: : : : :

Arbetsdomstolens domarAnnika Baude På Wikipedia

( 18 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ ”Tredje man” ]

Annika Baude
Aktivitet som ”tredje man” i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
18 st.1993–1995

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 11,1% ( 2 / 18 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 16,7% ( 3 / 18 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 33,3% ( 1 / 3 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstanser ( 3 st. ) : Umeå tingsrätt | Örebro tingsrätt | Stockholms tingsrätt

Underinstanser ( 3 st. ) : Umeå tingsrätt | Örebro tingsrätt | Stockholms tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 1 st. ( senaste gången 1994-11-16, för 23 år 6 mån 7 dgr sedan )

Annika Baude har dömt refererade avgöranden med :
49 ledamöter ♀ 14 ♂ 35
11 sekreterare ♀ 8 ♂ 3
29 parter

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Annika Baude
( 4 st. ♀ 1 ♂ 3 vid 4 tillfällen )

Förordnanden i Arbetsdomstolen :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Ersättare för tredje man1974-07-011994-12-0720 år 5 mån 7 dgr
Tredje man1994-08-121995-06-3010 mån 19 dgr
Förordnad i sammanlagt 21 år 3 månader och 26 dagar.

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Antal refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Annika Baude som tredje man per år sedan 1993

Genomsnittet är 6,0 refererade avgöranden per år.

Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Annika Baude som tredje man per år sedan 1993

( 18 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

1995 ( 3 st. )

Prejudikat : AD 1995 nr 102 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Vid en MBL-förhandling om bl.a. neddragning av tjänster vid ett sjukhus accepterade arbetsgivaren ett förslag från Svenska Hälso- och sjukvårdens tjänstemannaförbund (SHSTF) om att sköterskebemanningen nattetid på sjukhusets akutmottagning skulle bestå enbart av sjuksköterskor, vilket innebar att några undersköterskor inte längre skulle arbeta där under natten. Fråga om det enligt § 6 mom. 1 andra stycket AB 89 förelegat vägande skäl för den stadigvarande förflyttning av ett antal undersköterskor som följde härefter.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 102

Parter ( Kommunala sektorn ) : Malmöhus läns landsting & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Jan Bergman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Annika Baude, Björn Qvarnström, Hans Horn af Rantzien (förre sektionschefen i Svenska Kommunförbundet; tillfällig ersättare), Göran Karlsson (f.d. enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Nils Gunnarsson (förre enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 74 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare påstås ha lämnat sin anställning på grund av att hon utsatts för sexuella närmanden från arbetsgivarens sida och för trakasserier för att hon avvisat dessa närmanden. Arbetsdomstolen finner att arbetstagarsidan inte styrkt sina påståenden om sexuella närmanden.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 74

Lagrum : 4 § och 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 22 § jämställdhetslagen (1991:433)

Parter ( Privata sektorn ) : Tjänstemannaförbundet HTF & W.R. med firma WR Förlag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Marianne Eliason, Annika Baude, Torkel Unge, Lars Ahlvarsson, Inge Janérus och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Carl-Johan Karlson

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 46 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

 ]

Sammanfattning :

Ett kollektivavtal innehåller en bestämmelse om att viss ersättning skall utgå om arbetstagaren under tjänstgöring ombord inte kan beredas egen bostad. Fråga om innebörden härav.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 46

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Sjöfolksförbundet & Sveriges Redareförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Hans Blyme, Annika Baude, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Björn Lindell (skiljaktig), Alf Karlsson och Inger Karlsson.
Sekreterare : Anna Ekström

Dela :

1994 ( 10 st. )

Prejudikat : AD 1994 nr 149 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Enligt färjeavtalet skall arbetstagare för att erhålla sjukförmåner från arbetsgivaren undersökas och sjukskrivas av läkare som anvisats av arbetsgivaren. Fråga om arbetstagare som undersökts och sjukskrivits av en annan läkare har haft rätt till sjuklön för sin frånvaroperiod.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 149

Lagrum : 34 § sjömanslagen (1973:282)

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Sjöfolksförbundet & Sveriges Redareförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Erik Lempert, Annika Baude, Henrik Sahlin, Maria Nygren, Alf Karlsson, Inger Karlsson. Enhälligt.
Sekreterare : Gunilla Svahn Lindström

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 136 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida månadsavlönade skiftarbetare har rätt till skiftformstillägg enligt regler därom i verkstadsavtalet.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 136

