: : : : :

Arbetsdomstolens domarJon-Erik Eriksson

( 23 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Arbetstagarledamot ]

Jon-Erik Eriksson
Aktivitet som arbetstagarledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
23 st.1996–2001

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 8,7% ( 2 / 23 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 30,4% ( 7 / 23 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 42,9% ( 3 / 7 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstanser ( 7 st. ) : Malmö tingsrätt | Ängelholms tingsrätt | Stockholms tingsrätt | Umeå tingsrätt | Östersunds tingsrätt | Halmstads tingsrätt | Lunds tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 2 st. ( senaste gången 2001-04-11, för 17 år 1 mån 11 dgr sedan )

Jon-Erik Eriksson har dömt refererade avgöranden med :
62 ledamöter ♀ 20 ♂ 42
16 sekreterare ♀ 8 ♂ 8
47 parter
13 ombud ♀ 3 ♂ 10

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Jon-Erik Eriksson
( 4 st. ♀ 1 ♂ 3 vid 5 tillfällen )

Förordnanden i Arbetsdomstolen :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Ersättare för arbetstagarledamot1995-07-012001-06-306 år
Förordnad i sammanlagt 6 år.

Utsedd efter förslag av Sveriges Akademikers Centralorganisation.

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Antal refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Jon-Erik Eriksson som arbetstagarledamot per år sedan 1993

Genomsnittet är 3,8 refererade avgöranden per år.

Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Jon-Erik Eriksson som arbetstagarledamot per år sedan 1993

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Jon-Erik Eriksson som arbetstagarledamot sedan 1993 ( 23 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2001 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 2001 nr 33 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En lagerarbetare, som även är facklig förtroendeman, har avskedats. Till stöd för att avskedandet är lagligen grundat har arbetsgivaren åberopat framför allt att arbetstagaren kört truck på arbetsplatsen sedan arbetsgivaren dragit in hans tillstånd att köra truck där. Fråga om arbetsgivaren genom avskedandet gjort sig skyldig till föreningsrättskränkning och om avskedandet är lagligen grundat.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 33

Lagrum : 8 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Biltema Sweden Aktiebolag & Handelsanställdas förbund

Ombud : Stellan Gärde & Torgny Anderson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Gudrun Persson Härneskog (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Karin Isacsson (skiljaktig), Mats Holmgren (skiljaktig), Göran Söderlöf (skiljaktig), Alf Karlsson (f.d. förhandlingschefen i Statsanställdas Förbund; tillfällig ersättare) och Jon-Erik Eriksson.
Sekreterare : Tommy Larsson

Dela :

Prejudikat : AD 2001 nr 18 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Ett företag i flygbranschen och en facklig organisation träffar en överenskommelse om pension för kabinpersonal. Enligt överenskommelsen har arbetstagare bl.a. rätt till delpension, innebärande att arbetstagaren från 55 års ålder kan arbeta halvtid och uppbära delpension med 65 procent av lönebortfallet. Enligt överenskommelsen har arbetstagare vidare rätt att kvarstå i tjänst under två år efter det att arbetstagaren uppnått den gällande pensionsåldern, 60 år. Fråga huruvida en arbetstagare som haft delpension och som väljer att kvarstå i tjänst vid 60 års ålder enligt överenskommelsen är berättigad till delpension utöver halvtidslönen. I tvisten uppkommer bl.a. fråga om betydelsen av att arbetsgivaren under lång tid efter överenskommelsens tillkomst konsekvent har tillämpat denna i enlighet med den fackliga organisationens inställning.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 18

Parter ( Privata sektorn ) : Scandinavian Airlines System & Tjänstemannaförbundet HTF

Ombud : Cecilia Herm & Margareta Holmberg

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Maj Johansson, Siv Kimbré, Mats Holmgren (skiljaktig), Carl Magnus Pontén (skiljaktig), Sven Kinnander, Jon-Erik Eriksson.
Sekreterare : Karina Hellrup

Dela :

