Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar:

Årsarkiv:

Arbetsdomstolens domar 2011

( 55 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan » Gå direkt till listan )

Antal refererade avgöranden per år sedan 1993

Genomsnitt : 55 st. per år
Klicka på diagrammet för att ändra storlek

Andel avgöranden med skiljaktig mening 2011 : 14,5% ( 8 / 55 st. )

Andel avgöranden med skiljaktig mening per år sedan 1993

Genomsnitt : 17,3%
Klicka på diagrammet för att ändra storlek

Andel avgöranden med tillfälliga ersättare 2011 : 61,8% ( 34 / 55 st. )

Andel avgöranden med tillfällig ersättare per år sedan 1993

Genomsnitt : 49,1%
Klicka på diagrammet för att ändra storlek

Andel överklagade mål 2011 : 12,7% ( 7 / 55 st. )

Andel överklagade mål per år sedan 1993

Genomsnitt : 23,1%
Klicka på diagrammet för att ändra storlek

Ändringsfrekvens 2011 : 85,7% ( 6 / 7 st. )

 

Ändringsfrekvens per år sedan 1993

Genomsnitt : 55,5%
Klicka på diagrammet för att ändra storlek

Genomsnittlig andel kvinnliga ledamöter 2011 : 46,3%

Andel kvinnliga ledamöter per år sedan 1993

Genomsnitt : 35,9%
Klicka på diagrammet för att ändra storlek

Andel avgöranden med kvinnlig majoritet 2011 : 43,6% ( 24 / 56 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden sedan 1993 : 22,2%

Antal enkönade sammansättningar 2011 : Bara män : 2 st. | Bara kvinnor : 0 st.

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande 2011 : 9 st.

Antal ogiltigförklaringar per år sedan 1993

Genomsnitt : 4,5 st.
Klicka på diagrammet för att ändra storlek

Högsta belopp utdömt för rättegångskostnader 2011 : 1 065 233 kr (i AD 2011 nr 83)

Utdömda rättegångskostnader i alla direktstämda mål 2011 totalt : 9 518 084 kr

Utdömda rättegångskostnader per refererat avgörande 2011 : 237 952 kr | Median : 205 291 kr

Avser bara direktstämda mål. Alla belopp är i dagens penningvärde.

Underinstanser 2011 :

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Ordföranden i Arbetsdomstolen 2011 ( 5 st.  3  2  ) (antal refererade avgöranden)
Ledamöter i Arbetsdomstolen 2011
90 st.
39  (43%)
51  (57%)
Vice ordföranden
16 st.
(35%)
(65%)
”Tredje män”
8 st.
(31%)
(69%)
Arbetsgivarledamöter
27 st.
10  (34%)
17  (66%)
Arbetstagarledamöter
34 st.
17  (59%)
17  (41%)
Ordinarie ledamöter
25 st.
12  (48%)
13  (52%)
Tillfälliga ersättare
15 st.
(48%)
(52%)
Skiljaktiga ledamöter
10 st.
(36%)
(64%)
Sekreterare i Arbetsdomstolen 2011
11 st.
(44%)
(56%)
Parter i Arbetsdomstolen 2011
121 st.
Privata sektorn : 45 avgöranden ( 82% )
Kommunala sektorn : 6 avgöranden ( 11% )
Statliga sektorn : 4 avgöranden ( 7% )
Ombud i Arbetsdomstolen 2011
102 st.
41  (29%)
61  (44%.)

» Förarbeten om arbetsrätt 2011 ( 9 st. )

Arbetsrättslig litteratur 2011 ( 64 st. )

Niklas Bruun, Employees’ participation rights and business restructuring i European Labour Law Journal 2011 s. 27–47

Erik Werlauff och Peer Schaumburg-Müller, Udlicitering og medarbejdere – Ret og pligt i forhold til lønmodtagerne ved offentlig udlicitering og privat outsourcing, 2011

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anteckningar :
T.o.m. 4:e uppl. av Erik Werlauff ensam.

Catharina Calleman, Arbetskraftsmigration, arbetsgivarmakt och mänskliga rättigheter i Utblick och inblick – Vänbok till Claes Sandgren (red. Tom Madell, Per Bergling, Örjan Edström och Jan Rosén), 2011, s. 119–137

Förlag : Iustus, Uppsala.

Anteckningar :
Också publicerad i Juridicums årsbok 2011–2013, Örebro universitet, 2014.

Catharina Calleman, Uppsägningar på grund av arbetsbrist i den ekonomiska krisen i Rätten i den ekonomiska krisen (red. Catharina Calleman), 2011, s. 163–190

Förlag : Iustus, Uppsala.

Nicolay Skarning, Sykefravær – Nye arbeidsoppgaver, omplassering eller oppsigelse, 2011

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Martina Slorach, Stefan Flemström, Håkan Gabinus Göransson och Ingemar Hamskär, Rätten att slå larm – En handbok om yttrandefriheten på jobbet – Råd för whistleblowers, 2011

Förlag : TCO, Stockholm.

