Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar: Sökord:

Arbetsdomstolens domarDisciplinär åtgärd

( 11 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

Arbetsdomstolens egna sökord
( som är mindre konsekventa än sökorden ovan )

StridsåtgärdStöd- och anpassningsåtgärderSympatiåtgärd

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 0,0% ( 0 / 11 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,7%

Andel överklagade mål : 9,1% ( 1 / 11 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 23,2%

Andel avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 9,1% ( 1 / 11 st. )

Utdömda rättegångskostnader per refererat avgörande : 182 521 kr | Median : 122 672 kr

Högsta belopp utdömt för rättegångskostnader : 522 772 kr ( i AD 2010 nr 52 )

Avser bara direktstämda mål. Alla belopp är i dagens penningvärde.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden om disciplinär åtgärd sedan 1993 ( 11 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2018 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2018 nr 34 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Tvisten i målet gäller bl.a. om 25 hamnarbetare har vidtagit olovliga stridsåtgärder genom att lägga ned arbetet under en del av dagen och om de därför ska betala skadestånd till bolaget.

» Läs hela rättsfallet AD 2018 nr 34

Lagrum : 2 kap. 14 § (1974:152) regeringsformen | 11 §, 13 §, 41 a §, 43 §, 45 §, 54 §, 55 §, 60 § och 62 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : APM Terminals Gothenburg AB & Svenska Hamnarbetarförbundet & Sveriges Hamnar & Z.A. m.fl.

Ombud : Anders Karlsson & Henrik Olander

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Karin Renman, Peter Syrén, Christer Måhl, Elisabeth Ankarcrona, Göran Söderlöf, Lenita Granlund och Carl-Gustaf Hjort. Enhälligt.
Rättssekreterare : Marie Lifvendahl

Dela :

2010 ( 1 st. )

Prejudikat med Sören Öman : AD 2010 nr 52 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En polis som har haft en tidsbegränsad anställning som livvakt har efter en händelse i tjänsten omplacerats till andra arbetsuppgifter. I målet uppkommer i huvudsak följande frågor:

1. Har det varit fråga om en särskilt ingripande omplacering som vidtagits utan att det har förelegat godtagbara skäl?

2. Utgjorde omplaceringen en enligt 62 § medbestämmandelagen otillåten disciplinpåföljd?

3. Har staten rättsstridigt orsakat arbetstagarens senare sjukskrivning och därigenom ådragit sig ansvar för ekonomisk skada?

4. Har omplaceringen beslutats och verkställts innan förhandlingar enligt 11 § medbestämmandelagen avslutats?

» Läs hela rättsfallet AD 2010 nr 52

Lagrum : 11 § och 62 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 2 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207)

Parter ( Statliga sektorn ) : OFR/P genom Polisförbundet & Staten genom Rikspolisstyrelsen

Ombud : Anneli Ohlsson Anderbjörk & Mathias Berg & Ulrika Runelöv

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Sören Öman, Inga Jerkeman, Agne Werneskog (f.d. direktören i Almega Tjänsteförbunden; tillfällig ersättare), Gösta Rehnstam, Lilian Hindersson (f.d. förbundssekreteraren i Svenska Kommunalarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Björn Länsisyrjä

Dela :

2008 ( 1 st. )

Prejudikat med Sören Öman : AD 2008 nr 107 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetsgivares brev till en facklig förtroendeman med bl.a. kritiska uttalanden om dennes agerande i en viss fråga som gällt skyddsarbetet på arbetsplatsen utgör föreningsrättskränkning, brott mot förtroendemannalagen och en otillåten disciplinär åtgärd.

» Läs hela rättsfallet AD 2008 nr 107

Lagrum : 8 § och 62 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 3 § lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

Parter ( Privata sektorn ) : Föreningen Sveriges Skogsindustrier & SCA Timber Aktiebolag & Skogs- och Träfacket

Ombud : Andreas Edenman & Stellan Gärde

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Sören Öman, Christer Måhl, Agne Werneskog (f.d. direktören i Almega Tjänsteförbunden; tillfällig ersättare), Anders Hagman, Jörgen Andersson (f.d. enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Inger Efraimsson. Enhälligt.
Sekreterare : Ulrika Björne

Dela :

