: : : : :

Arbetsdomstolens domarVVS-Installatörerna

( 2 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

VVS-Installatörerna
Aktiv som part 2003–2006 ( 2 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 50,0% ( 1 / 2 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål : 0,0% ( 0 / 2 st. )

VVS-Installatörerna har varit part vid refererade avgöranden med :
13 ledamöter ♀ 4 ♂ 9
2 sekreterare ♀ 2 ♂ 0
3 parter
4 ombud ♀ 0 ♂ 4

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med VVS-Installatörerna som part sedan 1993 ( 2 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2006 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2006 nr 67 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Tvisten gäller nivån på det traktamente som enligt VVS-Installationsavtalet skall betalas vid övernattning när arbete utförs utom hemorten. Den fråga som Arbetsdomstolen har tagit ställning till är om kollektivavtalet innebär att traktamentet skall sänkas från 300 kr per dygn till 240 kr per dygn när bortovaron överstiger tre månader. En sådan sänkning följer av skattelagstiftningens regler om avdragsgilla traktamentsbelopp. I det nu gällande kollektivavtalet föreskrivs att traktamente skall utgå enligt skattelagstiftningens regler. Enligt arbetsgivarsidans uppfattning innebär det att traktamentet enligt avtalet också skall sänkas efter tre månader. Det är ostridigt att någon sådan sänkning av traktamentet inte skulle ske enligt föregående kollektivavtal och att detta följde av en protokollsanteckning till avtalet. I en anmärkning till den omtvistade traktamentsbestämmelsen görs en hänvisning till denna protokollsanteckning som till sitt innehåll dock inte finns återgiven i kollektivavtalstexten efter den senaste avtalsändringen. Av avgörande betydelse för tolkningen av kollektivavtalet i det omtvistade hänseendet är om protokollsanteckningen alltjämt skall tillämpas eller inte.

» Läs hela rättsfallet AD 2006 nr 67

Parter ( Privata sektorn ) : NVS Installation Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet & VVS-Installatörerna

Ombud : Björn Runemar & Peter Kindblom

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Per Sundberg, Kurt Eriksson, Peter Jeppsson, Lars Dicander (förhandlingschefen i Livsmedelsföretagen; tillfällig ersättare), Anders Tiderman och Staffan Holmertz (f.d. förhandlingschefen i Svenska Elektrikerförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Karin Hellmont

Dela :

2003 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2003 nr 43 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om visst krav på s.k. ackordstagartillägg var oskäligt i den mening som avses i 35 § medbestämmandelagen.

» Läs hela rättsfallet AD 2003 nr 43

Lagrum : 35 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Östervåla VVS-Service Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet & VVS-Installatörerna

Ombud : David Johnsson & Sven Erfors

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Erik Mosesson (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Margit Strandberg, Peter Ander, Maria Nygren, Staffan Holmertz (skiljaktig) och Göran Karlsson (f.d. enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare; skiljaktig).
Sekreterare : Karina Hellrup

Dela :