Niklas Bruun och Jari Hellsten, The Finnish Supreme Court recognizes the impact of European Court of Human Rights case-law on national strike law i Transfer: European Review of Labour and Research 2011 s. 577–580

Sören Öman, Övergång av koncernbolag utan anställda – De anställda i koncernens arbetsgivarbolag följer med i Blendow Lexnova 2011

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : EU-domstolens dom den 21 oktober 2010 i mål C-242/09 (Albron).
Expertkommentar för januari 2011.

Annamaria Westregård, Partiell ”sjuknärvaro” – ett nytt fenomen i arbetslivet i Festskrift till Boel Flodgren (red. Eva Lindell-Frantz, Krister Moberg, Birgitta Nyström och Katarina Olsson), 2011, s. 443–458

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Andreas van den Heuvel, Bemanningsdirektivet -:EF-direktivet om arbeidsleie, fremvekst, regler og konsekvenser for nasjonal rett i Arbeidsrett og arbeidsliv 2011 s. 155–286

Sören Öman, Alkoholkontroll och personuppgiftslagen i Blendow Lexnova 2011

Anteckningar :
Expertkommentar för februari 2011.

Kia Dollerschell, Bortvisning, 2011

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anmäld av :
Ole Hasselbalch i UfR B 2011 s. 311.

Maren Elvestad, Ytringsfrihet og lojalitetsplikt i arbeidsforhold i Arbeidsrett 2011 s. 130–142

Laura Carlson, Att förvandla en rättighet till en skyldighet – Rörelsefriheten och kravet på ”lämpligt arbete” i Europarättslig tidskrift 2011 s. 285–295

Alexander Næss Skjønberg, Tariffavtalers virkning for utenforstående arbeidstakere i Arbeidsrett 2011 s. 1–80

Sören Öman, Nya rättsfall om konkurrensklausuler i Blendow Lexnova 2011

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2010 nr 27 och AD 2010 nr 53.
Expertkommentar för mars 2011.

Olav Molven och Gorm Are Grammeltvedt, Helsepersonellets varslingsplikt etter helsepersonelloven § 17 i Arbeidsrett 2011 s. 91–119

Sören Öman, Yttrandefrihet och arbetssökande hos myndigheter i Blendow Lexnova 2011

Anteckningar :
Expertkommentar för maj 2011.

Ole Hasselbalch, Foreningsret, fjärde upplagan 2011

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anmäld av :
Carl Hemström i TfR 1985 s. 171–176 (1:a uppl.).
Eigil Lego Andersen i UfR B 2012 s. 179–180 (4:e uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1983, 2:a uppl. 1992, 3:e uppl. 2001.

Sören Öman, Polisers bisyssla som fritidspolitiker i Blendow Lexnova 2011

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2011 nr 83.
Expertkommentar för december 2011.

Stellan Gärde, Arbetsrättslig modell för skydd för whistleblowers i Utblick och inblick – Vänbok till Claes Sandgren (red. Tom Madell, Per Bergling, Örjan Edström och Jan Rosén), 2011

Förlag : Iustus, Uppsala.

Maria Ventegodt Liisberg, Disability and Employment – A Contemporary Disability Human Rights Approach Applied to Danish, Swedish and EU Law and Policy [ School of Human Rights Research series Vol. 43 ], 2011

Förlag : Intersentia, Cambridge.

Gudrun Holgersen, ”Er det virkelig ikke lov å spørre om graviditet?” i Festskrift till Lotta Vahlne Westerhäll (red. Thomas Erhag, Titti Mattsson och Therese Bäckman), 2011, s. 115–140

Förlag : Santérus, Stockholm.

Sören Öman, Ett nytt kollektivavtal vid en verksamhetsövergång får inte ge en påtaglig lönesänkning i Blendow Lexnova 2011

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : EU-domstolens dom den 6 september 2011 i mål C-108/10 (Scattolon).
Expertkommentar för december 2011.

Niklas Bruun, Jonas Malmberg och Erik Sjödin, The Future of EU Company Law and Employee Involvement i European Journal of Social Law (EJSL) 2011 nr 3 s. 207–214

Förlag : Die Keure.

Niklas Bruun och Jonas Malmberg, Lex Laval – Collective Actions and Posted Work in Sweden i Labour Law between Change and Tradition – Liber Amicorum Antoine Jacobs (red. Roger Blanpain och Frank Hendrickx), 2011, s. 21–34

Förlag : Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn.

Reinhold Fahlbeck, Bed och arbeta – Om religionsfrihet i arbetsliv och skola, 2011

Förlag : Liber, Malmö.

Anmäld av :
Emma Svensson i EU & arbetsrätt 2011 nr 4 s. 8.

Sören Öman, Vad är lagligt – En arbetsrättslig vägledning om sexköp och porrkonsumtion i samband med statlig tjänst, 2011

Förlag : Kompetensrådet för utveckling i staten (krus), Stockholm.