2005 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2005 nr 24 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare på ett tryckeri skickades hem av sin arbetsgivare efter ett gräl med denne. Dagen därpå vägrade arbetstagaren diskutera konflikten med arbetsgivaren, som ånyo sade åt arbetstagaren att gå hem. Arbetsgivaren ångrade sig dock direkt och beordrade i stället arbetstagaren att tvätta färgburkar, en arbetsuppgift som har bedömts vara en enformig och okvalificerad syssla och som inte var en normal arbetsuppgift för arbetstagaren. I målet är utrett att arbetsgivaren dessförinnan mottagit en förhandlingsframställan från arbetstagarens fackliga organisation angående konflikten den föregående dagen. Arbetstagaren slutförde inte den beordrade uppgiften utan gick hem. Han sjukskrev sig senare samma dag. Åtta dagar senare frånträdde arbetstagaren sin anställning under den förhandling som kom till stånd med anledning av förhandlingsframställningen. I tvisten uppkommer huvudsakligen följande frågor. Har arbetsgivarens order till den anställde att rengöra färgburkar inneburit en kränkning av dennes föreningsrätt? Har samma order inneburit att arbetsgivaren i strid mot 62 § medbestämmandelagen vidtagit en disciplinär åtgärd mot den arbetstagaren? Har arbetsgivaren agerat på ett sådant sätt att arbetstagarens frånträdande av anställningen bör jämställas med ett avskedande eller en uppsägning från arbetsgivarens sida?

» Läs hela rättsfallet AD 2005 nr 24

Lagrum : 4 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 8 § och 62 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Grafiska Fackförbundet & Hot Screen Aktiebolag

Ombud : Claes Ottosson & Henric Ask

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Håkan Lundquist (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Inga Jerkeman, Göran Trogen, Anders Hagman, Bo Rönngren (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Ing-Marie Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Karin Hellmont

Dela :

2004 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2004 nr 36 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetsgivare har vid ett löneutbetalningstillfälle reducerat lönen för ett antal arbetstagare med ett belopp motsvarande fyra timmars arbete. Tvisten i målet rör frågan om arbetsgivaren genom sitt handlande har vidtagit en otillåten disciplinär bestraffning i strid med 62 § medbestämmandelagen.

» Läs hela rättsfallet AD 2004 nr 36

Lagrum : 60 § och 62 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Skanska Sverige Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet & Sveriges Byggindustrier

Ombud : Gunnar Blomberg & Peter Kindblom

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Brita Swan, Margit Strandberg, Peter Ander, Olof Nordenfelt, Lilian Hindersson och Nils Lang (f.d. avtalsombudsmannen i Svenska Kommunalarbetareförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Anna Flodin

Dela :

2002 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2002 nr 18 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetsgivare har tilldelat en av sina anställda en skriftlig varning. Fråga huruvida arbetsgivaren därigenom har brutit mot kollektivavtalet. Även fråga om huruvida arbetsgivaren på sådant sätt föranlett arbetstagaren att frånträda sin anställning, att arbetstagarens åtgärd är att jämställa med en uppsägning från arbetsgivarens sida.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 18

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Kommunala Företagens Samorganisation & Lärarnas Riksförbund & Stiftelsen MediaGymnasiet

Ombud : Anders Elmér & Nils Erik Solberg

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Brita Swan, Margit Strandberg, Ola Bengtson, Ulf Perbeck, Lars E. Rabenius och Leif Åkerblom. Enhälligt.
Sekreterare : Katarina Berglund Siegbahn

Dela :

1998 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1998 nr 69 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Enligt en bestämmelse i kollektivavtalet kan en arbetstagare som i anställningen gjort sig skyldig till fel eller försummelse åläggas disciplinpåföljd i form av skriftlig varning eller – vid svårare förseelse – löneavdrag. Fråga om en arbetsgivare, ett landsting, brutit mot kollektivavtalet genom att tilldela en lärare en skriftlig varning för att denne uteblivit från studiedagar.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 69

Parter ( Kommunala sektorn ) : Landstinget i Kalmar län & Lärarförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Erik Mosesson (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Ingemar Källberg, Björn Qvarnström (f.d. administrative direktören vid Televerket; tillfällig ersättare), Lotta Kärger (förhandlaren i Svenska Kommunförbundet; tillfällig ersättare), Gunnar Ericson, Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Anna Middelman

Dela :

