: : : : :

Arbetsdomstolens domarOlle Claesson

( 17 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ ”Tredje man” ]

Olle Claesson
Aktivitet som ”tredje man” i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
17 st.1994–2000

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 29,4% ( 5 / 17 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 23,5% ( 4 / 17 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 75,0% ( 3 / 4 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstanser ( 4 st. ) : Göteborgs tingsrätt | Halmstads tingsrätt | Nacka tingsrätt | Karlskrona tingsrätt

Underinstanser ( 4 st. ) : Göteborgs tingsrätt | Halmstads tingsrätt | Nacka tingsrätt | Karlskrona tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 6 st. ( senaste gången 1999-03-24, för 19 år 1 mån 28 dgr sedan )

Olle Claesson har dömt refererade avgöranden med :
58 ledamöter ♀ 14 ♂ 44
13 sekreterare ♀ 9 ♂ 4
33 parter
4 ombud ♀ 0 ♂ 4

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Olle Claesson
( 8 st. ♀ 1 ♂ 7 vid 10 tillfällen )

Har, sedan 1993, varit tillfällig ersättare för tredje man i 17 avgöranden ( 100,0% av alla refererade avgöranden med Olle Claesson sedan 1993 ), första gången den 26 januari 1994 och senast den 15 mars 2000.
Titel för Olle Claesson som tillfällig ersättare : F.d. avdelningsdirektör i Arbetsmarknadsstyrelsen.

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Antal refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Olle Claesson som tredje man per år sedan 1993

Genomsnittet är 2,4 refererade avgöranden per år.

Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Olle Claesson som tredje man per år sedan 1993

( 17 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2000 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 2000 nr 26 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om säsonganställd kyrkogårdsarbetare har haft företrädesrätt till återanställning på en befattning som kyrkogårdsarbetare med anställning tills vidare.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 26

Lagrum : 25 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Öckerö församling & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ombud : Bo Ericson & Roger Gåvsten

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Dag Ekman, Olle Claesson (f.d. avdelningsdirektören i Arbetsmarknadsstyrelsen; tillfällig ersättare), Carl Magnus Pontén, Ulf Perbeck, Rolf Lindhh (f.d. ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Jarl Karlsson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Lise-Lott Johansson

Dela :

Prejudikat : AD 2000 nr 5 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

I mål om disciplinpåföljd för tjänsteförseelse enligt 14 § lagen om offentlig anställning uppkommer fråga om betydelsen av att den händelse som åberopats som grund för disciplinpåföljden har inträffat under arbetstagarens fritid. Vidare fråga om arbetstagarens fel varit ringa och därför inte skall föranleda någon påföljd.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 5

Lagrum : 14 § lagen (1994:260) om offentlig anställning

Parter i Arbetsdomstolen ( Statliga sektorn ) : L.K. & Staten genom Statens järnvägar

Ombud : Hans Mjöberg & Sten Åke Zethræus

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Anna Middelman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Olle Claesson (f.d. avdelningsdirektören i Arbetsmarknadsstyrelsen; tillfällig ersättare), Mats Holmgren, Gun Lombach, Rolf Lindhh (f.d. ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Ulf Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Cecilia Klerbro

Dela :

1999 ( 6 st. )

Prejudikat : AD 1999 nr 96 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en universitetslektor som enligt arbetsgivaren brustit i sina åligganden inom forskning, undervisning och administrativt arbete. Även fråga om avstängning skett i strid mot anställningsskyddslagens regler.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 96

Lagrum : 7 § och 34 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Linköpings universitet & Statstjänstemannaförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Anna Middelman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Olle Claesson (f.d. avdelningsdirektören i Arbetsmarknadsstyrelsen; tillfällig ersättare), Anders Sandgren, Ola Bengtson, Maud Jansson och Jon-Erik Eriksson. Enhälligt.
Sekreterare : Cecilia Klerbro

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 72 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Ett aktiebolags verkställande direktör A sades upp med en längre arbetsfri uppsägningstid. Under uppsägningstiden skulle utbetalas gällande månadslön m.m. Senare gjorde bolaget kvittning i lönen under åberopande av en motfordran avseende skadestånd. I tvist mellan parterna rörande kvittningen och bolagets rätt till skadestånd uppkommer i huvudsak följande frågor.

a) Kan bolagets skadeståndstalan tas upp till saklig prövning eller föreligger rättegångshinder med hänsyn till reglerna i 15 kap. aktiebolagslagen?

b) Har ansvarsfrihet beviljats A för samtliga verksamhetsår som avses med bolagets skadeståndstalan?

c) Har A ådragit sig skadeståndsskyldighet genom att på bolagets vägnar teckna avtal med ett försäkringsbolag om pensionsförsäkring för A själv? Vilken betydelse har det att A var jävig?

d) Med vilket belopp skall bolaget utge allmänt skadestånd för brott mot lagen om arbetsgivares kvittningsrätt?