2000 ( 4 st. )

Prejudikat : AD 2000 nr 45 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

En tysk ingenjör som var anställd hos ett tyskt företag hade sedan flera år placering vid ett dotterföretag i Sverige. Sedan arbetsgivaren förklarat att arbetstagarens utlandsuppdrag var avslutat uppkom tvist huruvida arbetsgivaren genom sitt besked hade sagt upp eller omplacerat arbetstagaren under sådana förhållanden att denne blivit berättigad till ekonomiskt och allmänt skadestånd. Fråga bl.a. om tvisten skall bedömas enligt svensk eller tysk rätt.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 45

Lagrum : 1 § och 4 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Hoechst Aktiengesellschaft & S.D.

Ombud : Thorvald Persson & Torbjörn Widemar

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Marianne Jenryd, Siv Kimbré, Peter Ander, Ola Bengtson, Hans Wahlström och Jon-Erik Eriksson. Enhälligt.
Sekreterare : Peter Syrén

Dela :

Prejudikat : AD 2000 nr 35 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare som blivit uppsagd av personliga skäl har kort tid därefter, sedan denna uppsägning återtagits, blivit uppsagd på nytt på grund av arbetsbrist. Fråga om uppsägningarna var sakligt grundade. Beträffande den andra uppsägningen har frågan gällt om även denna uppsägning i själva verket berott på förhållanden som var hänförliga till arbetstagaren personligen, s.k. fingerad arbetsbrist.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 35

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Hansahälsan Aktiebolag & Privatvårdens Arbetsgivarförbund & Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund

Ombud : Jonas Stålnacke & Jonas Stenmo

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Karin Renman, Ingemar Källberg, Anders Sandgren, Göran Söderlöf, Gunnar Ericson och Jon-Erik Eriksson. Enhälligt.
Sekreterare : Gudrun Persson Härneskog

Dela :

Prejudikat : AD 2000 nr 31 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat saklig grund i form av arbetsbrist för uppsägning av en arbetstagare, som enligt arbetsgivaren också var ansvarig för det dåliga ekonomiska resultat som medfört att det uppkommit vad som typiskt sett är en sådan situation där uppsägning på grund av arbetsbrist måste godtas.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 31

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Biltrafikens Arbetsgivareförbund & Tjänstemannaförbundet HTF & TransportkonsultenGruppen TKG Aktiebolag

Ombud : Björn Egerlund & Göran Thalén & Lars Åström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Charlotte Abrahamsson, Christer Måhl, Peter Ander, Gun Lombach, Ninel Jansson och Jon-Erik Eriksson. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Forssman

Dela :

Prejudikat : AD 2000 nr 14 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat laglig grund för avskedande av en polisman som bl.a. dömts för brott mot tystnadsplikt.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 14

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Statliga sektorn ) : J.H. & Staten genom Rikspolisstyrelsen

Ombud : Eva Lindahl & Lars Hartzell

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Charlotte Abrahamsson, Johnny Sköldvall (f.d. föredraganden i Riksdagens Arbetsmarknadsutskott; tillfällig ersättare), Mats Holmgren, Göran Söderlöf, Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Jon-Erik Eriksson. Enhälligt.
Sekreterare : Christian von Szalay

Dela :

1999 ( 7 st. )

Prejudikat : AD 1999 nr 96 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en universitetslektor som enligt arbetsgivaren brustit i sina åligganden inom forskning, undervisning och administrativt arbete. Även fråga om avstängning skett i strid mot anställningsskyddslagens regler.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 96

Lagrum : 7 § och 34 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Linköpings universitet & Statstjänstemannaförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Anna Middelman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Olle Claesson (f.d. avdelningsdirektören i Arbetsmarknadsstyrelsen; tillfällig ersättare), Anders Sandgren, Ola Bengtson, Maud Jansson och Jon-Erik Eriksson. Enhälligt.
Sekreterare : Cecilia Klerbro

