och 9 § lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Generaltullstyrelsen & TULL-KUST

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Göran Karlstedt, Siv Kimbré, Mats Holmgren, Ulf Perbeck, Göte Larsson och Bo Hjern. Enhälligt.
Sekreterare : Carl-Johan Karlson

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 62 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En kommun har ansetts förhandlingsskyldig enligt 11 § första stycket första meningen medbestämmandelagen före beslut om utseende av stadsdirektör.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 62

Lagrum : 11 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Kommunala sektorn ) : Göteborgs kommun & Lärarförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Brita Swan, Margit Strandberg, Lars Ahlvarsson, Lennart Grudevall, Bo Hjern och Carl-E. Wallström. Enhälligt.
Sekreterare : Gertrud Forkman

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 55 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida en arbetstagare blivit uppsagd, alternativt avskedad, av arbetsgivaren eller själv lämnat sin anställning.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 55

Lagrum : 4 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : E.W. & Föreningen Malmö Folkhögskola

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Anders Hagman och Bo Hjern. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Jan Bergman

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 44 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Ett kommanditbolag har inlett verksamhet i lokaler som dessförinnan utnyttjats av ett aktiebolag. Kommanditbolaget har använt befintlig kontorsutrustning och kvarvarande kontorsmaterial såsom blanketter för offerter och fakturor m.m. med aktiebolagets firma. Viss speciell verksamhet, fönsterrenoveringar, som kräver licens, har formlöst flyttats över från aktiebolaget till kommanditbolaget. Flertalet av de anställda i aktiebolaget har övergått till anställningar i kommanditbolaget. Oavsett att något formellt överlåtelseavtal inte träffats har kommanditbolaget ansetts ha blivit bundet av kollektivavtal genom att aktiebolagets verksamhet har övergått till kommanditbolaget.

Enligt kollektivavtal gäller att om förhandlingsframställan översänts med rekommenderat brev anses mottagandet ha skett senast 10 dagar efter det att brevet lämnats till posten. I det föreliggande fallet har brev med förhandlingsframställan adresserats till arbetsgivarens gatuadress och inte till box-adressen. Arbetsgivaren har därmed inte ansetts kallad på ett formellt korrekt sätt.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 44

Lagrum : 28 § första stycket lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Norrtälje Måleri Aktiebolag & Norrtälje Måleri Aktiebolag & Co Kommanditbolag & Svenska Målareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Erik Lempert, Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson, Lars Ahlvarsson, Jörgen Andersson (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Bo Hjern. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Sundberg (tidigare Jarnfelter)

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 31 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om piloter inom SAS är skyldiga enligt kollektivavtal att i samband med flygning utföra vissa kontroller av flygplanet.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 31

Parter ( Privata sektorn ) : Dansk Pilotforening & Norske SAS-Flygeres Forening & Scandinavian Airlines System & Svensk Pilotförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Erik Lempert, Margit Strandberg, Lennart Hörnlund, Peter Ander, Bo Hjern och Jarl Karlsson. Enhälligt.
Sekreterare : Anna Ekström

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 26 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

|  ]

Sammanfattning :

En anställd på ett arkitektkontor med uppgift att utföra kontorsgöromål, ritarbeten m.m. har träffat överenskommelse med arbetsgivaren om att fortsättningsvis arbeta åt denne såsom uppdragstagare genom ett eget aktiebolag. Arbetsdomstolen finner att han rättsligt alltjämt varit att anse som anställd.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 26

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : B.J. & Frigyesi Arkitektkontor Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Mats Holmgren och Bo Hjern. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Lise Donovan (tidigare Elise-Marie Johansson)

Dela :

1994 ( 8 st. )

Prejudikat : AD 1994 nr 147 meddelad — Med skiljaktig mening
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

|  ]

Sammanfattning :

Två musiker som erhållit anställning hos ett bolag utan att frågan om anställningsform därvid uttryckligen berördes har ansetts anställda tills vidare. Även fråga om en av musikerna själv har avslutat sin anställning eller om han avskedats.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 147