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 72

Lagrum : 8 kap. 28 § och 15 kap. aktiebolagslagen (1975:1385) | Lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : B.T. & Superfos Emballage Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Brita Swan, Olle Claesson (f.d. avdelningsdirektören i Arbetsmarknadsstyrelsen; tillfällig ersättare), Lars Josefsson (jur. kand. i VVS-Installatörerna; tillfällig ersättare), Anders Hagman, Gunnar Ericson och Lise-Lotte Ewerhard. Enhälligt.
Sekreterare : Anette Bergene

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 65 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Med anledning av en konflikt som utbröt på den danska arbetsmarknaden skedde bland medlemmar i en svensk arbetstagarorganisation en blockad mot vissa arbetsuppgifter vid bl.a. Arlanda flygplats. Fråga om denna åtgärd utgjort en olovlig stridsåtgärd eller en i behörig ordning beslutad sympatiåtgärd. Vidare fråga om arbetstagarorganisationen brutit mot varselreglerna i 45 § medbestämmandelagen.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 65

Lagrum : 41 § och 45 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Flygarbetsgivarna & Svenska Transportarbetareförbundet & Svenska Transportarbetareförbundet Civila Flygpersonalens Fackförening avd. 46

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Dag Ekman, Olle Claesson (f.d. avdelningsdirektören i Arbetsmarknadsstyrelsen; tillfällig ersättare), Carl Magnus Pontén (skiljaktig), Inger Mattsson Kasserud (skiljaktig), Anders Tiderman och Sven Kinnander.
Sekreterare : Jan Lindblad

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 55 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En pilot har accepterat att tjänstgöra under två dagar då han enligt sitt tjänstgöringsschema skulle vara ledig och har därmed blivit berättigad till fyra dagars kompensationsledighet. Fråga huruvida piloten även blivit berättigad till särskild ersättning på grund av att han under arbetsperioden har överskridit de begränsningar som enligt avtalet gäller för tjänstgöringstiden.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 55

Parter ( Privata sektorn ) : Flygarbetsgivarna & Skyways Aktiebolag & Svensk Pilotförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Gunilla Svahn Lindström (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Olle Claesson (f.d. avdelningsdirektören i Arbetsmarknadsstyrelsen; tillfällig ersättare), Sverker Rudeberg, Birgitta Laurent (jur. kand. i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Lise-Lotte Ewerhard och Magnus Neuberg. Enhälligt.
Sekreterare : Catharina Nordlander

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 44 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en kommun haft laglig grund för att avskeda en lärare vid grundskolan. Enligt kommunen var läraren redovisningsansvarig för den verksamhet som bedrevs vid kommunens naturskola och hade åsidosatt de skyldigheter som följde med detta ansvar i sådan utsträckning att grund för avskedande förelegat. Arbetsdomstolen finner att skäl för avskedande inte förelegat och att omständigheterna inte heller varit sådana att det skulle ha förelegat saklig grund för uppsägning.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 44

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Lärarnas Riksförbund & Vara kommun

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Inger Andersson (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Olle Claesson (f.d. avdelningsdirektören i Arbetsmarknadsstyrelsen; tillfällig ersättare), Ulf E. Nilsson (f.d. direktören i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Ola Bengtson, Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Magnus Neuberg. Enhälligt.
Sekreterare : Jan Lindblad

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 21 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Den 1 oktober 1997 övergick ansvaret för förvar av utlänningar från landets polismyndigheter under Rikspolisstyrelsen till Statens Invandrarverk (SIV). Vid förvaret i Göteborg arbetade personal som var anställd av polismyndigheten. Fråga om vissa arbetstagares anställningar enligt 6 b § anställningsskyddslagen övergått till en ny arbetsgivare. Arbetsdomstolen fann att det vid tillämpning av 6 b § anställningsskyddslagen är den anställande myndigheten som skall anses som arbetsgivare. Att det i detta fall inte var fråga om något byte av arbetsgivare i formell mening utgjorde således inte något hinder mot att pröva om en övergång av verksamhet eller del av en verksamhet i den mening som avses i 6 b § anställningsskyddslagen hade skett. Arbetsdomstolen kom vid denna prövning fram till att en övergång av verksamhet förelåg.

I målet uppkom också fråga om anställningarna för två arbetstagare som hade arbetat i arresten hos polismyndigheten, och alltså inte i förvaret, också skulle anses ha övergått på SIV. Dessa två arbetstagare hade nämligen, när polismyndigheten inför övergången sade upp personal på grund av arbetsbrist, kommit att till följd av turordningsreglerna bli uppsagda i stället för två arbetstagare som arbetade vid förvaret.

