Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar: Sökord:

Arbetsdomstolens domarLön vid konflikt

( 4 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

Andra sökord som kan vara intressanta :

Konfliktdrabbat arbete

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 0,0% ( 0 / 4 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,2%

Andel överklagade mål : 0,0% ( 0 / 4 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 23,3%

Andel avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 0,0% ( 0 / 4 st. )

Utdömda rättegångskostnader per refererat avgörande : 329 822 kr | Median : 329 822 kr

Högsta belopp utdömt för rättegångskostnader : 618 434 kr ( i AD 2018 nr 10 )

Avser bara direktstämda mål. Alla belopp är i dagens penningvärde.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden om lön vid konflikt sedan 1993 ( 4 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2018 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 2018 nr 34 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Tvisten i målet gäller bl.a. om 25 hamnarbetare har vidtagit olovliga stridsåtgärder genom att lägga ned arbetet under en del av dagen och om de därför ska betala skadestånd till bolaget.

» Läs hela rättsfallet AD 2018 nr 34

Lagrum : 2 kap. 14 § (1974:152) regeringsformen | 11 §, 13 §, 41 a §, 43 §, 45 §, 54 §, 55 §, 60 § och 62 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : APM Terminals Gothenburg AB & Svenska Hamnarbetarförbundet & Sveriges Hamnar & Z.A. m.fl.

Ombud : Anders Karlsson & Henrik Olander

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Karin Renman, Peter Syrén, Christer Måhl, Elisabeth Ankarcrona, Göran Söderlöf, Lenita Granlund och Carl-Gustaf Hjort. Enhälligt.
Rättssekreterare : Marie Lifvendahl

Dela :

Prejudikat med Sören Öman : AD 2018 nr 10 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En facklig företrädare för en arbetstagarorganisation, som inte är bunden av kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor med arbetsgivaren, har under lång tid fått lön för fackligt arbete. Fråga om det varit avtalsbaserat eller en av arbetsgivaren ensidigt reglerad förmån. Fråga också om arbetsgivarens indragning av lön för fackligt arbete och beslut att den fackliga företrädaren ska återgå till produktionen inneburit ett avskedande, en olovlig stridsåtgärd enligt 41 a § medbestämmandelagen eller föreningsrättskränkning respektive om arbetsgivaren före indragningen av lönen borde ha förhandlat enligt 13 § medbestämmandelagen. – Även fråga om vissa löneavdrag för andra arbetstagare inneburit kvittning i kvittningslagens mening.

» Läs hela rättsfallet AD 2018 nr 10

Lagrum : 4 kap. 7 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister | 8 §, 13 § och 41 a § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : APM Terminals Gothenburg AB & Svenska Hamnarbetarförbundet & Sveriges Hamnar

Ombud : Anders Karlsson & Jan Bergman

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Sören Öman, Peter Syrén, Folke K. Larsson, Karl Olof Stenqvist, Johanna Torstensson, Jörgen Andersson (f.d. enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Paul Lidehäll. Enhälligt.
Rättssekreterare : Peter Edin

Dela :

2007 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2007 nr 50 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om lovligheten enligt 41 a § medbestämmandelagen av en stridsåtgärd som inneburit att arbetsgivaren – ett flygbolag – hållit inne förmånen att låta personalen göra flygresor till reducerat pris.

» Läs hela rättsfallet AD 2007 nr 50

Lagrum : 41 a § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Flygarbetsgivarna & SAS Scandinavian Airlines Sverige Aktiebolag & Tjänstemannaförbundet HTF

Ombud : Henrik Cronier & Pia Schöldström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Marianne Jenryd, Christer Måhl, Rolf Hugert, Ulf Perbeck, Lennart Olovsson och Lars-Erik Klason. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

1993 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1993 nr 8 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetsgivare befinns ha gjort sig skyldig till föreningsrättskränkning genom att ogrundat hota arbetstagare, som följt sin fackliga organisations beslut om blockad av visst arbete, med disciplinåtgärder och ev. uppsägning samt genom att i samband därmed upprätta rapporter som varit ägnade att understryka allvaret i hoten om påföljder för ett respekterande av blockaden. – Fråga bl.a. huruvida arbetsgivaren kränkt föreningsrätten även genom att avstänga arbetstagarna från lön och från arbetsplatsen när de vägrat att utföra blockerat arbete. Betydelsen av att detta var det enda arbete som de enligt arbetsgivarens behöriga beslut hade att utföra. – Vidare fråga om storleken av allmänt skadestånd samt om ersättning för rättegångskostnader.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 8

Lagrum : 10 kap. 1 § andra stycket lagen (1976:600) om offentlig anställning | 8 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Postverket & Storstockholms Postsyndikat av Sveriges Arbetares Centralorganisation SAC

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Erik Lempert, Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson, Anders Hagman, Tore Andersson och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Gunilla Åkerman

Dela :