Martin Gräs Lind, Whistleblowing i kontekst i Juristen 2011 s. 317–328

Stein Evju och Joakim Augeli Karlsen, Tarifflike vilkår som EØS-rettslig restriksjon – ILO-konvensjon nr. 94 og tjenestefriheten i EU/EØS i Arbeidsrett og arbeidsliv 2011 s. 1–128

Staffan Ingmanson, Förbudet mot åldersdiskriminering i EU-domstolens praxis i Europarättslig tidskrift 2011 s. 229–246

Stein Evju, Plassoppsigelse og fagforeningsbegrep – Arbeidsretten på nye stier? i Arbeidsrett og arbeidsliv 2011 s. 311–325

Stein Evju, ”Almengjøring” uten almen gyldighet – men legio problemer i Arbeidsrett og arbeidsliv 2011 s. 129–139

Stein Evju, Oppsigelsesfrister, (u)fravikelighet og bindingstid i Arbeidsrett 2011 s. 81–89

Stein Evju, Utviklingstrekk i den individuelle arbeidsretten i Arbeidsrett 2011 s. 143–163

Stein Evju, Virksomhetsoverdragelse og rett til å fortsette i stilling i Arbeidsrett 2011 s. 164–169

Stein Evju, The Right to Collective Action under the European Social Charter i European Labour Law Journal 2011 s. 196–224

Maria Steinberg, Är arbetsmiljölagen sexistisk? i Perspektiv på kvinnors hälsa i arbetslivet (red. Hélène Sandmark), 2011, s. 221–254

Förlag : Studentlitteratur, Lund.

Ruth Nielsen, Arbejdsret for revisorer, andra upplagan 2011

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anteckningar :
1:a uppl. 2007.

Peter Blume och Jens Kristiansen, Persondataret i ansættelseforhold, 2011

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Jens Schovsbo, Anmälan av Harald Irgens-Jensen, Bedriftens hemmelighet – og rettighet? – immaterialrett, kontraktsrett og konkurranserett møtes, 2010 i Lov og Rett 2011 s. 503–506

Anmälan av :
Harald Irgens-Jensen, Bedriftens hemmelighet – og rettighet? – immaterialrett, kontraktsrett og konkurranserett møtes, 2010.

Jan O. Berg, På spaning efter en svensk modell – Idéer och vägval i arbetsgivarpolitiken 1897–1909, 2011

Peter Blume, Indhentelse af oplysninger om jobansøger : Højesteretsdom af 27. maj 2011 (U 2011.2343 H) i Juristen 2011 s. 239–244

Carin Ulander-Wänman, Utvecklingsavtalets normer – en utgångspunkt för arbetstagarnas livslånga lärande i Utblick och inblick – Vänbok till Claes Sandgren (red. Tom Madell, Per Bergling, Örjan Edström och Jan Rosén), 2011, s. 447–461

Förlag : Iustus, Uppsala.

Jonas Malmberg, Regulating Posted Work – Before and After the Laval Quartet i Labour Law – Fundamental Rights and Social Europe [ Swedish studies in European law Vol. 4 ] (red. Mia Rönnmar), 2011, s. 77–78

Förlag : Hart, Oxford.

Kerstin Ahlberg och Niklas Bruun, Public Procurement and Labour Law – Friends or Foes? i Labour Law – Fundamental Rights and Social Europe (red. Mia Rönnmar), 2011, s. 89–112

Förlag : Hart, Oxford.

Kerstin Ahlberg och Niklas Bruun, Kära vänner på Konkurrensverket – Öppet brev om utstationeringsdirektivet i Lag & Avtal 2011 nr 11 s. 38

Lars Nyberg, Kollektivavtalen och EU – En spännande facklig historia, 2011

Förlag : LO, Stockholm.

Kristina Ahlström, Offentlighet och sekretss inom personalområdet, 2011

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Tore Sigeman, Behövs begreppet obligationsrätt? – Reflektioner vid en boks hundraårsjubileum i Festskrift till Boel Flodgren (red. Eva Lindell-Frantz, Krister Moberg, Birgitta Nyström och Katarina Olsson), 2011, s. 377–391

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Jonas Malmberg, Avstående av konkurrensförbud i anställningsförhållanden i Utblick och inblick – Vänbok till Claes Sandgren (red. Tom Madell, Per Bergling, Örjan Edström och Jan Rosén), 2011, s. 359–364

Förlag : Iustus, Uppsala.

Johan Boucht, Det straff- och disciplinrättsliga ansvaret för Skatteverkets tjänstemän vid felaktig eller bristande ärendehandläggning i Skattetjänstemännens tjänstemannaansvar, 2011, s. 69–100

Förlag : Instiutet Skatter & Rättssäkerhet.

Stein Evju, Implementing EU Law on Services: National Diversity and the Human Rights Dilemma i Arbeidsrett og arbeidsliv 2011 s. 287–309

Jonas Malmberg, Arbetsrätten efter EU-inträdet i SvJT 2011 s. 430–439

Hans Jørgen Bender, Retten til å utføre arbeid i oppsigelsestiden i Arbeidsrett 2011 s. 120–129

Sören Öman, Nytt kollektivavtal vid verksamhetsövergång får inte ge påtaglig lönesänkning i EU & arbetsrätt 2011 nr 3 s. 5

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : EU-domstolens dom den 6 september 2011 i mål C-108/10 (Scattolon).

Bjørn Eriksen, Saksbehandlingsregler ved oppsigelse og avskjed, 2011

Förlag : Gyldendal, Oslo.

Sanna Wolk, Reward for employees’ inventions – a comparative study i CIPA Journal 2011 s. 352–445

Carl Hemström, Organisationernas rättsliga ställning – Om ekonomiska och ideella föreningar, åttonde upplagan 2011

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 1979, 2:a uppl. 1982, 3:e uppl. 1987, 4:e uppl. 1988, 5:e uppl. 1996, 6:e uppl. 2000, 7:e uppl. 2007.

