: : : : :

Arbetsdomstolens domarSune Israelsson

( 25 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Arbetstagarledamot ]

Sune Israelsson
Aktivitet som arbetstagarledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
25 st.2 st.8,0%1993–1998

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 16,0% ( 4 / 25 st. )
[ i 2 / 4 fall ( 50,0% ) har Sune Israelsson själv varit skiljaktig ]

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 16,0% ( 4 / 25 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 75,0% ( 3 / 4 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstanser ( 4 st. ) : Norrtälje tingsrätt | Borås tingsrätt | Stockholms tingsrätt | Solna tingsrätt

Underinstanser ( 4 st. ) : Norrtälje tingsrätt | Borås tingsrätt | Stockholms tingsrätt | Solna tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 2 st. ( senaste gången 1998-02-04, för 20 år 4 mån 13 dgr sedan )

Sune Israelsson har dömt refererade avgöranden med :
62 ledamöter ♀ 21 ♂ 41
17 sekreterare ♀ 12 ♂ 5
52 parter

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Sune Israelsson
( 10 st. ♀ 2 ♂ 8 vid 11 tillfällen )

Förordnanden i Arbetsdomstolen :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Ersättare för arbetstagarledamot1992-07-011998-06-306 år
Förordnad i sammanlagt 6 år.

Utsedd efter förslag av Tjänstemännens Centralorganisation.

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Antal refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Sune Israelsson som arbetstagarledamot per år sedan 1993

Genomsnittet är 4,2 refererade avgöranden per år.

Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Sune Israelsson som arbetstagarledamot per år sedan 1993

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Sune Israelsson som arbetstagarledamot sedan 1993 ( 25 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

1998 ( 4 st. )

Prejudikat : AD 1998 nr 103 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Enligt en bestämmelse i det kommunala pensionsavtalet kan arbetsgivaren för särskilt fall efter överenskommelse med arbetstagaren besluta att utge garantipension till arbetstagaren. Sedan det uppstått tvist huruvida ett antal kommunalt anställda lärare blivit berättigade till garantipension enligt denna bestämmelse väcker arbetstagarnas organisationer talan i arbetsdomstolen. Kommunen gör därvid invändning om rättegångshinder med hänvisning till att tvister om tolkning och tillämpning av pensionsavtalets bestämmelser enligt avtalet skall avgöras av en särskild skiljenämnd. I målet uppkommer följande frågor:

a) utgör den aktuella tvisten en sådan tvist om tolkning och tillämpning av pensionsavtalet som skall avgöras av skiljenämnden?

b) är kommunen på grund av bestämmelserna i 4 kap. 7 § arbetstvistlagen förhindrad att i rättegången åberopa skiljeklausulen?

c) har kommunen vid central förhandling i tvisten avstått från rätten att åberopa skiljeklausulen för den händelse talan väcks vid domstol?

d) är en tillämpning i detta fall av pensionsavtalets skiljeklausul att anse som oskälig enligt 36 § avtalslagen?

e) skall tvisten återförvisas till förnyade tvisteförhandlingar mellan parterna?

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 103

Lagrum : 4 kap. 7 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister | 36 § avtalslagen (1915:218)

Parter ( Kommunala sektorn ) : Lärarförbundet & Lärarnas Riksförbund & Trollhättans kommun

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Brita Swan, Johnny Sköldvall (f.d. föredraganden i Riksdagens Arbetsmarknadsutskott; tillfällig ersättare), Inger Mattsson Kasserud, Ola Bengtson, Sune Israelsson och Jon-Erik Eriksson. Enhälligt.
Sekreterare : Håkan R:son Matz

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 95 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En lärarförening har träffat ett kollektivavtal med kommunen. Föreningen har framställt vissa krav på ersättning till lärare för sommarlov och jullov. Kommunen har underlåtit att påkalla förhandling när kraven framställts. Fråga om kraven enligt 35 § medbestämmandelagen är oskäliga.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 95

Lagrum : 35 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Kommunala sektorn ) : Arboga kommun & Arboga Lärarförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Carina Gunnarsson, Inga Britt Lagerlöf, Bengt Huldt, Ola Bengtson, Inger Karlsson och Sune Israelsson. Enhälligt.
Sekreterare : Inger Andersson

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 82 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat grund för avskedande av en arbetstagare som medverkat till att bl.a. utrustning från sjukhus frånhänts arbetsgivaren, ett landsting.