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Metallindustriarbetareförbundet & Sveriges Verkstadsförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Brita Swan, Annika Baude, Christian Tydén, Mats Holmgren, Inge Janérus och Göran Karlsson (f.d. enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Gertrud Forkman

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 134 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En kommun har sagt upp en hos kommunen anställd socialsekreterare under åberopande av ”samarbetssvårigheter”. Uppsägningen har ogiltigförklarats sedan arbetsdomstolen funnit att kommunen åsidosatt sin omplaceringsskyldighet enligt 7 § andra stycket anställningsskyddslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 134

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Solna stad & Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Gunilla Åkerman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Annika Baude, Ulf E. Nilsson, Lennart Grudevall, Jörgen Andersson (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Bo Hjern. Enhälligt.
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 113 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Enligt 22 § anställningsskyddslagen bestäms vid uppsägning på grund av arbetsbrist arbetstagarnas plats i turordningen med utgångspunkt i varje arbetstagares sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren, varvid arbetstagare med längre anställningstid har företräde framför arbetstagare med kortare anställningstid.

På det statliga området kompletteras 22 § anställningsskyddslagen av avtalsbestämmelser i kollektivavtalet turordningsavtal för arbetstagare hos staten (TurA-S). När en arbetstagares plats i turordningen skall bestämmas, skall enligt 10 § TurA-S all anställningstid hos staten räknas som anställningstid hos arbetsgivaren.

Fråga hur bestämmelsen i 10 § TurA-S skall tolkas vid beräkning av en arbetstagares anställningstid i en reservofficersanställning, närmare bestämt i samband med upprättande av turordning inför uppsägningar på grund av arbetsbrist hos en annan statlig myndighet än den som är arbetsgivare i reservofficersanställningen. För den reservofficersanställning som är aktuell i målet gäller alltjämt reservbefälsförordningen (1972:464) för försvarsmakten.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 113

Lagrum : 8 kap. 3 § lagen (1976:600) om offentlig anställning | 22 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | Reservbefälsförordningen (1972:464) för försvarsmakten

Parter ( Statliga sektorn ) : SACO (Sveriges Akademikers Centralorganisation) & Staten genom Statens Arbetsgivarverk

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Marie Hafström, Annika Baude, Ola Bengtson, Marika Fröberg, Solveig Paulsson och Anders Eklundh (förbundsjurist i Privattjänstemannakartellen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Sundberg (tidigare Jarnfelter)

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 111 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Beslut ]

| | |  ]

Sammanfattning :

I ett avtal om anställnings upphörande och om avgångsvederlag har tagits in en skiljeklausul. Fråga om klausulen kan anses oskälig mot arbetstagaren.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 111

Lagrum : 36 § avtalslagen (1915:218)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : B.J. & Telia Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Inga Åkerlund (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Annika Baude, Lars Ahlvarsson, Lennart Grudevall, Lennart Andersson och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Jakob Hedenmo

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 108 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

En polisman har gjort sig skyldig till förskingring av sammanlagt drygt 40 000 kr ur en kamratförenings kaffekassa och beklädnadskassa. Brottet har ansetts utgöra grund för avskedande enligt 11 kap. 1 § 1976 års lag om offentlig anställning.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 108

Lagrum : 11 kap. 1 § lagen (1976:600) om offentlig anställning

Parter i Arbetsdomstolen ( Statliga sektorn ) : E.L. & Staten genom Rikspolisstyrelsen

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Inga Åkerlund (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Annika Baude, Torkel Unge, Lars Ahlvarsson, Alf Karlsson och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Jakob Hedenmo

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 56 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida det förelegat vägande skäl för stadigvarande förflyttning av en hos ett landsting anställd vårdare.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 56

Parter ( Kommunala sektorn ) : Malmöhus läns landsting & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Marianne Tejning (revisionssekreterare i Högsta domstolen; tillfällig ersättare), Annika Baude, Björn Qvarnström, Lennart Grudevall, Rolf Lindh (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Gertrud Forkman

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 39 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida övertidsersättning eller färdtidsersättning enligt bestämmelserna i kollektivavtalet AB 89 skulle utgå till en skötare i ett landsting för tid då hon tillsammans med en annan skötare färdades med en av landstinget tillhandahållen bil för att med bilen hämta en patient utanför landstingets verksamhetsområde.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 39

