: : : : :

Arbetsdomstolens domarAD 2000 nr 77

( 1 refererat avgörande av Arbetsdomstolen, visas nedan » Gå direkt till avgörandet )

» Gå direkt till listan med refererat avgörande av Arbetsdomstolen

Sammanfattning (AD 2000 nr 77):

En anställd vid en fondkommissionsfirma har utöver sin fasta lön haft rätt till viss resultatlön som utbetalas i början av det efterföljande året. Fråga om det enligt anställningsavtalet har varit en förutsättning för rätten till resultatlön att anställningen har pågått under hela intjänandeåret.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden där rättsfallet AD 2000 nr 77 nämnts ( 1 st. )

2003 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2003 nr 104 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en börsmäklare frånträtt sin anställning med verkan att han har rätt till skadestånd med stöd av allmänna skadeståndsrättsliga principer. Sedan denna fråga besvarats nekande skall skadeståndsanspråket enligt vad som är ostridigt i målet prövas med utgångspunkten att arbetstagaren har blivit avskedad, dvs. med tillämpning av skadeståndsreglerna i anställningsskyddslagen. Därvid uppkommer fråga om bonuslön skall beaktas vid bestämmande av månadslönens belopp vid tillämpning av 39 § anställningsskyddslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 2003 nr 104

Lagrum : 4 § 3 st och 39 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : A.L. & Bankaktiebolaget JP Nordiska

Ombud : Sten Åke Zethræus & Teodor Leffler

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Anders Sandgren och Bo Almgren. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Jan Tibbling

Dela :