Även frågor om tolkning av bestämmelser i kollektivavtal, § 10 och § 20 i AB 95 om avstängning respektive lön vid avstängning. I domen prövas om det är förenligt med bestämmelserna att avstänga en arbetstagare från tjänstgöring för tiden efter det att åklagaren lagt ned en mot arbetstagaren riktad förundersökning samt om arbetstagaren har rätt att återfå avlöningsförmåner som innehållits under avstängningstiden när han sedan avskedas.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 82

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Malmöhus läns landsting & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Marianne Jenryd, Karin Isacsson, Ulf E. Nilsson, Eva Frunk Lind, Gunnar Ericson, Sune Israelsson. Enhälligt.
Sekreterare : Anna Middelman

Dela :

Prejudikat med Sören Öman : AD 1998 nr 13 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en städare som har nedsatt arbetsförmåga på grund av nack- och skulderbesvär och som därför enligt arbetsgivarens, en kommun, mening inte längre kan utföra arbete av någon betydelse för kommunen. Arbetstagarsidan gör i målet gällande att kommunen inte fullgjort sina skyldigheter vad gäller rehabilitering, anpassning och omplacering. Arbetsdomstolen finner att uppsägningen inte var sakligt grundad.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 13

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Malmö kommun & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Sören Öman, Siv Kimbré, Ulf E. Nilsson, Birgitta Brånedal-Sund, Inge Janérus, Sune Israelsson. Enhälligt.
Sekreterare : Anna Middelman

Dela :

1997 ( 5 st. )

Prejudikat : AD 1997 nr 147 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om ett vaktbolag haft rätt att skilja en hallvakt på Arlanda flygplats från hennes anställning sedan vakten omkring tio minuter före tjänstgöringens slut underlåtit att bege sig på ett s.k. läkarutrop.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 147

Lagrum : 18 §, 35 § och 38 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : B.N. & Falck Security Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Brita Swan, Bo Jangenäs, Ulf E. Nilsson, Lennart Grudevall (förre direktören i Svenska Kommunförbundet; tillfällig ersättare), Gunnar Ericson, Sune Israelsson. Enhälligt.
Sekreterare : Anette Bergene

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 45 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En kyrkoherde har begärt ersättning för tjänstedubbleringstillägg under ett år. Han åberopar till stöd för kravet bestämmelser i ett kollektivavtal som domkapitlet i hans stift tecknat med hans fackliga organisation. I målet åberopar kyrkoherdens fackförbund att betalningsskyldighet föreligger enligt 35 § medbestämmandelagen.

I målet kommer arbetsdomstolen fram till att domkapitlet inte hade rätt att ingå avtal i den åberopade delen, varför betalingsskyldighet inte föreligger på grund av det lokala avtalet. Eftersom domstolen anser det oskäligt att trots detta ålägga pastoratet en betalningsskyldighet, avslås förbundets talan.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 45

Lagrum : 35 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Föllinge Laxsjö och Hotagen församlingars pastorat & Svenska Kyrkans Personalförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Ulla Erlandsson, Palle Landin, Lennart Grudevall (förre direktören i Svenska Kommunförbundet; tillfällig ersättare) och Sune Israelsson. Enhälligt.
Sekreterare : Anette Bergene

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 39 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga vid uppsägning på grund av sjukdom huruvida arbetsgivaren har uppfyllt sin skyldighet att verka för rehabilitering av arbetstagaren. I målet uppkommer särskilt fråga om betydelsen av arbetstagarens egna medverkan till åtgärder i sådant syfte. Också fråga om betydelsen av förhållanden som ligger i tiden efter uppsägningen.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 39

