: : : : :

Arbetsdomstolens domarBirgitta Isaksson Perez

( 5 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ ”Tredje man” ]

Birgitta Isaksson Perez
Aktivitet som ”tredje man” i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
5 st.1993–1995

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 40,0% ( 2 / 5 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 20,0% ( 1 / 5 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstans : Stockholms tingsrätt

Underinstans : Stockholms tingsrätt

Birgitta Isaksson Perez har dömt refererade avgöranden med :
24 ledamöter ♀ 2 ♂ 22
4 sekreterare ♀ 2 ♂ 2
11 parter

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Birgitta Isaksson Perez
( 4 st. ♀ 0 ♂ 4 vid 4 tillfällen )

Förordnanden i Arbetsdomstolen :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Ersättare för tredje man1991-02-151996-11-205 år 9 mån 6 dgr
Förordnad i sammanlagt 5 år 9 månader och 6 dagar.

( 5 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

1995 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1995 nr 130 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Ett kollektivavtals – vägavtalet – bestämmelser om reskostnadsersättning innehåller en regel om att rätt till sådan ersättning inte föreligger vid arbetstagares dagliga resor från bostaden till fast tjänsteställe. Vid ett företag har emellertid i stor omfattning med avvikelse från kollektivavtalsregeln träffats överenskommelser mellan arbetsgivaren och enskilda arbetstagare om reskostnadsersättning. Arbetsgivaren upphörde vid en senare tidpunkt med att utge ersättning under hänvisning till kollektivavtalsregeln. Den huvudsakliga tvistefrågan i målet gäller om överenskommelserna varit ogiltiga i enlighet med 27 § medbestämmandelagen såsom en otillåten avvikelse från kollektivavtalet.

Vägavtalets bestämmelser om reseersättning och traktamente är likalydande med motsvarande bestämmelser i byggnadsavtalet. Dessa senare bestämmelser har normerande verkan. Vilken betydelse har detta förhållande för tolkningen av vägavtalet? I målet berörs också frågan om betydelsen av lokal praxis.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 130

Lagrum : 27 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Byggförbundet & SEKO – Facket för Service och Kommunikation & Skanska Sydöst Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Kjerstin Nordborg, Birgitta Isaksson Perez, Torkel Unge, Christian Tydén, Börje Grahn och Jörgen Andersson (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Claes-Göran Sundberg

Dela :

1993 ( 4 st. )

Prejudikat : AD 1993 nr 191 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Enligt en överenskommelse utgår under vissa förutsättningar omplaceringsersättning ”till anställd som omplaceras efter förhandling eller som av läkare och arbetsledning bedöms ej kunna utföra dittillsvarande arbete och till följd därav stadigvarande omplaceras till lägre betalt arbete”. Fråga om överenskommelsen ger rätt till ersättning vid omplaceringar enligt 22 § anställningsskyddslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 191

Parter ( Privata sektorn ) : Gruvornas Arbetsgivareförbund & Svenska Gruvindustriarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Karl-Ingvar Rundqvist, Birgitta Isaksson Perez, Peter Ander, Mats Holmgren (direktör i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Inge Janérus (skiljaktig) och Jörgen Andersson (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare; skiljaktig).
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 179 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

|  ]

Sammanfattning :

Tvist om företrädesrätt till återanställning i verksamhet som övergått till en ny arbetsgivare. Innebörden av avgränsningen i 25 § tredje stycket anställningsskyddslagen med hänsyn till kollektivavtalsområden.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 179

Lagrum : 25 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Stockholms Miljösanering Skadetjänst Aktiebolag & T.L.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Erik Lempert, Birgitta Isaksson Perez, Leif Haglund (direktör i Motorbranschens Arbetsgivareförbund; tillfällig ersättare), Bo Hansson, Göte Larsson och Carl-E. Wallström. Enhälligt.
Sekreterare : Jakob Hedenmo

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 140 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om avskedande enligt 11 kap. 1 § lagen om offentlig anställning av en polisman som under tjänsteutövning misshandlat en liggande och fängslad person genom några sparkar på kroppen och på benen.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 140

Lagrum : 11 kap. 1 § lagen (1976:600) om offentlig anställning

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Rikspolisstyrelsen & Svenska Polisförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Karl-Ingvar Rundqvist, Birgitta Isaksson Perez, Bengt Huldt, Lennart Grudevall (skiljaktig), Göran Karlsson (skiljaktig) och Erik Adolfsson (förste ombudsman i Försvarets Civila Tjänstemannaförbund; tillfällig ersättare).
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 109 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Kollektivavtalstolkning. I en av kollektivavtalsparter gemensamt utformad kommentar till ett kollektivavtal finns uttalanden som saknar motsvarighet i kollektivavtalstexten. Fråga om kollektivavtalet har den innebörd som kommentaren ger uttryck för.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 109

Parter ( Kommunala sektorn ) : Alingsås kommun & Lärarnas Riksförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Kjerstin Nordborg, Birgitta Isaksson Perez, Björn Qvarnström, Hans Forselius (förre direktören i Svenska Kommunförbundet; tillfällig ersättare), Jarl Karlsson och Lena Moberg-Lindwall (enhetschef i Statstjänstemannaförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Lena Jönsson (tidigare Bernhardsson)

Dela :