Örjan Edström, Bemanningsarbete – både flexibelt och tryggt? i Utblick och inblick – Vänbok till Claes Sandgren (red. Tom Madell, Per Bergling, Örjan Edström och Jan Rosén), 2011, s. 153–166

Förlag : Iustus, Uppsala.

Sanna Wolk, Remuneration of Employee Inventors – Is There a Common European Ground? – A Comparison of National Laws on Compensation of Inventors in Germany, France, Spain, Sweden and the United Kingdom i International Review of Intellectual Property and Competition Law (IIC) 2011 s. 272–298

Jakob Söderman, Åldersdiskriminering i Förhandlingarna vid det 39:e nordiska juristmötet i Stockholm 18–19 augusti 2011, 2011, s. 167–176

Susanne Fransson, Jag har en plan – om regelförenkling och lagstiftning i Festskrift till Lotta Vahlne Westerhäll (red. Thomas Erhag, Titti Mattsson och Therese Bäckman), 2011, s. 103–114

Förlag : Santérus, Stockholm.

Mette Borchgrevink, Om avgrensing av arbeidsgivers styringsrett på grunn av arbeidstakers personvern – En gjennomgang av norsk rettspraksis [ Complex Vol. 5 ], 2011

Förlag : Senter for rettsinformatikk, Oslo.

Anmäld av :
Christine Lie Ulrichsen i Arbeidsrett og arbeidsliv 2012 s. 365–366.

Anteckningar :
Complex 5/11.

Ovanstående är bara referenser. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext. » Länk till Sören Ömans skrifter

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2011 ( 55 st. )

Prejudikat med Sören Öman : AD 2011 nr 95 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagarorganisation har varslat om stridsåtgärd mot dels en utländsk ägare till ett fartyg, dels ett utländskt bolag som sköter bemanningen av fartyget. Arbetstagarorganisationen är inte bunden av kollektivavtal i förhållande till vare sig ägarbolaget eller bemanningsbolaget. Med anledning av en fredspliktsinvändning från arbetsgivarsidan yrkar arbetstagarorganisationen interimistisk prövning av den varslade stridsåtgärdens tillåtlighet. Även fråga om sympatiåtgärder från en annan arbetstagarorganisation.

» Läs hela rättsfallet AD 2011 nr 95

Lagrum : 41 § och 42 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 2 kap. 17 § regeringsformen (1974:152) | Artikel 4 och artikel 9 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 864/2007 av den 11 juli 2007 om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II) | Artikel 11 europeiska konventionen den 4 november 1950 angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (1994:1219)

Parter ( Privata sektorn ) : Facket för Service och Kommunikation (SEKO) & Imperial RoRo Ltd & Ledarna & OSM Crew Management Inc

Ombud : Jonas Lindblad & Per-Olov Sköld & Stellan Gärde

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Karin Renman, Sören Öman, Inga Jerkeman, Lars-Erik Tour (f.d. juristen i Grafiska Företagens Förbund; tillfällig ersättare), Anders Hagman, Stina Nilsen (f.d. ombudsmannen i Industrifacket Metall; tillfällig ersättare) och Bengt G. Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Björn Länsisyrjä

Dela :

Prejudikat : AD 2011 nr 94 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare har avskedats från sin anställning hos ett bolag. Fråga om bolaget hade laga grund för avskedandet eller om det i vart fall förelåg saklig grund för en uppsägning av personliga skäl. Även fråga om anställningen ändå skulle ha upphört på grund av en påstådd överenskommelse mellan bolaget, arbetstagaren och arbetstagarens fackliga organisation, eller i alla händelser till följd av arbetsbrist hos bolaget.

» Läs hela rättsfallet AD 2011 nr 94

Lagrum : 7 § och 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Toolmarket i Sverige AB & Unionen

Ombud : Bengt Isman & Roland Bergkvist

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Marianne Lishajko (justitiesekreteraren i Högsta domstolen; tillfällig ersättare), Christer Måhl, Kerstin Brodowsky, Anders Hagman, Lasse Thörn och Bengt G. Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Sofia Andersson

Dela :

Prejudikat : AD 2011 nr 93 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

I tvist om lön m.m. har uppkommit bl.a. följande frågor.

a) Har kraven på lön m.m. preskriberats avseende viss tid?

b) Har ob–ersättning innefattats i den mellan arbetsgivaren och arbetstagarna avtalade månadslönen?

c) Har en sådan överenskommelse i så fall varit ogiltig såsom stridande mot kollektivavtalet (frågan ej prövad)?

d) Har det vid helg-, tvåskifts- och nattarbete förekommit raster för vilka ob–ersättning inte ska betalas?