Även fråga om SIV hade haft rätt att på grund av arbetsbrist säga upp de arbetstagare som till följd av övergången övergått på SIV.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 21

Lagrum : 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : SEKO – Facket för Service och Kommunikation & Staten genom Statens invandrarverk

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Karin Renman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Olle Claesson (f.d. avdelningsdirektören i Arbetsmarknadsstyrelsen; tillfällig ersättare), Mats Holmgren, Anders Hagman, Göte Larsson (f.d. bitr. förbundsordföranden i Svenska Metallindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Jarl Karlsson. Enhälligt.
Sekreterare : Christian von Szalay

Dela :

1998 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1998 nr 98 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om avskedande av en kommunal tjänsteman med anledning av dennes privata affärsförbindelse med en företagare som av kommunen anlitades som entreprenör.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 98

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Ingenjörsförbundet & Malmö kommun

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Dag Ekman, Olle Claesson (f.d. avdelningsdirektören i Arbetsmarknadsstyrelsen; tillfällig ersättare), Ulf E. Nilsson, Lars Ahlvarsson, Göte Larsson och Lennart Andersson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Susanne Forssman

Dela :

1996 ( 3 st. )

Prejudikat : AD 1996 nr 115 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare hos posten, som under lång tid har undergått rehabilitering, är sjukskriven på halvtid och arbetar på halvtid som brevbärare. Arbetstagaren sägs upp på grund av sjukdom. Arbetsdomstolen finner att det i den angivna situationen inte har förelegat saklig grund för uppsägningen.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 115

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Alliansen & Posten Sverige Aktiebolag & SEKO – Facket för Service och Kommunikation

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Brita Swan, Olle Claesson (f.d. avdelningsdirektören i Arbetsmarknadsstyrelsen; tillfällig ersättare), Olof Nordenfelt, Lars Ahlvarsson, Rolf Lindh (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Anette Bergene

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 102 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det har förelegat saklig grund för uppsägning av en syokonsulent vid en kommuns gymnasieskola. Som grund för uppsägningen har åberopats långvarig misskötsamhet i form av bl.a. olovlig frånvaro, dåliga arbetsprestationer och underlåtenhet att iaktta arbetstiderna. Arbetsdomstolen finner att den misskötsamhet som styrkts i målet inte har varit av sådant slag att kommunen har haft rätt att skilja syokonsulenten från anställningen.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 102

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Lärarnas Riksförbund & Sala kommun

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Gudmund Toijer, Olle Claesson (f.d. avdelningsdirektören i Arbetsmarknadsstyrelsen; tillfällig ersättare), Ulf E. Nilsson, Lennart Grudevall (förre direktören i Svenska Kommunförbundet; tillfällig ersättare), Nils Gunnarsson (förre enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Ulf Nilsson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 82 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En idrottslärare vid en gymnasieskola har avskedats. Som grund för avskedandet har kommunen angivit att läraren på olika sätt misskött sin lärartjänst, såsom genom att använda ett grovt och kränkande språk med sexuella anspelningar gentemot elever och arbetskamrater samt genom att uppträda respektlöst och illojalt mot skolans rektor. Betydelsen av att idrottsläraren efter det att han erhållit vad som får uppfattas som en skarp varning under en så förhållandevis lång tid som drygt sex månader inte låtit sig komma något till last.

Arbetsdomstolen finner att avskedandet har skett under omständigheter som inte ens skulle ha varit tillräckliga för en giltig uppsägning av idrottsläraren.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 82

Lagrum : 18 § första stycket, 35 § första stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Danderyds kommun & Lärarnas Riksförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Gunilla Svahn Lindström (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Olle Claesson (f.d. avdelningsdirektören i Arbetsmarknadsstyrelsen; tillfällig ersättare), Lennart Hörnlund (förre direktören i Sveriges Skogsindustriförbund; tillfällig ersättare), Lennart Grudevall (förre direktören i Svenska Kommunförbundet; tillfällig ersättare), Jörgen Andersson och Sune Israelsson. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :

1994 ( 5 st. )

Prejudikat : AD 1994 nr 99 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida det förelegat saklig grund för uppsägning av en bussförare. Påståenden om bristande yrkesskicklighet, misskötsamhet m.m.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 99

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 19 § första stycket rättshjälpslagen (1972:429)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : B.V. & Storstockholms Lokaltrafik Buss Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Gösta Ihrfelt (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Olle Claesson (f.d. avdelningsdirektören i Arbetsmarknadsstyrelsen; tillfällig ersättare), Torkel Unge, Lennart Aspegren, Göran Karlsson och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 92 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Mellan ett konkursbo och ett aktiebolag har träffats ett avtal om överlåtelse av varulager, inventarier och pågående arbeten i viss omfattning. Föreligger med hänsyn härtill och till vissa ytterligare omständigheter en övergång av del av rörelse till ny arbetsgivare enligt 25 § andra stycket andra meningen anställningsskyddslagen? Betydelsen av ett EG-direktiv rörande företagsöverlåtelser.