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Alliansen & Posten Sverige Aktiebolag & Stockholms Lokala Samorganisation av Sveriges Arbetares Centralorganisation (SAC)

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Hans Blyme, Palle Landin, Sverker Rudeberg (bitr. direktören i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Lars Ahlvarsson, Gunnar Ericson och Sune Israelsson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 34 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

|  ]

Sammanfattning :

En bank öppnar för ett namngivet enkelt bolag ett checkkonto med kredit intill visst belopp. I bolaget finns då sammanlagt elva bolagsmän. Kontraktet undertecknas i bolagets namn av två av bolagsmännen, A och B. En tredje bolagsman, C, kommer efter ett tag att bli den som bl.a. håller i bolagets korrespondens med banken och lyfter kredit på checkkontot för bolagets del. A, B och C är samtliga tjänstemän hos banken.

Efter ett antal år bestämmer sig de dåvarande bolagsmännen för att inte längre driva den verksamhet för vilken bolaget bildades. C kommer överens med A och B om att han och en dotter till honom skall ”överta” bolaget. I samband därmed undertecknar C en förbindelse om att han övertar betalningsansvaret för krediten enligt checkkontokontraktet och tillställer A och B en kopia av denna förbindelse. C fortsätter att lyfta kredit i bolagets namn. När banken får reda på detta sägs C upp. Arbetsdomstolen finner att banken haft saklig grund för uppsägningen.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 34

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : G.W. & Skandinaviska Enskilda Banken Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Peter Ander och Sune Israelsson. Enhälligt.
Sekreterare : Helena Larsson

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 28 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En undersköterska vid ett kommunalt sjukhem har sagts upp från sin anställning på grund av omständigheter som är hänförliga till att en åldrig boende inom kommunens äldreomsorg genom ett gåvobrev överlät en fastighet till undersköterskans far. Arbetsdomstolen har funnit att kommunen har haft saklig grund för uppsägningen.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 28

Lagrum : 7 § första stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Forshaga kommun & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Dag Ekman, Britt Angleryd, Bengt Huldt, Anders Hagman, Barbro Palmerlund (skiljaktig) och Sune Israelsson.
Sekreterare : Kaisa Söderberg

Dela :

1996 ( 5 st. )

Prejudikat : AD 1996 nr 82 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En idrottslärare vid en gymnasieskola har avskedats. Som grund för avskedandet har kommunen angivit att läraren på olika sätt misskött sin lärartjänst, såsom genom att använda ett grovt och kränkande språk med sexuella anspelningar gentemot elever och arbetskamrater samt genom att uppträda respektlöst och illojalt mot skolans rektor. Betydelsen av att idrottsläraren efter det att han erhållit vad som får uppfattas som en skarp varning under en så förhållandevis lång tid som drygt sex månader inte låtit sig komma något till last.

Arbetsdomstolen finner att avskedandet har skett under omständigheter som inte ens skulle ha varit tillräckliga för en giltig uppsägning av idrottsläraren.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 82

Lagrum : 18 § första stycket, 35 § första stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Danderyds kommun & Lärarnas Riksförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Gunilla Svahn Lindström (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Olle Claesson (f.d. avdelningsdirektören i Arbetsmarknadsstyrelsen; tillfällig ersättare), Lennart Hörnlund (förre direktören i Sveriges Skogsindustriförbund; tillfällig ersättare), Lennart Grudevall (förre direktören i Svenska Kommunförbundet; tillfällig ersättare), Jörgen Andersson och Sune Israelsson. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 77 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat laga skäl enligt anställningsskyddslagen för uppsägning och avskedande av en föreståndare vid en förskola.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 77

Lagrum : 7 § och 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Ballongens Montessoriförskola ekonomisk förening & Kooperationens Förhandlingsorganisation & Lärarförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Susanne Sjöblom (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson, Bengt Huldt, Sune Israelsson och Jon-Erik Eriksson. Enhälligt.
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 54 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning beträffande två handläggare vid Arbetsgivarverket. Även fråga om tillämpningen av 3 § kollektivavtalet om turordning av arbetstagare hos staten (TurA-S).