» Läs hela rättsfallet AD 2011 nr 93

Parter ( Privata sektorn ) : Industrifacket Metall & Modulpac Aktiebolag & Svensk Industriförening

Ombud : Bengt Isman & Bo Villner

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Dag Ekman, Inga Jerkeman, Kerstin Brodowsky, Lars Josefsson, Maria Hansson och Lennart Olovsson (f.d. utredaren i Svenska Pappersindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Pontus Bromander (tidigare Woxner)

Dela :

Prejudikat : AD 2011 nr 92 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Ett avtal mellan en arbetstagare och dennes arbetsgivare om att arbetstagarens anställning mot viss ersättning skulle upphöra har förklarats ogiltigt med stöd av 30 § avtalslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 2011 nr 92

Lagrum : 30 § avtalslagen (1915:218)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : C.C. & Stockholm Business Region AB

Ombud : Gunnar Bergström & Toivo Öhman

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Inger Andersson, Mårten Holmström, Claes Frankhammar, Rigmor von Zweigbergk, Birgitta Widén (f.d. förbundssekreteraren i Industrifacket Metall; tillfällig ersättare) och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Pontus Bromander (tidigare Woxner)

Dela :

Prejudikat : AD 2011 nr 90 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare har avskedats från sin anställning som stormarknadschef på en livsmedelsbutik. Som grund för avskedandet har åberopats att han delat ut presentkort till sin personal på sådant sätt att det varit i strid med arbetsgivarens regelverk och lag. Tvist har uppkommit om avskedandet varit lagligen grundat.

» Läs hela rättsfallet AD 2011 nr 90

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | Skattebrottslagen (1971:69)

Parter ( Privata sektorn ) : Arbetsgivarföreningen KFO & Coop Butiker & Stormarknader AB & Kooperativa Tjänstemännens Förbund inom Ledarna

Ombud : Andreas Olsson & Sven Rosqvist

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Karin Renman, Lars Dirke, Kurt Eriksson, Charlott Richardson, Håkan Torngren, Sten-Ove Niklasson och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Björn Länsisyrjä

Dela :

Prejudikat : AD 2011 nr 88 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Ett flygbolag och tre pilotföreningar har den 18 december 2008 träffat en överenskommelse om hur övertaligheten av piloter ska hanteras under en viss period. Tvisten gäller frågan om flygbolaget, i samband med uppsägningar av piloter under hösten 2009, har följt överenskommelsen.

» Läs hela rättsfallet AD 2011 nr 88

Parter ( Privata sektorn ) : Dansk Pilotforening & Norske SAS-Flygeres Forening & Scandinavian Airlines System & Svensk Pilotförening & Svenska FlygBranschen

Ombud : Eva Glückman & Pia Schöldström & Tom Johansson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Lars Johan Eklund, Christer Måhl, Charlott Richardson, Lars-Erik Tour (f.d. juristen i Grafiska Företagens Förbund; tillfällig ersättare), Bo Almgren och Margareta Öhberg. Enhälligt.
Sekreterare : Charlotte Svanström

Dela :

Prejudikat : AD 2011 nr 84 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat skäl för avskedande av en verksamhetschef hos en ideell förening. Även fråga om arbetstagaren haft en företagsledande eller därmed jämförlig ställning.

» Läs hela rättsfallet AD 2011 nr 84

Lagrum : 1 § och 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Fritidsföreningen Nobba Brass & Nubbe & IDEA – Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer & Unionen

Ombud : Anders Elmér & Ola Lo Olsson & Thomas Wallén

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Ulla Erlandsson, Berndt Molin, Bengt Huldt, Inger Mattsson Kasserud, Ella Niia och Lars P Merkel. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 2011 nr 83 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om tre polisinspektörers uppdrag som ledamöter i socialnämnden i samma kommun som de är yrkesverksamma är förtroendeskadliga bisysslor enligt 7 § lagen om offentlig anställning. Även fråga om reglerna om bisyssla i lagen om offentlig anställning är tillämpliga på kommunalpolitiska förtroendeuppdrag.

» Läs hela rättsfallet AD 2011 nr 83

Lagrum : 7 § och 7 c § lagen (1994:260) om offentlig anställning

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Arbetsgivarverket & Svenska Polisförbundet

Ombud : Agneta Bern & Bo Villner & Hanna Schmidt & Hedda Mann

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Dag Ekman, Inga Jerkeman, Bengt Huldt (skiljaktig), Helena Linde, Inger Öhrn Karlsson (f.d. ombudsmannen i Industrifacket Metall; tillfällig ersättare) och Gunilla Runnquist.
Sekreterare : Hanna Svensson

Dela :

Prejudikat : AD 2011 nr 82 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Ett lokalt kollektivavtal om ackordslön som gällde hos ett bolag i slakteribranschen sades upp av den lokala arbetstagarparten. De lokala parterna lyckades inte enas om något nytt avtal om ackord. Fråga om bolaget brutit mot det centrala kollektivavtalet genom att i stället träffa individuella överenskommelser om ackord med var och en av arbetstagarna.

» Läs hela rättsfallet AD 2011 nr 82

Parter ( Privata sektorn ) : Livsmedelsarbetareförbundet & Livsmedelsföretagen & Svea Kött i Malmö AB

Ombud : Annika Ewerblad & Kristina Andersson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Dag Ekman, Inga Jerkeman, Charlott Richardson, Lars-Erik Tour (f.d. juristen i Grafiska Företagens Förbund; tillfällig ersättare), Carina Lindberg (skiljaktig), Birgitta Widén (f.d. förbundssekreteraren i Industrifacket Metall; tillfällig ersättare; skiljaktig).
Sekreterare : Charlotte Svanström

Dela :

Prejudikat : AD 2011 nr 78 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga huvudsakligen om det har förelegat laga grund för avskedande, alternativt saklig grund för uppsägning, av en stiftsjurist som påstås bland annat ha misskött sina arbetsuppgifter och uttalat sig kränkande om kollegor.