Lagrum : 4 § och 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : A.N. & Marec Music Production Aktiebolag & P.S.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Brita Swan, Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Anders Hagman (skiljaktig), Nils Gunnarsson (förre enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Bo Hjern.
Sekreterare : Gunilla Svahn Lindström

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 134 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En kommun har sagt upp en hos kommunen anställd socialsekreterare under åberopande av ”samarbetssvårigheter”. Uppsägningen har ogiltigförklarats sedan arbetsdomstolen funnit att kommunen åsidosatt sin omplaceringsskyldighet enligt 7 § andra stycket anställningsskyddslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 134

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Solna stad & Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Gunilla Åkerman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Annika Baude, Ulf E. Nilsson, Lennart Grudevall, Jörgen Andersson (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Bo Hjern. Enhälligt.
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 132 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Ställföreträdaren för ett aktiebolag A har på A:s vägnar till den verkställande direktören i aktiebolaget B utfärdat garantier enligt vilka A – för den händelse att A:s och B:s gemensamma moderbolag C inte kunde fullgöra en av C till den verkställande direktören lämnad garanti för fullgörandet av B:s förpliktelser mot honom – skulle inträda i C:s ställe.

Sedan B och C sedermera försatts i konkurs riktar den verkställande direktören under åberopande av de av A lämnade garantierna anspråk mot A på utbekommande av sina förmåner under uppsägningstid enligt det mellan honom och B träffade anställningsavtalet. I målet uppkommer bl.a. frågor

1. om tolkning av anställningsavtalet mellan den verkställande direktören och B; skulle den verkställande direktören enligt detta vara skyldig att från sina förmåner under uppsägningstid avräkna inkomster som han under uppsägningstiden kunnat förvärva i annan anställning eller på annat sätt sedan B till följd av den inträffade konkursen inte kunnat bereda honom arbete under den för honom gällande uppsägningstiden?

2. om innebörden av de av A lämnade garantierna; innebar dessa att A skulle inträda i en arbetsgivares befogenheter gentemot verkställande direktören och t.ex. kunna kräva att han utförde arbete för A:s räkning? eller utgjorde det i vart fall en förutsättning för garantierna att A skulle ha samma möjlighet som B att välja mellan att befria den verkställande direktören från arbetsskyldighet eller att utkräva arbete av honom under uppsägningstiden? eller utgjorde det i vart fall en förutsättning för garantierna att den verkställande direktören skulle i förhållande till A vara skyldig att vidkännas avräkning för inkomster som han under uppsägningstiden uppburit av annan anställning eller egen förvärvsverksamhet?

3. huruvida garantierna enligt 8 kap. 14 § aktiebolagslagen inte blivit bindande för A dels på grund av att utfärdandet av dem enligt A varit främmande för det syfte med A:s verksamhet som angetts i dess bolagsordning, dels på grund av att de enligt A inneburit att den verkställande direktören i strid med 8 kap. 13 § aktiebolagslagen beretts en otillbörlig fördel till nackdel för A och dess aktieägare; betydelsen härvidlag av ett vid tiden för garantiernas utfärdande pågående arbete med omstrukturering av koncernen under moderbolaget C?

4. huruvida den verkställande direktören brutit mot sitt anställningsavtal genom att inte inhämta medgivande från A:s styrelse till att ta annan anställning eller bedriva förvärvsverksamhet i egen regi,

5. huruvida A mot den verkställande direktörens anspråk kunde direkt eller analogiskt åberopa avräkningsregeln i 13 § anställningsskyddslagen, samt

6. huruvida A mot den verkställande direktörens anspråk kunde åberopa de principer som innefattas i det civilrättsliga institutet obehörig vinst.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 132

Lagrum : 13 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 8 kap. 13 § och 14 § aktiebolagslagen (1975:1385)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : AVISA Aktiebolag & R.A.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Brita Swan, Margit Strandberg, Lennart Hörnlund, Lennart Grudevall, Inger Karlsson och Bo Hjern. Enhälligt.
Sekreterare : Claes-Göran Sundberg

