Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar: Sökord:

Arbetsdomstolens domarPensionsutfästelse

( 4 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

Arbetsrättslig litteratur om pensionsutfästelse ( 1 st. )

Dag Helmers och Allan Ekström, Pensionering i företagens egen regi – Kommentar till lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m., tredje upplagan 1974

Förlag : Industriförbundet, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 1967, 2:a uppl. 1969.

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext. » Länk till Sören Ömans skrifter

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 0,0% ( 0 / 4 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,3%

Andel överklagade mål : 25,0% ( 1 / 4 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 23,2%

Andel avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 0,0% ( 0 / 4 st. )

Utdömda rättegångskostnader per refererat avgörande : 768 396 kr | Median : 768 396 kr

Högsta belopp utdömt för rättegångskostnader : 1 436 947 kr ( i AD 2010 nr 28 )

Avser bara direktstämda mål. Alla belopp är i dagens penningvärde.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden om pensionsutfästelse sedan 1993 ( 4 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2016 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2016 nr 6 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Tolkning av kollektivavtal angående samordning av pensionsförmåner för vissa piloter som bytt bas från Stockholm till Köpenhamn. Även fråga om partsställningen i målet.

» Läs hela rättsfallet AD 2016 nr 6

Lagrum : 4 kap. 5 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter ( Privata sektorn ) : Dansk Pilotforening & Norske SAS-Flygeres Forening & Scandinavian Airlines System & Svensk Pilotförening & Svenska FlygBranschen

Ombud : Evelina Tejle & Fredrik Gustafsson & Tom Johansson & Tommy Larsson (2)

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Jonas Malmberg, Hans Blyme, Christer Måhl, Charlott Richardson, Claes Frankhammar, Bengt G. Nilsson och Carl-Gustaf Hjort. Enhälligt.
Rättssekreterare : Hannah Edström

Dela :

2010 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2010 nr 28 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Vissa arbetstagare som tidigare varit anställda vid Televerket och sedermera haft olika bolag inom Teliakoncernen som arbetsgivare har enligt reglering i kollektivavtal varit berättigade att under vissa förutsättningar gå i förtida pension med bibehållande av 65 procent av lönen fram till 65 års ålder. Inför en övergång av verksamhet till en ny arbetsgivare sades kollektivavtalet med denna reglering upp. Fråga om rätten att gå i förtida pension kommit att ingå som ett villkor i de anställdas enskilda anställningsavtal och därför till följd av verksamhetsövergången gäller mot den nye arbetsgivaren.

» Läs hela rättsfallet AD 2010 nr 28

Parter ( Privata sektorn ) : Facket för Service och Kommunikation (SEKO) & IT & Telekomföretagen & Relacom Aktiebolag & Unionen

Ombud : Björn Lindskog & Fredrik Gustafsson & Jonas Stenmo & Stellan Gärde

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Ulla Erlandsson, Christer Måhl, Karl Olof Stenqvist, Rigmor von Zweigbergk, Inger Öhrn Karlsson (f.d. ombudsmannen i Industrifacket Metall; tillfällig ersättare) och Margareta Öhberg. Enhälligt.
Sekreterare : Niklas Berthelson

Dela :

2009 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2009 nr 49 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetstagarorganisation och dess tidigare andre ordförande har träffat en överenskommelse om pension med förmånligare villkor än de gällde enligt det av förbundet antagna pensionsreglementet. I målet uppkommer särskilt betydelsen av ett av förbundets pensionsstiftelse utfärdat s.k. fribrev som undertecknats av stiftelsens, tillika förbundets, ordförande.

» Läs hela rättsfallet AD 2009 nr 49

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : P.W. & SEKO Sjöfolk

Ombud : Stefan Ruben

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Ulla Erlandsson, Mårten Holmström, Kerstin Brodowsky, Ulf Perbeck, Stina Nilsen (f.d. ombudsmannen i Industrifacket Metall; tillfällig ersättare) och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

1999 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1999 nr 109 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

I 1943 års reservbefälskungörelse finns bestämmelser om bl.a. s.k. reservpension. Denna består av ett i kronor angivet grundbelopp och ett rörligt tillägg. Reservpensionen har under åren höjts, sedan år 1975 genom en anknytning till basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring. Reservpensionen har aldrig gjorts till föremål för kollektivavtalsreglering. Genom en kungörelse från år 1962 angående samordning av reservpension med tilläggspension enligt lagen om allmän försäkring (ATP) förordnades om samordning av dessa förmåner. Samordningen innebär att reservpensionens rörliga tillägg minskas på visst sätt när reservofficeren börjar uppbära ATP. – Den i målet aktuelle reservofficeren uppbär sedan 1986 reservpension och sedan maj 1995 samordnas den med den ATP, som då började utgå. Arbetstagarsidan har i målet gjort gällande att reservofficerare har rätt att utfå reservpensionen utan den reduktion som sker genom samordningen med ATP, vilket arbetsgivaren, staten, bestritt. Arbetstagarsidan har i första hand hävdat att rätten till reservpension grundas på anställningsavtalet under det att staten hävdat att den grundas på en offentligrättslig reglering. Arbetstagarsidan har också gjort gällande att staten genom de successiva besluten om rörligt tillägg förpliktat sig att utge sådant utan reduktion. – Arbetsdomstolen prövar i vad mån staten kan anses ha utfäst sig att som rörligt tillägg utge vissa belopp. Domstolen kommer därvid fram till att det saknas grund för att påstå att staten genom de successiva höjningarna av det rörliga tillägget förpliktat sig att utge förhöjda tillägg utan den reduktion som sker genom samordningen. Detta gäller i vart fall de höjningar som gjorts sedan kungörelsen om samordning trädde i kraft. Den bedömningen gör Arbetsdomstolen med hänsyn till att det i förarbetena till kungörelsen uttalades att samordningen var en förutsättning för att reservpensionen skulle fortsätta att utgå som basbelopp. Mot denna bakgrund kommer Arbetsdomstolen till slutsatsen att staten inte kan anses ha tillförsäkrat reservofficeren ett högre rörligt tillägg till reservpensionen för tiden efter det att samordningen påbörjats än som faktiskt utgått till honom.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 109

Lagrum : 23 § och 24 § kungörelsen (1943:815) angående personal i arméns reserver

Parter ( Statliga sektorn ) : SACO-S genom Sveriges Reservofficersförbund & Staten genom Arbetsgivarverket

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Dag Ekman, Ola Bengtson, Tage Persson, Sven Kinnander och Lars E. Rabenius. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Cecilia Klerbro

Dela :