» Läs hela rättsfallet AD 2011 nr 78

Lagrum : 13 kap. 3 § rättegångsbalken (1942:740) | 7 § och 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 8 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Karlstads stift & S.R.

Ombud : Tommy Westerlund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Hans Blyme, Kurt Eriksson, Claes Frankhammar, Håkan Torngren, Sten-Ove Niklasson och Inger Efraimsson. Enhälligt.
Sekreterare : Martin Ulfving

Dela :

Prejudikat med Sören Öman : AD 2011 nr 74 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En polisinspektör får inte avskedas för att han använt sin grundlagsskyddade yttrandefrihet genom att blogga bl.a. om polisen på fritiden. Polisinspektören får inte ersättning för inkomstförlust vid sjukskrivning, eftersom det inte finns något adekvat orsakssamband mellan statens agerande och arbetsoförmågan.

» Läs hela rättsfallet AD 2011 nr 74

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 2 kap. 1 § första stycket 1 regeringsformen (1974:152)

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Rikspolisstyrelsen & Svenska Polisförbundet

Ombud : Annett Olofsson & Mathias Berg

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Sören Öman, Peter Syrén, Kurt Eriksson, Claes Frankhammar (skiljaktig), Staffan Löwenborg, Gunilla Kevdal och Bo Almgren.
Sekreterare : Pontus Bromander (tidigare Woxner)

Dela :

Prejudikat : AD 2011 nr 71 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huvudsakligen om en fastighetsmäklare själv frånträtt sin anställning alternativt sagt upp sig eller om arbetstagaren blivit avskedad alternativt uppsagd av arbetsgivaren samt om grund för avskedande alternativt uppsägning förelegat. Därutöver fråga om bl.a. rätt till provisionsersättning för det fall mäklaren inte själv slutför hela mäklaruppdraget.

» Läs hela rättsfallet AD 2011 nr 71

Lagrum : 7 § och 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Mäklarbyrån L-Å.K. Aktiebolag & Unionen

Ombud : Claes-Göran Westerberg & Margareta Holmberg

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Dag Ekman, Inga Jerkeman, Charlott Richardson, Anders Hagman, Anders Tiderman (f.d. avtalssekreteraren i Industrifacket Metall; tillfällig ersättare) och Gunilla Runnquist. Enhälligt.
Sekreterare : Per Lindblom

Dela :

Prejudikat : AD 2011 nr 67 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en hovmästare har avskedats genom att omplaceras från arbetet som hovmästare till att utföra serveringsarbete i sådan omfattning som inte omfattas av det gällande kollektivavtalet.

» Läs hela rättsfallet AD 2011 nr 67

Parter ( Privata sektorn ) : Hotell Hilton Plaza AB & Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare & Unionen

Ombud : Jonas Palmqvist & Roland Bergkvist

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Karin Renman, Hans Blyme, Kurt Eriksson, Lars-Erik Tour (f.d. juristen i Grafiska Företagens Förbund; tillfällig ersättare), Håkan Torngren, Ronny Wenngren och Inger Efraimsson. Enhälligt.
Sekreterare : Pontus Bromander (tidigare Woxner)

Dela :

Prejudikat med Sören Öman : AD 2011 nr 61 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Enligt sågverksavtalet har arbetstagare rätt till permission under år då nationaldagen den 6 juni infaller på en lördag eller söndag. I avtalet anges att en förutsättning för permission av detta skäl är att arbetstagaren är anställd när nationaldagen den 6 juni infaller. Fråga om rätten till permission omfattar även arbetstagare som arbetar kontinuerligt tvåskift. Frågan har besvarats jakande. En arbetstagare som nekats permission och i stället har utfört arbete har tillerkänts inte bara allmänt skadestånd utan även ekonomiskt skadestånd motsvarande en dags lön.

» Läs hela rättsfallet AD 2011 nr 61

Parter ( Privata sektorn ) : Föreningen Sveriges Skogsindustrier & GS Facket för skogs- trä- och grafisk bransch & Stora Enso Timber Aktiebolag

Ombud : Kajsa Fällström Isaksson & Stellan Gärde

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Sören Öman, Britt Angleryd, Charlott Richardson (skiljaktig), Claes Frankhammar (skiljaktig), Maria Hansson och Veli-Pekka Säikkälä.
Sekreterare : Björn Länsisyrjä

Dela :

Prejudikat : AD 2011 nr 60 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Vissa anställda hos det tidigare affärsverket SJ fick i samband med att verket gjordes om till aktiebolag fortsätta att vara anslutna till det statliga pensionsavtalet och därigenom ha möjlighet att avgå med pension före 65 års ålder. Bolaget kom sedermera att övergå i privat ägo. Det fick då inte längre vara anslutet till den statliga finansieringen av pensionsförmåner. Bolaget flyttade därför över de berörda anställda till ITP-planen, vilket innebar att de miste den särskilda möjligheten att avgå med pension före 65 års ålder. Fråga om bolaget genom sitt förfarande har brutit mot de kollektivavtal som innehöll överenskommelser om fortsatt möjlighet för de anställda att tillhöra det statliga pensionsavtalet.