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 100 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Mellandom. Fråga, i mål om arbetstagares rätt till ersättning för förslag, huruvida regler om sådan ersättning i ett mellan Stockholms kommun och ett flertal arbetstagarorganisationer år 1984 träffat medbestämmandeavtal (MBA-S) blivit omedelbart tillämpliga som kollektivavtal för de anställda vid kommunens olika förvaltningar, eller om det för sådan tillämplighet av reglerna för de anställda vid en förvaltning fordrats särskild förvaltningslokal överenskommelse, som godkänts av de kommuncentrala parterna. Arbetsdomstolen finner att MBA-S skall tolkas i enlighet med det senare alternativet, varvid domstolen uttalar bl.a. följande:

”På grund av det anförda finner arbetsdomstolen att avgörande vikt måste fästas vid (A:s), (B:s) och (C:s) vittnesmål. Av dessa framgår att det vid förhandlingarna om MBA-S blivit uttryckligen klarlagt, att avtalet skulle ha den av dem beskrivna konstruktionen och sålunda inte till någon del skulle bli tillämpligt som kollektivavtal vid någon av kommunens förvaltningar utan att en förvaltningslokal överenskommelse träffats därom och sedermera godkänts av de kommuncentrala parterna. Arbetsdomstolen har inte anledning att vidare uppehålla sig vid frågan, huruvida detta är något som fallit (D) ur minnet eller möjligen på något sätt missförståtts av honom. Även om det senare skulle vara fallet, har nämligen inte framkommit något som tyder på att kommunens företrädare i förhandlingarna ens bort inse detta. Med hänsyn till den förhandlingsgemenskap som rått på arbetstagarsidan har kommunen därför i vart fall haft fog för att uppfatta situationen så, att den angivna avtalskonstruktionen omfattats av en partsavsikt som varit gemensam för kommunen och dess samtliga motparter på arbetstagarsidan (jfr AD 1993 nr 148). Oaktat lydelsen av avtalet med tillhörande bilagor samt förhandlingsprotokollets § 4 – i enlighet med vad domstolen tidigare har anfört – närmast talar i annan riktning måste avtalet tolkas i överensstämmelse med vad som sålunda får betraktas som den gemensamma partsavsikten (jfr bl.a. AD 1955 nr 13).”

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 100

Parter ( Kommunala sektorn ) : Stockholms stad & Sveriges Civilingenjörsförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Karl-Ingvar Rundqvist, Margit Strandberg, Lars Ahlvarsson, Lennart Grudevall, Bo Hjern och Harald Mårtensson (ombudsman i Sveriges Akademikers Centralorganisation; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Claes-Göran Sundberg

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 82 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

|  ]

Sammanfattning :

En säljares underlåtenhet att lämna skriftliga dagrapporter har ansetts utgöra saklig grund för uppsägning.

Sedan tingsrätt förordnat interimistiskt om upphörande av en anställning, har arbetsdomstolen efter överklagande upphävt beslutet. Yrkande om ogiltigförklaring av uppsägningen har sedermera avslagits. Arbetsdomstolen har ansett att ett anställningsförhållande förelåg även under mellantiden från tingsrättens förordnande till dess tingsrättens beslut upphävdes.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 82

Lagrum : 7 § första stycket samt 34 § andra och tredje styckena lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : G.E. Aktiebolag & R.R.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Ulf E. Nilsson och Bo Hjern. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Gunilla Svahn Lindström

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 64 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om beräkning av sjukön. Arbetstagare, som enligt schema fullgör beredskapstjänst 5–10 veckor per år, är sjuka under tid då de skulle fullgjort beredskapstjänst. Ersättare inkallas för att utföra övertidsarbete som annars skulle ha utförts av de sjuka arbetstagarna. Arbetsdomstolen finner att den övertidsersättning som utgått till ersättarna inte skall inräknas i underlaget vid beräkning av sjuklön enligt 6 § sjuklönelagen.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 64

Lagrum : 6 § lagen (1991:1047) om sjuklön

Parter ( Privata sektorn ) : Elektriska Arbetsgivareföreningen & Svenska Elektrikerförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Marianne Eliason, Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson, Lennart Grudevall, Jan Sjölin (skiljaktig) och Bo Hjern (skiljaktig).
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 28 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Arbetsdomstolen har ansett att en skiljeklausul i ett anställningsavtal angående en banktjänsteman inte är oskälig enligt 36 § avtalslagen.