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 54

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : Akademikerförbundet SSR & Staten genom Arbetsgivarverket

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Maj Johansson (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Margit Strandberg, Bengt Huldt, Lars Ahlvarsson, Valter Carlsson och Sune Israelsson. Enhälligt.
Sekreterare : Cecilia Klerbro

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 16 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

År 1987 träffade Stockholms stad ett trygghetsavtal med Svenska Facklärarförbundet. Vid denna tid hade flertalet av de lärare som var anställda hos staden, bl.a. hemspråkslärarna, anställningar med statligt reglerade villkor. Genom den s.k. kommunaliseringen av lärartjänsterna upphörde den statliga regleringen av tjänsterna vid årsskiftet 1990/91. Samtidigt bildades Lärarförbundet genom en sammanslagning av Svenska Facklärarförbundet och Sveriges Lärarförbund.

Våren 1993 sade staden på grund av arbetsbrist upp ett antal hemspråkslärare, medlemmar i Lärarförbundet. Tvist har därefter uppkommit mellan parterna, där Lärarförbundet bl.a. påstår att staden med uppsägningarna brutit mot trygghetsavtalet. Staden har häremot invänt i första hand att avtalet över huvud taget inte omfattar de i målet aktuella lärarna.

Arbetsdomstolen finner vid sin prövning av denna fråga att trygghetsavtalet inte gäller för de aktuella lärarna.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 16

Lagrum : 26 § och 28 § fjärde stycket lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Kommunala sektorn ) : Lärarförbundet & Stockholms stad

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Gudmund Toijer, Margit Strandberg, Björn Qvarnström (f.d. administrative direktören vid Televerket; tillfällig ersättare) och Sune Israelsson. Enhälligt.
Sekreterare : Ewamaria Eriksson

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 6 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En lagerarbetare vid ett företag som med stöd av tillstånd från tullmyndigheten säljer skatte- och tullfria varor till företag och beskickningar påstås ha stulit eller ha försökt stjäla ett antal juiceburkar. Tvist föreligger om lagerarbetaren lagligen kunnat avskedas.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 6

Lagrum : 18 § första stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Handelsanställdas förbund & HAO Tjänsteföretagens Arbetsgivarförbund & Margell Shipping Service Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Gunilla Svahn Lindström (hovrättsassessor; tillfällig ersättare; skiljaktig), Ingemar Källberg, Mats Holmgren, Lars Ahlvarsson, Jörgen Andersson (skiljaktig) och Sune Israelsson (skiljaktig).
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :

1995 ( 6 st. )

Prejudikat : AD 1995 nr 134 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtBeslut ]

|  ]

Sammanfattning :

I mål vid arbetsdomstolen angående ogiltigförklaring av avskedande m.m. är tvistigt huruvida övergång av verksamhet i den mening som avses i 6 b § anställningsskyddslagen har ägt rum. Part har yrkat att till ledning för tvistens prövning förhandsavgörande från EG-domstolen skall inhämtas i vissa närmare angivna frågor rörande tolkningen av det s.k. överlåtelsedirektivet.

Arbetsdomstolen finner att fråga visserligen uppkommer i målen om att tolka överlåtelsedirektivet. Enligt domstolens mening ger dock tidigare domar från EG-domstolen tillräcklig vägledning för bedömningen av de EG-rättsliga tolkningsfrågor som måste lösas för att målen skall kunna avgöras. Yrkandet om inhämtande av förhandsavgörande avslås.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 134

Lagrum : Artikel 177 i Romfördraget

Parter ( Privata sektorn ) : Alliansen & Biltrafikens Arbetsgivareförbund & Linjebuss Sverige Aktiebolag & Ödåkra Buss Aktiebolag & Svenska Kommunalarbetareförbundet & Swebus Sverige Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Ulla Erlandsson, Bo Jangenäs, Peter Ander, Ola Bengtson, Göte Larsson (skiljaktig) och Sune Israelsson (skiljaktig).
Sekreterare : Gertrud Forkman