» Läs hela rättsfallet AD 2011 nr 60

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Tjänsteförbunden & EuroMaint Rail AB & Facket för Service och Kommunikation (SEKO) & Fackförbundet ST

Ombud : Annett Olofsson & Jonas Stenmo

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Lars Dirke, Christer Måhl, Kerstin Brodowsky, Claes Frankhammar, Maria Hansson och Bengt G. Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Charlotte Svanström

Dela :

Prejudikat : AD 2011 nr 58 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

I de på det kommunala området gällande kollektivavtalen återfinns särskilda bestämmelser om arbetstider för lärare. Bestämmelserna innebär att årsarbetstiden uppgår till 1 767 timmar. Av årsarbetstiden utgör 1 360 timmar reglerad arbetstid, och återstoden utgör s.k. förtroendetid. Fråga huruvida avtalsbestämmelserna innebär att en kommun har rätt att utöka lärarnas undervisningstid inom ramen för den reglerade arbetstiden.

» Läs hela rättsfallet AD 2011 nr 58

Parter ( Kommunala sektorn ) : Lärarförbundet & Lärarnas Riksförbund & Sollentuna kommun

Ombud : Carl Falck & Hans Björkman & Hans-Henrik Helldahl & Karin Ernfors & Kristina Rollbäck & Ove Rang & Sophie Thörne

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Lars Johan Eklund, Berndt Molin, Anders Hagman, Håkan Torngren, Bengt G. Nilsson och Bo Almgren. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Hanna Svensson

Dela :

Prejudikat : AD 2011 nr 57 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare har avskedats från sin anställning hos SJ AB. Som grund för avskedandet har åberopats dels att han i personliga brev samt inlägg på sitt fackförbunds öppna hemsida har gjort sig skyldig till kränkande och hotfulla uttalanden mot sina medarbetare, dels att han hotat en person i arbetsledande ställning. Tvist har uppkommit om avskedandet har varit lagligen grundat.

» Läs hela rättsfallet AD 2011 nr 57

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Tjänsteförbunden & SJ AB & Svensk Lokförarförening

Ombud : Antje Dedering & Ulf Holmberg

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Karin Renman, Claes-Göran Sundberg, Mårten Holmström, Åsa Kjellberg Kahn, Rigmor von Zweigbergk, Ann-Marie Stenberg Carlsson och Anders Hammarbäck. Enhälligt.
Sekreterare : Pontus Bromander (tidigare Woxner)

Dela :

Prejudikat : AD 2011 nr 56 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare, som huvudsakligen arbetat med kontorsgöromål och inte haft polisiära befogenheter, har avskedats från sin anställning inom polisen på grund av att hon dömts för misshandel till villkorlig dom. Fråga om arbetstagaren gjort sig skyldig till den brottslighet hon dömts för och om så finnes vara fallet om det har förelegat skäl för att skilja henne från anställningen.

» Läs hela rättsfallet AD 2011 nr 56

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : Fackförbundet ST & Staten genom Rikspolisstyrelsen

Ombud : Ulrika Runelöv & Veera Littmarck

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Dag Ekman, Inga Jerkeman, Jan-Peter Duker, Gun Tidestav, Ann-Marie Stenberg Carlsson och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Per Lindblom

Dela :

Prejudikat : AD 2011 nr 55 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare har enligt en lokal löneöverenskommelse varit berättigad till ett särskilt lönetillägg som förutsatte att arbetstagaren utförde en viss arbetsuppgift. Ett antal år senare gör arbetsgivaren avdrag från lönen med hänvisning till att arbetstagaren inte längre utför denna arbetsuppgift. Fråga huruvida den vid den tidpunkten gällande lokala löneöverenskommelsen innebär att lönetillägget har kommit att utgöra en del av arbetstagarens fasta månadslön. Frågan har besvarats nekande. Arbetsgivarens löneavdrag har inte heller ansetts strida mot det centralt gällande kollektivavtalet. Omständigheterna har emellertid varit sådana att löneavdraget har ansetts strida mot arbetstagarens enskilda anställningsavtal.

» Läs hela rättsfallet AD 2011 nr 55

Parter ( Privata sektorn ) : 3M Svenska Aktiebolag & Industri och KemiGruppen & Industrifacket Metall

Ombud : Lars Sydolf & Sussanne Lundberg

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Hans Blyme, Inga Jerkeman, Björn Müntzing, Gabriella Forssell, Lasse Thörn och Jörgen Andersson (f.d. enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Björn Länsisyrjä

Dela :

Prejudikat : AD 2011 nr 54 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

 ]

Sammanfattning :

Fråga huvudsakligen om huruvida en restaurangrörelse och en anställds anställningsavtal övergått enligt 6 b § anställningsskyddslagen till en förvärvare av rörelsen när den samtidigt tillträtts av en arrendator.