Parter ( Kommunala sektorn ) : Landstinget Västernorrland & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Marie Hafström, Annika Baude, Lennart Grudevall och Inger Karlsson. Enhälligt.
Sekreterare : Gunilla Åkerman

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 10 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Målet gällde frågan om giltigheten av ett avskedande m.m. Den avskedade arbetstagaren var chef för VA-avdelningen vid kommunens tekniska förvaltning och hade för kommunala medel och inom ramen för sin befogenhet i tjänsten köpt en släpvagn, som han sedan behållit själv. Sedan köpet ifrågasatts av en annan anställd vid kommunen betalade arbetstagaren till kommunen vad släpvagnen kostat, dock med avdrag för den del av priset som uppgetts vara mervärdeskatt. Först efter direkt uppmaning betalade han det senast nämnda beloppet. Arbetsdomstolen fann att arbetstagaren hade haft för avsikt i vart fall att göra en egen vinning motsvarande mervärdeskatt på inköpspriset samt att kommunen därför mot bakgrund av arbetstagarens chefsställning naturligen måste ha förlorat förtroendet för honom. Enligt arbetsdomstolen utgjorde detta grund för avskedande.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 10

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Gällivare kommun & Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Dag Ekman, Annika Baude, Torkel Unge, Björn Qvarnström, Alf Karlsson och Anders Eklundh (förbundsjurist i Privattjänstemannakartellen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Gertrud Forkman

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 1 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida en uppsägning av en arbetstagare berott på arbetsbrist eller på arbetstagarens personliga förhållanden.

Att arbetsgivaren vid en uppsägning på grund av arbetsbrist åsidosatt turordningsreglerna i 22 § anställningsskyddslagen genom att göra den felaktiga bedömningen att arbetstagaren saknade tillräckliga kvalifikationer för fortsatt arbete hos arbetsgivaren, medför inte att uppsägningen kan ogiltigförklaras. Uttalanden om förhållandet mellan bestämmelsen om omplacering i 7 § andra stycket anställningsskyddslagen och turordningsreglerna i 22 § samma lag.

Enligt 41 § första stycket anställningsskyddslagen skall den som vill kräva skadestånd eller framställa annat fordringsanspråk som grundar sig på bestämmelserna i lagen underrätta motparten om detta inom fyra månader från den tidpunkt då den skadegörande handlingen företogs. Lämnas inte underrättelse inom den angivna tiden, har parten enligt 42 § förlorat sin talan på grund av preskription. En arbetstagare har väckt talan mot arbetsgivaren med anledning av en uppsägning och därvid yrkat ogiltigförklaring av uppsägningen samt allmänt skadestånd under åberopande av att uppsägningen hade skett av s.k. personliga skäl och att saklig grund för denna inte hade förelegat. Vid sammanträde för muntlig förberedelse i det målet har arbetstagaren underrättat arbetsgivarens rättegångsombud om att arbetstagaren avsåg att alternativt kräva skadestånd för att bolaget genom uppsägningen brutit mot turordningsreglerna i 22 § anställningsskyddslagen. Arbetstagaren anses därmed ha – med enligt 41 § första stycket anställningsskyddslagen preskriptionsavbrytande verkan – underrättat arbetsgivaren om sistnämnda skadeståndsanspråk.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 1

Lagrum : 7 § andra stycket, 22 §, 34 § första stycket, 41 § första stycket samt 42 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Aktiebolaget Olson & Wright & B.W.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Göran Karlstedt, Annika Baude, Mats Holmgren (direktör i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Ola Bengtson, Rolf Lindh (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Solveig Paulsson. Enhälligt.
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :

1993 ( 5 st. )

Prejudikat : AD 1993 nr 200 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Arbetsdomstolen finner att ersättning för övertidsarbete som utförts av en vikarie för en sjuk arbetstagare skall ingå i underlaget vid beräkningen av arbetstagarens sjuklön när övertidsarbetet är förutsebart och återkommande och övertidsersättningen därför måste anses vara en normalt utgående förmån.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 200

Lagrum : 1 § och 6 § lagen (1991:1047) om sjuklön

Parter ( Statliga sektorn ) : J.M. & Staten genom Statens Arbetsgivarverk & Statsanställdas Förbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Ulla Erlandsson, Annika Baude, Lennart Hörnlund, Lars Ahlvarsson, Nils Gunnarsson (förre enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Gertrud Forkman

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 133 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Enligt 3 § kollektivavtalet för arbetstagare hos staten (TurA-S) gäller – i stället för reglerna i 22 § tredje stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd – att turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist skall omfatta arbetstagare med i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter hos myndigheten på den ort där arbetsbristen finns.