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 89 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om ett kollektivavtal om arbetstid m.m. äger tillämplighet på visst arbete som i huvudsak utförs utomlands av anställda inom Försvarsmakten. Arbetsdomstolen, som konstaterar att saken inte uttryckligt reglerats i kollektivavtalet och att gemensam partsavsikt saknas, finner – bl.a. mot bakgrund av arten och omfattningen av den internationella verksamhet inom vilket arbetet bedrivs – kollektivavtalet inte vara tillämpligt.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 89

Parter ( Statliga sektorn ) : Officersförbundet & Staten genom Försvarsmakten

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Hans Blyme, Karin Isacsson, Ola Bengtson, Lena Tell, Jon-Erik Eriksson och Lars E. Rabenius. Enhälligt.
Sekreterare : Christian von Szalay

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 69 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En polisinspektör har tilldelats varning för att han underlåtit att vidta åtgärder för att verkställa ett beslut från Statens invandrarverk om att en förvarstagen utlänning omedelbart skulle friges. Fråga om felet var att anse som ringa eller ej.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 69

Lagrum : 14 och 15 §§ lagen (1994:260) om offentlig anställning

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Rikspolisstyrelsen & Svenska Polisförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Dag Ekman, Palle Landin, Carl Magnus Pontén, Tage Persson, Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Jon-Erik Eriksson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Gudrun Persson Härneskog

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 49 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en arbetstagare som enligt arbetsgivaren på ett otillbörligt sätt utnyttjat arbetsgivarens arbetsredskap, en dator. Arbetstagaren har installerat Internet i datorn och använt denna för att upprätta och bearbeta privata dokument och för att skicka privat e-post.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 49

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : PRO Hallandsdistriktet & Tjänstemannaförbundet HTF

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Hans Blyme, Ingemar Källberg, Mats Holmgren, Lennart Grudevall (förre direktören i Svenska Kommunförbundet; tillfällig ersättare), Göte Larsson (f.d. bitr. förbundsordföranden i Svenska Metallindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Jon-Erik Eriksson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Cecilia Klerbro

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 16 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En undersköterska på ett kommunalt servicehem för äldre människor tillgrep från en av de boende en väska som innehöll drygt 20 000 kr i kontanter. Med anledning därav dömdes hon senare för snatteri och olovligt förfogande. Fråga om det har förelegat laga grund för avskedande. I Arbetsdomstolen görs gällande att undersköterskan har begått gärningen under inflytande av ett läkemedelsberoende av sjukdomskaraktär.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 16

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Älvdalens kommun & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Erik Lempert, Christer Måhl, Björn Müntzing, Ola Bengtson, Anders Tiderman och Jon-Erik Eriksson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Jonas Alberg

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 9 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetstagare blivit avskedad från sin anställning eller självmant lämnat den.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 9

Lagrum : 4 §, 18 § och 38 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : BR-Legetøj A/S Danmark Filial Sverige & Handelsanställdas förbund & Sveriges Handelsarbetsgivare

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Karin Renman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Christer Måhl, Leif Haglund, Inger Mattsson Kasserud, Jörgen Andersson och Jon-Erik Eriksson. Enhälligt.
Sekreterare : Jan Lindblad

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 5 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en person blivit anställd i första hand genom uttryckligt avtal och i andra hand genom s.k. konkludent handlande från arbetsgivarens sida. Arbetsdomstolen finner inte att ett anställningsförhållande har uppkommit.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 5

Lagrum : 4 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : SEKO – Facket för Service och Kommunikation & Staten genom Riksskatteverket

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Karin Renman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Christer Måhl, Peter Ander, Göran Söderlöf, Staffan Holmertz och Jon-Erik Eriksson. Enhälligt.
Sekreterare : Jan Lindblad

Dela :

1998 ( 6 st. )