Enligt 1 kap. 3 § arbetstvistlagen får i vissa fall tvister rörande könsdiskriminering inte hänskjutas till avgörande av skiljemän. Arbetsdomstolen har ansett att en skiljeklausul av detta skäl saknar verkan som rättegångshinder endast om part gör sannolikt att könsdiskriminering har ägt rum.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 28

Lagrum : 1 kap. 3 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister | 36 § avtalslagen (1915:218)

Parter ( Privata sektorn ) : Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation & Civilekonomernas Riksförbund & Nordbanken

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Marianne Eliason, Inga Britt Lagerlöf, Lennart Hörnlund, Ulf E. Nilsson, Bo Hjern, Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Gunilla Svahn Lindström

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 17 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

När en arbetstagare återkommer till sin gamla arbetsplats efter det att han fullgjort sin värnpliktstjänstgöring möts han av beskedet att han inte längre har kvar någon anställning. Fråga om arbetstagaren därigenom avskedats. I målet är tvistigt om arbetstagaren innehaft en provanställning som vid tiden för militärtjänstgöringens påbörjande övergått till en tillsvidareanställning eller om arbetstagaren endast innehaft en tidsbegränsad anställning som gällde fram till dess militärtjänstgöringen påbörjades. Även fråga om bolaget fullgjort sin förhandlingsskyldighet.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 17

Lagrum : 5 § fjärde punkten och 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Svensk Turbo Service Aktiebolag & Svenska Metallindustriarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Ulla Erlandsson, Margit Strandberg, Lennart Hörnlund, Lars Ahlvarsson, Inge Janérus och Bo Hjern. Enhälligt.
Sekreterare : Lise Donovan (tidigare Elise-Marie Johansson)

Dela :

1993 ( 20 st. )

Prejudikat : AD 1993 nr 203 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida aktiebolag haft saklig grund för uppsägning av en arbetstagare som var anställd som sekreterare åt bl.a. bolagets verkställande direktör. Påståenden om samarbetssvårigheter m.m. Betydelsen av att arbetstagaren vid uppsägningstillfället och i anslutning till detta led av psykiska besvär av sjukdoms karaktär, vilka måste antas ha i viss utsträckning inverkat på hennes beteende?

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 203

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Iggesunds Tools Aktiebolag & Stål- & Metallförbundet & Svenska Industritjänstemannaförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Brita Swan, Margit Strandberg, Lennart Hörnlund, Lars Ahlvarsson, Göran Karlsson och Bo Hjern. Enhälligt.
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 197 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida uppsägningar av anställda på grund av arbetsbrist har inneburit att arbetsgivaren åsidosatt turordningsreglerna i 22 § anställningsskyddslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 197

Lagrum : 22 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Rank Xerox Aktiebolag & Svenska Industritjänstemannaförbundet & Sveriges Verkstadsförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Erik Lempert, Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson, Ulf Perbeck, Nils Lang (f.d. avtalsombudsmannen i Svenska Kommunalarbetareförbundet; tillfällig ersättare), Bo Hjern. Enhälligt.
Sekreterare : Gunilla Svahn Lindström

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 158 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

 ]

Sammanfattning :

I ett antal fall har skriftliga överenskommelser träffats mellan ett bolag och enskilda tjänstemän om förtidspensionering. Fråga huruvida bolaget lämnat en muntlig utfästelse i visst hänseende vid sidan av överenskommelserna rörande pensionens storlek.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 158