Fråga om tillämpning av denna bestämmelse på ett antal assistenter vid en länsskattemyndighet.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 133

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Riksskatteverket & TCO-OF:s sektor för området civil statsförvaltning (TCO-OF/C)

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Marianne Eliason, Annika Baude, Mats Holmgren (direktör i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Björn Qvarnström, Nils Lang (f.d. avtalsombudsmannen i Svenska Kommunalarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Lise Donovan (tidigare Elise-Marie Johansson)

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 128 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

I det mellan Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA) och Svenska Transportarbetareförbundet gällande åkeri-, billots- och maskinförareavtalet finns bestämmelser om bl.a. arbetstid. Av dessa framgår att ordinarie arbetstid kan förläggas till tid som anges i ett på förhand upprättat arbetstidsschema. I avtalet finns också bestämmelser om beräkningen av lön vid infallande helgdagar och om omfördelning av arbetstiden i anledning av infallande helgdag. Sådan omfördelning får ske endast efter medgivande av den anställde.

Ett åkeri i Skåne, medlem i BA, brukade lägga ut arbete för en av sina chaufförer så att bl.a. en körning från Skåne till Stockholm påbörjades på eftermiddagen söndag kväll med ankomst i Stockholm måndag morgon och återfärd till Skåne samma dags eftermiddag och ankomst till Skåne tisdag morgon. Fredagen i samma vecka brukade då vara arbetsfri. År 1991 inföll påskdagen på en söndag och annandag påsk på en måndag. åkeriet lade därför inte ut någon körning söndag kväll till tisdag morgon, men lade ut arbete under fredagen. Något medgivande från den anställde härtill finns inte. Tvisten i målet gäller om åkeriet genom sitt handlande omfördelat arbetstiden för chauffören och, om så varit fallet, om det krävts medgivande från denne till omfördelningen.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 128

Parter ( Privata sektorn ) : Bilspedition Östra Skåne Aktiebolag & Biltrafikens Arbetsgivareförbund & Svenska Transportarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Barbro Fischerström, Annika Baude, Torkel Unge, Ola Bengtson, Göran Karlsson (skiljaktig) och Lise-Lotte Ewerhard (ombudsman i Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund; tillfällig ersättare; skiljaktig).
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 101 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Skattemyndigheten i Västmanlands län sade den 1 juni 1992 upp ett antal assistenter med placering vid myndighetens kontor i Västerås. Som grund för uppsägningarna åberopades arbetsbrist. Fråga huruvida uppsägningarna varit sakligt grundade. Allmänna uttalanden om arbetsbrist som uppsägningsgrund och om domstols möjligheter att närmare pröva det berättigade från företagsekonomisk, organisatorisk eller därmed jämförlig synpunkt i arbetsgivarens bedömningar av behovet av att genomföra en förändring av arbetsgivarens verksamhet eller att genomföra den på det sätt som arbetsgivaren funnit lämpligt.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 101

Lagrum : 7 kap. 2 § lagen (1976:600) om offentlig anställning | 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Riksskatteverket & TCO-OF:s sektor för området civil statsförvaltning (TCO-OF/C)

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Hans Blyme, Annika Baude, Christian Tydén, Hans Horn af Rantzien (förre sektionschefen i Svenska Kommunförbundet; tillfällig ersättare), Inger Karlsson och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Gertrud Forkman

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 79 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Kollektivavtalstolkning. Fråga om innebörden för deltidstjänstgörande arbetstagare av en regel om s.k. arbetsplatsförlagd tid för lärare införd i ett avtal mellan å ena sidan Svenska Kommunförbandet och Landstingsförbundet och å andra sidan Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och Svenska Civilingenjörsförbundet i samband med att anställningsvillkor för lärare överflyttades från det statliga till det kommunala avtalsområdet.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 79

Parter ( Kommunala sektorn ) : Kungälvs kommun & Lärarnas Riksförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Karl-Ingvar Rundqvist, Annika Baude, Björn Qvarnström, Lennart Grudevall, Bo Almgren och Carl-E. Wallström. Enhälligt.
Sekreterare : Lena Jönsson (tidigare Bernhardsson)

Dela :