Prejudikat : AD 1998 nr 103 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Enligt en bestämmelse i det kommunala pensionsavtalet kan arbetsgivaren för särskilt fall efter överenskommelse med arbetstagaren besluta att utge garantipension till arbetstagaren. Sedan det uppstått tvist huruvida ett antal kommunalt anställda lärare blivit berättigade till garantipension enligt denna bestämmelse väcker arbetstagarnas organisationer talan i arbetsdomstolen. Kommunen gör därvid invändning om rättegångshinder med hänvisning till att tvister om tolkning och tillämpning av pensionsavtalets bestämmelser enligt avtalet skall avgöras av en särskild skiljenämnd. I målet uppkommer följande frågor:

a) utgör den aktuella tvisten en sådan tvist om tolkning och tillämpning av pensionsavtalet som skall avgöras av skiljenämnden?

b) är kommunen på grund av bestämmelserna i 4 kap. 7 § arbetstvistlagen förhindrad att i rättegången åberopa skiljeklausulen?

c) har kommunen vid central förhandling i tvisten avstått från rätten att åberopa skiljeklausulen för den händelse talan väcks vid domstol?

d) är en tillämpning i detta fall av pensionsavtalets skiljeklausul att anse som oskälig enligt 36 § avtalslagen?

e) skall tvisten återförvisas till förnyade tvisteförhandlingar mellan parterna?

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 103

Lagrum : 4 kap. 7 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister | 36 § avtalslagen (1915:218)

Parter ( Kommunala sektorn ) : Lärarförbundet & Lärarnas Riksförbund & Trollhättans kommun

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Brita Swan, Johnny Sköldvall (f.d. föredraganden i Riksdagens Arbetsmarknadsutskott; tillfällig ersättare), Inger Mattsson Kasserud, Ola Bengtson, Sune Israelsson och Jon-Erik Eriksson. Enhälligt.
Sekreterare : Håkan R:son Matz

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 94 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Två fotografer vid Västgöta-Tidningar AB har sagts upp på grund av arbetsbrist. Fråga om dessa hade tillräckliga kvalifikationer för fortsatt arbete som allmänreportrar. Vid bedömningen av fotografernas kvalifikationer har arbetsdomstolen utgått från de kvalifikationskrav för arbetena som allmänreportrar som gällde vid den tidpunkt då fotograferna sades upp från sina anställningar och omplaceringsfrågan aktualiserades.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 94

Lagrum : 22 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Journalistförbundet & Svenska Tidningsutgivareföreningen & Västgöta-Tidningar Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Gudmund Toijer, Karin Isacsson, Mats Holmgren, Lotta Kärger (förhandlaren i Svenska Kommunförbundet; tillfällig ersättare), Thore Ziethén (f.d. ombudsmannen i Svenska Byggnadsarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Jon-Erik Eriksson. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 80 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Tre arbetstagare A, B och C lämnade sina anställningar hos ett företag D, som bedrev personaluthyrning. De bildade ett aktiebolag och inledde verksamhet i konkurrens med D. I mål om skadestånd på grund av denna verksamhet uppkommer i huvudsak följande frågor:

1) Bedrev A, B och C den konkurrerande verksamheten under bestående anställningar med åsidosättande av lojalitetsplikt gentemot D?

2) Bedrevs den konkurrerande verksamheten genom utnyttjande av D:s företagshemligheter?

3) Vilka skadeståndsbestämmelser är tillämpliga?

4) Vilken skada uppkom hos D?

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 80

Lagrum : 1 kap. 1 § och 4 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207) | 38 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 7 § och 8 § lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter | 54 § och 61 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : First Famberg Invest Aktiebolag (tidigare First Reserve FIR Aktiebolag) & M.H. & Modano Aktiebolag (tidigare Rekryteringsaktiebolaget Vitalitet Partner) & P.L. & P.S.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Brita Swan, Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson, Gun Lombach, Göte Larsson och Jon-Erik Eriksson. Enhälligt.
Sekreterare : Lise Donovan (tidigare Elise-Marie Johansson)

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 61 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Sedan en arbetstagare sagts upp uppkommer tvist om hans skyldighet att utföra visst arbete under uppsägningstiden. Arbetstagarens fackliga organisation uttalar med hänvisning till 34 § medbestämmandelagen att arbetstagaren enligt organisationens mening inte är skyldig att utföra arbetet. Samtidigt förklarar organisationen att den inte har för avsikt att företräda sin medlem i ärendet vid förhandlingar med arbetsgivaren. Skall i denna situation organisationens mening i tvistefrågan gälla?