1995 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1995 nr 146 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om saklig grund förelegat för uppsägning av försäljare av flygbiljetter. Även fråga huruvida arbetsgivarens i sammanhanget vidtagna indragning av arbetstagarens personalbiljettförmån utgjort en mot 62 § medbestämmandelagen stridande disciplinpåföljd.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 146

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 62 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : HAO Flygbranschens Arbetsgivarförbund & Scandinavian Airlines System & Tjänstemannaförbundet HTF

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Marie Hafström, Karin Isacsson, Bengt Huldt, Lars Ahlvarsson, Christer Pettersson (ombudsman i Svenska Metallindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Solveig Paulsson. Enhälligt.
Sekreterare : Carl-Johan Karlson

Dela :

1994 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1994 nr 49 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Vid SAS gäller det s.k. flygteknikeravtalet, dvs. avtalet mellan HAO Flygbranschens Arbetsgivarförbund och Svenska Transportarbetareförbundet avseende arbets- och löneförhållanden för flygtekniker med typcertifikat. Vid lokala och centrala förhandlingar var SAS och Transportarbetareförbundet Avd. 46 respektive HAO Flygbranschens Arbetsgivarförbund, SAS och Transportarbetareförbundet överens om att suspendera åtta flygtekniker, varav sju var medlemmar i Svensk Flygteknikerförening (SFF); en förening som är medlem i SACO:s Tjänstemannaförbund SRAT. Som stöd för sin åtgärd att suspendera de aktuella flygteknikerna har SAS åberopat § 5 mom. 7 i flygteknikeravtalet som innehåller särskilda bestämmelser om bl.a. suspension. – Sedan SRAT hos arbetsdomstolen väckt talan bl.a. om att domstolen skall fastställa att SAS inte haft rätt att suspendera de sju SFF-medlemmarna och därvid även framställt ett yrkande om interimistiskt förordnande finner domstolen vid en prövning enligt 15 kap. 3 § rättegångsbalken att SRAT inte på det sätt som krävs enligt lagrummet visat att det finns skäl för ett interimistiskt förordnande.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 49

Lagrum : 15 kap. 3 § rättegångsbalken (1942:740) | 62 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : SACO:s Tjänstemannaförbund & Scandinavian Airlines System

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Michaël Koch, Ingemar Källberg, Torkel Unge, Inger Mattsson Kasserud, Göran Karlsson och Ulf Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Claes-Göran Sundberg

Dela :

1993 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 1993 nr 96 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | | | | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Ett landsting har sagt upp ett köksbiträde, som under flera år varit sjukskriven och senare även uppburit sjukbidrag på grund av bröstryggbesvär. Arbetstagaren hade vid uppsägningstillfället bestämt sig för att återgå i arbete på halvtid, men vägrade infinna sig för arbete på den arbetsplats som landstinget anvisade. Landstinget hade dessförinnan vid flera tillfällen anmodat arbetstagaren att inställa sig för arbetsprövning på samma arbetsplats. – I målet uppkommer bl.a. frågan vilken betydelse det har att en arbetstagare som uppbär sjukbidrag vägrar att inställa sig för arbetsprövning som arbetsgivaren erbjuder. Även fråga om landstinget haft rätt att tilldela arbetstagaren varning enligt AB 89 för att denne vägrat inställa sig för arbetsprövning.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 96

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Kommunala sektorn ) : M.B. & Stockholms läns landsting

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Dag Ekman, Christer Måhl, Anders Hagman, Björn Qvarnström, Hans Karlsson och Jörgen Andersson (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Anna Barius

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 39 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En av ett landsting anställd hantverkare har genom ett beslut fråntagits viss beredskapstjänstgöring, som han haft vid sidan av sitt arbete på ordinarie arbetstid. Fråga om detta inneburit en stadigvarande förflyttning eller en avstängning i strid mot bestämmelser i det tillämpliga kollektivavtalet, AB 89. Fråga också om åtgärden vidtagits i bestraffningssyfte samt om arbetsgivaren förfarit otillbörligt och i strid mot god sed på arbetsmarknaden och därigenom brutit mot de principer på vilka kollektivavtalet vilar och mot 7 § anställningsskyddslagen och grunderna för detta lagrum.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 39

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Landstinget i Uppsala län & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Michaël Koch, Börje Hårdefelt, Ola Bengtson, Lennart Grudevall, Göran Karlsson och Bo Hjern. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Claes-Göran Sundberg

Dela :