Har ett s.k. kompanjonbolag bildats som utesluter tillämpning av anställningsskyddslagens regler om företrädesrätt (jfr AD 1987 nr 9).

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 92

Lagrum : 25 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Elektriska Arbetsgivareföreningen & Elenergi i Jönköping Aktiebolag & Svenska Elektrikerförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Brita Swan, Olle Claesson (f.d. avdelningsdirektören i Arbetsmarknadsstyrelsen; tillfällig ersättare), Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Mats Holmgren (skiljaktig), Göran Karlsson och Christer Pettersson (ombudsman i Svenska Metallindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare).
Sekreterare : Jakob Hedenmo

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 61 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Med utgången av juni månad 1991 upphörde Lantbruksstyrelsen och Statens jordbruksnämnd att existera som myndigheter. I stället inrättades en ny statlig myndighet med ett samlat sektorsansvar på jordbrukets område, Statens jordbruksverk. Med anledning av riksdagsbeslutet sade Lantbruksstyrelsen i maj 1991 upp en arbetstagare på grund av arbetsbrist och angav i uppsägningsbeskedet att denne hade företrädesrätt till återanställning enligt bestämmelserna i 9 kap. lagen (1976:600) om offentlig anställning. Dock, angavs det, gällde återanställningsrätten endast tjänst hos Lantbruksstyrelsen och längst till dess styrelsen upphörde.

Tvisten i målet gäller om uppsägningsbeskedet var felaktigt såvitt gäller uppgiften att företrädesrätten endast gällde tjänst hos Lantbruksstyrelsen. Enligt staten är beskedet riktigt bl.a. därför att en arbetstagare hos en statlig myndighet inte kan ha företrädesrätt till återanställning hos någon annan myndighet än den hos vilken arbetstagaren är eller har varit anställd, om det inte finns stöd i kollektivavtal för något annat. I vart fall, hävdar staten, är kravet på direkt rättsligt samband mellan den förutvarande och den nya arbetsgivaren inte uppfyllt.

Arbetsdomstolen finner att uppsägningsbeskedet var felaktigt i den omtvistade delen.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 61

Lagrum : 25 § andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : SACO (Sveriges Akademikers Centralorganisation) & Staten genom Statens Arbetsgivarverk

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Karl-Ingvar Rundqvist, Olle Claesson (f.d. avdelningsdirektören i Arbetsmarknadsstyrelsen; tillfällig ersättare), Lennart Aspegren (skiljaktig), Lars Ahlvarsson (skiljaktig), Sven Kinnander och Erik Adolfsson (förste ombudsman i Försvarets Civila Tjänstemannaförbund; tillfällig ersättare).
Sekreterare : Gunilla Åkerman

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 37 meddelad — Med skiljaktig mening
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

En polisman har dömts till villkorlig dom för bedrägeri. Arbetsdomstolen har ansett att polismannen inte får avskedas.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 37

Lagrum : 11 kap. 1 § lagen (1976:600) om offentlig anställning

Parter i Arbetsdomstolen ( Statliga sektorn ) : P-O.N. & Staten genom Rikspolisstyrelsen

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark (skiljaktig), Erik Lempert (skiljaktig), Olle Claesson (f.d. avdelningsdirektören i Arbetsmarknadsstyrelsen; tillfällig ersättare), Ulf E. Nilsson, Lennart Aspegren, Nils Gunnarsson (förre enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Carl-E. Wallström.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Gunilla Svahn Lindström

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 9 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om ogiltigförklaring av en kommuns avskedanden av tre arbetstagare vid ett sjukhem, vilka av kommunen ansågs dels ha brustit i insikt om vad som har varit väsentligt i vårdarbetet och dels åsidosatt sina centrala åligganden.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 9

Lagrum : 18 § och 35 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Svenska Kommunalarbetareförbundet & Ystads kommun

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Marianne Eliason, Olle Claesson (f.d. avdelningsdirektören i Arbetsmarknadsstyrelsen; tillfällig ersättare), Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Lennart Aspegren (skiljaktig), Göte Larsson och Stig Ahlin.
Sekreterare : Susanne Sundberg (tidigare Jarnfelter)

Dela :