Parter ( Privata sektorn ) : Electrolux Storkök Aktiebolag & Svenska Industritjänstemannaförbundet & Sveriges Verkstadsförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Dag Ekman, Margit Strandberg, Lennart Hörnlund, Peter Ander, Bo Hjern och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Jakob Hedenmo

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 144 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En förrådsarbetare på ett pappersbruk har på arbetsplatsen av utländska lastbilschaufförer vid några tillfällen köpt enstaka flaskor sprit för eget bruk. Han har på grund härav sagts upp från sin anställning. Saklig grund för uppsägning har inte ansetts föreligga. Förrådsarbetarens beteende har beaktats vid bestämmande av det allmänna skadeståndet.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 144

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : SCA Ortviken Aktiebolag & Svenska Pappersindustriarbetareförbundet & Sveriges Skogsindustriförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Erik Lempert, Ulla Erlandsson, Margit Strandberg, Peter Ander, Hans Forselius (förre direktören i Svenska Kommunförbundet; tillfällig ersättare), Inger Karlsson och Bo Hjern. Enhälligt.
Sekreterare : Jakob Hedenmo

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 137 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetsgivare har hävt ett anställningsavtal med stöd av avtalslagens regler om rättshandlingars ogiltighet och därvid inte iakttagit anställningsskyddslagens formföreskrifter. Anställningsskyddslagens preskriptionsbestämmelser har inte ansetts tillämpliga på arbetstagarens skadeståndstalan med anledning härav.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 137

Lagrum : 41 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Kommunala sektorn ) : Landstinget Gävleborg & M.L.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Lars Johan Eklund, Margit Strandberg, Lennart Hörnlund, Ola Bengtson, Nils Lang (f.d. avtalsombudsmannen i Svenska Kommunalarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Bo Hjern. Enhälligt.
Sekreterare : Claes-Göran Sundberg

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 130 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Uppsägning av arbetstagare som bl.a. vid upprepade tillfällen kommit för sent till arbetet har ansetts sakligt grundad. Fråga tillika huruvida arbetstagaren avstängts från arbetet.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 130

Lagrum : 7 § första stycket och 34 § andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Aktiebolaget Pripps Bryggerier & Livsmedelsbranschens Arbetsgivareförbund & Syndikalistsektionen vid Pripps

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Kjerstin Nordborg, Karin Isacsson, Mats Holmgren (direktör i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Lennart Grudevall, Hans Karlsson och Bo Hjern. Enhälligt.
Sekreterare : Anders Eka

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 124 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Frågor om rätt till övertidsersättning och om fel eller försummelse i tjänsten förekommit från arbetstagares sida och i så fall om en varning varit befogad.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 124

Parter ( Privata sektorn ) : Stiftelsen Kricagården & Sveriges Psykologförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Kjerstin Nordborg, Margit Strandberg, Torkel Unge, Elisabet Aust (civilekonom i Svenska Arbetsgivareföreningens Allmänna Arbetsgivarförbund; tillfällig ersättare), Bo Hjern och Sune Israelsson. Enhälligt.
Sekreterare : Jakob Hedenmo

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 121 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Enligt ett mellan Statens Arbetsgivarverk och Sveriges Akademikers Centralorganisation träffat ramavtal om löner m.m. (RALS 1991–93) skall för individuella löner den 1 januari 1991 utges ett icke nivåhöjande utrymme (INU) om 1,15 procent såsom en generell lönehöjning räknat på månadslön. Tvist om denna lönehöjning skall utges till arbetstagare som anställts efter den 1 januari 1991. Fråga om betydelsen av en från förslaget till stabiliseringsavtal hämtad regel av innehåll att beträffande nytillsatta befattningar tillämpas samma lönenormer som för redan anställda i motsvarande befattningar.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 121

Parter ( Statliga sektorn ) : SACO (Sveriges Akademikers Centralorganisation) & Staten genom Statens Arbetsgivarverk

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Dag Ekman, Inga Britt Lagerlöf, Anders Hagman, Lennart Grudevall, Bo Hjern (skiljaktig) och Sven Kinnander (skiljaktig).
Sekreterare : Jakob Hedenmo

Dela :