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 61

Lagrum : 34 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : R.M. & Sveriges Fastighetsägare Umeå Service Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Carina Gunnarsson, Margit Strandberg, Olof Nordenfelt, Lennart Grudevall (förre direktören i Svenska Kommunförbundet; tillfällig ersättare), Jörgen Andersson och Jon-Erik Eriksson. Enhälligt.
Sekreterare : Gudrun Persson Härneskog

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 33 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om schemaläggning för journalister vid en dagstidning. Ett lokalt kollektivavtal om arbetstiden har upphört efter uppsägning. Föreligger efterverkan? Har arbetstagarorganisationen lagt tolkningsföreträde utan fog?

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 33

Lagrum : 34 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 4 kap. 7 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Journalistförbundet & Svenska Tidningsutgivareföreningen

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Lars Dirke, Karin Isacsson, Ulf E. Nilsson, Kerstin Brodowsky, Jon-Erik Eriksson och Magnus Neuberg. Enhälligt.
Sekreterare : Catharina Nordlander

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 7 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om avskedande av präst som gjort sig skyldig till misshandel och ofredande av sin hustru (jfr arbetsdomstolens domar 1994 nr 52 och 1995 nr 7).

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 7

Lagrum : 35 kap. 20 § kyrkolagen (1992:300)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Domkapitlet i Härnösands stift & J.L.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Ola Bengtson och Jon-Erik Eriksson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Björn Malmqvist

Dela :

1997 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 1997 nr 150 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om ett sammanträffande mellan företrädare för en arbetsgivare och en arbetstagarorganisation, som tillkommit sedan arbetsgivaren sagt upp en medlem i organisationen, utgjort en sådan förhandling rörande tvistefrågan som enligt 41 § anställningsskyddslagen utgör utgångspunkt för beräkning av fristen för talans väckande.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 150

Lagrum : 41 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Grafiska Broschyrbolaget i Halmstad Aktiebolag & T.J.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Dag Ekman, Margit Strandberg, Mats Holmgren, Lars Ahlvarsson, Göte Larsson och Jon-Erik Eriksson. Enhälligt.
Sekreterare : Anna Middelman

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 132 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

|  ]

Sammanfattning :

Arbetstagarens fackliga organisation påkallade förhandling i frågan om skadestånd på grund av att dennes företrädesrätt till återanställning blivit åsidosatt. Arbetstagaren väckte senare talan under påstående att han blivit uppsagd från sin anställning utan att saklig grund härför har förelegat. Arbetsdomstolen finner att arbetstagaren inte genom vad som förekom vid förhandlingen kan anses ha underrättat arbetsgivaren om sitt anspråk. Talan har därför gått förlorad.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 132

Lagrum : 41 § och 42 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : A.R. & Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds Universitet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Mats Holmgren och Jon-Erik Eriksson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :

1996 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 1996 nr 77 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat laga skäl enligt anställningsskyddslagen för uppsägning och avskedande av en föreståndare vid en förskola.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 77

Lagrum : 7 § och 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Ballongens Montessoriförskola ekonomisk förening & Kooperationens Förhandlingsorganisation & Lärarförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Susanne Sjöblom (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson, Bengt Huldt, Sune Israelsson och Jon-Erik Eriksson. Enhälligt.
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 55 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en kommun haft giltig grund för att avskeda en lärare under påstående att denne har sexuellt trakasserat kvinnliga elever.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 55

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Bollnäs kommun & Lärarförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Marianne Jenryd (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Palle Landin, Mats Holmgren, Tage Persson, Roger Sjöstrand (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Jon-Erik Eriksson. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :