: : : : :

Arbetsdomstolens domarLena Moberg-Lindwall

( 5 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Arbetstagarledamot ]

Lena Moberg-Lindwall
Aktivitet som arbetstagarledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
5 st.1993–1997

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 0% ( 0 / 5 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 40,0% ( 2 / 5 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 100,0% ( 2 / 2 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstans : Stockholms tingsrätt

Underinstans : Stockholms tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 1 st. ( senaste gången 1996-09-25, för 21 år 8 mån 1 dag sedan )

Lena Moberg-Lindwall har dömt refererade avgöranden med :
24 ledamöter ♀ 5 ♂ 19
5 sekreterare ♀ 4 ♂ 1
11 parter

Har, sedan 1993, varit tillfällig ersättare för arbetstagarledamot i fem avgöranden ( 100,0% av alla refererade avgöranden med Lena Moberg-Lindwall sedan 1993 ), första gången den 9 juni 1993 och senast den 1 oktober 1997.
Titel för Lena Moberg-Lindwall som tillfällig ersättare : Enhetschef i Statstjänstemannaförbundet.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Lena Moberg-Lindwall som arbetstagarledamot sedan 1993 ( 5 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

1997 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1997 nr 110 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida ett pastorat har fullgjort sin primära förhandlingsskyldighet enligt 11 § första stycket och 38 § första stycket medbestämmandelagen innan kyrkorådet i pastoratet beslutade bl.a. om en förändring av den kamerala organisationen. Vid prövningen har domstolen att ta ställning till bl.a. om det var ett godtagbart skäl för en facklig organisation att utebli från ett förhandlingssammanträde med hänsyn till att förhandlingen utgjorde en fortsatt förhandling med andra fackliga organisationer och om vilken betydelse det har att organisationen hade ett rättsligt sett befogat anspråk på att få förhandla självständigt med pastoratet.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 110

Lagrum : 11 § första stycket och 38 § första stycket lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : S:t Johannes pastorat & Svenska Kyrkans Personalförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Dag Ekman, Margit Strandberg, Bengt Huldt, Anders Hagman, Gunnar Ericson och Lena Moberg-Lindwall (enhetschef i Statstjänstemannaförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

1996 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1996 nr 105 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om arbetsgivare mer än två månader före ett avskedande känt till de omständigheter som avskedandet grundats på.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 105

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : A.P. & Lex Mark Sverige

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Jan Bergman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson, Björn Qvarnström (f.d. administrative direktören vid Televerket; tillfällig ersättare), Inger Karlsson och Lena Moberg-Lindwall (enhetschef i Statstjänstemannaförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Ewamaria Eriksson

Dela :

1995 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1995 nr 108 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

I ett företag har inför uppsägningar av anställda på grund av arbetsbrist upprättats en turordningslista. Listan har överlämnats till fackklubbens ordförande för granskning. Denne har därefter i brev lämnat ett för arbetsgivaren positivt besked om granskningen. Arbetsdomstolen finner att ett kollektivavtal därmed har kommit till stånd mellan arbetsgivaren och fackklubben.

Fråga huruvida lokalt träffade kollektivavtal rörande företrädesrätt till återanställning varit förenliga med det mellan SAF och PTK gällande trygghetsavtalet (numera ersatt av omställningsavtalet den 1 september 1994).

Arbetsdomstolen har ansett att inför förestående uppsägningar träffade kollektivavtal om avvikelse från anställningsskyddslagens regler om företrädesrätt till återanställning utgjort en sådan urholkning av arbetstagares rättigheter som måste anses stridande mot lagens grunder och därmed ogiltiga. I domen görs uttalanden rörande föreliggande begränsning i möjligheterna att göra avsteg från semidispositiva lagbestämmelser i eljest tvingande arbetsrättslig lagstiftning.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 108

Lagrum : 23 § andra stycket lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 2 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : HAO Flygbranschens Arbetsgivarförbund & Scanair i likvidation & Tjänstemannaförbundet HTF

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Michaël Koch, Inga Britt Lagerlöf, Torkel Unge, Henrik Sahlin, Sune Israelsson och Lena Moberg-Lindwall (enhetschef i Statstjänstemannaförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Claes-Göran Sundberg

Dela :

1994 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1994 nr 109 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Tvist om rätt för f.d. verkställande direktören A hos aktiebolaget B, vilken av B entledigats från befattningen som verkställande direktör, att av B erhålla avgångsvederlag enligt det anställningsavtal som gällt för befattningen som verkställande direktör. I målet är ostridigt att A inte har rätt till sådant avgångsvederlag för det fall att han, såsom B påstår, efter entledigandet ingått avtal med B:s moderbolag C om anställning som ”Senior Vice President” hos C. Fråga huruvida sådant anställningsavtal kommit till stånd genom vad som efter entledigandet förekommit i förhållandet mellan A och C.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 109

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : A.L. & Nyman & Schultz Affärsresor Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Michaël Koch, Palle Landin, Torkel Unge, Lennart Aspegren, Göte Larsson och Lena Moberg-Lindwall (enhetschef i Statstjänstemannaförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Anne-Christine Maderud

Dela :

1993 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1993 nr 109 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Kollektivavtalstolkning. I en av kollektivavtalsparter gemensamt utformad kommentar till ett kollektivavtal finns uttalanden som saknar motsvarighet i kollektivavtalstexten. Fråga om kollektivavtalet har den innebörd som kommentaren ger uttryck för.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 109

Parter ( Kommunala sektorn ) : Alingsås kommun & Lärarnas Riksförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Kjerstin Nordborg, Birgitta Isaksson Perez, Björn Qvarnström, Hans Forselius (förre direktören i Svenska Kommunförbundet; tillfällig ersättare), Jarl Karlsson och Lena Moberg-Lindwall (enhetschef i Statstjänstemannaförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Lena Jönsson (tidigare Bernhardsson)

Dela :