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 127 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Kammarrätten i Jönköping fattade beslut om att på grund av medelsbrist säga upp samtliga assessorer där. Kammarrätten grundade sitt beslut på att alla assessorer tillhörde en turordningskrets. Beslutet innebar att kammarrätten inte avsåg att samtidigt säga upp några jurister inom den s.k. utbildningskretsen, till vilken man räknade fiskalsaspiranter, fiskaler och adjungerade ledamöter. Innan beslutet om uppsägning har verkställts väcker JUSEK talan hos arbetsdomstolen och yrkar att domstolen skall fastställa att turordningskretsen skall omfatta inte bara kammarrättens assessorer utan även dess adjungerade ledamöter och fiskaler som påbörjat eller avslutat tjänstgöring i länsrätt. Vidare yrkar JUSEK interimistiskt förordnande enligt 15 kap. 3 § rättegångsbalken att kammarrättens beslut om uppsägning av assessorerna tills vidare inte skall få verkställas.

Arbetsdomstolen kommer i sitt beslut fram till att det inte finns något rättsligt stöd för att ta upp yrkandet om interimistiskt förordnande till prövning. Domstolen finner vidare på grundval av de uppgifter som föreligger i målet att det inte kan anses vara av avsevärd betydelse för JUSEK att få sin fastställelsetalan upptagen till prövning. JUSEK:s talan avvisas därför i sin helhet.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 127

Lagrum : 4 kap. 6 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister | 15 kap. 3 § rättegångsbalken (1942:740)

Parter ( Statliga sektorn ) : Jusek & Staten genom Domstolsverket

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Hans Blyme, Ingemar Källberg, Ola Bengtson, Ulf Perbeck, Sune Israelsson och Ulf Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Kaisa Söderberg

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 108 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

I ett företag har inför uppsägningar av anställda på grund av arbetsbrist upprättats en turordningslista. Listan har överlämnats till fackklubbens ordförande för granskning. Denne har därefter i brev lämnat ett för arbetsgivaren positivt besked om granskningen. Arbetsdomstolen finner att ett kollektivavtal därmed har kommit till stånd mellan arbetsgivaren och fackklubben.

Fråga huruvida lokalt träffade kollektivavtal rörande företrädesrätt till återanställning varit förenliga med det mellan SAF och PTK gällande trygghetsavtalet (numera ersatt av omställningsavtalet den 1 september 1994).

Arbetsdomstolen har ansett att inför förestående uppsägningar träffade kollektivavtal om avvikelse från anställningsskyddslagens regler om företrädesrätt till återanställning utgjort en sådan urholkning av arbetstagares rättigheter som måste anses stridande mot lagens grunder och därmed ogiltiga. I domen görs uttalanden rörande föreliggande begränsning i möjligheterna att göra avsteg från semidispositiva lagbestämmelser i eljest tvingande arbetsrättslig lagstiftning.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 108

Lagrum : 23 § andra stycket lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 2 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : HAO Flygbranschens Arbetsgivarförbund & Scanair i likvidation & Tjänstemannaförbundet HTF

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Michaël Koch, Inga Britt Lagerlöf, Torkel Unge, Henrik Sahlin, Sune Israelsson och Lena Moberg-Lindwall (enhetschef i Statstjänstemannaförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Claes-Göran Sundberg

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 50 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

|  ]

Sammanfattning :

En arbetsgivare omplacerade en arbetstagare till nya arbetsuppgifter. Arbetsgivaren hade uppfattningen att arbetstagaren var skyldig att utföra de nya arbetsuppgifterna. I stället för att utföra de nya arbetsuppgifterna lämnade arbetstagaren arbetsplatsen. Fråga om arbetstagaren kunde anses skild från sin anställning genom omplaceringsbeslutet.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 50

Lagrum : 4 § och 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : B.L. & Diskteknik Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Lennart Hörnlund och Sune Israelsson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Gunilla Svahn Lindström