» Läs hela rättsfallet AD 2011 nr 54

Lagrum : 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : B.Å. & DHX Invest AB

Ombud : Annett Olofsson & Carolina Tukk

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Anu Rintala (justitiesekreteraren i Högsta domstolen; tillfällig ersättare), Kurt Eriksson, Tomas Weis (jur. kand. i Sveriges Byggindustrier; tillfällig ersättare), Gösta Rehnstam, Matts Jutterström och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 2011 nr 49 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagarorganisation gör gällande att en arbetsgivare, ett bussbolag, fortlöpande brutit mot en bestämmelse i kollektivavtalet om att en arbetstagare vid övernattning ska erhålla eget rum. Arbetstagarorganisationen har därför väckt talan mot arbetsgivarorganisationen och bussbolaget och yrkat att bolaget ska förpliktas att betala allmänt skadestånd för brott mot kollektivavtalet. Arbetsgivarparterna har invänt att talan ska avvisas med hänvisning till att förhandlingskravet i 4 kap. 7 § arbetstvistlagen inte varit uppfyllt. Enligt arbetsgivarparterna har nämligen de resetillfällen som arbetstagarorganisationen hänvisat till inte behandlats vid förhandlingarna på ett sådant sätt att förhandlingskravet fullgjorts. Arbetsdomstolen finner vid sin prövning av avvisningsfrågan att det föreligger sådan identitet mellan den tvistefråga som behandlades vid förhandlingarna och den fråga som arbetstagarorganisationen fört till domstolen att förhandlingskravet har varit uppfyllt.

» Läs hela rättsfallet AD 2011 nr 49

Lagrum : 4 kap. 7 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter ( Privata sektorn ) : Bergkvarabuss Aktiebolag & Bussarbetsgivarna & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ombud : Björn Liberg & Malin Wulkan

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Ulla Erlandsson, Kurt Eriksson, Bengt Huldt, Karl Olof Stenqvist, Erland Olauson (f.d. förste vice ordföranden i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Lennart Olovsson (f.d. utredaren i Svenska Pappersindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Julia Damerau Malmström

Dela :

Prejudikat : AD 2011 nr 46 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagarorganisation har begärt förhandling med en arbetsgivare, ett bolag. Fråga om bolaget har gjort sig skyldigt till förhandlingsvägran, dels genom att inte medverka till en förhandling inom två veckor, dels genom att inte medverka till sakliga förhandlingar. Även fråga om bolaget haft rätt att frånträda förhandlingen.

» Läs hela rättsfallet AD 2011 nr 46

Lagrum : 34 kap. 2 § rättegångsbalken (1942:740) | 4 kap. 7 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister | 10 §, 15 § och 16 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Björkskogs Industrier AB & Uppsala Lokala Samorganisation av Sveriges Arbetares Centralorganisation SAC

Ombud : Bo Roger Nordström & John Nordmark & Susanne Ytterholm

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Ulla Erlandsson, Kurt Eriksson, Karl Olof Stenqvist, Håkan Torngren, Ella Niia och Inger Efraimsson. Enhälligt.
Sekreterare : Charlotte Svanström

Dela :

Prejudikat : AD 2011 nr 43 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

 ]

Sammanfattning :

Enligt en bestämmelse i ett kollektivavtal, det s.k. trafikavtalet, ska löneutrymmet tillföras ett visst belopp per anställd vid trafikstart av nyavtalad trafik. Fråga om detta belopp ska tillföras löneutrymmet för alla anställda som arbetar under avtalet eller bara för vissa yrkesgrupper.

» Läs hela rättsfallet AD 2011 nr 43

Parter ( Privata sektorn ) : GS Spårvagn AB & GS Trafikantservice AB & Kommunala Företagens Samorganisation & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ombud : Bo Villner & Erik Ackebo

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Dag Ekman, Inga Jerkeman, Gabriella Forssell, Ari Kirvesniemi, Ann-Marie Stenberg Carlsson och Anders Tiderman (f.d. avtalssekreteraren i Industrifacket Metall; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Hanna Svensson

Dela :

Prejudikat : AD 2011 nr 41 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare med anställning vid ett hotell har sagts upp med hänvisning till att hon på grund av sitt hälsotillstånd inte kunde utföra arbete av någon betydelse. Fråga om det funnits saklig grund för uppsägningen.

» Läs hela rättsfallet AD 2011 nr 41

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Scandic Hotels Aktiebolag & Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare & Unionen

Ombud : Charlott Aston Brovall & Jakob Broman & Klara Lundberg

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Maj Johansson, Mårten Holmström, Claes Frankhammar, Gösta Rehnstam, Per Bardh och Anders Hammarbäck. Enhälligt.
Sekreterare : Julia Damerau Malmström

Dela :

Prejudikat : AD 2011 nr 40 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga huvudsakligen om tolkning av en bestämmelse i journalistavtalet och vilka medarbetare som omfattas av lokutionen ”då arbetstiden kontinuerligt förlägges måndag – fredag”. Även fråga om det förelegat fastställelseintresse.

» Läs hela rättsfallet AD 2011 nr 40

Lagrum : 4 kap. 6 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter ( Privata sektorn ) : Medieföretagen & Svenska Journalistförbundet & Tidningsbolaget Promedia i Mellansverige AB

Ombud : David Hellman & Roine Johansson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Claes-Göran Sundberg, Christer Måhl, Kerstin Brodowsky, Björn Müntzing, Inger Efraimsson och Margareta Öhberg. Enhälligt.
Sekreterare : Per Lindblom

Dela :