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 16 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida det funnits saklig grund för att säga upp ett par arbetstagare vid ett catering–bolag, vilka lämnat sitt arbete före arbetstidens slut men ändå registrerats för hel arbetstid.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 16

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : HAO Flygbranschens Arbetsgivarförbund & Hotell- och Restauranganställdas Förbund & Stockholm Airline Catering Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Brita Swan, Margit Strandberg, Lennart Hörnlund, Björn Qvarnström, Alf Karlsson och Sune Israelsson. Enhälligt.
Sekreterare : Jan Bergman

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 2 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | | | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Tvistefrågorna i målen är dels om en kommun genom att förändra en yrkeslärares arbetsuppgifter brutit mot § 6 andra stycket i AB 89, dels om kommunen haft saklig grund för att senare säga upp läraren, varvid domstolen prövar om kommunen reellt haft annan grund än arbetsbrist för att säga upp läraren och om kommunen uppfyllt sin omplaceringsskyldighet enligt 7 § andra stycket anställningsskyddslagen, dels om kommunen gjort sig skyldig till turordningsbrott enligt 22 § anställningsskyddslagen, dels slutligen huruvida kommunen avstängt läraren i strid med bestämmelserna i 34 § anställningsskyddslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 2

Lagrum : 7 §, 22 § och 34 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Halmstads kommun & Lärarförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Ulla Erlandsson, Margit Strandberg, Lennart Aspegren, Lennart Grudevall, Jarl Karlsson och Sune Israelsson. Enhälligt.
Sekreterare : Jakob Hedenmo

Dela :

1994 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 1994 nr 88 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En pilot som under årens lopp vid flera tillfällen visat brist på omdöme har ansetts sakna tillräckliga kvalifikationer för återanställning efter uppsägning på grund av arbetsbrist.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 88

Lagrum : 25 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : C-M.K. & Skyways Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Ulf E. Nilsson och Sune Israelsson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 73 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida arbetstagare som har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist haft tillräckliga kvalifikationer för befattning som löneadministratör.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 73

Lagrum : 22 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Broströms Rederi Aktiebolag & Handelstjänstemannaförbundet & Sveriges Redareförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Michaël Koch, Palle Landin, Torkel Unge, Ola Bengtson, Thore Ziethén, Sune Israelsson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Gunilla Svahn Lindström

Dela :

1993 ( 3 st. )

Prejudikat : AD 1993 nr 124 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Frågor om rätt till övertidsersättning och om fel eller försummelse i tjänsten förekommit från arbetstagares sida och i så fall om en varning varit befogad.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 124

Parter ( Privata sektorn ) : Stiftelsen Kricagården & Sveriges Psykologförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Kjerstin Nordborg, Margit Strandberg, Torkel Unge, Elisabet Aust (civilekonom i Svenska Arbetsgivareföreningens Allmänna Arbetsgivarförbund; tillfällig ersättare), Bo Hjern och Sune Israelsson. Enhälligt.
Sekreterare : Jakob Hedenmo

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 105 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida kollektivavtal om turordningen vid uppsägning på grund av arbetsbrist har giltig verkan med avseende på viss arbetstagare. I målet uppkommer fråga huruvida en riksklubb inom SIF:s område vid arbetsgivarens huvudkontor i Stockholm varit behörig arbetstagarorganisation när det gäller visst driftsstället i landsorten.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 105

Lagrum : 22 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Hugin Sweda System Aktiebolag & Svenska Industritjänstemannaförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Ulla Erlandsson, Börje Hårdefelt, Torkel Unge, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Sune Israelsson och Ulf Nilsson.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 104 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Vid prövning av fråga om brott mot anställningsskyddslagens turordningsbestämmelser har arbetsdomstolen funnit att det inte förelåg någon omplaceringssituation och att det därför inte fanns anledning att närmare bedöma arbetstagarens kvalifikationer för det fortsatta arbetet.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 104

Lagrum : 22 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Eksjöhus Aktiebolag & Svenska Industritjänstemannaförbundet & Träindustriförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Christian Tydén och Sune Israelsson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Gunilla Åkerman

Dela :